Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Bibliografia

 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T. 2: Zacharias Ferreri (1519-1521) et nuntii minores (1522-1553). Wyd. Henryk Damian WOJTYSKA; T. 6: Iulius Ruggieri (1565-1568). Zebr. i przyg. Tadeusz GLEMMA. Uzup. i wyd. Stanisław BOGACZEWICZ; T. 24: Honoratus Visconti (1630-1636).Cz. 1 (20 IV 1630- 26VII 1631) Wyd. Wojciech BILIŃSKI. Romae: Inst. Hist. Pol. 8° 1992-1991-1992 ss. LXII, 498; XXXIV, 286; XLII, 454: indeksy. Rec: [T. 1] CLAUSS Manfred. Jahrb. f. Gesch.Osteuropas T. 40: 1992 z. 1 s. 141-142; FELDKAMP M. F. Römische Quartalschrift f. christliche Altertumskunde u. Kirchengesch. T. 86: 1991 s. 287-288; LEEMING H. Slav. a. East. Europ. Rev. T. 69: 1991 nr 1 s. 157-158; LUTZ G. Quellen u. Forsch. aus italienischen Archiven u. Bibl. T. 71: 1991 s.913- 914 [T. 2] BISKUP Marian.Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z.1 s. 143-147; BUES Almut. „Acta Nuntiaturae Poloniae”. Zur Erschliessung einer Quellengattung f ü r die osteurop ä ische Geschichte. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 3 s. 386-398; CLAUSS Manfred. Jahrb. f. Gesch. Osteurop. T. 41: 1993 z. 3. s.464-466;DYBKOWSKA Alicja, SUCHENI-GRABOWSKA Anna. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 118-123; KRAHEL Tadeusz. Studia Teolog. Białystok-Drohiczyn-Łomża T. 11: 1993 s. 386-387 [T. 6] CLAUSS Manfred. Jahrb. f. Gesch. Osteuropas T. 40: 1992 z. 3 s. 455-456 [T. 18] CYGAN Jerzy. Archeion T.93: 1994 s. 175-177;JARMIŃSKI Leszek. Kwart. Hist. R. 98: 1991 nr 4 [wyd. 1992] s. 138-142; KRAHEL Tadeusz. Akta nuncjatury apostolskiej. Studia Theol. Vars. R. 30: 1992 nr 2 s. 191-195
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. Moderatore Henrico Damiano WOJTYSKA T.3/1: Aloisius Lippomano (1555-1557). Wyd. H. D. WOJTYSKA. T.9: Vincentius Lauro (1572-1578). Cz.1: (25 VII 1572 - 30 IX 1574). Wyd. Miroslaus KOROLKO, H. D. WOJTYSKA. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae - Fundatio Lanckoroński 1993, 1994 8° ss. XLIII, nlb. 1, 500; XLVIII, 448: tabl., bibliogr.
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T.34: Opitius Pallavicini (1680-1688). Cz.1 (10 VIII 1680 - 29 III 1681). Wyd. Maria DOMIN-JAČOV. T.57: Achilles Ratti (1918-1921). Cz.1: (25-31 VII 1918). Wyd. Stanisław WILK. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae - Fundatio Lanckoroński 1995 8° ss. XXXI, 449, nlb. 1; XXXVIII, 454: tab., bibliogr. Rec.: [T.3 cz.1] CLAUSS Manfred. Jarbüch. f. Gesch. Osteuropas T.43: 1995 z.2 s. 291-293; [T.9 cz.1; T.18 cz.1; T.41 cz.1] CLAUSS Manfred. Jarbüch. f. Gesch. Osteuropas T.43: 1995 z.2 s. 293-296.
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T. 23: Antonius Santa Croce (1627-1630). Cz.1: (1 III 1627 - 29 VII 1628). Wyd. Henryk LITWIN; T.57: Achilles Ratti (1918-1921). Cz.2: (1 VIII - 11 XI 1918).Wyd. Stanisław WILK. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae 1996 8° ss. XII, 423: dodatek, indeksy, tabela; XLIV, 418: dodatek, indeksy. Rec.: [T.3 cz.1; T.9; T.24] BUES Almut. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.2 s . 273-276.
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T. 34: Opitius Pallavicini (1680-1688). Cz.2. (III 1681 - 15 VII 1681).Wyd. Maria DOMIN-JAČOV; T.57: Achilles Ratti (1918-1921). Cz.3: (12 XI 1918 - 31 I 1919). Wyd. Stanisław WILK. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae 1997 8° ss. XV, 395: dodatek, indeksy; XII, 439: dodatek, indeksy; tabele. Rec.: [T.1 - 694/90] DŁUGOSZ Józef. Odrodz. i Reform. w Polsce T.40: 1996 s. 123-124; [T.34/1] BUES Almut. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF) T. 46: 1997 z. 2 s. 270-273; CYGAN Jerzy. Archeion T.96: 1996 s. 204-206.
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T.41: Iulius Piazza (1706-1708). Cz.2. (1 IV 1707 - 31 VIII 1707). Wyd. Ioannes KOPIEC. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae 1997 8° ss. VIII, 399. Rec.: [T.57.1-2] BUES Almut Kwart.Hist. R. 104: 1997 nr 2 s. 134-136; [T.41.2] FLAGA Jerzy, MAZUREK Czesław. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 93: 1998 Nr 3-4 s. 548-551; FLAGA Jerzy. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T.70: 1998 s. 400-403; [T.34.2] FLAGA Jerzy. Tamże s. 399-400.
 • ACTA Nuntiaturae Polonae. T.41: Iulius Piazza (1706-1708). Cz.3. (1 IX 1707 - 24 III 1708). Wyd. Ioannes KOPIEC. T.57: Achilles Ratti (1918-1921). Cz.4: (1 II 1919 - 30 IV 1919). Wyd. Stanisław WILK. Romae: Inst. Hist. Polonicum Romae 1998 8° ss. 321, tabl. 1; ss. XII, nlb. 1, 490. Rec.: [T.34] FLAGA Jerzy. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T.69: 1998 s. 399-403; [T.34.1] AUBERT Roger. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 92: 1997 Nr 2 s. 687-688; [T.34.2] FLAGA Jerzy. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 92: 1997 Nr 3-4 s. 1075-1076; [T.41] FLAGA Jerzy. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne T.69: 1998 s. 399-403; [T.57.1] AUBERT R. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 92: 1997 Nr 1 s. 269-261; [T.57.2] TENŻE. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 92: 1997 Nr 3-4 s. 949-950; [T.57.1-2] CLAUSS Manfred. Jarbüch. f. Gesch. Osteuropas T.46: 1998 z.1 s. 149-150; z.3 s. 464-465.
 • BUGAJ Nikołaj: „Specjalna teczka Stalina”. Deportacje i reemigracje Polaków. — Zesz.‑y Hist. Nr 107: 1994 s. 76-140.
 • Codex Medicensis seu Samogitiae Dioecesis. Cz. 2 (1609. IV. 26. - 1926. V. 13). Zebr. Paulus Jatulis. Roma 1989 (1/90). Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz. Zap.-i Hist.. T. 57: 1992 z. 2-3 s. 140-143: tab; HANNICK Christian.Rev. d'Hist. Éccl. T. 87: 1992 nr 2 s. 493-496.
 • CORPUS inscriptionum Poloniae. T. 6: Województwo piotrkowskie. Wyd. wstęp. i koment. opatrz. Jan SZYMCZAK. Łódź - Piotrków Trybunalski: Pol. Tow. Hist. Oddz. 1993 8° ss. 422, nlb. 6, 16 ss. tabl.: fot., 2 mapy, 3 portr., 1 wykr., indeksy, rés.
 • DOKUMENTY i Materiały Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956. Red. nacz. Andrzej Krzysztof KUNERT. Nr 1. Warszawa: Fundacja Archiw. Pol. Podziemnej 1993 8° ss. 131. Zawiera m.in.: ROZKAZ komendanta Okręgu Warszawa-Województwo ZWZ płk. dypl. Alojzego Horaka „Nesterowicza” do komendantów obwodów (s. 3-4); RAPORT mjr. dypl. Alfonsa Klotza „Niewiarowskiego” o sprawie ppor. Bolesława Zymona „Bolka” -"Waldy-Wołyńskiego” (s. 5-8); SPRAWOZDANIE Wydziału Łączności z Obozami Jenieckimi Oddziału i Komendy Głównej AK, podpisane przez Felicję Ilkowską „Nelę” (s. 9-12); DEPESZE z Kraju do Londynu (s. 13-23); DEPESZE z Londynu do Kraju (s. 24-44); SPRAWOZDANIE Departamentu Likwidacji Skutków Wojny Delegatury Rządu RP na Kraj z lutego 1945 r. (s. 45-58.); SPRAWOZDANIE Departamentu Przemysłu i Handlu Delegatury Rządu RP na Kraj z lutego 1945 r. (s. 59-66.); PROTOKOŁY posiedzeń Krajowej Rady Ministrów 23 II - 19 III 1945 r. (s. 67-74); WYTYCZNE pracy propagandowej Nr 26 wydane przez Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy LWP (s. 75-77); SPRAWOZDANIE b. komendanta głównego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Stanisława Tabisza „Piotrkowskiego"; UZUPEŁNIENIE sprawozdania b. komendanta głównego Państwowego Korpus Bezpieczeństwa Stanisława Tabisza „Piotrkowskiego” (s. 78-99); PROTOKOŁY wykonania wyroków śmierci na Henryku Borowskim, Lucjanie Minkiewiczu „Wiktorze", Antonim Olechnowiczu „Podhoreckim” i Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce” [Do druku przyg. Kazimierz KRAJEWSKI, Tomasz ŁABUSZEWSKI] (s. 100-103); ARCHIWUM Polski Podziemnej 1939-1956, zbiór prasy konspiracyjnej (Inwentarz - część 1).
 • DZIEJE Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych. Kier. zesp. red. Zofia BORZYMIŃSKA. T.1: XI-XVIII wiek. [Oprac.] Paweł FIJAŁKOWSKI. T.3: 1918-1939. [Oprac.] Rafał ŻEBROWSKI. T.4: kalendarium [Oprac.] R. ŻEBROWSKI. Warszawa: Żydow. Inst. Hist. w Polsce 1993 8° ss.124, tabl 8; 142, tabl. 8; 181.
 • HISTORIA powszechna. 1879-1990: Dzieje polityczne i gospodarcze, historia dyplomatyczna, prawo i stosunki międzynarodowe. Wybór dokumentów. Pod. red. Marka NADOLSKIEGO. Warszawa: Ośrodek Badań Społ. 1991 8° ss. 373: indeks.
 • HISTORIA ustroju państwa w tekstach źródłowych. Teksty zestawili i oprac. Bogdan LESIŃSKI i Jerzy WALACHOWICZ. Warszawa - Poznań: Ławica 1992 8° ss. 244, nlb. 1.
 • Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567). Wyd. Zenon Hubert Nowak, Janusz Tandecki. Warszawa 1990 ( 26/90, 37/91). Rec.: CIESIELSKA Karola. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 142-144.
 • LIETUVOS Metrika (1427-1506). Knyga Nr.5. Užrašymu knyga [Księga wpisów]. [Wyd. Egidijus BANIONIS]. Vilnius: Mosklo ir enciklopediju leudykla 1993 4° ss.402. — Lietuvos istorijos institutas.
 • MURINIUS Marcin: Kronika mistrzów pruskich. Wstęp i oprac. Zbigniew NOWAK. Olsztyn: Pojezierze 1994 ss. XXXIX, 374. — Lit. Warmii i Mazur w dawnych wiekach.
 • MYJAK Józef: Osiek Sandomierski. (Materiały źródłowe do dziejów Osieka). Oprac. J. Myjak. Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress"– Osiek: na zlec. Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Ogólnokszt. 1994 8° ss. 28: 1 facs., 1 fot., rys. — Mała Ojczyzna - Sandomierszczyzna.
 • NAUKA społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II. Wybór tekstów źródłowych. Red. Janusz JUSTYŃSKI. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1994 8° ss. 251, nlb. 1.
 • ODBUDOWA i rozwój państwowości polskiej w świetle dokumentów 1908-1921. Wybór i oprac. J[an] MISZTAL. Gliwice: PŚl. 1993 8° ss.320. — Skrypty uczeln. Nr 1617.
 • PROGRAMY ruchu narodowego w latach 1887-1939. Wybór i oprac. Czesław BRZOZA, Andrzej PASTERNAK. Rzeszów: Wojew. Ośrod. Metod. 1993 8° ss. 108.
 • PRZYWILEJE miasta Piotrkowa przez królów polskich w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione. [Wybór i oprac. Anna CZUBA, Marcin GĄSIOR, Ryszard KOTEWICZ, dok. i regesty do druku przygot. A. CZUBA]. Piotrków Trybunalski: Muz. Okręg. - Archiw. Państw. 1993 8° ss. 340, 5 k. facs.: bibliogr. — Źródła do Dziejów Regionu Piotrkowskiego 5.
 • PRZYWILEJE miasta Poznania XIII-XVIII wieku. Wyd. Witold MAISEL (Do druku przyg. Antoni GĄSIOROWSKI). Poznań: Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1994 8° ss. XXIII, 323, nlb. 1: bibliogr., indeks. — Wyd.‑a Źródł. Kom. Hist., Pozn. Tow. Przyj. Nauk T. 24.
 • REGESTY dokumentów miasta Szczecina z lat 1243-1856. Oprac. i tł. Radosław GAZIŃSKI, Jerzy GRZELAK, Jerzy PODRALSKI. Szczecin: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. Archiw. Państw. w Szczecinie 1993 8° nlb. 2, VIII, nlb. 1, ss.328: facs. Rec.: ZDRENKA Joachim. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.2-3 s. 92-94.
 • SIERPOWSKI Stanisław, MATELSKI Dariusz: Dzieje Archiwistyki Polskiej. Wybór źródeł. T. 1-2. Poznań: Wyd. UAM 1988-1993 ss. 293; 384.
 • Statuty Kapituły Metropolitalnej w Gnieźnie. Dekrety reformacyjne i ordynacje arcybiskupów z lat 1613-1810. Lublin 1980 (6/81). Rec.: GÓRALSKI Wojciech. Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 4 [wyd. 1992] s. 137-140.
 • WŁADZA, wolność, prawo. Wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla studiujących prawo, nauki polityczne i folozofię. Red. nauk. Bogdan SZLACHTA. Kraków: Aureus we współpr. z Ośrodkiem Myśli Polit. 1994 8° ss. 327, nlb. 1.
 • ZABŁUDÓW XV-XVIII w. Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich. Oprac. Józef MAROSZEK. Białystok: Dział Wyd. Filii UW 1994 8° ss. 317, 13 ss. tabl.: facs., pl., mapy. Rec.: CZYŻEWSKI Przemysław. Białostocczyzna 1994 nr 3 s. 128-129.
 • Z DOKUMENTÓW Gestapo o NSZ. Z dziejów dekomunizacji. — Opinie Krytyczne 1992 nr 3 s. 63-85.
 • ŹRÓDŁA do dziejów klasztoru trzebnickiego: XVI-XIX wiek. Wyd. Kazimierz BOBOWSKI. Wrocław: Tart 1993 8° ss. 120: bibliogr. — Uniw. Wrocław. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych. ————————————————————————————————
 • Bojarski Władysław, Dajczak Wojciech, Sokala Andrzej: Przewodnik do ćwiczeń z prawa rzymskiego. Pod red. W. Bojarskiego. Toruń 1990 ( 9/90, 15/91). Rec.: KRASOŃ Magdalena. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 213-214; PIKULSKA Anna. „Guida” romanistica in Polonia. Index T. 21: 1993 s. 590-591; WYCISK Franciszek.Kilka uwag dotyczących nauczania prawa rzymskiego i „Przewodnika do ćwiczeń”. Białostockie Studia Prawn. Nr 1: 1992 s. 203-242; ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 247-250.
 • PRAWO rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń. W oprac. Ireneusza ŻEBERA. [Z łac. tłum. Jarosław ROMINKIEWICZ, Edward SZYMOSZEK, I. ŻEBER] [Wyd. 2] Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 175, nlb. 1: bibliogr. (Wyd. 1- 17/91)
 • PRAWO rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń. Red. przekładu Ireneusz ŻEBER. [Z łac. tłum. Jarosław ROMINKIEWICZ, Edward SZYMOSZEK, I. ŻEBER]. Wyd. 3 popr. i uzup. Wrocław: Wyd. UWr. 1998 8° ss. 210, nlb. 1: bibliogr. (Wyd. 1 - 91, Wyd. 2 - 94).
 • ROMINKIEWICZ Jarosław: V mowa Isajosa „O spadku Dikajogenesa". — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 3-16: Zsfg. ————————————————————————————————
 • The Annals of St. Bertin: Ninth-Century Histories. T. I. Manchester - New York 1991 Rec.: DYMMEL Piotr. Kwart. Hist. R.100: 1993 Nr 3 [wyd. 1994] s. 111-114.
 • AKT nadania wsi Horyniec z 1444 roku. Wydany z okazji 550-lecia pierwszej wzmianki o miejscowości. [Wstęp i oprac. Michał PROKSA]. Przemyśl: Archiw. Państw. 1994 8° ss. 20.
 • ANTANAVICIUS Darius: Du neskelbti 1396 m. Vytauto rastai [2 akty ks. Witolda z 1396 r.]. — Lietuvos Istorijos Metrastis 1993 [wyd. 1994] s. 138-146.
 • BITTERFELD Henryk: List dedykacyjny do Królowej Jadwigi. Wyd. Zygmunt MAZUR. —W Drodze 1992 nr 7 s. 65-67.
 • BULLARIUM Poloniae. T.4: 1417-1431. Wyd. Irena SUŁKOWSKA-KURAŚ, Stanislaus KURAŚ, Hubertus WAJS. Romae - Lublini: KUL - Fundacja Jana Pawła II, Polski Inst. Kultury Chrześcijań. 1992 [wyd. 1993] 4° ss. VII, nlb. 1, 580; (T.3 - 19/91). Rec.: [T.4] FOKCIŃSKI Hieronim. W sprawie przedmowy do czwartego tomu Bullarium Poloniae. Uwagi o mikrofilmach ze zbiorów watykańskich. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 87-92.
 • BULLARIUM Poloniae. T.5: 1431-1449. Wyd. Irena SUŁKOWSKA-KURAŚ, Stanisław KURAŚ, współpr. Maria KOWALCZYK i Anna i Hubert WAJS. Romae - Lublini: KUL - Fundacja Jana Pawła II, Pol. Inst. Kultury Chrześcijań. 1995 4° ss. IX, nlb. 1, 365.
 • BULLARIUM Poloniae. T.6: 1447-1464. Wyd. Irena SUŁKOWSKA-KURAŚ, Stanisław KURAŚ, współpr. Paweł SCZANIECKI i Maria KOWALCZYK. Romae-Lublini: KUL - Fundacja Jana Pawła II, Pol. Inst. Kultury Chrześcijań. 1998 4° ss. VII, nlb. 1, 472: indeks.
 • GAWLIK Alfred: Nachträge zu den Urkunden Heinrichs IV. — Deutsches Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters Namens Monum.Germ. Hist. R. 48: 1992 s. 513-536.
 • GRODZISKA Karolina: Mikołaja Lasockiego apel o pokój na kongresie w Arras w 1435 r. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 241-251.
 • GRZEGORZ Maksymilian: Das Zinsbuch der Komturei Mewe von 1444. — Beitr ä ge zur Gesch. Westpreuss. Nr 12: 1991 s. 101-116. Rec.: HARC Lucyna. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s.147.
 • HECKMANN Dieter: Das Schoßregister der Stadt Königsberg - Kneiphor von 1477. — Zeitschr. f. Ostforsch.R.43: 1994 z.1 s. 1-29: Sum.
 • KODEKS dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej T.1: 1387-1507. Wyd. Jan FIJAŁEK i Władysław SEMKOWICZ [Red. tomu Jerzy WYROZUMSKI]. Indeksy: Oprac. Tadeusz GLEMMA, Zofia PLEZIOWA, Adam VETULANI. Do druku przygot. Wiesław FILIPCZYK. Kraków: Secesja 1938-1994 4° ss. XXXVIII, 220. — Wyd. Kom. Hist. Pol. Akad. Umiej. Nr 81. Druk niniejszego tomu rozpoczęto w 1938 r., ukończono w 1948 r.
 • KODEKS dyplomatyczny Wielkopolski. T. 10: Wyd. i oprac. Antoni GĄSIOROWSKI i Tomasz JASIŃSKI. Kom. opatrz. A. Gąsiorowski. Zawiera dokumenty nr 1381-1699 z lat 1435-1444. Poznań: PWN 1993 8° ss. XXXII, 401, nlb. 2. — Wyd.‑a Źródł. Kom. Hist., Pozn. Tow. Przyj. Nauk.; T. 11. Zawiera suplementy (dokumenty nr 1700-2023 z lat 1225-1444 oraz erratę i indeksy do tomów VI-XI. Wyd. i oprac. Antoni GĄSIOROWSKI, Tomasz JASIŃSKI, Tomasz JUREK, Izabela SKIERSKA. Poznań: Wyd. PTPN 1999 8° ss. XXX, 497, nlb. 1.
 • KSIĘGA czynszów fary chełmińskiej. 1435-1496. Wyd. Zenon Hubert NOWAK, Janusz TANDECKI. Toruń: TNT 1994 8° ss. XIX, 1, 78, 48 s. tabl.: facs., 1 pl. — Fontes, 78.
 • KSIĘGA ławnicza Starego Miasta Torunia. (1428-1456). Cz. 1: (1428-1443). Wydali Karola CIESIELSKA, Janusz TANDECKI. Toruń: Tow. Nauk. Toruń. 1992 8° ss. XXV, nlb. 1, 203. —Fontes, Tow. Nauk. w Toruniu, 75. Cz.2: (1444-1456). Toruń: TNT 1994 8° ss. 272: err. — Fontes, Tow. Nauk. w Toruniu 76.
 • Księga ziemska kaliska. 1400-1409. Wyd. Tomasz Jurek. Poznań 1991 ( 38/91). Rec.: MATUSZEWSKI Jacek S. Historyk, źródło i ... komputer. (Na marginesie edycji księgi ziemskiej kaliskiej). Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 2 s. 27-36. Polem.: JUREK Tomasz: Jeszcze o metodzie wydawania średniowiecznych ksiąg sądowych. (Na marginesie artykułu Jacka S. Matuszewskiego. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 152-157; MATUSZEWSKI Jacek S. Źródło-komputer-historyk. (Na marginesie wydania księgi ziemskiej kaliskiej. Początek czy koniec merytorycznej dyskusji?). Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 2 s. 79-84.
 • [K Ü CHMEISTER Michael] Zwei Briefe des Hochmeisters... an den Thorner Stadtrat vom Jahre 1421. Aus der Sammlung des Thorner Staarsarchiv. Wyd. Andrzej RADZIMIŃSKI. —Nordost-Archiv.R. 23: 1990 z. 98 s. 1-8: 2 tabl.
 • MISTRZA Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska. Wyd., wstęp. i przyp. opatrz. Marian PLEZIA. Kraków: Secesja - PAU 1994 8° ss. XXXIV, 212, nlb. 1: bibliogr. — Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski, Nova Series = Seria 2 T.11.
 • MISTRZ Wincenty (tzw. Kadłubek): Kronika polska. Przeł. i oprac. Brygida KÜRBIS. Wyd. 2 przejrz. Wrocław: Ossolineum 1996 8° ss. CXXXI, nlb. 1, 322: 1 il., 2 facs., 2 fot.
 • MONUMENTA Poloniae Vaticana. T.9 Acta Camerae Apostolicae Ks.3. Liber receptorum et expensorum Petri Stephani 1373-1375. Wyd. Stanisław SZCZUR. Kraków: PAU 1994 4° ss. XLV, 145: indeks; Ks.4: Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421-1503). Wyd., wstęp. i indeks. opatrzył Marek Daniel KOWALSKI. Kraków: PAU 2002 4° ss. XXXII, 561, nlb. 1: il., bibliogr., indeks.
 • NIEZNANE zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich z XV wieku. Wyd. Tomasz JUREK. — Rocz. Pol. Tow. Heraldycz. T.1: 1993 s. 133-148.
 • NIEZNANY dokument Eufremii, Bolesława i Przemysława książąt cieszyńskich z 1447 r. [Wyd.] Wacław GOJNICZEK. — Pamięt. Cieszyń. T.6: 1993 s. 125-127
 • Nowa księga rachunkowa Starego Miasta Elbląga. 1404-1414. Cz. 1-2. Wyd. Markian Pelech. Warszawa - Poznań 1987-1989 ( 38/87, 28/89, 29/89, 43/91). Rec.: TANDECKI Janusz. Archeion T. 90: 1992 s. 109-110.
 • NOWY kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Wyd. Irena SUŁKOWSKA-KURAŚ i Stanisław KURAŚ, przy współudz. Kazimierza PACUSKIEGO i Huberta WAJSA. Cz. 3: Indeks geograficzno-osobowy. Oprac. Jan PIĘTKA. Wrocław: Ossolineum 1993 8° ss. 124.
 • NOWY kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz.3: dokumenty z lat 1356-1381. Wyd. Irena SUŁKOWSKA-KURASIOWA i Stanisław KURAŚ. Warszawa: DiG 2000 8° ss. 361: indeksy. (Cz.2 - 31/90 , 44/91 )
 • POMMERSCHES Urkundenbuch. T. 11: 1341-1345. Oprac. Klaus CONRAD. Cz. 1: Urkunden. Cz. 2. Register. K ö ln - Wien: B ö hlau 1990 ss. XVII, 524; 115. Rec.: IRGANG Winfried. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z.2 s. 269- 270; ZDRENKA Joachim.Uzupełnienia do XI tomu Pommersches Urkundenbuch. Zap.‑i Hist. T. 57: 1992 z. 4 s. 91-96.
 • POROZUMIENIA cechów sukienniczych Pogórza Karpackiego z 1487 r. w obronie wspólnych interesów zawodowych. [Wyd.] Jerzy WYROZUMSKI. — Rocz. Jasielski T. 3: 1990 s. 155-159.
 • Przywilej chełmiński 1233 i 1251. Oprac. Krystyna Zielińska-Melkowska. Toruń 1986 ( 38/86, 47/87, 33/88, 38/90). Rec.: LABUDA Gerard. Studia Źródłozn. T. 34: 1993 s. 113-114.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Leska z 1447 roku. [Wstęp i oprac. Michał PROKSA]. Przemyśl: Arch. Państw. w Przemyślu 8° 1993 ss. 10.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Przeworska z 1393 roku. [Wstęp i oprac. Zdzisław KONIECZNY]. Przemyśl: [Archiw. Pań. w Przemyślu] 1992 8° ss. 11 nlb. 1.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Radymna z 1431 roku. [Wstęp i oprac. Jacek KROCHMAL]. Przemyśl: Arch. Państw. w Przemyślu 8° 1993 ss. 15.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Sanoka z 1339 roku. [Wstęp i oprac. Feliks KIRYK]. Przemyśl: Archiw. Pań. w Przemyślu 1992 8° ss. 14, nlb.1.
 • PRZYWILEJ lokacyjny wsi Brzozowa z 1359 roku. Wstęp i oprac. Michał PROKSA. Przemyśl: Archiw. Państw. 1994 8° ss. 17: err. Tekst równoległy łac.-pol.
 • PRZYWILEJ lokacyjny wsi Radymno z 1377 roku. Wstęp i oprac. Jacek KROCHMAL. Przemyśl: Archiw. Państw. 1994 8° ss. 18, nlb. 1. Tekst równoległy łac.-pol.
 • PRZYWILEJE fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Bożena WYROZUMSKA. Kraków: Nakł. Fundacji dla Uniw. Jagiell. [1992] 4° ss. 23: il. [Przywileje Kazimierza Wielkiego z 1364 r. i Władysława Jagiełły z 1400 r.]
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Listy wielkiego mistrza Michała K üchmeistra do rady miasta Torunia. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R. 35: 1991 nr 4 s. 251-263.
 • RACHUNKI królewskie z lat 1393-1395 i 1412. Rachunki podrzędztwa krakowskiego. Rachunki stacji nowosądeckiej. Oprac. Hubert WAJS. Warszawa: Wyd. DiG 1993 ss. 4, nlb. X, 180. — Nacz. Dyr. Archiw. Państw., Archiw. Gł. Akt Dawnych. Rec.: RUTKOWSKA Grażyna. Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 239-243.
 • Regesty śląskie. Pod red. Wacława Korty. T. 3: 1355-1357. Oprac. Janina Gilewska-Dubis. Wrocław 1990 ( 39/90, 50/91). Rec.: IRGANG Winfried. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z.1 s. 104-105; JUREK Tomasz. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.46: 1991 nr 2 s. 111-113; Polem.: KORTA W., GILEWSKA-DUBIS J. O metodzie sporządzania recenzji. Tamże R.48: 1993 nr 4 s. 463-471; Repl.: JUREK T. W odpowiedzi Panu Profesorowi W. Korcie i Pani Mgr J. Gilewskiej-Dubis. Tamże s.471-472; Polem.: KORTA W., GILEWSKA-DUBIS J. W odpowiedzi na replikę T. Jurka dot.: „Regesty śląskie” T.III, Wrocław 1990. Tamże R.49: 1994 nr 1-2 s. 165-166.
 • REGESTY śląskie. Pod red. Wacława KORTY. T. 4: 1358-1359. Oprac. Janina GILEWSKA-DUBIS, Kazimierz BOBOWSKI; T. 5: 1360. Oprac. J. GILEWSKA-DUBIS. Wrocław-Warszawa: UWr.-Volumen [1992] 8° ss. nlb. 8, 311, nlb. 1: indeks; 192. — Uniw. Wrocławski, Centrum Badań Śląskozn. i Bohemistycznych.
 • Schlesisches Urkundenbuch. T. 1: 971-1230. Oprac. Heinrich Appelt, T. 2: 1231-1235. T. 3: 1251-1266. T. 4: 1267-1281. Oprac. Winfried Irgang. Graz-Köln-Wien 1963-1989 ( 42/86, 37/89, 40/90 ). Rec.: [T. 4] JUREK Tomasz. Studia Źródłozn. T. 34: 1993 s. 110-112.
 • SCHLESISCHES Urkundenbuch. T. 5: 1282-1290. Oprac. Heinrich APPELT, Josef Joachim MENZEL. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1993 8° ss. XXII, 528. (T. 1-4 - 42/86, 37/89, 40/90 ). Rec.: CONRAD Klaus. Zeitschrift f. Ostmitteleuropa-Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF) T. 46:1997 z.4 s. 590-592; JUREK Tomasz. Rocz.‑i Hist. R.61: 1995 s. 199-201.
 • STANISŁAW ze Skarbimierza: Determinatio de contractu reemptionis. Oprac.Bożena CHMIELOWSKA. — Mediaev. Philos. Pol. T. 31: 1992 s. 129-146.
 • STATUTY Kazimierza Wielkiego. Przygot. do druku Tomasz K. KUBICKI. Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego 1992 4° ss. 56.
 • TESTIMONIA najdawniejszych dziejów Słowian. Seria grecka. Z. 2. : Pisarze z V - X wieku. Wyd. Alina BRZÓSTKOWSKA i Wincenty SWOBODA. Wrocław: Ossolineum 1989 8° ss. 395. — Inst. Słowianozn., Prac. Slawist. T. 63.
 • TĘGOWSKI Jan: Dwa XIII-wieczne przywileje odpustowe dla franciszkanów wrocławskich. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 263-265.
 • WARACZEWSKI Henryk: Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą. — Nasza Przeszłość T.83: 1994 s. 151-168: Sum. [Dodatek: Dokument fundacyjny Mieszka III Starego dla klasztoru cystersów w Lądzie z roku 1145]
 • WYROZUMSKA Bożena: Zapiski z księgi radzieckiej krakowskiej 1393-1400. Uzupełnienie do wydawnictwa „Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa". — Studia Hist. R. 35: 1992 s. 1 s. 89-110.
 • ZDRENKA Joachim: Posiedzenie Cesarskiego Sądu Nadwornego w Krakowie w roku 1363. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 2 s. 217- 220. ————————————————————————————————
 • Die Ä LTESTEN Pr ä stationstabellen des Ermlands. [Tl]. 4 Tabelle des Amtes Allenstein 1773. [Wyd.] Lothar ROHFLEISCH. —Altpreussiche Geschlechterkunde R. 38: 1990 T. 20 s. 593-714.
 • AKTA miejskie Tarnowskich Gór od końca XVI wieku do roku 1740. Oprac. Alina KOWALSKA. Katowice: Sląski Instytut Naukowy 1993 ss. 267, nlb. 1: facs. Rec.: WYDERKA Bogusław. Kwart. Opol. R. 40: 1993 nr 2-3 s. 159-161.
 • AKTA Stanów Prus Królewskich. T.8: 1520-1526. Wyd. Marian BISKUP i Irena JANOSZ- BISKUP. Warszawa-Toruń: Inst. Hist. Nauki O.T. PAN 1993 8° ss. XXI, 468. — Tow. Nauk w Toruniu, Fontes 77. (T.7- 14/86). Rec.: KOENIGSBERGER H.G. Slav. a. East Europe Rev. T.74: 1996 nr 1 s. 162-163; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 146-148.
 • ANUSIK Zbigniew: Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620-1623. — Przegl. Hist. T. 82: 1991 z. 3-4 [wyd. 1992] s. 469-479.
 • AUGUSTYNIAK Urszula: Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa: Semper 1992 8° ss. 249, nlb. 2: facs., fot., portr., indeksy. Rec.: BARAVY Rascisłau. Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.2: 1995 s. 302-305; HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.2 s. 288-289; RACHUBA Andrzej. Kwart.Hist. R. 99: 1992 nr 4 s. 143-147; ZAKRZEWSKI Andrzej B. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 3 s. 577-580.
 • BORAWSKI Piotr, SIENKIEWICZ Witold, WASILEWSKI Tadeusz: Rewizja dóbr tatarskich 1631 r. - sumariusz i wypisy. — Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 59-135.
 • BORKOWSKA Małgorzata: Akta miechowskie w Pelplinie. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 193-195.
 • BORKOWSKA Małgorzata: Problemy siedemnastowiecznych fundacji Benedyktynek na Litwie w świetle korespondencji. — Nasza Przeszłość T.80: 1993 s. 265-307: Sum.
 • [DĘBOCHOWSKI Jan: Notatnik] [Wyd.] URBAN Wacław: Wieś a plebania, czyli notatnik plebana z Gdowa z lat 1597-1604. — Przegl. Hist. T.83: 1992 z.1 [wyd. 1993] s. 93-104.
 • DIARIUSZ ekspedycji zborowskiej. Oprac. Mirosław NAGIELSKI. — Przegl. Wschod. T. 1: 1991 z. 4 [wyd. 1992] s. 817-840.
 • DOKUMENTY Lwa Sapiehy dla kościołów w Ikaźni i w Nowym Pohoście. [Wyd.] Tadeusz KRAHEL. — Studia Teol. Białystok-Drohiczyn-Łomża T. 11: 1993 s. 341-346. [l.1593 i 1596].
 • DUNCZEWSKI z Łazów Stanisław: Kalendarz Polski y Ruski na Rok Pański 1755... przez.... Ustawy Akademii Zamoyskiey, z opisaniem różnych Nauk... Muzeum Szkolne nr 3. Wkładka do czasop. — Wiadom. Hist. R. 35: 1992 nr 1 s. 10-13.
 • DUNIN-WOLSKI Piotr: Dziennik z lat 1561-1583 dyplomaty i biskupa płockiego... Oprac. Andrzej OBRĘBSKI. — Biul. Bibl. Jagiell. R. 42: 1992 nr 1-2 s. 99-127: il., r és.
 • DYPLOM cesarza Józefa II z 1789 roku przywracający miastu Przemyśl samorząd [Oprac. Zdzisław KONIECZNY]. Przemyśl: Archiw. Państw. i Urząd Miejski w Przemyślu 1990 ss. 11, nlb. 1.
 • ELEMENTA ad fontium editiones. T. 76: Index personarum quae in voluminibus 61-69 et 72-75 continentur.Wyd. Wanda de ANDREIS WYHOWSKA i Lucianus OLECH, przy pomocy Marii LAMBERTI. Romae: Inst. Hist. Pol. 1992 8° ss. VIII, 382.
 • FORME Constitutionelle décrétée par acclamation dans la séance du 3. mai, sanctionnée à l'unanimité, dans la séance suivante 5. mai 1791. Warszawa: Zamek Królewski 1991 8° ss.43.
 • Das GEHEIME politische Tagebuch des Kurprinzen Friedrich Christian: 1751 bis 1757.Oprac i wstęp Horst SCHLECHTE. Wiemar 1992 8° ss. 492: il. Rec.: KAMIEŃSKI Andrzej. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 158-159; STASZEWSKI Jacek. Autoportret nastepcy tronu. Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 151-163.
 • GÓRNA Krystyna: Prośba Tomasza Bebły i Heleny Malikówny o dyspensę małżeńską. Epizod z życia mieszczan górnośląskich w XVIII wieku. [W aneksie tekst prośby] — Genealogia T.2: 1992 s. 75-85.
 • GÓRNY Marek: List pochodzenia Dawida Urquharda z 1663 roku. Źródło do dziejów osadnictwa szkockiego w Polsce. [W aneksie tekst listu]. — Genealogia T.1: 1991 s. 81-94.
 • GULDON Zenon, WIJACZKA Jacek: Rewizja gruntów w komornictwie olsztyńskim z roku 1717. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 1 s. 53-68.
 • HARTKNOCH Christoph Joannes: Opis Torunia z roku 1648 zawarty w dziele „Dawne i nowe Prusy”. Z niem. przeł. i koment. opatrz. Jerzy SERCZYK. Toruń: Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela 1989 8° ss. 21, nlb. 1: facs., 1 portr.
 • HERZOG Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525-1550). Regesten aus dem Herzogliche Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Wyd. Stefan HARTMAN. Köln-Wiemar-Wien: Bahlau Verlag 1991 8° ss. VI, 613. Rec.: BENNINGHOFEN Friedrich. Zeitschr. f. Ostforsch. R.43: 1994 z.1 s. 107-109.
 • Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Kulm (1525-1691). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Oprac. Ursula Benninghoven. Köln-Weimar-Wien 1993. Rec.: BORAWSKA Teresa. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.2-3 s. 94-96; OPGENOORTH Ernst. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.3 s. 437-438.
 • Herzog Albrecht von Preußen und das Bistum Ermland (1525-1550; 1550-1568). Regesten aus dem Herzogliche Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Wyd. Stefan Hartmann. Köln-Weimar-Wien T.1-2: 1991-1994. Rec.: OPGENOORTH Ernst. Zeitschr. f. Hist.Forsch. T.23: 1996 z.1 s. 118-119.
 • INSTRUKCJE władz żupnych dla pisarzy solnych z XVIII wieku. Oprac. i wyd. Irena PAJDAK — Studia i Mater. do Dziejów Żup Solnych w Polsce T.17: 1992 s. 159-173: sum.
 • INWENTARZE dóbr szlacheckich Szczytna, Dąbrowy i Drzonowa (Szonowa-Szonówka) w powiecie człuchowskim z XVIII wieku. [Wyd.] KRATOCHWIL Zofia. — Rocz. Gdań. T.52: 1992 z. 1-2 [wyd. 1993] s. 231-262.
 • JAN II Kazimierz, ,król Polski: Mowa króla JMCI ... ostatnia przy abdykacji. — Zesz.‑y Hist. Z. 101: 1992 s. 197-200.
 • JEDYNAK Zdzisław: Nieznany dokument do dziejów Miechowic z połowy XVIII wieku. — Magazyn Bytomski T. 8. [Z dziejów dzielnic Bytomia]: 1991 [wyd. 1992] s. 53-61.
 • KNIGA Kiivs'kogo pidkomors'kogo suda (1584-1644). Wyd. G. V. BORJAK. Kiiv. Nauk. Dumla 1991 8° ss. 336, nlb. 5: mapa.
 • KONSTYTUCJA 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Faksymile oryginału z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Archiwum Publiczne Potockich. T. 2. Oprac. Jerzy KOWECKI. Reprint wydania z 1791 r. Wrocław: Ossolineum 1993 8° ss. 150 jęz. pol.; też w jęz. ang., niem., łac.
 • KOPERNIK Mikołaj: Dzieła wszystkie. [T] 4: Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile źródeł. [Red. tomu Paweł CZARTORYSKI] Warszawa - Kraków: [Wyd. Nauk. PWN] 1992 4° k. nlb. 180. — Pol. Akad. Nauk. [Zawiera m. in. Dokumenty działalności administracyjnej (Lokacje łanów opuszczonych; Rachunek pieniędzy z dóbr odkupionych ...) Kopie pism monetarnych - Zasady bicia monety].
 • KOWALCZYK Maria: Przywilej nobilitacyjny dla doktora medycyny, Hermana z Przeworska. — Studia Mediew. T. 29: 1992 s. 155-158.
 • KOWALKOWSKI Jacek: Posag Anny Myślęckiej, żony Fabiana Kowalkowskiego, w świetle układu przedślubnego z 1593 roku. [W aneksie tekst umowy przedślubnej]. — Genealogia. T.3: 1993 s. 95-106: Sum., Zsfg.
 • KRATOCHWIL Zofia: Inwentarze dóbr ziemskich Szczytna, Dąbrowy i Drzonowa (Szonowa- Szonówka) w powiecie człuchowskim z XVIII wieku. — Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z.1-2 s.231- 262.
 • KSIĘGI przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572 = Libri iuris civilis Cracoviensis 1507-1572. Wyd. Aniela KIEŁBICKA i Zbigniew WOJAS. Kraków: Secesja 1993 8° ss. XVIII, nlb. 1, 316: indeksy. — Fontes Cracovienses 1. Rec.: JELONEK-LITEWKA Krystyna. Krakow. Rocz. Archiw. T.1: 1995 s. 153-154.
 • KSIĘGI przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573-1611 = Libri iuris civilis Cracoviensis 1573-1611. Wyd. Aniela KIEŁBICKA i Zbigniew WOJAS. Kraków: Secesja 1994 8° ss. XXIV, 367: indeksy. — Fontes Cracovienses 2.
 • KSIĘGI robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich z 1764 roku. Do druku przyg. Leszek WIATROWSKI. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 90. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1293, Hist. T. 93. Rec.: GŁÓWKA Dariusz. Kwart. Hist. Kult. Mater. R.42: 1994 nr 2 s. 251.
 • Das LEHNREGISTER der magdeburgischen Freien im Amt Lyck. Ostpr. Fol. 423 d.- 1723-1756. Wyd. Bruno JANCZIK. — Altpreussische Geschlechterkunde R.39: 1991 T.21 s. 125-228.
 • Lietuvos Vyviausiojo Tribunolo sprendimai. 1583-1655. Wyd. Vytautas Raudeliunas, Algirdas Baliulis.Vilnius 1988 ( 24/89). Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. Lituano-Slavica Posnaniensia T. 5: 1991 [wyd. 1992] s. 298-300.
 • LIPPOMANI Girolamo: Breve relazione dell'Origine dei Polacchi, della grandezza del Regno coi suoi confini; di quello che abbonda, et che manca, et della Religione di esso.[tekst z tłumaczeniem litewskim i wstępem Guido MICHELINI]. — Lietuvos Istorijos Metrastis 1992 [wyd. 1994] s. 161-178.
 • LIST z Krakowa z 26 marca 1794 r. — Zesz.-y Hist. Z. 100:: 1992 s. 236-238.
 • [Lucchesini Girolamo] Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz Sejmu Wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty. Warszawa 1988 ( 60/88, 27/90, 42/91). Rec.: ROLNIK Dariusz. Studia Hist. Slavo-Germ. T. 17: 1988-1990 [wyd. 1992] s. 156-162.
 • LUSTRACJA województw ruskiego, podolskiego i bełskiego. 1564-1565. Wyd. Krzysztof CHŁAPOWSKI i Helena ŻYTKOWICZ. Cz. 1-2. Warszawa - Łódź: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. XLVII, nlb. 1, 284; Warszawa: Archiw. Gł. Akt Dawnych - DiG 2001 8° ss. 289 — Lustracje Dóbr Królew. XVI - XVIII Wieku. Wojew. Ruskie, Podol. i Bełskie, Inst. Hist. PAN, Nacz. Dyr. Arch. Pań.
 • MATERIAŁY do dziejów Katowic z XVI i XVII w. Wyd. Wacław URBAN. — Kwart. Opolski R.40: 1993 nr 2 s. 105-113.
 • MATERIAŁY do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku. Zebr. i do dr. przygot. Michał Marian GRZYBOWSKI. Cz.7: Dekanat janowski i przasnyski. Płock: Tow. Nauk. Płockie 1995 8° ss. 176: indeksy. (Cz.6- 6/91).
 • MATERIAŁY do dziejów ziemi płockiej z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku Cz. 8: Dekanat radzymiński i stanisławowski. Zebrał i do dr. przygot. Michał Marian GRZYBOWSKI. Płock: Tow. Nauk. Płockie 1996 8° ss. 216. Rec.: [Cz.7, 8] KOWALCZYK Elżbieta. Kwart. Hist. Kult. Mater. R.46: 1999 nr 3-4 s. 431-431.
 • MATERIAŁY do dziejów ziemi płockiej z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku Cz.5: Dekanat płoński i raciąski. Cz.9: ziemia zakroczymska. Zebrał i do dr. przygot. Michał Marian GRZYBOWSKI. Płock: Tow. Nauk. Płockie 1989-1998 8° ss. 285, nlb. 3; 280.
 • MATERIAŁY do dziejów ziemi płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku. Zebr. i do dr. przygot. Michał Marian GRZYBOWSKI. Cz.10: Dekanat lipnowski, dobrzyński, rypiński, golubio-dulski i górzneński. Płock: Tow. Nauk. Płockie 1999 8° ss. 336.
 • MEILUS Elmantas: 1720 m. privilegija Birzuvenams. W: Zemaiciu praetis 2. Vilnius: Mosklo ir enciklopediju leidykla 1993 s. 255-257.
 • METRYKA Altarii Danielowskiej w Lelowie. Oprac. Zygmunt ZABORSKI. Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 1993 8° ss. 108, nlb. 2, tabl. 5. [Dokumenty z lat 1582-1778].
 • [MIELŻYŃSKI Franciszek]: Obraz obrad Sejmu Wielkiego w listach... [Wyd.] Izabela MRUGASIEWICZ. — Kronika Wielkopol. R.19: 1991 nr 3-4 [wyd. 1992] s. 28-34.
 • NEW Constitution of the Goverment of Poland, established by the revolution, the third of May 1791.London 1791 (The second edition). [Reprint] Warszawa: Zamek Królewski 1991 8° ss. 110.
 • OPISANIE Topograficzne Dekanatów w Królestwie Polskim z r. 1784 przez Plebanów parafialnych uczynione. T.22 - Dekanat Augustowski. [Wyd.] Wiesława WERNEROWA: Opisy parafii dekanatu augustowskiego z roku 1784. — Studia Podlaskie T.4: 1993 s. 161-239.
 • ORDYNACJA Dobrego Porządku dla Ryczywołu z 1788 roku. [Wyd.] Zenon GULDON, Jacek WIJACZKA. — Wieś Radomska T.4: 1993 s. 41-58.
 • ORYGYNAŁ ustaw seymu 1791. Warszawa [1991] 8° ss.68, 4 ss. luź.: facs.
 • PIRMASIS Lietuvos Statutas. [Pierwszy statut litewski] Red. LAZUTKA Stanislovas (i in) Teksty w językach starobiałoruskim, łacińskim i staropolskim. T.II cz.1. Vilnius: Mintis 1991 4° ss.426: indeksy, il. (T.1- 42/87)
 • Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy. 1648-1668. Publicystyka, eksorbitancje, projekty, memoriały. T. 1: 1648-1660. Zebr. i oprac. Stefania Ochmann-Staniszewska. Wrocław 1989 ( 30/89 ). Rec. SYSYN Frank E. Harvard Ukrainian Studies T. 15: 1991 nr 3-4 [wyd. 1992] s. 450-453.
 • PISMA polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648-1668. Publicystyka - eksorbitancje, projekty - memoriały. T.2: 1661-1664. T.3: 1665-1668. Zebr. i oprac. Stefania OCHMANN-STANISZEWSKA. Wrocław-Warszawa: Volumen 1990-1991 8° ss. 271; ss. 454, nlb. 3.
 • PROTOKOLLE der Kapitel und Gespräche des Deutschen Orden im Reich, 1499-1525. Wyd. BISKUP Marian, JANOSZ- BISKUPOWA Irena. Marburg: Elwert 1991 8° ss. 208. — Quellen u. Studien z. Geschich. d. Deutschen Ordens, T.41. Rec.: BOOCKMANN Hartmut. Jahrb. f. Gesch.Osteuropas T.41: 1993 z. 2 s. 315- 316.
 • PROTOKOŁY powizytacyjne archiprezbiteriatu żmigrodzkiego i sycowskiego z 1677 r. Wyd. Józef PATER. Wrocław-Warszawa: Uniw. Wr.-Volumen 1990 8° ss. 67.
 • RELACJA o stanie diecezji kijowskiej biskupa Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego z roku 1793. Oprac. i wyd. Bolesław KUMOR. — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 62: 1993 s. 147- 160.
 • REWIZJA nowomiejska prawa chełmińskiego 1580 (1814) zwana także Jus Culmense Emendatumlub Jus Culmense Polonicum. Przekł. polski [z łac.] Irena MALINOWSKA-KWIATKOWSKA i Janusz SONDEL, przekł. zweryfikował Zygfryd RYMASZEWSKI. [udział w wyd. Zbigniew ZDRÓJKOWSKI - red ogólna et al.]. Toruń: UMK 1993 8° ss. 162, nlb. 2: facs., 1 portr. — Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w Przkładach Polskich nr 6.
 • RĘKOPIŚMIENNE opisy parafii litewskich z 1784. Dekanat grodzieński. Oprac. Wiesława WERNEROWA. Warszawa: Wyd. Inst. Hist. Nauki PAN 1994 8° ss. 168, 3 s. mapy: tab. — Źródła do Dziejów Geografii, z.1. Rec.: POSTOŁOWICZ Leszek. Białostocczyzna R.10: 1995 nr 1 s. 110-112.
 • RĘKOPIŚMIENNE opisy parafii litewskich z 1784. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski. Oprac. Wiesława WERNEROWA. Warszawa 1996 8° ss. 228.
 • RUCIŃSKI Henryk: Z dziejów starostwa nowotarskiego. Wybór dokumentów (1615-1699 i 1755). — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Warsz. Filia w Białymst. Z.76 Prace Hist. T. 11: [15] 1993 s. 103- 127.
 • SIEVERS Jakob Johann: Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski. [Tł. z niem., ros.]. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyli Barbara GROCHULSKA i Piotr UGNIEWSKI [Wyd. 1 powojenne]. Warszawa: Interim 1992 8° ss. 246, nlb. 2, 16 ss. tabl.: fot., il., portr., indeksy.
 • SPRENGER Jakob, INSTITORIUS Henricus: Młot na czarownice. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich, i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający. Księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i potrzebna ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się. Z pism Jakuba Springera i Henryka Instytora po większej części wybrane i na polski przeł. przez Stanisława ZĄBKOWICA. Wrocław: Wyspa 1992 8° ss. 229, nlb. 1 [Oryg. Malleus maleficanum, Druk w Krakowie w Drukarni Szymona Kempiniego, 1614].
 • STANISŁAW August Poniatowski, król Polski. Fragmenty pamiętników. Z archiwaliów moskiewskich po raz pierwszy publikowane. Odcyfrowanie i tł. Eugeniusz ŚCIBOR, Magdalena ŚCIBOR. Warszawa 1993 8° ss. 1, 2, 64. — Tekst równoległy polsko-francuski.
 • STANISŁAW August Poniatowski: Pamiętniki. Oprac. Zbigniew GÓRALSKI. T. 1 Warszawa: Ling-Pi 1994 8° ss. 250, nlb. 2: 1 portr.; T. 3. Warszawa: Ling-Pi 1995 8° ss. 203, nlb., 1 k. portr.
 • STARODRUKI elbląskie. Wybór druków elbląskich z lat 1558-1772. Elbląg: Woj. Bibl. Publ. 1987 8° ss. 80: il. Rec.: GRZEŚKOWIAK - KRWAWICZ Anna. Rocz. Elbląski T. 12: 1991 s. 233-235.
 • STATUTY synodu płockiego bpa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego z 1698 roku. Wyd. Wojciech GÓRALSKI. Płock: [b. w.] 1984 ss.. 206: indeksy. Rec.: KARBOWNIK Henryk. Rocz.-i Teol.-Kan. T. 32: 1985 z. 5 [wyd. 1991] s. 129-131.
 • Statuty toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI- XVIII w. Toruń 1990 ( 42/90). Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z.3 s. 423- 424; PORAZIŃSKI Jarosław.Biul. Hist. Sztuki R.54: 1992 nr 3 [wyd. 1993] s. 86-87; WYROBISZ Andrzej. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 2-3 s. 104-105.
 • SZLACHECKA fundacja na rzecz kościoła w Haźlu z 1517 roku. [Wyd.] Wacław GOJNICZEK. — Pamiętnik Cieszyń. T.4: 1992 s. 80-82.
 • TESTAMENT sztygara wieleckiego Sebastiana Koszuckiego z 1681 roku. Oprac. i wyd. Alicja FALNIOWSKA-GRADOWSKA, Stanisław GAWĘDA. — Studia i Mater. do Dziejów Żup Solnych w Polsce T.17: 1992 s. 147-158.
 • Toll Johan Christopher: Powstanie kościuszkowski w świetle korespondencji posła szwedzkiedgo w Warszawie. Raporty J. Ch. Tolla do regenta Szwecji księcia Karola Sudermańskiego i kanclerza Fryderika Sparrego (styczeń - sierpień 1794). Przekł., wstęp i przyp. Leokadia Post én. Warszawa - Kraków 1989 ( 67/89). Rec.: ANUSIK Zbigniew. Szwedzki dyplomata w Warszawie w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Zap.-i Hist. T. 57: 1992 z. 4 s. 97-113.
 • Das Trebnitzer Rechnungsbuch von 1523-1524 und andere Quellen zur mittelalterlichen und fr ü hneuzeitlichen Besitzgeschichte eines schlesischen Zisterzienserinnenklosters. Wyd. Heinrich Gr ü ger, Józef Domański. Marburg/Lahn 1986 ( 51/87 , 42/89 , 58/91 ). Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.-i Hist. R. 58: 1992 s. 128-130.
 • UKMERGES apskrities seniuniju 1765 metu inventoriai.[Inwentarze starostwa wiłkomirskiego z 1765 r.] Wyd. Algirdas BALIULIS. Vilnius: Academia 1994 8° ss. 185: tab, bibliogr., indeksy.
 • USTAWA rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 maia, roku 1791. Szczecin: b.w. 1991 ss. 36.
 • Die VASALLENTABELLEN des Hauptamtes Rein [Ryn]. Oprac. Hans Heinz DIEHLMANN. —Altpreussische Geschlechterskunde R. 38: 1990 T. 20 s. 437-448.[ z lat 1713, 1746, 1753].
 • WASIAK Andrzej: Regulamin konfederatów barskich ustanowiony w obozie pod Muszynką— Rocz. Sądec. T.21: 1993 s.89-101.
 • WIJACZKA Jacek: Rejestr podatku czwartego grosza powiatu chęcińskiego z 1710 roku. — Studia Kielec. 1993 nr 4 s. 123- 131.
 • WIJACZKA Jacek: Rejestr wydatków na poselstwo bawarskie w 1553 roku. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 205-238.
 • WIJACZKA Jacek: Taryfa łanów z Warmii z 1718 roku. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 4 s. 415-429.
 • WILKIERZ Królewskiego Miasta Tczewa z 1599 roku. Wstęp i tł. Tadeusz MACIEJEWSKI. Gdańsk: Uniw. Gdań. 1994 8° ss. 29.
 • Die WILLKÜR des Dorfes Neu Passarge [Nowa Pasłęka] aus dem Jahre1609. Wyd. Paul WERNER. — Zeitschr. f. d. Gesch. u. Alterumskunde Ermlands T.46: 1991 s. 163-173.
 • WŁAŚCICIELE budynków we Wrocławiu w latach 1671 i 1726. Rejestry indykcji podatku szacunkowego budynków we Wrocławiu z lat 1628, 1671, 1726. Wyd. Kazimierz ORZECHOWSKI. Wrocław: Poligraf 1993 8° ss. 173: indeksy.
 • WYPISY zwolnień z poddaństwa w księgach grodzkich lubelskich. [Wyd.] Maria TROJANOWSKA. — Rocz. Lubel. T. 29-30: 1987-1988 [wyd. 1991] s. 113-115.
 • ZABOROVSKIJ Lev Valentinovic: Velikoe Kniažestvo Litovskoe i Rossia vo vremia polskogo potopa (1655-1656 gg.). Dokumenty, issledovanie. Moskva: Nauka 1994 8° ss. 189.
 • ZA czy przeciw ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja. Antologia. Oprac. Anna GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ. Warszawa: Wyd. IBL. 1992 8° ss. 279, nlb. 1: facs. Zawiera. m. in.: [Stanisław MAŁACHOWSKI, Kazimierz Nestor SAPIEHA] UNIWERSAŁ marszałków sejmowych (s. 24-29); Punta, które najwięcej zdają się zastanawiać umysły obywatelów nad prawem trzeciego maja zapadłym, a piątego maja jednomyślnie uwieńczonym (s. 30-32); Myśl obywatela o nowej Konstytucji (s. 33-49); JW. JP. Tomasza Dłuskiego, podkomorzego generalnego województwa lubelskiego i tegoż województwa posła sejmu walnego warszawskiego, usprawiedliwienie się przed publicznością z manifestu przeciwko Ustawie dnia 3 maja roku teraźniejszego 1791 nastąpionej, w grodzie warszawskim zaniesionego, swym i JW. Józefa Suffczyńskiego, starosty dypułtyckiego, kolegi swego imieniem wyrażone (s. 50-67); [Ignacy POTOCKI] Na usprawiedliwienie się Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Dłuskiego, podkomorzego i posła województwa lubelskiego z manifestu przeciwko Ustawie 3 maja roku 1791 odpowiedź (s. 68-79); [Ignacy POTOCKI] Do bywatelów po odbytych sejmikach na dzień 14 lutego roku 1792 zwołanych (s. 261-265). Rec.: MICHALSKI Jerzy. Kwart. Hist. R.100: 1993 z.2 s.150- 151.
 • Zbiegostwo chłopów w województwie krakowskim na przełomie XVI i XVII wieku. Oprac. i przygot. do druku Aniela Kiełbicka. Wrocław 1989 ( 310/89). Rec.: GÓRNY Marek. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 1 s. 125-127.
 • [ZEBRZYDOWSKI Jan]: POSTANOWIENIA okło porządku w miasteczku Lanckoronie. Do druku podała Sybill HOŁDYS. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1501, Historia 109: Studia i materiały źródłowe z dziejów nowożytnych: 1993 s. 55-60. [Rozporządzenie z 27 grudnia 1612 r.].
 • ŻEREK-KLESZCZ Hanka: Testamenty mieszczan pabianickich w XVII - XVIII wieku. — Pabianiciana T. 1: 1992 s. 37-50.
 • ŻEBROWSKI Tadeusz: Początki Seminarium Duchownego (kleryckiego) w Pułtusku (1594-1624). — Studia Płockie T.22: 1994 s. 11-27. ————————————————————————————————
 • KUMOR Bolesław: Stan organizacyjny i materialny diecezji krakowskiej z 1819 roku. — Analecta Cracov. T.25: 1993 s.231- 246: Zsfg.
 • Quellenbuch zur Neueren Schweizerischen Verfassungsgeschichte. Wyd. Alfred Kölz.Berno 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 71: 1993 nr 1 s. 76-77.
 • PIŁSUDSKI Bronisław: Projekt zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin, z krótkimi komentarzami do poszczególnych punktów. Uzup. ŁATYSZEW Władysław: Komentarz do „Projektu zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin...” Tł. z ros. J. Sidorska. Lud T. 74: 1991 [wyd. 1992] s. 95-109: Sum.
 • REGULAMIN karny (1861) i regulamin pracy (1869) w kopalniach księstwa pszczyńskiego. Oprac. Shinsuke HOSODA. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 471-485.
 • TEKSTY źródłowe do dziejów województwa płockiego. T.1: Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku. Z.4: Dekanat wyszogrodzki. Zebr., do druku przygot. Michał Marian GRZYBOWSKI. Płock: Biuro Dokumentacji Zabytków woj. Płockiego 1993 8° ss. 113. (z.1,2- 60/90).
 • DEKANAT rypiński: z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku. Oprac. Michał Marian GRZYBOWSKI. — Ziemia Dobrzyń. R.5: 1997 s. 1-151.
 • WALKA caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831-1870. Materiały źródłowe. Wybór wstęp i oprac. Karol POZNAŃSKI. Warszawa: Wyż. Szk. Pedag. Specjalnej 1993 8° ss. 565. ————————————————————————————————
 • ARMIA Polska w ZSRR 1941- 1942. Dokumenty przetł., oprac. oraz opatrz. przyp. i wstępem prof. dr hab. Wojciech MATERSKI. Warszawa: Inst. Studiów Polit. PAN 1992 8° ss. 127, nlb. 1. Rec.: KALBARCZYK Sławomir. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 z. 4 s. 140-144
 • AUSCHWITZ in den Augen der SS: Rudolf H ö ss, Peter Broak, Johann Paul Kremer.Warszawa: Interpress 1992 8° ss. 246, nlb. 2, 40 ss. tabl., 1 k. tabl.: facs., fot., portr., bibliogr.
 • CZTERY dokumenty z Ambasady Francuskiej w Polsce z lat: 1919, 1927, 1935, 1937. [Wyd.] BORKOWSKI Jan. —Teki Archiw. T. 22: 1992 s. 65-146.
 • DECYZJA. Dokumenty Katynia. Zespół red. Jacek SNOPKIEWICZ, Andrzej ZAKRZEWSKI. Kalendarium [oraz oprac. wstępu i bibliogr.] Jerzy JARUZELSKI. [Z ros. przeł. Jerzy WRZESIŃSKI]. Warszawa: Interpress 1992 8° ss. 160, nlb. 4: facs., bibliogr.
 • DOKUMENTY w sprawie polityki narodowościowej władz polskich na Kresach Wschodnich w latach 1937-1939. Oprac. Jan KĘSIK. — Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 184-194.
 • DYPLOMACI II RP w świetle raportów Quai d'Orsay. [Wybór i oprac.] Józef ŁAPTOS. [Tł. z fr.] Warszawa: Pax 1993 8° ss.315, nlb.5, 16 ss. tabl.: fot, portr., indeks. Rec.: SIERPOWSKI Stanisław. Archeion. T.93: 1994 s. 207-209; Tenże. Polscy dyplomaci nad Sekwaną. Nowe Książki R.25: 1994 nr 1 s. 41-42; WIŚNIEWSKI Stanisłw. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 190-192.
 • EIDINTAS Alfonsas, LOPATA Raimundas: Lietuvos Tarybos prezidiumo 1918 m. posedžiř protokolai. — Lietuvos Ist. Metra š. 1990 [wyd. 1992] s. 101-139.
 • GNATOWSKI Michał: Wileńska Koncentracja Demokratyczna (1941- 1944). — Studia Podlas. T.4: 1993 s.262- 301.
 • JARUZELSKI Jerzy: Z archiwaliów Ministerstwa Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Po 50 latach kolekcja sovieticów wraca z Waszyngtonu. Cz. 1. Cz. 2-3 — Przegl. Wschod. T. 1: 1991 z. 4 [wyd. 1992] s. 841-858: Sum; T.2: 1992-1993 z.1 s.141-163; z.2 s.435-464.
 • KATYŃ - dokumenty ludobójstwa. Dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r. [Tł. z ros. Wojciech MATERSKI]. Warszawa: ISP PAN 1992 8° ss. 183, nlb. 1: bibliogr. — Inst. Studiów Polit. Pol. Akad. Nauk.
 • KOMUNIKATY informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę. T. 1 z. 1: (6 grudnia 1926 - 23 czerwca 1927); T. 1 z. 2: (4 lipca 1927 - 30 grudnia 1927); T. 2 z. 1: (3 stycznia 1928 - 26 czerwca 1928). [Red. Irena MARCZAK, Bernadetta GRONEK, Krystyna PIETRZYK]. Warszawa: Wyd. Min. Spraw Wewn. 1991-1992 8° ss. XVI, 209, nlb. 2: err.; nlb. 6, 213-426, nlb. 1; XVI, 265, nlb. 2: indeks. — Źródła do Historii Polski XX wieku. Ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A.
 • KOMUNIKATY Informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę. T.2 z.2 (3 lipca-27 grudnia 1923) [Red. Irena MARCZAK, Bernardetta GRONEK, Krystyn PIETRZYK] Warszawa: Wyd. Min. Spraw Wewn. 1993 8° ss. 269-488. — Źródła do Historii XX wieku. Ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A. Rec.: [T. 1-2] MAJCHROWSKI Jacek M. Studia Hist. R.36: 1993 z. 3 s.398-399.
 • KOMUNIKATY informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę. T.3 z.1 (2 stycznia-28 marca 1929) T.3 z.2 (3 kwietnia- 28 czerwca 1929) [Red. Irena MARCZAK] Warszawa: Wyd. Min. Spraw Wewn. - Lotos 1993-1994 8° ss. 395; 397-817. — Źródła do Historii Polski XX wieku. Ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A.
 • KOMUNIKATY informacyjne Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę. T.4 z. 1(3 lipca-30 września 1929). Z.2 (2 października-30 listopada 1929). Z.3 (2 grudnia-30 grudnia 1929). [Red. Irena MARCZAK]. Warszawa: Książka i Wiedza - Wyd. Min. Spraw Wewn. 1996-1997 8° ss. 231; nlb. 1, 233-582; 583-817. — Źródła do Historii Polski XX wieku. Ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria A.
 • KORESPONDENCJA Arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z Arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim w latach 1943-1944. Oprac. Józef WOŁCZAŃSKI. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.2 s. 465-483.
 • KOŚCIÓŁ prawosławny na Białostocczyźnie w ocenie władz II Rzeczypospolitej. Sytuacyjne sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z lat 1928-1939. Wybór dokumentów. Wybrał Grzegorz SOSNA. Ryboły: [b.w.] 1991 8° ss. 116, nlb. 1, nlb. 4: facs., indeksy. Rec.: MAJECKI Henryk. Białostocczyzna R.7: 1992 nr 4 s. 64-65.
 • LISTY generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego do marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie wyprawy kijowskiej (kwiecień - maj 1920 r.). Oprac. SULEJA Włodzimierz. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.1 s.95- 115.
 • LISTY marszałka Józefa Piłsudskiego do generała dywizji Kazimierza Sosnkowskiego w okresie wyprawy kijowskiej (kwiecień - maj 1920 r.). Oprac. SULEJA Włodzimierz. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.1 s.116- 128B.
 • MAZUR Grzegorz: Związek Wolnych Polaków (1939-1941) w Wilnie w świetle dokumentów NKWD. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 4 s. 517- 524.
 • ORGANIZACJA instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926. Wybór źródeł i dokumentów. Wyboru źródeł i dokumentów dokonali Andrzej MISIUK, Andrzej PEPŁOŃSKI. Szczytno: Wyd. Wyż. Szk. Polic. 1992 8° ss. 447.
 • PAŃSTWO polskie w myśli politycznej piłsudczyków i programach sanacji. Wybór tekstów źródłowych. Oprac. Ewa ORLOF, Andrzej PASTERNAK, Radosław PAWLIKOWSKI. Rzeszów: Wojew. Ośrodek Metodyczny 1992 8° ss. 107.
 • POLSCY jeńcy wojenni w ZSRR 1939-1941. Dokumenty przetł. [z ros.], oprac. oraz opatrz. przyp. i wstępem Wojciech MATERSKI. Warszawa: Inst. Studiów Polit. Pol. Akad. Nauk 1992 8° ss. 113, nlb. 2: facs., bibliogr. — Z Archiwów Sowieckich, T. 1. Rec.: KALBARCZYK Sławomir. Dzieje Najnow. R.25: 1993 z.2 s.164- 167.
 • PROGRAMY partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918- 1939. Wybór i oprac. Ewa ORLOF, Andrzej PASTERNAK. Rzeszów: Wyż. Szk. Pedag. 1993 8° ss.455, nlb. 1. Rec.: DZIEWANOWSKI Marian K. Pol. Rev. T.39: 1994 Nr 2 s. 219.
 • PROJEKT prawa rzeczowego przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną w 1939 r. Wprowadzenie Stefan GRZYBOWSKI. — Kwart. Prawa Prywat. R.2: 1993 z.4 s.515-567.
 • REGULAMIN Sejmu z 1923 r. Oprac. KOPERSKA Teresa. — Przegl. Sejm. R.1:1993 nr 2 s.133- 156.
 • REGULAMIN Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej z 1922 r. — Przegl. Sejm. R.1:1993 nr 3 s.141- 146.
 • ROKOWANIA pokojowe z Rosją Radziecką (VII-VIII 1920 r.) w relacji Kazimierza Stamirskiego. Oprac. KOCHANOWSKI Jerzy. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.1 s.129-139.
 • SCHWONEK Mathew R.: Początek sporu o kształt najwyższych władz wojskowych II Rzeczypospolitej w świetle protokołów Rady Wojennej z 1920 r. — Przegl. Hist. T.84: 1993 z.1 s.69-87.
 • SIERPOWSKI Stanisław: Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego. T. 1: 1917-1926; T. 2: 1927-1934; T. 3: 1935-1939. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 604; 634; 520: bibliogr., indeksy.
 • SIWICKI Mikołaj: Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. Warszawa: nakł. autora. T. 1-2 1992 8° ss. 317, nlb. 1; 334: bibliogr. Rec.: ŻYCIŃSKI Stanisław. Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 [wyd. 1994] z. 3 s. 224-228.
 • Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim. 1918-1943. Wybór dokumentów. Oprac. i wybór Jerzy Kumaniecki. Warszawa 1991 ( 12/91). Rec.: JAŚKIEWICZ Leszek. Stosunki polsko-radzieckie w dokumentach. Przegl. Hum. R.36: 1992 z.5 [wyd. 1993] s.185- 186.
 • ŚWITALSKI Kazimierz: Diariusz 1919-1935. Do druku przyg. Andrzej GARLICKI, Ryszard ŚWIĘTEK. Warszawa: Czytelnik 1992 8° ss. 836, nlb. 4: il. Rec.: SZKARADZIŃSKI Bohdan. Więź 1993 nr 4 s.124-133; ZAWORSKA Helena. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 39-40: il.
 • TYMCZASOWY regulamin obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej (z 1919 r.). Oprac. KOPERSKA Teresa. — Przegl. Sejm. R.1: 1993 nr 1 s.100- 110.
 • VILNIAUS vaivados Bocianskio 1936 m. vasario 11 dienos griežtai slaptas memorialas apie administracienes valdžios priemones pries Lenkijos letuviu mažumą ir apie sino klausimu ateičiai. [Ściśle tajny memoriał woj. wileńskiego Bociańskiego o środkach administracyjnych wobec mniejszości litewskiej i o planach przyszłych w tej kwestii]. W: Lietuvos Rytai, Vilnius: 1993 s. 399-415.
 • WALKA o polską granicę zachodnią 1918-1921. Wybór źródeł. Oprac. Bogusław POLAK. Koszalin: Wyż. Szk. Inż. 1993 8° ss.156.
 • WARDZYŃSKA Maria: Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy. Czerwiec 1941 -lipiec 1944. Warszawa: Główna Komis. Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej 1993 8° ss. 291, 12 nlb.: il., mapy. Rec.: LEWANDOWSKA Stanisława. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 2 s. 152-154.
 • WYBÓR dokumentów do agresji 17. 9. 1939 r. Cz. 1-4. Oprac. JACZYŃSKI Stanisław. — Wojsk. Przegl. Hist. R.38 : 1993. z. 1 s.195- 227; z.2 s.169- 189; z.3 s.173- 197; z.4 s.211- 234; Cz. 5. Oprac. GRZELAK Czesław. Cz. 6. Oprac. JACZYŃSKI Stanisław. — Wojsk. Przegl. Hist. R.39 : 1994. z. 1-2 s. 184-230; z. 4 s. 166-172. ————————————————————————————————
 • ANTYŻYDOWSKIE wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku. Dokumenty i materiały. Akta procesów uczestników wydarzeń oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. T. 1. Oprac. i przyg. do druku Stanisław MEDUCKI i Zenon WRONA. Kielce: Urząd Miasta, Kiel. Tow. Nauk. 1992 8° ss. 398, nlb. 1, 5 ss. tabl.: fot., 3 pl.
 • BARTEL Wojciech M., GRODZISKI Stanisław: Jan Gwiazdomorski o istocie życia uniwersyteckiego [memoriał z 22 I 1967 r.]. — Krakow. Studia Prawn. R. 25: 1992 s. 91-99.
 • BRZOZA Czesław: Referendum w województwie krakowskim w świetle inerpelacji PSL. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 1 s. 93- 110.
 • CENZURA w 1945 r.- Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie kontroli środków komunikacji społecznej. Oprac. Grażyna KUBICKA. — Kwart. Hist. Prasy Pol. R.30: 1991 nr 1 s.99- 100.
 • [CHAMIWKA Jarosław]: [Protokół przesłuchania w UBP w Rzeszowie 25-26 V 1947 r.]. Wyd. Marek JASIAK: Struktura cywilna OUN - UPA w Polsce 1944-1947. — Wojsk. Przegl. Hist. R. 37.: 1992 nr 4 s. 218-227.
 • DELIMITACJA północno-wschodniego odcinka granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w laatach 1944-1947 i związane z nią problemy narodowościowe. Wybór źródeł. [Wyd.] Jerzy ZIELENIEWSKI. —Rubieże Nr 1: 1992 s. 46-61.
 • KOMUNIKAT Komitetu Zagranicznego PPS z 10 czerwca 1947 r. — Zesz.-y Hist. Z. 99: 1992 s. 151-155. [Dot. następstwa na urząd Prezydenta RP po śmierci Wł. Raczkiewicza].
 • KORZON Andrzej: Rozmowy polsko-radzieckie w maju 1957 r. — Dzieje Najnow. R.25: 1993 z.1 s.117- 130.
 • KOZŁOWSKI Kazimierz: Źródła archiwalne wytworzone przez centralne władze KC PZPR dotyczące województwa szczecińskiego w latach 1949-1956 (wybór). — Szczeciński Infor. Archiw. Nr 7: 1992 s. 197-221.
 • MAJER Piotr: Rozkaz nr 13. [1949 r.]. — Przegl. Polic. R. 2: 1992 nr 2-3 s. 199-202.
 • MEMORIAŁ WiN-u do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wyd. Ludwik KUBIK. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R. 1: 1992 nr 2 s. 51-83.
 • MIKOŁAJCZYK Stanisław: Stanisław Mikołajczyk w Stronnictwie i w Parlamencie (1945-1947). [Przemówienia]. Przyg. do druku, biogr. S. Mikołajczyka poprzedził Stanisław STĘPKA. Szreniawa: Bibl. Muz. Narod. Rolnictwa w Szreniawie 1992 8° ss. 269, nlb. 3: il. Rec.: ROBAKOWSKI Kazimierz. Dzieje Najnow. R.25: 1993 z.1 s.159-161.
 • MORAWSKI Kajetan: Raporty dyplomatyczne [O sytuacji wewnętrznej adresowane do ministra spraw zagranicznych Rządu Emigracyjnego w latach 1958-1965]. — Plus R. 13: 1991 nr 4 s. 82-93.
 • OPOZYCJA wobec rządów komunistycznych w Polsce. 1956-1976. Wybór dokumentów. [Wyd.] HEMMERLING Zygmunt, NADOLSKI Marek. [Dokumenty zebrali Bolesław DEREŃ i in.]. Warszawa: Ośrod. Badań Społ. 1991 8° ss. 542: indeks.
 • OPOZYCJA antykomunistyczna w Polsce. 1944-1956. Wybór dokumentów. [Wyd.] HEMMERLING Zygmunt, NADOLSKI Marek. Warszawa: [Ośrod. Badań Społ. 1990] 8° ss. 523: indeks, bibliogr.
 • O WOLNOŚĆ obywatela i niezawisłość państwa. Wytyczne ideowe WiN-u z 15.9.1945 r. [Wyd.] Ludwik KUBIK. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R. 1: 1992 nr 1 s. 84-88.
 • PROJEKT ustawy o sądownictiwe administracyjnym z 1958 r. [Wstępem poprzedził Jan ZIMMERMANN]. — Samorząd Terytorialny R. 3: 1993 nr 1 s. 108-124.
 • POKSIŃKI Jerzy: Metody wymuszania zeznań w pracy śledczej organów informacji Wojska Polskiego. — Literatura R. 11: 1992 nr 10 s. 32-36.
 • POKSIŃSKI Jerzy: Nieznane sprawozdanie Komisji Romana Nowaka w sprawie odpowiedzialności za stalinowskie bezprawie w Polsce. — Literatura R. 11: 1992 nr 7 s. 26-28.
 • POKSIŃSKI Jerzy: U źródeł powstania informacji Wojska Polskiego [Ustawa o Zarządzie Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i jego organach]. —Literatura R. 11: 1992 nr 8-9 s. 29-30.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944-1945. Oprac. Aleksander KOCHAŃSKI. Warszawa: ISP PAN 1992 8° ss. 112: indeks. — Inst. Studiów Polit. Pol. Akad. Nauk., Pracow. Najnow. Hist. Polit. Rec.: KRZOSKA Markus. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.45: 1996 z.3 s. 453-454.
 • PROTOKÓŁ obrad KC PPR w maju 1945 roku. Oprac. Aleksander KOCHAŃSKI. Warszawa: INS PAN 1992 8°ss. 94: indeks. — Inst. Studiów Polit. Pol. Akad. Nauk, Dokumenty do Dziejów PRL, z. 1.
 • PROTOKÓŁ z Konferencji Najwyższego Aktywu M[inisterstwa] B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] w listopadzie 1954 r. [Wyd. Redakcja]. — Kultura R. 46: 1992 nr 11 s. 3-35.
 • PROTOKÓŁ z narady z Kierownikami Wojewódzkich Urzędów [Bezpieczeństwa Publicznego] w dniu 17 kwietnia 1956 r. [Wyd. Andrzej PACZKOWSKI]. UB - nastroje po XX Zjeździe. — Plus R. 14: 1992 nr 1 s. 70-79.
 • PZPR wobec religii i Kościoła w 1953 r. Wyd. Aleksander KOCHAŃSKI. — Więź R. 35: 1992 nr 10 s. 98-111.
 • REALE Eugenio: Raporty. Polska 1945-1946. Przeł. z wł. Paweł ZDZIECHOWSKI. Wstępem poprz. Eugeniusz DURACZYŃSKI. [Wyd. 1 Krajowe]. Warszawa: Państw. Inst. Wyd. 1991 8° ss. 322, nlb. 2: indeks. [Korespondencja dyplomatyczna].
 • REFERENDUM z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki. Oprac. Andrzej PACZKOWSKI. Warszawa: [b.w.] 1993 ss. 224, nlb. 1 — Inst. Hist. Polit. PAN, Dokumenty do dziejów PRL, z.4.
 • STATUT i Instrukcja „Nie". — Zesz.‑y Hist. Z. 99: 1992 s. 228-234.
 • SUDLITZ Anna: Jaki chciał być WiN? Wytyczne propagandy przedwyborczej Zrzeszenia „Wolność i Niepodległość” (wrzesien-październik 1945 r.). — Niepodległość T. 25: 1992 s. 109-133.
 • TWORZENIE nowego porządku w Bytomiu i okolicznych gminach. [Dokumenty Starostwa Powiatowego w Bytomiu z lat 1945-1951]. Oprac. Zdzisław JEDYNAK. — Mag. Byt. T.9: 1993 s.131- 179: il, tab.
 • UCHWAŁA L[igi] N[iepodległości] P[olski] z 1 lipca 1947 r. — Zesz.‑y Hist. Z. 99: 1992 s. 157-158. [Dot. stosunków na emigracji po objęciu urzędu Prezydenta przez A. Zaleskiego].
 • WALCZAK Ryszard: Zadania organizacyjno-propagandowe lewicy polskiej w przededniu referendum 1946 roku w województwie warszawskim i na Ziemi Ciechanowskiej (w świetle wybranych dokumentów politycznych). — Ciechanow. Studia Muz. T. 1: 1988 s. 111-122.
 • WYROK Sądu Wojskowego Garnizonu w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 1945 r. Nr akt 1/45 skazujący na karę śmierci plut. AK Bolesława Płachcińskiego. Wyd. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R. 1: 1992 nr 2 s. 84-96.
 • WYROK Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 1948 r. w sprawie przeciwko członkom Zarządu Wrocławskiego Okręgu WiN-u (Znak akt Sr. 613/48). Wyd. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R. 1: 1992 nr 2 s. 97-129.
 • WYROK Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 10 września 1947 r. w sprawie przeciwko członkom II Zarządu Głównego WiN-u. — Zesz.-y Hist. WiN-u R. 1: 1992 nr 1 s. 89-130.
 • [ZALESKI August]: Przemówienie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego z okazji zaprzysiężenia rządu gen. T. Bór - Komorowskiego 2 lipca 1947 r. — Zesz.-y Hist. Z. 99: 1992 s. 155-157.
 • ŻUŁAWSKI Zygmunt: Przemówienie... w Sejmie Ustawodawczym 8 lutego 1947 [Opozycja Polskiej Partii Socjalistycznej wobec rządów autorytarnych]. — Przegl. Społ. 1992 nr 5 s. 46-50. II. Historia i krytyka Źródeł
 • DRYGAS Aleksander: Kształtowanie się podstaw prawnych aptekarstwa w przekroju dziejowym. Studia nad podstawowymi źródłami do dziejów farmacji europejskiej i polskiej. Rozprawa habilit. Gdańsk: Akademia Medyczna 1995 8° ss. 161, 1 mapa złoż., 16 s. tabl.: facs., 2 portr. + Suplement (Ustawa dla farmaceutow i aptek z 1844 r. ss. 58.); T.2: Wiek XVIII-XX; T.3: aneksy, dokumentacja fot. Gdańsk: Akademia Medyczna 1995 8° ss. 272; 65, V, nlb. 60.
 • Gaudemet Jean: Les sources du droit canonique VII e - XX e sieècle. Repères canoniques. Sources occidentales. Paris 1993. Rec.: DĘBIŃSKI Antoni. Rocz.‑i Nauk Prawn.T.5: 1995 [wyd. 1996] s. 125.127.
 • JUCHO Jazep A.: Krynicy belarusko-litouskogo prava. Minsk: Belarus' 1991 8 °ss. 236, nlb. 4: il., bibliogr.
 • KONARSKA-PABINIAK Barbara: Przywileje gostynińskie. — Notatki Płockie 1998 nr 4 s. 3-5.
 • KUCZYŃSKI Janusz: Księga budżetowa szpitala miejskiego w Kurozwękach z lat 1732-1825. — Rocz. Muz. Narod. w Kielcach T.18: 1995 s. 19-34.
 • KURYŁOWICZ Marek, WITKOWSKI Wojciech: Rozprawa Jana Zamoyskiego „ O senacie rzymskim”. Tekst łaciński, przekład oraz komentarz historyczno-prawny. Lublin: Wyd. UMCS 1997 8° ss. 324, 24 s. il.: Sum.
 • LECHOWSKI Andrzej: Parafia Bieździedza w ciągu dziejów. Dokumenty i źródła. Rzeszów: Poligrafia Wyż. Semin. Duchown. 1997 8° ss. 300: fot., mapy, rys.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Prawo morskie w ustawodawstwie miasta Gdańska i innych miast pruskich lokowanych na prawie chełmińskim. — Prawo Morskie T.8: 1995 s. 41-50.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Wilkierze miasta Koszalina. — Studia Bałtyckie, Admin. Nr 7: 1998 s. 129-150.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Wilkierze miasta Torunia. Poznań: Ars Boni et Aequi1997 8° ss. 151, nlb. 6 facs.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz, RODA Mirosław: Angielskie akty nawigacyjne. — Prawo Morskie T.8: 1995 s. 51-69.
 • MOSER Christian, POLSAKIEWICZ Roman: Idea jako siła polityczna. Projekt Immanuela Kanta „Ku wiecznemu pokojowi” - między utopią a rzeczywistością. Tł. Anna Stasiak. — Borussia 1991 nr 1 s. 3-11.
 • ROT Henryk: Ogłaszanie aktów prawodawczych. (Ujęcie komparatystyczne). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1313 Prawo T. 206: 1992 s. 155-163.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Greckie wpływy na powstanie ustawy XII tablic (na marginesie glosy Accurciusa do D. 1,2,2,4). — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 3-4 s. 39-45: Sum.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Les remarques d'Accurse sur les origines grecques de la loi des XII Tables. W: Collatio Iuris Romani. Études dédicés à Hans Ankum à l' occasion de son 65 e anniversaire.T. 2. Amsterdam 1995 s. 643-646.
 • ZABŁOCKA Maria: Nowożytne próby rekonstrukcji ustawy XII tablic. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 3-4 s. 59-67: Sum.
 • ZABŁOCKA Maria: Pierwsza palingenezja Ustawy XII tablic. — Prawo Kan. R.36: 1993 nr 3-4 s.149- 155: Sum.
 • ZABŁOCKA Maria: I problemi delle ricostruzione fonti giuridiche romane nella scienza moderna. — Ius Antiquum (Drevnee pravo) T.3: 1998 s. 28-43: rez.
 • ZABŁOCKA Maria: Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby renesansu. Warszawa: Liber 1998 8° ss. 198: rias., indeks źródeł. Rec.: DE PASCALE Maria Rosaria . Labeo 44: 1998 z.3 s. 503.
 • ZAKRZEWSKI Wojciech: Uwagi o systemie źródeł prawa w USA. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 249-264: Sum. ————————————————————————————————
 • BIELAS Lucjan: Ustawa szkolna cesarza Juliana. — Analecta Cracov. T. 25: 1993 s. 15-20: Zsfg.
 • DERDA Tomasz, ŁAJTAR Adam: Data powstania drewnianego reliefu z Aszmunein w zbiorach muzeów berlińskich. Uwagi o wykorzystaniu źródeł prawnych dla datowania zabytków sztuki antycznej. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R.46: 1998 nr 1-2 s. 31-42: Sum.
 • DĘBIŃSKI Antoni: Problematyka prawna w Divinae InstitutionesLaktancjusza. — Rocz.‑i Nauk Prawn. T.7: 1997 [wyd. 1998] s. 139-151: Zsfg.
 • DĘBIŃSKI Antoni: Ustawy cesarza Honoriusza przeciwko „Caelicolae". — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 111-119: Sum.
 • Gröschler Peter: Die Tabellae - Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden. Berlin 1997. Rec.: URBANIK Jakub. Journ. of Jurist. Papyr. T.27: 1997 s. 173-175.
 • ILSKI Kazimierz, MACIEJEWSKI Witold: Technika redagowania Kodeksu Teodozjusza na tle ustawodawstwa antynestoriańskiego — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 31-45: rés.
 • Liebs Detlef: Römische Jurisprudentz in Africa. Mit Studien zu den pseudopaulischen Sentenz. Berlin 1993. Rec.: GIARO Tomasz. Pseudoepigraf des Pseudopaulus oder zur Karakterisierung africanischer Jurisprudenz. Rechtshist. Jour. T. 13: 1994 s. 71-73.
 • Łukaszewicz Adam: Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215-216). Warszawa 1993. Rec.: ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 1-2 s. 271-273.
 • ROMINKIEWICZ Jarosław:  ό σ ύ ήi σw mowach Isajosa. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1384 Prawo T. 213: 1992 s. 3-13: Zsfg.
 • Sirks A.J.B[oudewijn], Sijpesteijn P[ieter] J[ohanes], Worp K[lass] A.: Ein frühbyzantische Szenario für die Amtswechslung in der Sitone. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digeste. München 1996. Rec.: URBANIK Jakub. Journ. of Jurist. Papyr. T.26: 1996 s. 213-215.
 • Wollf Hans Julius: Vorlesungen über Juristische Papyruskunde. Berlin 1998. Rec.: URBANIK Jakub. Journ. of Jurist. Papyr. T.28: 1998 s. 288-289. ————————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: A propos de recherches récentes sur la Pravda Russkaja. — Russia Mediaev.T. 7, z. 1: 1992 s. 161-173.
 • BIENIAK Janusz: Poznański dokument Władysława Łokietka z 29 listopada 1314 r. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 157-168: r és.
 • BRUDER Artur: Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykowie. Wrocław: Wyd UWr. 1992 8° ss. 125, nlb. 2, 31: facs., portr., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1267 Historia T.88.
 • BUKOWSKI Waldemar, TATARZYŃSKI Ryszard: Kurenda subkolektora płockiego Jakuba z Piotrkowa do plebanów dekanatu zawkrzeńskiego w sprawie zapłaty świętopietrza w 1429 roku. — Rocz.‑i Hist. R.64: 1998 s. 209-219.
 • DŁUGOKĘCKI Wiesław: Nieznana księga czynszów komturstwa malborskiego z pierwszej połowy XV wieku. — Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 81-88: Zsfg.
 • DOBOSZ Józef: Nastarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego. — Studia Źródłózn. T. 35: 1994 s. 65-77: Zsfg.
 • DRELICHARZ Wojciech: Wstęp do studium źródłoznawczego „Rocznika Sędziwoja”. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 3 s. 291-306: Sum.
 • DRELICHARZ Wojciech: Z pogranicza historiografii i polityki. Traktat genealogiczno-historyczny zwany Rocznikiem mazowieckim. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 15-47.
 • DRELICHARZ Wojciech: Źródła i autor Rocznika Sędziwoja. Z dziejów kultury historycznej duchowieństwa wielkopolskiego w XV w. — Nasza Przeszłość T.80: 1993 s. 131-167: rés.
 • ERDÖ Péter: Polnische Quellen des gro ßen Synodalbuch von Esztergom (1382). — Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch.T.127: 1997 Kan. Abt. 83 s. 377-391.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji w Gnieźnie i w Poznaniu 1420-1500. Poznań: Pozn. Tow. Przyj. Nauk - 1993 8° ss. 91, nlb. 61: Zsfg. — PTPN, Wydz. Hist. i Nauk Społ. Prace Komisji Historycznej t.44. Rec.: SKUPIEŃSKI Krzysztof. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 121-126.
 • GOLIŃSKI Mateusz, ŻERELIK Rościsław: Księga podatkowa miasta Wrocławia z drugiej połowy XV wieku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 439-448.
 • GOLIŃSKI Mateusz: Druga wrocławska miejska księga czynszów z trzeciej ćwierci XIV wieku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 1 s.71-85.
 • GRZEGORZ Maksymilian: Księga Czynszowa Komturstwa Gniewskiego z 1444 roku. — Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy Stud. Hist. Z. 3: 1993 s. 123-136.
 • GRZESIK Ryszard: Książę węgierski żonaty z córką Mścisława Halickiego. Przyczynek do problemu czasu i miejsca powstania Kroniki węgiersko-polskiej. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 23-35: Sum.
 • JASIŃSKI Kazimierz: Dokumenty biskupa kujawskiego Michała dla dominikanów w Gdańsku. Kwestia datacji. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 109-118: rés.
 • JASIŃSKI Tomasz: Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus. Poznań: Wyd. PTPN 1996 8° ss.110, nlb. 1: 1 mapa, Zsfg. — Prace Kom. Hist., Poznań. Tow. Przyj. Nauk T. 52. Rec.: WENTA Jarosław. Studia Hist. R.41: 1998 z. 2 s. 287-291.
 • JASIŃSKI Tomasz: Złota bulla Fryderyka II dla zakonu krzyżackiego z roku rzekomo 1226. — Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 107-154: Zsfg.
 • JUREK Tomasz: Najdawniejsze wywody szlachectwa na Śląsku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 191-203: Zsfg.
 • JUREK Tomasz: Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falsyfikat? — Studia Źródłózn. T. 35: 1994 s. 79-99: Zsfg.
 • KLIMECKA Grażyna: Formularz ciechanowski. Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Warszawa: Bibliot. Narod. 1997 8° ss. 109, nlb. 3: facs., fot. [Zawiera także łaciński tekst formularza]. Rec.: GĄSIOROWSKI Adam. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 4 s. 75-77.
 • KOCZERSKA Maria: Autentyczność dokumentu unii krewskiej 1385 roku. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 59-80: il. (por. 108/87).
 • LABUDA Gerard: Początki biskupstwa wolińskiego w bulli papieża Innocentego II z dnia 14 X 1140 roku. — Arch. Bibl. Muz. Kośc.T. 61: 1992 s. 15-28.
 • MACIEJEWSKI Tadeusz: Wilkierze miast pruskich lokowanych na prawie lubeckim (do 1454 roku). — Studia Bałt., Hist. T.1: 1996 s. 119-136.
 • Maciejewski Tadeusz: Zbiory wilkierzy w miastach państwa zakonnego do 1454 r. i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim. Gdańsk 1989 ( 93/90) Rec.: JANICKA Danuta. Zap. Hist. T. 58: 1993 z.1 s.152-154.
 • MARCINIAK-KAJZER Anna: Dwory biskupów krakowskich w XV w. Przyczynek do rekonstrukcji zaginionej części „Liber beneficiorum” Jana Długosza. — Acta Univ. Lodz. Folia Archaeol. Z.20: 1996 s. 97-100: Sum.
 • MAROSZEK Józef: Wokół najstarszych dziejów dóbr białostockich. - Falsyfikat sobolewski z 1480 r. — Białostocczna 1992 nr 1 s. 1-6.
 • MATUSZEWSKI Józef: Inkrustacje polskie w wyrokach łacińskich najwyższego sądu magdeburskiego grodu krakowskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 187-199.
 • MATUSZEWSKI Józef: Jeszcze o treści dokumentu lubiąskiego z 1175 r. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 171-185.
 • MATUSZEWSKI Józef: Zdanie cudzysłowiowe u Długosza. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 107-114.
 • MIKULSKI Krzysztof: Problem tzw. „wyspy” toruńskiej w świetle źródeł podatkowych z końca XIV i pierwszej połowy XV wieku. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.1 s. 7-24: mapka, Zsfg.
 • MIZERA Stefan: Z badań nad przywilejem Iwona Odrowąża z roku 1220. — Częstochow. Studia Teol. T.25: 1997 s. 121-173.
 • NEITMANN Klaus: Die Pfandverfr ä ge des Deutschen Ordens in Preussen. — Zeitsch. f. Ostforsch.R. 41: 1992 z. 1 s. 1-67: Sum.
 • NOWAK Zenon Hubert: Księga czynszów fary chełmińskiej 1435-1496. — Sprawozd. Tow. Nauk. w Toruniu Nr 44: 1990 [wyd. 1991] s. 34-36.
 • OLIŃSKI Piotr: Fundatio Ecclesiae Samburiensis. — Studia Pelplińskie T. 21-22: 1990-1991 [wyd. 1994] s. 105-112.
 • OPAS Tomasz: Z badań nad znaczeniem zapisu Alemura (e). — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 95-119: Sum.
 • OŻÓG Krzysztof: Dopełnienie szamotulskie - studium źródłoznawcze. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 143-153: Sum.
 • POWIERSKI Jan: Czas wystawienia przywileju Hermana Balka dla rycerzy polskich w ziemi chełmińskiej. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.2-3 s. 73-77.
 • RUTKOWSKA Grażyna: Niezachowane dokumenty królowej Jadwigi. — Rocz.-i Hist. R. 58: 1992 s. 79-86.
 • RYBICKA Anna: Dokument i kancelaria biskupa krakowskiego Jana Grota (1326-1347). — Rocz.-i Hum. T. 37: 1989 [wyd. 1992] z. 2 s. 77-142: tab., Sum.
 • RYBICKA-ADAMSKA Anna: Kto redagował dokumenty Jadwigi Łokietkowej? — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s.101-120: rés., tabl.
 • RYMASZEWSKI Zygfryd: Nieznany spis prawa chełmińskiego z przełomu XIV i XV wieku. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk. 1993 ss.348, nlb. 1: facs, Zsfg. Rec.: ARNOLD Udo. Zeitschrift f. Ostmitteleuropa-Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). T. 46:1997, z.4, s. 615-616; EBEL Friedrich. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch.T.112: 1995 Germ. Abt. s. 523-525; JANICKA Danuta, MATUSZEWSKI Józef. Nowe wydanie prawa chełmińskiego. Dwugłos w związku z publikacją Zygfryda Rymaszewskiego Nieznany spis... Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 89-99.
 • SIELICKI Franciszek: Jan Długosz i latopisy ruskie. — Opuscula Polonica et Russica T.5: 1997 s. 13-23.
 • Skupieński Krzysztof: Funkcje małopolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku 1306. Lublin 1990 ( 101/90). Rec.: MULARCZYK Jerzy. Studia Hist. R.35: 1992 z. 3 s. 431-433.
 • SOSZYŃSKI Jacek: Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Warszawa: Inst. Hist. Nauki PAN 1995 8° ss. 190, nlb 4. Rec.: GRZESIK Ryszard. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 269-272.
 • STAROSTINA I[nna] P[avlovna]: Sudiebnik Kazimira 1468 g. W: Drevnejszije gosudarstva na teritorii SSSR.Moskva 1991 s. 170-187.
 • SUŁKOWSKA-KURAŚ Irena, KURAŚ Stanisław: List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego w świetle zasad dyplomatyki papieskiej oraz recenzji i emendacji tekstów. — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 307-318: Sum.
 • SZCZUR Stanisław: Supliki Kazimierza Wielkiego. — Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s.42-91: Zsfg.
 • SZCZYGIEŁ Ryszard: Dokument z r. 1406 dla Kazimierza Dolnego czy Kazimierza Krakowskiego? — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 197-202: r és.
 • Tandecki Janusz: Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej. (Organizacja władz, zachowane archiwa, działalność kancelarii). Warszawa - Toruń 1990 ( 106/90). Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 98-100.
 • TYLUS Stanisław: Z badań nad dokumentami fundacyjnymi parafii w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej. — Rocz. Teolog. (Lublin) 1997 z.4 s. 29-51: Sum.
 • Vetulani Adam: Sur Gratien et les D é cr é tales. Oprac. Wacław Uruszczak. Aldershot 1990 ( 109/90 ). Rec.: CAENEGEM R. C. van. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis T. 60: 1992 nr 1-2 s. 202-203.
 • WENTA Jarosław: Dokument Świętopełka z 5 XI 1263 i początki Darłowa. — Rocz. Gdań. T. 54: 1994 z. 2 s. 71-89: Sum.
 • WENTA Jarosław: Jaksa z Miechowa i krakowskie tablice paschalne. — Studia Hist. R.39: 1996 z.1 s. 3-13: Sum.
 • WITCZAK Krzysztof T.: Dwa studia nad Geografem Bawarskim. — Rocz.‑i Hist. R.59: 1993 s.5-17: Zsfg.
 • WOJAS Zbigniew: Najstarsza zachowana księga ławnicza miasta Bochni. — Rocz. Bocheński T.2: 1994 s. 55-64. [Z lat 1486-1508].
 • ZDRENKA Joachim: Dokumenty Kazimierza IV, księcia słupskiego, pana Dobrzynia i Bydgoszczy (1351-1377). — Studia Bałt., Hist. T.1: 1996 s. 109-117.
 • ZONENBERG Sławomir: Kronika Wiganda z Marburga. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy 1994 8° ss. 105: bibliogr., Zsfg.
 • ŻERELIK Rościsław: „... ego minimus fratrum ...". W kwestii autorstwa drugiej części Księgi henrykowskiej. — Nasza Przeszłość T.83: 1994 s. 63-75: Sum.
 • ŻERELIK Rościsław: Jeszcze o uposażeniu klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim w połowie XIV wieku. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 107-113: Sum.
 • ŻERELIK Rościsław: Praktyczne wykorzystanie katalogu dostojniczego w kancelarii Henryka z Wierzbna biskupa wrocławskiego. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 1 s. 65-69. ————————————————————————————————
 • ANUSIK Zbigniew: Projekt polsko-szwedzkiego traktatu handlowego z 1790 roku. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z.2 s. 233- 240.
 • BISKUP Marian: Akt nadania administracji prepozytury w Kaplicy na Polu Grunwaldzkim przez Zygmunta Starego w roku 1520. — Studia Grunw. T. 2: 1992 s. 93-95.
 • Borkowska-Bagieńska Ewa: „Zbiór praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego. Poznań 1986 ( 101/86, 126/87, 103/88, 102/89). Rec.: WALACHOWICZ Tadeusz. Poznań. Studia Teol. T.7: 1992 [wyd.1993] s. 460- 462.
 • BORKOWSKA Małgorzata: Źródła do badań nad stanem majątkowym klasztorów żeńskich w Polsce XVII-XVIII w. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 1 s. 33-39: Sum.
 • CIĄGWA Józef, LITYŃSKI Adam: Węgierski Codex delictis eorumque poenisz 1795 r. a Kodeks Stanisława Augusta. Zagadnienia wybrane. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s.47- 64: rés.
 • GACA Andrzej: Kodeks duńskiego króla Chrystiana V z roku 1683. Toruń:Tow. Nauk. w Toruniu 1992 8° ss. 161. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 154-156.
 • GOLDBERG Jakub: Żydowski handel detaliczny w Polsce w XVIII wieku (w świetle polsko-hebrajskiego „Porządku kramarzów miasta Zasławia 1770 anno"). — Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 4 s. 45- 56.
 • GÓRALSKI Wojciech: Sprawa publikacji uchwał pierwszego synodu prowincjonalnego Kard. Karola Boromeusza. — Analecta Cracov. T. 23: 1991 s. 295- 306: rias.
 • HRYNIEWICZ Wacław: „Unia bez zniszczenia". Memoriał unijny metropolity Piotra Mohyły (1644-45). — Studia i Dokum. Ekum. R. 9: 1993 nr 1 s. 21-32.
 • JUDA Maria: Przywileje drukarskie w Polsce. Lublin: Agencja Wyd.-Handlowa AD 1992 8 °ss. 161, nlb. 1: bibliogr., Sum.
 • KALUS Stanisław: Organizacja włądz górniczych na Śląsku w XVI wieku wedle Ordunku Górnego Jana Opolskiego z roku 1528. W: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska (Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1298) Katowice 1992 s. 96-107.
 • KOWALSKA-POSTÉN Leokadia: Uchwalenie Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji dyplomaty szwedzkiego Larsa von Engeströma. — Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 3 s. 117- 134.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Ekstrakty ze śląskich generalnych rachunków podatkowych. Studium źródłoznawcze. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 3-30: tab., Zsfg.
 • NAST Włodzimierz: Agendy Saskie w Zborze Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. — Rocz. Teol. R. 34: 1992 z.1 [wyd. 1993] s. 129- 157.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Próba odtworzenia generalnych rachunków podatkowych Śląska (na przykładzie 1705 r.). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 103-130: tab., Zsfg.
 • POSTÉN Leokadia: Upadek Konstytucji 3 Maja w świetle raportów dyplomaty szwedzkiego Samuela Niclasa Casströma z okresu 1791- 1792. — Kom.‑y Inst. Bałtyc. R. 30: 1993 z. 42 s. 29- 49.
 • SONDEL Janusz: Antyfeministyczny traktat Gabriela Taszyckiego z 1792 roku. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s.356- 377: rés.
 • STĘPKOWSKI Lech: Prowincja wobec Konstytucji 3 Maja. Sejmik opatowski w latach 1788- 1792. — Kontrowersje Hist. 1991 cz.4 s.21- 27, 46.
 • SZULTKA Zygmunt, WYDRA Wiesław: Pomorskie przysięgi hołdownicze z początków XII wieku. —Slavia Occidentalis T. 46-47: 1989-1990 [wyd. 1991] s. 301-325: r és.
 • SZYMCZAK Jan: Ceduła na sąd boży z 1511 roku. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 44: 1992 s. 11-125: r és.
 • Uruszczak Wacław: Korektura praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne. T. 2. Warszawa-Kraków 1991 (122/91). Rec.: JANICKA Danuta. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 205-207.
 • WISNER Henryk: Trzeci Statut i praktyka życia politycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Zygmunta III i Władysława IV. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 59-63: r és.
 • WRODARCZYK Ryszard: Urbarz radzionkowski z 1785 roku. — Magazyn Bytom. T. 8: 1991 [wyd. 1992] s. 66-78. ————————————————————————————————
 • GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna: Deklaracja Stanów Zjednoczonych z 5 czy 13 maja 1791 roku? — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 105-111.
 • JEMIELITY Witold: Dozory kościelne w Królestwie Polskim. — Prawo. Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 171- 184.
 • KIRYK Feliks: Granice posiadłości mieszczańskich i właściciele gruntów oraz domów w Starym Sączu w świetle metryki Józefińskiej i Franciszkańskiej — Rocz. Sądec. T. 21: 1993 s.102- 108: tab.
 • Kölz Alfred: Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848.Berno 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 71: 1993 nr 1 s. 76-77.
 • NAGÓRKO Alicja: Nad protokołami z sesji Szkoły Głównej Wileńskiej (1799-1803). — Przegl. Hum. R.37: 1993 nr 4 s.133-139. ————————————————————————————————
 • BATOWSKI Henryk: Niedoszła „Biała Księga” z roku 1940. Rozprawa źródłoznawcza. Kraków: Secesja 1993 ss. 90, nlb. 5: facs., rés., Sum., Zsfg. — Rozpr.‑y Wydz. Hist.- Filozof. PAU, T. 74 og. zb.
 • CIECHANOWSKI Jan Mieczysław: Na tropach tragedii. Powstanie Warszawskie 1944. Wybór dokumentów wraz z komentarzem. Warszawa: BGW 1992 8° ss. 389, nlb. 2: indeks.
 • TAŹBIERSKI Zdzisław: Wystąpienie prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona w sprawie polskiej. Olsztyn: Wyd. WSP 1989 8° ss. 66: bibliogr., indeks, Sum. — Studia i Mater. Wyż. Szk. Pedag. w Olsztynie, nr 15 Hist.
 • WYRWA Tadeusz: Układ Sikorski - Majski. — Zesz.‑y Hist. Z. 102: 1992 s. 198-203. ————————————————————————————————
 • NALEPA Edward Jan: Pacyfikacja zbuntowanego miasta. Wojsko Polskie w czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych. Warszawa: Bellona 1992 8° ss. 135, nlb. 1, 8 ss. tabl.: fot., pl. portr., err., indeks.
 • ZBUDNIEWEK Janusz: Kontakty profesora Jakuba Sawickiego z ojcem Polikarpem Sawickim w świetle odnalezionej korespondencji. — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 61: 1992 s. 217-226. III. Wydawnictwa pomocnicze
 • ENCYCLOPEDIA of Ukraine. T. 1-5. Wyd. Volodymir KUBIJOVYČ (T. 1-2); Danylo Husar STRUK (T. 3-5). Toronto- Buffalo- London: University of Toronto Press 1984-1993 8° ss. XV, 925; 737; 872; 864; 886.
 • NITECKI Piotr: Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Przedm. Henryk GULBINOWICZ. Warszawa: ODiSS 1993 8° ss. 273, nlb. 2.
 • POLSKI słownik biograficzny [Kom. red. Władysław KONOPCZYŃSKI (red. główny) i in.]. T. 16: Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy Piotr; T. 17: Legendorf Fabian - Lubomirski Aleksander [Kom. red. przewodn. Bogusław LEŚNODORSKI i in., współpr. T. 16. Zygmunt ABRAHAMOWICZ i in., T. 17 Elżbieta ALEKSANDROWSKA i in.]. Wrocław: Ossolineum 1992 4° ss. X, 640; X, 640: bibliogr.; T. 18: Lubomirski Aleksander – Machowski Walenty. Wrocław: Ossolineum 1993 4° ss. IX, 640. — Pol. Akad. Nauk, Inst. Hist. [Przedr. fotoofs. oryg. Wrocław: Ossolineum 1972] (T. 15 - 134/91).
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T. 33 Z. 3 (og. zb. 138): Rybicki Teofil - Ryl Henryk; Z. 4 (og. zb. 139): Ryl Henryk - Rząśnicki Adolf; T. 34 Z. 1 (og. zb. 140): Rząśnicki Adolf - Rzewuski Tadeusz; Z. 2 (og. zb. 141): Rzewuski Tadeusz - Safrin Horacy. Wrocław: Ossolineum 1992 4° ss. 321-480; X, 481-624; 168; 169-328: bibliogr. (T. 33 Z. 1 i 2 - 135/91).
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T. 34 Z. 3 (og. zb. 142): Safrin Horacy - Sanguszko Dymitr; Z. 4 (og. zb. 143): Sanguszko Dymitr - Sapieha Jan. Wrocław: Ossolineum 1993 4° ss. 329-472; 473-629.
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T. 35 Z.1 (og. zb. 144): Sapieha Jan - Sapieha Władysław; Z.2 (og. zb. 145): Sapieżyna Anna - Sawicki Jerzy; Z.3 (og. zb. 146): Sawicki Jerzy - Schilling Jan; Z.4 (og. zb. 147): Schilling Jan - Schroeder Eliasz. Warszawa — Kraków: FNP - IH PAN 1994 4° ss. 1-160; 161-320; 321-480; 481-640.
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T. 36 z.1 (og. zb. 148): Schroeder Franciszek - Seidel Jan; z.2 (og. zb. 149): Seidel Stefan - Serkowski Stanisław; z.3 (og. zb. 150): Serkowski Stanisław - Sidor Kazimierz. Warszawa - Kraków: FNP - IH PAN 1995 4° ss. 1-160; 161-320; 321-480.
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T.36 z.4 (og. zb. 151): Sidor Kazimierz - Siemiatycki Chaim; T.37 z.1 (og. zb. 152): Siemiątkowski Antoni - Sienicki Mikołaj; T.37 z.2 (og. zb. 153): Sienicki Mikołaj - Sierakowski Zygmunt. Warszawa - Kraków: FNP - Inst. Hist. PAN 1996 4° ss. 481-640; 160; 161-320.
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T.37 z.3 (og. zb. 154): Sierakowski Zygmunt – Silberschein Adolf; T.37 z.4 (og. zb. 155): Silberschein Adolf – Skaradkiewicz Patrycy; T.38 z.1 (og. zb. 156): Skarbek Aleksander-Skimborowicz Hipolit. Warszawa - Kraków: FNP - Inst. Hist. PAN 1997 4° ss. 321-480;481-658; 1-160.
 • POLSKI Słownik Biograficzny [Red. nacz. Henryk MARKIEWICZ]. T.38 z.2 (og. zb. 157): Skimborowicz Hipolit-Skowroński Ignacy. T.38 z.3 (og. zb. 158): Skowroński Ignacy-Skrzypek Józef. T.38 z.4 (og. zb. 159): Skrzypek Józef-Słomka Jan. Warszawa - Kraków: FNP - Inst. Hist. PAN 1998 4° ss. 161-320; 321-480; 481-656.
 • SŁOWNIK historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Pod red. Jerzego WIŚNIEWSKIEGO. T. 8: Wielkopolska - województwo poznańskie. Cz. 2: Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Oprac. Krystyna GÓRSKA - GOŁASKA [i in.]. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. Z. 4: Kuczyna - Lwówek. Oprac. Stefan CHMIELEWSKI [i in.]. Wrocław: Ossolineum 1992 4° ss. 541-714, 4 ss. luz. (Z. 1, 2, 3 - 136/91).
 • SŁOWNIK historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T. 5: Małopolska - województwo krakowskie. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz.3. z.1: Koskowice-Krzepice. Oprac. Waldemar BUKOWSKI, Janusz KURTYKA, Jacek LABERSCHEK, Zofia LESZCZYŃSKA-SKRĘTOWA, Franciszek SIKORA pod red. F. SIKORY. Kraków: Secesja 1994 4° ss. 212. — PAN IH.
 • SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infirmae Latinitatis Polonorum. T. 6 z. 7 [51]: Ocula - Oxymel; T. 7 z. 1 [52]: Pabulamen - Patella. [Współpr. Aleksandra BAŚ - KULBICKA i in.]. Wrocław: Ossolineum 1992 4° łamy 962-1204 + Addenda do tomów I-VI: s. nlb. 4.; 160 łamów (T. 6 z. 5 i 6 - 122/89).
 • SŁOWNIK łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych. Oprac. Marek KURYŁOWICZ. Lublin: Lubel. Wyd. Prawn. 1995 8° ss. 103.
 • SŁOWNIK miejscowości księstwa siewierskiego. Oprac. Zdzisław NOGA. Katowice: Śląsk 1994 8° ss. 197, nlb. 6, mapy. ————————————————————————————————
 • ARCHIWUM Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie. Red. Teresa ZIELIŃSKA. Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Państw. 1993 8° ss. 311.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Informator. Cz. 1: [Oprac. Józef KAZIMIERSKI, Andrzej WRÓBLEWSKI] Cz. 2: Spis zespołów [Oprac. Danuta SKORWIDER]. Warszawa: Ercol 1992 8° ss. 33, nlb. 31: facs., fot. (w tym kolor), 2 pl. kolor; ss. 92.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Górze Kalwarii. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac. Włodzimierz BAGIEŃSKI]. Góra Kalwaria: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 34, nlb. 16: facs., 2 fot., 1 pl.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Mławie. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac. Andzej GROCHOWSKI]. Mława: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 53, 1 mapa, 1 pl.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac. Małgorzata OLIKOWSKA]. Nowy Dwór Mazowiecki: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 51: facs., fot., pl.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac. Jadwiga PLEBAŃSKA]. Otwock: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 50: il., facs., fot.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Płocku. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac.] Anna STOGOWSKA, Henryk FAŁEK. Płock: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 85, nlb. 11: facs., 3 fot., 1 pl., bibliogr.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Pułtusku. Informator o zasobach archiwalnych. [Oprac. Janusz SZCZEPAŃSKI]. Pułtusk: Archiw. Państw. Oddział 1992 8° ss. 37, 15 ss. tabl.: facs., fot., 1 pl.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Rawie Mazowieckiej. Informator o zasobie archiwalnym. [Oprac. Krystyna JACHIMEK, Henryk FAŁEK]. Rawa Mazowiecka: Archiw. Państw. 1992 8° ss. 46, nlb. 17: facs., fot.
 • ARCHIWUM Państwowe w Gdańsku. Przewodnik po zasobie do 1945 roku. Oprac. Czesław BIERNAT. Łódź: Wyd. Nauk. PWN Oddz. 1992 8° ss. 541, nlb. 2, 20 ss. tabl. kolor. 1 k. tab. złoż.: facs., fot., mapy, pl., portr., bibliogr., indeks, rez., Sum., Zsfg.
 • ARCHIWUM Państwowe w Kielcach i jego oddziały w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach. Przewodnik po zasobach archiwalnych. Opracowanie zbior. pod kierunkiem Stanisława MARCINKOWSKIEGO. [Red. nauk. Andrzej TOMCZAK]. Łódź: Archiw. Państw. 1993 8° ss. 464, nlb. 1: facs., fot., mapy.
 • ARCHIWUM Państwowe (Przemyśl). Spis zespołów całkowicie opracowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu [oprac. Aurelia DZIEDZIUK] Wyd. 2 Przemyśl: Archiw. Państw. 1993 8° ss. nlb. 2, XVII, 92. (wyd. 1 - )
 • ARCHIWUM Państwowe w Tomaszowie Mazowieckim 1950-1992. [Oprac.] Ryszard KOTEWICZ. Tomaszów Mazowiecki: Archiw. Państw. Oddz. 1992 8° ss. 24: facs., 1 rys, 1 pl. bibliogr.
 • Bobowski Kazimierz: Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu (do końca XIII w.). Wrocław 1990 ( 129/90). Rec.: MULARCZYK Jerzy. Kwart. Opolski R.38: 1992 nr 3-4 s. 154-155; ŻERELIK Rościsław. Archeion T. 92: 1993 s. 123-125.
 • BOBOWSKI Kazimierz: Neue Forschungsergebnisse zum mittelalalterlichen Urkunden - und Kanzleiwesen Pommers (bis Ende des 13.Jahrhunderts). — Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z. 3 s. 321-337: Sum.
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Pozakancelaryjne uwarunkowanie procesu aktotwórczego - na przykładzie administracji państwowej w Księstwie Warszawskim - Archeion T. 90: 1992 s. 7-27: Sum. r és.
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego w urzędach administracji. 1807-1980. Szczecin: Wyd. Nauk. USz 1992 8° ss. 259: bibliogr., Zsfg. — Rozpr.-y i Studia, Uniwersytet Szczeciński, T. 84.
 • CZARNECKI Henryk: Informator o dokumentach sądowo-więziennych z lat 1944-1956. Poznań 1993 8° ss. 124 Rec.: PRZYJEMSKI Stanisław Maria. Wojsk. Przegl. Prawn. R. 66: 1993 z. 3-4 s. 101-103.
 • DĘBOWSKA Maria, GIELA Joachim: Informator o muzeach kościelnych w Polsce. — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 62: 1993 s. 313-378.
 • DYDEK Zbigniew: Księgi sądowe Zamku Rzeszowskiego z lat 1702-1722. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 235-257.
 • DZIEDZIUK Aurelia [oprac.]: Przewodnik po zespołach starostw powiatowych. Przemyśl: b.w. 1993 8° ss. 105.
 • FRANASZEK Antoni, URBAN Wacław: Oblaty dokumentów dokonane przez księdza Stanisława Fogelwedera. — Studia Wawel. T. 1: 1992 s. 29-36: Sum.
 • FRĄCKI Edward: Dokumenty polskie i Polski dotyczące w archiwach rosyjskich. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 1 s. 93-104.
 • GOLIŃSKI Mateusz, ŻERELIK Rościsław: Wrocławska miejska księga czynszów z połowy XIV wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1386 Hist. T. 101: 1992 s. 3-28: Sum.
 • Grimsted Kennedy Patricia: Archives and Manuscript Repositories in the USSR, Ukraina and Moldavia. T. 1. New Jersey - Princeton 1988 ( 127/89 ). Rec.: MAROŃ Jerzy. Archeion T. 90: 1992 s. 95-96. AUERBACH Inge. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 2 s. 289.
 • GRIMSTED Kennedy Patricia: Księga Metryki Ruskiej z Biblioteki Kórnickiej.Akta kancelarii królewskiej z lat 1609-1612. Tł. z ang. Jacek Serwański. — Pamiętnik Bibl. Kórn. Z. 23: 1993 s. 183-205: il., Sum.
 • Hildeshmeier Francoise: Guide des papiers priv é s d'epoque r é volutionnaire.Paris 1987. Rec.: ZABAWSKI Mieczysław. Archeion T. 90: 1992 s. 96-103.
 • Inwentarz akt Sejmu Śląskiego w Katowicach. 1922-1939. Oprac. Edward Długajczyk. Warszawa - Łódź 1988 ( 125/88). Rec.: CIĄGWA Józef. Archeion T. 90: 1992 s. 98-103.
 • INWENTARZ rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 12: Rękopisy 16221-16500. Pod red. Dobrosławy PLATT. Oprac. i przygot. do druku Ewa GALOS [i in.]. Pod red. Wandy SONNAK. T.14: Rękopisy 16801-17050: archiwum Marii i Jerzego Kuncewiczów. Oprac. i przygot. do dr. Krystyna KORZON; T.15: Rękopisy 17051-17260. Oprac. i przygot. do dr. Maciej MATWIJÓW, Elżbieta OSTROMĘCKA, W. SONNAK. Wrocław: Tow. Przyj. Ossolineum 1992, 1995, 1997 8° ss. VI, nlb. 2, 240, nlb. 3: indeksy; VII, nlb. 1, 177, nlb. 2: facs., fot., portr.; VI, nlb. 2, 156, nlb. 2: il., facs., fot. (T. 11 - 130/89).
 • INWENTARZ spuścizny rękopiśmienniczej księdza Stanisłąwa Librowskiego (Teki Librowskiego). — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 60: 1991 [wyd. 1992] s. 5-562: indeksy.
 • KATALOG dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych Dolnego Śląska. T. 1 (do 1300 r.). T. 2 (1301- 1327). Oprac. Roman STELMACH; T. 3 (1328-1350). Oprac. Rościsław ŻERELIK; T. 4 (1351-1365); T. 5 (1366-1379). Oprac. R. STELMACH. Wrocław 1991 ss. 182, 181, 233, 165, 155.
 • KATALOG mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych. Wykaz mikrofilmów Punktu Konsultacyjnego PISE [Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych] w Warszawie z serii Archiwum Watykańskiego „Nunziatura di Polonia” i „Archivo della Nunziatura di Varsavia". Zestawił Dariusz KUŹMA. Warszawa: Nacz. Dyr. Arch. Pań. 1990 8° ss. 84.
 • KATALOG rękopisów Archiwum Klasztoru OO. Reformatów w Bieczu. Oprac. NOWAK Lucyna, PIETRZYK Zdzisław. — Arch. Bibl. Muz. Kość. T. 62: 1993 s. 269-312.
 • KATALOG rękopisów. Biblioteka Narodowa. T. 12: Rękopisy XIX i XX wieku sygn. 9401-9800. Pod red. Krystyny MUSZYŃSKIEJ. T. 13: Rękopisy z końca XVIII - połowy XX wieku: sygn. 9801-10200. Oprac. Zofia KRAJEWSKA. Warszawa: BN 1993-1997 8° ss. 344: indeks; ss. 562, nlb. 2.
 • KATALOG rękopisów [Biblioteka Narodowa]. Seria 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. T. 2: Rękopisy od XVI do XIX wieku. (sygn. BOZ do 1050). Oprac. Barbara SMOLEŃSKA przy współudz. Krystyny MUSZYŃSKIEJ Warszawa: Bibl. Narod. 1991 4° ss. 583, nlb. 1: 2 portr.
 • KATALOG rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T. 5: Nr 1647-1837; T. 6: Nr 1838-2052; T.7: Nr 2053-2295; T.8: Nr 2296-2513. Oprac. Joanna BORYSIAK, Ewa PISKUREWICZ, Maria TYSZKOWA. Przy współudz. Mieczysława KRETA. Warszawa: Wyd. UW 1992-1994-1998 8° ss. IX, 3 nlb., 146, 2 nlb.: indeksy; ss. 192, nlb. 3: indeksy; ss. 160; 204. — Prace Bibl. Uniw. w Warszawie, 22, 23, $. (T. 4 - 136/90).
 • KATALOG rękopisów obejmujących sygnatury 6268-6790 [BIBLIOTEKA Uniwersytetu Wrocławskiego] Oprac. Leon GÓRECKI. Wrocław: Wyd. UWr 1990 8° ss. 297, nlb. 2: indeks, Zsfg.
 • KATALOG rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI - XVIII w. T. 5: Literaria. Oprac. Andrzej MĘŻYŃSKI i Krystyna NIZIO. [Red. nauk. Ryszard MARCINIAK]. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. VII, nlb. 1, 503: indeksy. — Pol. Akad. Nauk, Bibl. Kórnicka.
 • KATILUS Algimantas: Bažnyčiu archyvai Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščiu skyriuje. [Archiwa kościelne w bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie] — Liet. Ist. Metraštis 1991 [wyd.1993] s. 195-203.
 • KIEŁBICKA Aniela: Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej: 1878-1951. Kraków 1993 8° ss. 271, nlb. 1, 16 ss. tabl.: fot., portr.
 • Kołodziej Edward: Inwentarz Akt Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z lat [1919] 1920-1939 (do 1934 roku poselstwa). Warszawa-Łódź 1990 ( 140/91 ). Rec.: HARTMAN Stefan. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z. 3 s. 427-430.
 • KOŚCIÓŁ katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny. Red. nauk. Lucjan ADAMCZYK, Witold ZDANIEWICZ. Warszawa 1991 8° ss. 351 nlb. 2, mapy. — Gł. Urz. Statyst., Zakł. Socjol. Religijnej.
 • KRAWCZUK Wojciech: Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 2 s. 149-164: Sum.
 • KSIĘGA metrykalna z lat 1751-1767 prawosławnej parafii rybołowskiej jako źródło badań dziejów parafii i okolic. [Oprac.] Antoni MIRONOWICZ. — Rocz. Hum. T. 39-40: 1991-1992 z. 7 [wyd.1993] s. 143-152: rez.
 • LASZUK Anna: Rejestry podatkowe z XVI-XVIII w. jako źródło badań osadniczych i demograficznych województwa podlaskiego. — Archeion T. 92: 1993 s. 49-61: rez., rés., Sum.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Polonica w relacjach deputatów jaworskich z lat 1669-1685. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 457-464.
 • POŚPIECH Andzej: Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku. Warszawa: Letter Quality 1992 8° ss. 141, nlb. 1: bibliogr. — Inst. Archeol. i Etnol., Studia i Mater. z Hist. Kult. Mater. T. 64. Rec.: CIARA Stefan. Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 1-2 s. 171-172; KOWALSKI Piotr. Przedmioty i konstelacje tekstów. Liter. Lud. R.38: 1994 nr 2 s. 69-72; KOWECKA Elżbieta. Acta Pol. Hist. 69: 1994 s. 162-164; ŻYCIŃSKI Stanisław. Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 z.4 [wyd. 1994] s. 224-228..
 • RAMOTOWSKA Franciszka: Dokumentacja kancelaryjna władz polskich w okresie ruchów i powstań narodowych (1833-1864). — Archeion T. 92: 1993 s. 31-48: rez., rés., Sum.
 • ROBÓTKA Halina: Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. (Procesy aktotwórcze). Toruń 1993 8° ss. 197, nlb. 39, 1: facs., rys. Rec.: MATELSKI Dariusz. Poznań. Rocz. Archiw.-Hist. R.2-3: 1994-1995 s. 119-120.
 • SEJM i prawo w starych drukach Biblioteki Sejmowej: katalog. Oprac. MIECZKOWSKA Halina. Warszawa 1993 8° ss. 141, nlb. 1.
 • SKOROWIDZ przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 1918-1939 oraz 1944-1992. [Oprac. zespół pod kier. Antoniego KORNASIA]. Warszawa: Urząd Rady Ministrów, Biuro Prawne 1992 8° ss. nlb. 2, XXI, nlb. 1, 676. Rec.: WIŚNIEWSKI Andrzej. Palestra R. 36: 1993 nr 1-2 s. 83-86.
 • SPIS szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Oprac. Stanisław DUMIN, Sławomir GÓRZYŃSKI. Warszawa: Fundacja im. Ciechanowieckich, ARBOG-DiG 1992 4° ss. XII, 156. — Pol. Tow. Heraldyczne, Tow. Heral.-Genealogiczne w Moskwie.
 • STELMACH Roman: Dokumenty i kancelaria księcia śląskiego Władysława, arcybiskupa salzburskiego. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1471 Hist. T. 106: 1993 s. 65-81: tab.
 • URZĘDNICY dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T. 2: Ziemia łęczycka, sieradzka i wieluńska. Z. 2: Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Oprac. Edward OPALIŃSKI, Hanka ŻEREK-KLESZCZ. T. 3: Ziemie ruskie. Z. 2: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Oprac. Henryk GMITEREK; Ryszard SZCZYGIEŁ; T. 4: Małopolska (województwo krakowskie, sandomierskie i lubelskie). Z. 3: Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Oprac. Krzysztof CHŁAPOWSKI, Alicja FALNIOWSKA-GRADOWSKA. Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1993 ss. 309, 3; 280, nlb. 2; 222, nlb.2 (T. 2 z. 1- 166/85, T. 3 z. 1- 149/88, T. 4 z. 1,2- 151/90, z. 4- 158/91).
 • URZĘDNICY dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T. 3: Ziemie ruskie. Z. 3: Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Oprac. Eugeniusz JANAS, Witold KŁACZEWSKI, Janusz KURTYKA, Anna SOCHACKA. Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1998 ss. 242, nlb. 2.
 • URZĘDNICY dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T. 4: Małopolska (województwo krakowskie, sandomierskie i lubelskie). Z. 5: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII-XV wieku. Spisy. Oprac. Waldemar BUKOWSKI. Uzupełnienia do zeszytów 1-4. W. BUKOWSKI, Alicja FALNIOWSKA-GRADOWSKA, Witold KŁACZEWSKI, Janusz KURTYKA, Franciszek SIKORA. Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1999 ss. 110, nlb. 1, wykres [liczba burgrabiów w poszczególnych latach].
 • URZĘDNICY dawnej Rzeczypospolitej XIV-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T. 10: Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV - XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof CHŁAPOWSKI, Stefan CIARA, Łukasz KĄDZIELA. Kórnik: Bibl. Kórnicka 1992 8° ss. 220: bibliogr., indeks. (T. 5 z. 2 - 151/90, T. 4 z. 4, T. 6 z. 6 - 158/91). Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.3 s. 460-461.
 • URZĘDNICY dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T.8: Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Oprac. Ewa DUBAS-URWANOWICZ i in. T.9: Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Oprac. Krzysztof MIKULSKI i Andrzej RACHUBA. T. 11: Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Oprac. Henryk LULEWICZ i Andrzej RACHUBA. Kórnik: Biblioteka Kórnicka 1994 ss. 199, 292, 255. Rec.: [T.9] DYBAŚ Bogusław. Zap.‑i Hist. T.62: 1997 z. 1 s. 144-147; [T. 11] SIEMIANČUK Hienadź. Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.1: 1995 s. 129-132.
 • URZĘDNICY województwa podolskiego XV-XVIII wieku: (powiaty czerwonogrodzki, kamieniecki, latyczowski. Spisy). Oprac. Kazimierz PRZYBOŚ. Kraków: UJ 1994 8° ss. 221. — UJ Varia T.328.
 • Wałkówski Andrzej: Dokumenty i kancelaria księcia Bolesława II Rogatki. Zielona Góra 1991 ( 159/91). Rec.: MULARCZYK Jerzy. Przegl. Hist. t. 83: 1993 z. 2 s. 370-373.
 • Wałkówski Andrzej: Dokumenty i kancelaria księcia legnickiego Henryka V Grubego. Wrocław 1991 ( 160/91). Rec.: MULARCZYK Jerzy. Kwartalnik Opolski R. 39: 1993 nr 1 s. 108-109.
 • WOJCIECHOWSKA Zofia: Akta klasztoru dominikanów w Poznaniu. — Archeion T.93: 1994 s. 49-65: rez., Sum., rés.
 • WOJCIECHOWSKA Zofia: Akta klasztoru dominikanów w Poznaniu w Archiwum Państwowym w Poznaniu. — Poznań. Rocz. Archiwalno-Hist. R.1: 1993 [wyd. 1994] s. 41-51.
 • WÓJCIK Marek: Udział personelu kancelaryjnego w redagowaniu dokumentów Władysława księcia opolskiego (1246-1281). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1471 Hist. T. 106: 1993 s. 53-63.
 • ZAROSZYC Dominik: Wykaz właścicieli ziemskich dawnego województwa łódzkiego: Warszawa - Blitz - Print 1991 8° ss. nlb. 4, V, nlb. 50: bibliogr.
 • Żerelik Rościsław: Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250-1331. Wrocław 1988 ( 133/88 ). Rec.: IRGANG Winfried. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 2 s. 285-286; WAŁKOWSKI Andrzej.Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 505-507.
 • ŻERELIK Rościsław: Zapomniany spis mieszczan oławskich z 1586 roku. Próba oszacowania Oławy w końcu XVI wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1282 Hist. T. 91: 1992 s. 41-53. ————————————————————————————————
 • Alexandrowicz Stanisław: Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. Poznań 1989 ( 154/90). Rec.: MARCHWIŃSKI Roman T. Zap.‑i Hist. T. 58: 1993 z. 1 s. 105-114.
 • ATLAS historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku. T. 2: Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1: Mapy, plany. Cz. 2: Komentarz, indeksy. Red. Władysław PAŁUCKI. Warszawa: PWN 1993 4° ss. 164. — IH PAN. Rec.: LITAK Stanisław. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 81-86.
 • BZINKOWSKA Jadwiga: Luźne mapy ziem polskich do końca XVIII wieku w zbiorach kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej. Warszawa: Bibl. Narod. 1993 8° ss. 152: mapy. — Stud. i Mater. z Hist. Kartogr. T. 13.
 • CZAJA Roman: Atlas historyczny miast europejskich. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 3 s. 399-400.
 • MICHALUK Dorota: Mapa gruntów miasta Mielnika z 1620 r. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 2 s. 185-193: Sum.
 • SZELIGA Jan: Mapy ziem I Rzeczypospolitej w atlasach Biblioteki Gdańskiej PAN. Warszawa 1993 8° ss. 182, nlb.2, 21 k.map.
 • SZYKUŁA Krystyna, SZYNKIEWICZ Ewa: Mapy ziem dawnej Polski w wybranych atlasach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Warszawa 1993 8° ss. 184, nlb. 4, 24 kk. mapy: facs. ————————————————————————————————
 • BEDNAREK Dariusz: Możliwości wykorzystania kryteriów sfragistycznych do badań ustrojowo-politycznych. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1442 Hist. Z. 104 s. 39-49.
 • BEDNAREK Dariusz: Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu średniowiecznej śląskiej sfragistyki książęcej. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 46: 1991 nr 1 s. 1-16.
 • BORAS Zygmunt: Poczet hetmanów polskich koronnych i litewskich XVI - XVIII w. Cz. 2. Poznań: Prima 1992 8° ss. 80: facs., portr. (Cz. 1 - 165/91).
 • FILIPOW Krzysztof: Order Virtuti Militari. Białystok: Łuk 1992 8° ss. 63, nlb. 1: facs., fot. (w tym kol.), portr., bibliogr., Sum.
 • GÓRZYŃSKI Sławomir, KOCHANOWSKI Jerzy, JOŃCA Adam: Herby szlachty polskiej [wyd. 3]. Warszawa: Wyd.-a UW-Alfa 1992 8° ss. 175, nlb. 1: bibliogr, indeksy.
 • HAISIG Marian: Śląski rodowód państwowego godła Polski. Wrocław 1993 8° ss. 45, nlb.1, 16 ss.: il.
 • JASIŃSKI Kazimierz: Rodowód pierwszych Piastów. Warszawa-Wrocław: Volumen-UWr. 1993 8° ss. 298, nlb. 1, 1k. tabl: bibliogr. Sum., Zsfg.
 • JUREK Tomasz: Silesie stirps nobilissima. Jeleńczycy - ród biskupa wrocławskiego Tomasza I. — Rocz.-i Hist. R. 58: 1992 s. 23-58: Zsfg.
 • KAGANIEC Małgorzata: Heraldyka Piastów Śląskich. 1146-1707. Katowice: Muzeum Śląskie 1992 8° ss. 192, nlb. 2, 18 ss. tabl. (w tym kol.): facs., fot., rys., bibliogr. — Rozprawy i Studia Muzeum Śląskiego.
 • KAGANIEC Małgorzata: Herby i pieczęcie miast górnośląskich: (Bytom, Chorzów, Gliwice, Łabędy, Pyskowice, Radziwonków, Sosnowice, Toczek, Zabrze). Katowice: Muzeum Śląskie 1992 8° ss. 62, nlb.. 2: rys., bibliogr. — Leksykon Śl. T. 1 z. 1.
 • KAGANIEC Małgorzata: Herby i pieczęcie miast górnośląskich. T.1 z. 2-3. Katowice: Muzeum Śląskie 1995 8° ss. 58, nlb. 1, 4 s. tabl. kolor.: facs., rys.; 47, nlb. 1, 4 s. tabl. kolor.: facs., rys. — Leksykon Śląski.
 • KRUCHKOWSKI Sylwester Korwin: Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austryjackich w czasie od roku 1773 do 1918: dalej tych osób, którym wymienieni władcy zatwierdzili dawne tytuły książęce względnie hrabiowskie lub nadali tytuły hrabiów i baronów jak niemniej tych, którym zatwierdzili staropolskie szlachectwo. [Przedr. fotoffs. oryg.; Lwów: nakł. autora 1935]. Warszawa: Blitz - Print 1991 8° ss. 56, 1 portr.
 • KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof: Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje. Warszawa 1993 8° ss. 333, nlb. 2: il., facs., fot., portr., rys., rés. Rec.: MROZOWSKI Przemysław. Barok 1994 nr 2 [wyd. 1995] s. 188-190; TENŻE. Rocz. Pol. Tow. Heraldycznego. R.2: 1995 s. 243-244; PIECH Zenon. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 98-106; SOBOLEVA N.A. Voprosy Istorii R.70: 1995 nr 11-12 s. 168-169.
 • MARCINKOWSKI Kazimierz: Rodziny zaszczycone szlchectwem w Królestwie Polskim 1815-1836, z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw. Poznań 1993 8° ss. 63, 1: rys.
 • LEŚNIEWSKI Sławomir: Poczet hetmanów polskich i litewskich [XV - XVII w.] Bydgoszcz: Somix 1992 8° ss. 348, nlb. 3, 1 k. mapa: bibliogr.
 • LEŚNIEWSKI Sławomir: Poczet hetmanów polskich i litewskich. XVIII wiek. Warszawa: Anta 1992 8° ss. 261, nlb. 1: portr.:bibliogr., indeks.
 • SKUPIEŃSKI Krzysztof: Bertrold z Raciborza, Mikołaj ze Strzelc. Kariery śląskich notariuszy publicznych w pierwszej połowie XIV wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1362 Hist. T. 98: 1993 s. 5-13.
 • SOCHACKA Anna: Jan z Czyżowa - namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkozów w średniowieczu. Lublin: Wyd. UMCS 1993 8° ss. 242, nlb. 2, 1 k. tabl. złoż.
 • SROKA Stanisław: Rodzina Kurowskich w XIV-XV wieku. Ze studiów nad dziejami możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu. Kraków: Universitas 1990 8° ss. 53, nlb. 4.
 • STRZYŻEWSKI Wojciech: Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1993 8° ss. 108, nlb. 2, 14 ss. tabl.: rys.
 • SWACH Antoni: Herby polskie z Marćina B íelskiego, Jana Lwa Herbulta, W. O. Szymona Okolskiego [...] y inszych authorów. W tę małą xiążecz. zebrał Antoni Swach [Przedr. fotooffs. oryg.: w Poznaniu, 1705]. Warszawa: Wyd.-a Artyst. i Film. 1991 16° ss. nlb. 2, 160, nlb. 2.
 • SZYMAŃSKI Józef: Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. [Tekst równoległy polsko-angielski.] Warszawa: PWN 1993 8° ss. 316, nlb. 4: il. kolor., rys., indeksy. Rec.: JUREK Tomasz. Genealogia T.4: 1994 s. 141-149.
 • TARNAS-TOMCZYK Agata: Ród Wierzbnów do końca XIV wieku. Genealogia i rozsiedlenia. Wrocław: Wyd. UWr. 1993 8° ss. 81. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1540 Hist. T. 113
 • WEISS Anzelm: Wybrane zagadnienia z heraldyki kościelnej. — Rocz.‑i Teol. T. 38-39: 1991-1992 z. 4 [wyd.1993] s. 5-19: Sum.
 • WÓJCIK Marek L.: Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie-genealogia-rozsiedlenie. Wrocław: Wyd. UWr. 1993 8° ss. 121: tab., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1482 Hist. T. 107. Rec.: BARAŃSKI Marek. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 114-118.
 • WYBRANOWSKI Dariusz: Książęta Pomorza Zachodnienia na pieczęciach: wizerunek rycerski. Szczecin 1993 8° ss. nlb. 2, 53, nlb. 2, 40 kk. tabl.: facs., mapy, portr., rys., err., Zsfg.
 • ZDRENKA Joachim: Die Danziger Burggrafen 1457-1792/3. Hamburg 1989 ss. 125.
 • ŻYCHLIŃSKI Teodor: Złota księga szlachty polskiej. R. 1, 2. Poznań 1993 ss. nlb. 10, 400, nlb. 2, VI k. tabl. złoż: 3 portr.; ss. nlb. 10, 416, nlb. 2: 3 portr.; R. 3. Poznań: Heroldium 1994 8° ss. nlb. 8, 380, nlb. 2, 2 k. tabl. złoż. (wyd. 1 1881); R. 4-5. Poznań: Heroldium 1994, 1995 8° ss. nlb. 4, 490, nlb. 4, 6 k. tabl. złoż., 1 k. portr.; nlb. 4 452, nlb. 2, 8 k. tabl. złoż., 1 k. portr.(wyd. 1 - 1883); R. 6 poprzedzony rozprawą Kazimierza STADNICKIEGO. Poznań: „Heroldium” 1996 8° ss. nlb. 8, 486, nlb. 2, 4 k. tabl. złoż., 1 k. portr. (wyd. 1 - 1884). —————————————————————————————————
 • ALEKSIEJUNAS Vytautas: Vytauto Didžiojo laiku Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes pinigine sistema [Litewski system monetarny za panowania Witolda]. W: Žalgirio laiku Lietuva ir jos kaimynai. Vilnius: Vilnius „Academia” 1993 s. 207-214: Sum. — Acta Hist. Univer. Klaipedensis T. 1. ————————————————————————————————
 • BREZA Edward: Charakterystyka językowa taryf podatkowych ziem pruskich z r. 1682. — Polszczyzna Reg. Pomorze T. 4: 1991 s. 33-43.
 • GUDAVI ÈIUS Edvardas: D ìl Pirmoje Lietuvos Statuto nuosavybes terminy [Terminologia „własności” w I Statucie Litewskim]. —Lietuvos Ist. Metra š. 1990 [wyd. 1992] s. 140-141.
 • LIZISOWA Maria T[eresa]: Nawiązania bałtyckie w terminologii prawnej Statutów Litewskich. (Na wybranych przykładach). W: Balto-Słowiańskie związki językowe. Wrocław 1990 s. 249-262: rez.
 • LIZISOWA Maria Teresa: Staropolski język prawny czy prawniczy - problematyka stylistyczna. — Rocz.-i Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 152 Prace Język. T. 7: 1992 s. 171-183: r és.
 • LIZISOWA Maria Teresa: Ze studiów nad słownictwem Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. — Acta Baltico-Slavica T. 21: 1992 s. 19-59.
 • POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Polszczyzna rot przysiąg z Pomorza Zachodniego początków XVII wieku. — Polszczyzna Reg. Pomorze T. 4: 1991 s.. 19-23.
 • WROCŁAWSKA Elżbieta: Język lustracji województw malborskiego i chełmińskiego z lat 1565 i 1570. — Polszczyzna Reg. Pomorze T. 4: 1991 s. 7-14.
 • VASILIAUSKIENE A[ldona]: Antrajo Lietuvos Statuto Po èiajevo nuora šo kopijos paleografija [Paleografia kopii wykazu poczajowskiego Drugiego Statutu Litewskiego]. —Liet. TSR Auk štuju Mokyklu Mokslo Darbai. Istorija T. 29: 1988 s. 11-22: rez. ————————————————————————————————
 • Lileyko Jerzy: Regalia polskie. Warszawa 1987 ( 166/90). Rec.: ORŁOWSKI Tomasz H.: Początki rytu sakry królewskiej w Europie. Studia Źródłozn. T. 34: 1993 s. 69-89: rés.
 • MAISEL Witold: Rechtsarch äologie Europas. Wien - K öln - Weimar 1992 8° ss. 330.
 • MAISEL Witold: Stroje, insygnia i odznaki godności polskich urzędników miejskich. W: Insygnia miast polskich. Katalog Wystawy. Poznań 1992 s. 23 - 28.
 • MAISEL Witold: Wieże więzienne w dawnym Poznaniu. — Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2 s. 48-53: il.
 • MILKA Józef, MILKA Witold: Pręgierze kamienne pomniki dawnego prawa na Dolnym Śląsku. Cz. 1-2. Świdnica 1991-1992 8° ss. 44; 52: fot., rys.
 • ROZENKRANZ Edwin: Gdańska archeologia prawna. Zarys problematyki badawczej. — Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 187-198: Sum. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 126-128.
 • ROZENKRANZ Edwin: Gdańska archeologia prawna. Gdańsk: Uniw. Gdań. 1993 8° ss. 140, nlb. 1: facs., fot., mapy, plany., rys.
 • ŚWIERCZEK Józef: Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej. —Śląskie Stud. Hist.-Teol. T. 23-24: 1990-1991 [wyd. 1992] s. 277-284.
 • WJAZD, koronacja, wesele Najjaśniejszej Królowej Jej Mości Cecylii Renaty w Warszawie roku 1673. Oprac. Alicja FALNIOWSKA-GRADOWSKA. Warszawa: Zamek Królewski 1993 8° ss. 122. IV. Zagadnienia metodologiczne
 • GIARO Tomasz: Das Mehrzweckmodell einer wahrheitsf ä higen Rechtsdogmatik. —Rechtshist. Journ. T. 11: 1992 s. 319-329.
 • MAISEL Witold: Gegenstand, Abgrenzung und Systematik der Rechtsarch ä ologie.W: Rechtsarch äologie en Rechtsiconografie. Een Kennismaking Brussel 1992 s. 47-57.
 • OKONIEWSKA Barbara: Gospodarka liberalna czy etatystyczna? Dyskusja o modelu gospodarczym Polski międzywojennej. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 4 s. 29-37.
 • STOBIECKI Rafał: Stalinowska wizja dziejów polski - próba rekonstrukcji modelu. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 3 s. 73-82.
 • TOPOLSKI Jerzy: Modele wyjaśniania rozbiorów Polski w historiografii polskiej, niemieckiej i austriackiej a koncepcje prawdy historycznej. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 393-405: rés.
 • ŻYROMSKI Marek: Możliwości zastosowania teorii elit w badaniach historycznych.(Ze szczególnym uwzględnieniem cesarstwa rzymskiego). — Historyka T. 22: 1992 s. 53-71. V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje
 • BACZKOWSKI Krzysztof: Zagadnienie kolonizacji niemieckiej w Polsce w XIII i XIV wieku w ujęciu polskiej historiografii po II wojnie światowej. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1049 Prace Hist. Z. 101: 1993 s. 115-127: Zsfg.
 • BENNINGHOVEN Friedrich: Über Veröffentlichungen zur Geschichte des Deutschen Ordens. — Zeitschr. f. Ostforsch.R. 42: 1993 z.4 s. 576-599.
 • CZARNECKI Włodzimierz: Osadnictwo ziemi chełmskiej XIV - XVI w historiografii i źródłach. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 2 s. 169 - 183.
 • GÓRNICKI Leonard: Niektóre instytucje hitlerowskiego prawa konstytucyjnego w polskiej nauce prawa i publicystyce prawniczej (1933-1939). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1384 Prawo T. 213: 1992 s. 119-148: Zsfg.
 • GRODZISKI Stanisław: Pięćset lat sejmu polskiego. Rzut oka na stan badań. — Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 1 s. 7-21: Sum.
 • HOŁDYS Sybilla: Historiografia parlamentu angielskiego za panowania Tudorów. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1501 Hist. T. 109: 1993 s. 5-10.
 • MAJECKI Henryk: Stan badań nad dziejami kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. — Białostocczyzna 1992 nr 4 s. 61-62.
 • MALEC Dorota: Najwyższy Trybunał Administracyjny w świetle dotychczasowych badań. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 37-51: Zsfg.
 • MATERNICKI Jerzy: Kontrowersje wokól idei jagiellońskiej w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku. — Przegl. Hum. R. 36: 1992 nr 4 [wyd.1993] s. 17-29.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: Droits de l'Antiquité. Égypte gréco-romaine et monde hellénistique. Chronique. — Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 71: 1993 nr 1 s. 119-153; nr 2 s. 247-283.
 • MIKOS Stanisław: Wolne Miasto Gdańsk w polskiej historiografi okresu międzywojennego. — Rocz. Gdań. T. 50: 1990 z. 2 [wyd. 1992] s. 121-138: Sum., rez.
 • OLSZEWSKI Henryk: Die Deutschen in Ostmitteleuropa als Gegenstand polnischer Geschichsforschung. — Nordost-Archiv T. 1: 1992 z. 1 s. 59-88.
 • WANDYCZ Piotr S.: Historiography of the Countries of Eastern Europe.Poland. — The American Hist. Rev. T. 97: 1992 s. 1011-1025.
 • WIERZBICKI Andrzej: Konstytucja 3 Maja w historiografii polskiej. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 8° ss. 143, nlb. 1.
 • ZIELIŃSKA Zofia: Controversies in Polish Historiography over Alliance of 1790. Tł. z pol. Janina Dorosz. — Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 2 s. 87-112. ————————————————————————————————
 • OLSZEWSKI Henryk: Profesor Juliusz Bardach wyróżniony Medalem im. Oswalda Balzera. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 230.
 • OLSZEWSKI Henryk: Roman Schnur doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 229. ————————————————————————————————
 • LEMPA Florian: Wydział Prawa Kanonicznego KUL. (Struktura i kierunki badań naukowych w latach 1945-1987). — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 215-242: Zsfg. ————————————————————————————————
 • ANTCZAK Stanisław: Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym. Cyryl Ratajski w walce o kształt ustrojowy samorządu miejskiego (w latach 1922-1933). — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 3 s. 48-57.
 • BOJARSKI Władysław, NAWORSKI Zbigniew: Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Ustrój sądów i prawo procesowe. Toruń: Wyd UMK 1993 ss. 139, 1: rés. — Rozpr.‑y Uniw. Mikołaja Kopernika. Rec.: MIKOŁAJCZYK Marian. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 89-91.
 • CIEŚLAK Edmund: Gottfried Lengnich und die polnische Staatspolitik in Danzig. — Acta Pol.Hist. T. 68: 1993 s. 131-141.
 • GÓRNICKI Leonard: Koncepcja prawa Trzeciej Rzeszy w poglądach prawników polskich (1933-1939). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 83-122: Zsfg.
 • GRODZISKI Stanisław: U początków Akademii Umiejętności. W: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1990-1991. Kraków 1992 s. 90-103.
 • KAUTE Wojciech: Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego. Katowice 1993 8° ss. 146, nlb. 2: err.
 • KODRĘBSKI Jan: Oswald Balzer i jego szkoła w historii prawa polskiego. W: Z dziejów humanistycznych i matematycznych szkół naukowych. Warszawa 1993 s. 51-66.
 • Kodrębski Jan: Prawo rzymskie w Polsce XIX wieku. Łódź 1990 ( 204/90, 209/91). Rec.: KURYŁOWICZ Marek. Zeitschr. d. Savigny-Stft. f. Rechtsgesch. T. 109: 1992 Rom. Abt. s. 759-760; RUSSOCKI Stanisław. Acta Pol. Hist. T. 67: 1993 s. 192-193.
 • KOMOROWSKI Paweł: Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej. Warszawa: Wyd. Inst. Hist. Nauki, Ośw. i Techn. PAN 1992 8° ss. 164, nlb. 1: err., indeks.
 • KRAJEWSKI Krzysztof: Pozytywizm kryminologiczny i jego krytyka. — Arch.. Kryminol. T. 18: 1992 s. 7-50: Sum., rez.
 • KRZYWIAK Lech: XIV-wieczne akta sporu polsko-krzyżackiego w pismach Pawła Włodkowica. — Rocz. Nauk. Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 158 Prace Hist. Z. 16: 1993 s. 69-89: rés.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Rafał Taubenszlag. — Index T. 21: 1993 s. 17-33.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Rafał Taubenschlag. W: Antichisti dell'Università di Varsavia nel Novecento.Napoli 1992 s. 17-33.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Wspomnienie o profesorze Adamie Krokiewiczu. — Przegl. Hum. R. 36: 1992 nr 5 [wyd.1993] s. 143-145.
 • LITYŃSKI Adam: Z dziejów myśli humanitarnej w Polsce XVIII wieku. — Opolskie Tow. Przyj. Nauk., Sprawozd. Wydz. I Seria A Nr 23: 1992 s. 19-29.
 • MALEC Jerzy: Narodziny polskiego prawa administracyjnego. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 71-81: Zsfg.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Jurysprudencja bawarska w XVI i XVII wieku. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 195-205: rés.
 • MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA Hanna: Wilson - Paderewski - Masaryk. NIepodległościowe wizje i koncepcje organizacji Europy Środkowo-Wschodniej. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 3 s. 21-32.
 • MOTYKA Krzysztof: Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa. Rozprawa doktorska. Lublin: Wyd. KUL 1993 8° ss. 230, 2: Sum. Rec.: ZIEMBIŃSKI Zygmunt. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 9 s. 85-87.
 • OCHENOWSKI Eugeniusz: Polska nauka prawa administracyjnego od końca XIX wieku do II wojny światowej. — Toruń. Rocz. Praw Człowieka i Pokoju T. 1: 1992 [wyd.1993] s. 161-178.
 • ROZENKRANZ Edwin: Prawo pospolite Królestwa Polskiego i jego gdański autor Bogumił Gotfryd Lengnich (1689-1774). — Zesz.‑y Nauk.. Uniw. Gdań. Nauki Polit. Nr 11: 1992 [wyd.1993] s. 15-31: il.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Kartka z dziejów polskiej myśli prawnokarnej XIX w. Projekt kodeksu karnego S. Budzińskiego. — Studia Iuridica T. 19: 1991 [wyd. 1992] s. 171-183.
 • STASIEWICZ-JASIUKOWA Irena: Wiedza prawna w polskiej uniwersalnej encyklopedii czasów stanisławowskich narzędziem edukacji obywatelskiej. — Wiek Oświec. T. 9: 1993 s. 223-231: rés.
 • Tyszkiewicz Leon: Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii. Katowice 1991 ( 229/91). Rec.: BOJARSKI Janusz. Przegl. Prawa Karnego T. 8: 1993 s. 88-90; KRAJEWSKI Krzysztof. tamże s. 90-92; OSTROWSKA Krystyna. Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 9 s. 88-90.
 • URA Edward: Wybrane zagadnienia kształtowania się prawa administracyjnego i administracji w ujęciu historycznym. — Rzeszow. Zesz. Nauk., Prawo-Ekonom. T. 11: 1992 s. 81-90.
 • WĄSOWICZ Marek: Juliusz Makarewicz - uczony i kodyfikator. — Studia Iuridica T. 26: 1993 s. 111-131.
 • WOJCIECHOWSKA Janina: Juliusz Makarewicz (1872-1955). Kariera naukowa i polityczna. — Przegl. Pr. Karnego T. 7: 1992 s. 5-22: Sum.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Affaire Hulot. Traduction du „Corps de droit civil” en français au XVIII e sieècle. — Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 3 s. 333-347.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Ignacy Koschembahr-Łyskowski. — Index T. 21: 1993 s. 7-15.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Ignacy Koschembahr-Łyskowski. W: Antichisti dell'Universita di Varsavia nel Novecento. Napoli 1992 s. 8-15.
 • Wołodkiewicz Witold: Prawoznawstwo w poglądach i ujęciu Encyklopedystów.Warszawa 1990 ( 219/90, 234/91). Rec.: KODRĘBSKI Jan. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 162-165; KODRĘBSKI Jan. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 2 s. 248-249; KURYŁOWICZ Marek. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch. T. 109: 1992 Rom. Abt. s. 777-778.
 • ZIENTARA Włodzimierz: Gottfried Lengnich ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklrärung.Toruń: Uniw. M. Kopernika 1995 8° ss. 108, nlb. 1, 1 k. portr.; Cz. 2. Toruń: Wyd. UMK 1996 8° ss. 117: bibliogr. Rec.: HACKMANN Jörg. Nordost Archiv NF T.6:1997 z.2 s. 843-846.
 • ZIMMERMANN Jan: Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym. Marian Zimmermann. Profesor prawa administracyjnego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Samorząd Teryt. R. 3: 1993 z. 1-2 s. 125-135.
 • ZMIERCZAK Maria: Nauki historycznoprawne pośród dyscyplin prawniczych i w programach studiów. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 79-92: rés. ————————————————————————————————
 • [Bardach Juliusz] TALAMANCA Mario. Bardach Juliusz. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere, Arti 1979-1992. Roma 1991 s. 314.
 • [Bartel Wojciech M.]GRODZISKI Stanisław. Wojciech M. Bartel. 1923-1992 [In memoriam]. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 221-223.
 • [Deresiewicz Janusz] BORKOWSKA - BAGIEŃSKA Ewa. Janusz Deresiewicz (1910-1992) [Nekr] —Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 54: 1992 z. 3 s. 137-139.
 • [ GulczyńskiAndrzej] WIEWIOROWSKI Maciej. Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Gulczyńskiego [nt. Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej]. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 484.
 • [Jurek Piotr] OCHMAŃSKI Jerzy W.: Kolokwium habilitacyjne dra Piotr Jurka [Nt. „Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie roku 1715”]. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 234.
 • [Kieniewicz Stefan] BARDACH Juliusz. Stefan Kieniewicz (20.09.1907-2.05.1992). In memoriam. — Przegl. Wschodni T. 1: 1991 nr 4 [wyd. 1992] s. 901-905.
 • [ MaiselWitold] GULCZYŃSKI Andrzej. Z żałobnej karty. Prof. dr hab. Witold Maisel (8. 04. 1914 - 15. 09. 1993). — Informator UAM 1993 [z 20 XII 1993 r.] s. 1-4.
 • [ MaiselWitold] WALACHOWICZ Jerzy: Maisel Witold. 1914-1993. Nekrolog. — Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 55: 1993 z. 4 s. 189-190.
 • [ PłoskiTadeusz] STAWNIAK Henryk: Doktorat ks. Tadeusza Płoskiego [nt. Sąd biskupi Diecezji Warmińskiej w latach 1957-1971]. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 233-234.
 • [ SitekBronisław] STAWNIAK Henryk: Doktorat ks. Bronisława Sitka [ nt. Studia nad skargami popularnymi w rzymskim prawie przdklasycznym i klasycznym]. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 231.
 • [ StaszkówMichał] LITYŃSKI Adam. Michał Staszków (1929-1991). — Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 2 s. 72-73.
 • [Żak Elżbieta] AMIELAŃCZYK Krzysztof: Obrona pracy doktorskiej [Elżbiety Żak nt. „Cura prodigi w prawie rzymskim”]. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 235. VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych
 • Almong Shmuel: Nationalism & Antisemitism in Modern Europe. Oxford 1990. Rec.: TOMASZEWSKI Jerzy. Biul. Żyd. Inst. Hist. 1992 nr 4 s.61-62.
 • BARDACH Juliusz: La Troisieme Rome dans la pens é e de Vladimir Soloviev et des intellectuels russes de XXe siecle. W: Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche.II. Roma 1992 s. 311-330.
 • BILIŃSKI Kazimierz: Rewolucja moralna w koncepcji ustrojowej Edwarda Abramowskiego. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.- Społ. Z. 261 Prawo Z. 33: 1993 s.17-28.
 • BOJARSKI Władysław: Id é e juridique et politique de Rome dans l'oeuvre d'un juriste polonais du XVIe siecle. W: Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche.II. Roma 1992 s. 53-70.
 • CHWALBA Andrzej, DYLĄGOWA Hanna, ŻARNOWSKA Anna: Kościół katolicki - religia i ruch robotniczy. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 2 s. 281-297.
 • DĘBOWSKI Jan: Watykańska doktryna pokoju i jej polskie odniesienia. Białystok: Dział Wyd. Filii UW 1991 8° ss. 220: bibliogr. — Rozpr.-y Uniw. Warsz., 418.
 • DOBROWOLSKI Krzysztof: Własność prywatna w nauczaniu Kościoła katolickiego. — Universitatis Gedanensis R.1: 1989 nr 1 s. 61-73.
 • DYBEŁ Katarzyna: Idea teokracji Wiaczesława Iwanowa „Opowieści o Światomirze”. — Białostockie Studia Prawn. Nr 1: 1992 s. 7-22: r és.
 • DZIUBKA Kazimierz: Władza, administracja i samorząd w koncepcjach polskiego ruchu ludowego 1944-1949. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 151, nlb. 1. bibliogr. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1366 Politologia T. 2.
 • DZWONKOWSKI Roman: Recepcja encykliki Rerum novarum na ziemiach polskich (1891- 1918). — Rocz.‑i Nauk Społ. T. 19-20: 1991-1992 z. 1 [wyd.1993] s. 113-130: Sum.
 • FILIPOWICZ Stanisław: O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa 1992 8° ss. 268, nlb. 1 : err., bibliogr. Rec.: MAŁAJNY Ryszard M. Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 8 s. 92-95.
 • GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina: Gospodarka rynkowa w encyklikach. — Wieś i Państ. 1993 nr 1 s. 33- 42.
 • Grott Bogumił: Katolicyzm w doktrynach ugrupowań narodowo- radykalnych do roku 1939. Kraków 1987 ( 245/88 ). Rec.: KESSLER Wolfgang. Zeitschr. f. Ostforsch. R.42: 1993 z. 3 s. 431-432.
 • JANKOWSKI Maciej: L'idée de Rome et la politique. Alternatives de l'ocidentalisme russe sur l'exemple de la vie de Nicolai P. Bogolepov et Serguiei A. Mouromtzev. W: Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche.II. Roma 1992 s. 295-310.
 • Jaskólski Michał: Kaduceus polski. Myśl polityczna konserwatystów krakowskich. Warszawa 1990 ( 266/90). Rec.: KULESZA Władysław. T. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 7 s. 95-96.
 • KASIŃSKI Michał: Dwie koncepcje władzy lokalnej. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 52: 1992 s. 61-78: Sum.
 • KEMPKA Franciszek: Związki zawodowe a samorząd pracowniczy [w nauce Kościoła katolickiego]. — Ateneum Kapł. R. 83: 1991 T. 116 z. 3 s. 422-434.
 • KODRĘBSKI Jan: Id é e de Rome et les juristes polonais du XIXe siecle: I. V. Bandtkie. W: Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche.II. Roma 1992 s. 239-251.
 • LASKOWSKI Jerzy: Sprawiedliwość. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 225-236: r és.
 • LIPTAK Stanisław: O krytykach i recenzentach doktryny Petrażyckiego. — Annales UMCS Sec. G Ius T. 36: 1989 [wyd. 1992] s. 341-350: Zsfg.
 • ŁYKO Zachariasz: Renesans prawa natury. — Rocz. Teol. R. 34: 1992 z.2 [wyd. 1993] s. 43-61.
 • MALEC Jerzy: Idea federalizmu we Francji i w Niemczech na przełomie XVIII i XIX wieku. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z.1-2 s. 179-193: rés.
 • Mazurek Franciszek Janusz: Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. (Od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II). Lublin 1991 ( 257/91). Rec.: KUNICKA-MICHALSKA Barbara. Przegl. Ustawod. Gosp. R.47: 1994 nr 10 s. 21-22; ŁOPATKA Adam. Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 11 s. 89-91.
 • MAZUREK Franciszek Janusz: Prawa i obowiązki człowieka w świetle karolickiej nauki społecznej. — Kościół i Prawo T.11: 1993 s. 27-62.
 • OLSZEWSKI Henryk: Prawo natury na progu czasów nowożytnych. W: Europa i Świat w początkach ery nowożytnej. T. 2 Warszawa 1992 s. 45-70, 370-371.
 • OPAŁEK Kazimierz: Normatywizm Hansa Kelsena a prawo natury. — Krakow. Studia Prawn. R. 25: 1992 s. 3-16: Zsfg.
 • ORYŃSKI Andrzej: Prywatna własność rolnicza w świetle społecznego nauczania Kościoła. — Pr. Nauk. Akad. Ekonom. we Wrocławiu Nr 591: 1991 s. 40-46: Sum., Zsfg.
 • PIĄTKOWSKI Wiesław: Idee agrarne ugrupowań politycznych w Królestwie Polskim w latach 1892-1918. Łódź: Wyd. UŁ 1992 8° ss. 219: bibliogr., indeks.
 • PIECHOWIAK Marek: W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości. Warszawa. Inst. Nauk Polit. 1992 8° ss. 142: Sum.
 • PRZECISZEWSKI Tadeusz: Chrześcijańskie źródła społecznej gospodarki rynkowej. — Wieś i Państ. 1993 nr 1 s. 21-32.
 • PUŁŁO Andrzej: „Podział władzy”. Aktualne problemy w doktrynie, prawie i współczesnej dyskusji konstytucyjnej w Polsce. — Przegl. Sejm. R.1: 1993 nr 3 s. 9-26.
 • STEGNER Tadeusz: Liberałowie Królestwa Polskiego. 1904-1915. Gdańsk [b.w.] 1990 ss. 232: bibliog., indeks. Rec.: ŻAKIEWICZ Maciej. Przegl. Polit. R. 10: 1992 nr 3 s. 85-86.
 • RYDZEWSKI Włodzimierz: Powrót Bakunina. Szkice o „rosyjskiej idei” i mitach lewicy. Kraków: Bus 1993 ss. 176. Rec.: KOŚCIUSZKO Ewa. Dziś 1994 nr 2 s. 136-138.
 • SALIJ Jacek: Prawo naturalne a prawo pozytywne. — Znak R. 44: 1992 nr 11 s. 43-55.
 • SALIJ Jacek: Postulaty starożytnych i średniowiecznych nauczycieli Kościoła pod adresem sędziego. [Poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu]. — W Drodze 1993 nr 2 s.27-38.
 • ŚLIWA Michał: Myśl agrarna socjalistów polskich w XIX i XX wieku. Kraków: Wyd. Nauk. Wyż. Szk. Pedag. 1993 8° ss. 229, nlb.1 — Prace Monogr. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie, nr 154. Rec.: WIC Władysław. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.1 s. 155-159.
 • ŚLIWA Michał: Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku. Wrocław: Ossolineum 1993 ss. 270: port., indeks, Sum.
 • ŚMIAŁOWSKI Jerzy: Klasy społeczne a istota państwa. Krytyka doktryny „naukowego socjalizmu”. Kraków: Uniw. Jagiell. 1992 8° ss. 96: bibliogr., Sum. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Z. 1078 Prace z Nauk Polit. Z. 46.
 • TOKARCZYK Roman: Natural Law as the Universal Basis of Social Order. — Dialogue a. Hum. T.1: 1991 nr 3-4 s. 77-89.
 • ZWOLIŃSKI Andrzej: Katolicka nauka społeczna. [Wyd. 2 popr. i poszerz.] [Kraków: Papieska Akad. Teol.] 1992 8° ss. 123, nlb. 2: bibliogr.
 • WÓJCIK Alicja: Myśl polityczna Stanisława Augusta Thugutta (1873-1941). Lublin 1992 ss. 335, nlb. 1. ————————————————————————————————
 • CERAN Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 44: 1992 s.13-27: rés.
 • DULIŃSKI Tomasz: Sofistyczne teorie państwa i społeczeństwa. —Meander R. 47: 1992 z. 3-4 s. 129-153: Argum.
 • LEGUTKO Ryszard: „Państwo” Platona. — Przegl. Filoz. R. 1: 1992 nr 1 s. 161-175: Sum.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Antyczna doktryna ustroju mieszanego. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 207- 229: rés. ————————————————————————————————
 • BOJARSKI Władysław: La pace e la guerra nella dottrina polacca del quatrocento. W: Da Roma alla Terza Roma. VIII Seminario Internazionale di Studi Storici, Campidoglio, 21-22 aprile 1988. Concepzioni della Pace. Roma 1988 s. 170-181.
 • FRANKOWSKA-TERLECKA Małgorzata: La nation de justice dans „Li livres dou Tresor” de Brunetto Latini. — Studia Mediew.T. 28: 1992 s. 3-26: streszcz.
 • JASUDOWICZ Tadeusz: Człowiek, jego prawa i obowiązki w nauczaniu Pawła Włodkowica. — Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, R. 1: 1992 [wyd.1993] s. 131-149.
 • JASUDOWICZ Tadeusz: Włodkowica wizja porządku prawnego. — Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 8 s. 27- 39.
 • LIPIŃSKI Zdzisław: Wprowadzenie do koncepcji politycznych św. Tomasza z Akwinu. — Szczeciń. Stud. Kośc. T. 3: 1992 [wyd.1993] s. 35-42: Sum.
 • ZUZIAK Władysław: Ocena ustrojów państwowych u św. Tomasza z Akwinu. — Analecta Cracov. T. 25: 1993 s. 583- 595: rés. ————————————————————————————————
 • KODRĘBSKI Jan: Montaigne wobec państwa i prawa. W: Michał de Montaigne. Łódź 1993 s. 16- 25.
 • KWIATKOWSKA Irena: L'idea giuridica di Roma nel pensiero del giurista polacco N. Zalaszowski. W: Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche.II. Roma 1992 s. 71-77.
 • MALARCZYK Jan: Niccolo Machiavelli i Ulrich von Hutten o stanach panujących i władzy we Włoszech i w Niemczech. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 159- 177: rés.
 • OGONOWSKI Zbigniew: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. Wyd. 2 rozsz. Warszawa: IFiS PAN 1999 8° ss. 215. (Wyd. 1 - 1992)
 • SEIBT Ferdinand: Andreas Fricius Modrevius ein Utopist? — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1025 Prace Hist. Z. 100: 1992 s. 119-131.
 • SZYSZKOWSKI Wacław: Edmund Burke w roku jubileuszowym Rewolucji Francuskiej. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 231-248: Sum.
 • Zielińska Zofia: Republikanizm spod znaku buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego z lat 1788-1790. Warszawa 1988 ( 277/88, 279/91). Rec.: MICHALSKI Jerzy. Acta Pol. Hist. T. 65: 1992 s. 255-257. ————————————————————————————————
 • ACEWICZ Mirosław: Kantowski ideał państwa i „całości kosmopolitycznej". — Archiw. Hist. Myśli Polit. T. 2: 1992 s. 25- 34.
 • BERNACKI Włodzimierz: Myśl społeczno-polityczna Józefa Supińskiego 1804-1893. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell.: Nr 1094 Prace z Nauk Polit. Z.49: 1993 s. 31- 46: Sum.
 • DYBOWSKI Krzysztof: Utylitarystyczna filozofia prawa Johna Austina. — Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 3 s. 66-71.
 • GAWIN Dariusz: Benjamin Constant - liberalizm epoki kompromisu. — Społeczeń. Otwarte R. 3: 1992 nr 3 s. 33-38.
 • HABRAT Anna: Wpływ hedonistyczno-naturalistycznych koncepcji etycznych na poglądy o zadaniach państwa i prawa. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 11: 1992 s. 91-108.
 • JANOWSKI Zbigniew: Benjamin Constant: zapomniany liberał. — Arka Nr 42: 1993 s. 86-96.
 • JONCA Karol: Ze studiów nad ewolucją antysemityzmu w Niemczech (do 1914 r.). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 5- 29: rés., Zsfg.
 • KODRĘBSKI Jan: Recepcja encykliki „Rerum novarum” na ziemiach polskich do I- szej wojny światowej. — Studia Prawn.- Ekonom. T. 48: 1993 s.21- 45: Sum.
 • KOMENDERA Antoni: O roli prawa i moralności w życiu społecznym. Uwagi o poglądach Leona Petrażyckiego. — Rocz. Nauk. - Dydak. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 156 Pr. Filozof. Z. 6: 1993 s. 73-93.
 • KUNDERA Elżbieta: Ustawodawstwo fabryczne i ubezpieczenia społeczne w poglądach Lujo von Brentano. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1524 Przegl. Prawa i Admin. T. 30: 1993 s. 159-175.
 • MACIEJEWSKI Marek: Z problematyki kształtowania się związków doktryny konserwatywnej z nauką papiestwa w XIX wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 111-139: Zsfg.
 • MAZUREK Franciszek Janusz: Prawa społeczne człowieka w encyklice Rerum novarum. — Rocz.-i Nauk Społ. T. 19-20: 1991-1992 z. 1 [wyd.1993] s. 49-65: Sum.
 • Neh Siegfried W.: Die posthumen Auflagen von Feuerbachs Lehrbuch. Zu der Konception C. J. A. Mittermaiers und seinem Wissenschaftsverst ä ndnis. Berlin 1991. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 2 s. 265. ————————————————————————————————
 • BEDNARCZYK Bogusław: Liberalism and the Rise of Fascism in Italy. — Zesz.-y Nauk.Uniw. Jagiell.: Nr 1094 Prace z Nauk Polit. Z.49: 1993 s. 19-30: streszcz.
 • Faryś Janusz: Piłsudski i piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939). Szczecin 1991 ( 286/91 ). Rec.: OKULEWICZ Piotr. Polish Western Affairs T.33: 1992 nr 2 s. 321-323; PARUCH Waldemar.Przegl. Zach. R.49: 1993 nr 3 s. 217-225.
 • GIEDROJĆ Marzenna: Ustrój polityczny Polski formułowany w czasie II wojny światowej w programach PPS-WRN, SL i SP. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 92 Acta Polit. Nr 5: 1991 [wyd. 1992] s. 35-42: Zsfg.
 • GÓRNICKI Leonard: Totalizm w poglądach prawników polskich (1933-1939). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyzmem i Zbrod. Hitler. T. 15: 1992 s. 41-81: Zsfg, r és.
 • GROTT Bogumił: Nacjonalizm chrześcijański. Narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczypospolitej na tle porównawczym. Wyd. 2 zm. Kraków: „Ostoja” 1996 8° ss. 176, 6 ss. tabl.: fot., portr., Sum. (Wyd. 1 - 291/91). Rec.: [Wyd. 1] MAJCHROWSKI Jacek M. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 161-162.
 • GZELLA Jacek: Myśl polityczna Władysława Studnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich. (1918- 1939). Toruń: Uniw. M. Kopernika 1993 ss.139.
 • JANKIEWICZ Adam: W poszukiwaniu idei państwa prawa. Koncepcje Komisji Prac Ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP (1942-1945). Warszawa: Wyd. Sejm. 1992 8° ss. 242, nlb. 2, 8 ss. tabl.: fot., portr., bibliogr., indeks. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Acta Pol. Hist. T.73: 1996 s. 176-180; PIETRZAK Michał. Państwo i Prawo R.48: 1993 z. 7 s. 94-95; RYSZKA Franciszek. Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 4 [wyd. 1996] s. 185-187.
 • JASKÓLSKI Michał: System polityczny II Rzeczypospolitej. Konserwatywny model ustrojowo-społeczny. — Krakow. Studia Prawn. R. 24: 1991 [wyd. 1992] s. 3-28: Sum.
 • JONCA Karol: Ewolucja doktryn prawa natury i prawa narodów w Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1919-1941). — Przegl. Zach. R. 48: 1992 nr 4 s. 3-22.
 • JONCA Karol: Ze studiów nad ideą młodzieżowych wspólnot pracy Eugena Rosenstocka- Huyessy'ego. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1360 Przegl. Prawa i Admin. T. 29: 1993 s. 9- 24.
 • KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz: Demokracja parlamentarna w poglądach i działalności Macieja Rataja. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 113-131.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Doktryny włoskiego faszyzmu i antyfaszyzmu w latach 1922-1939. Kraków: nakł. UJ 1992 8° ss. 188, nlb. 1: bibliogr., Zsfg. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1068 Prace z Nauk Polit. Z. 45. Rec.: WĘC Janusz Józef. Interpretacje włoskiego faszyzmu. Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 425-430.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Faschismus als eine neue Form der Reaktion in der politischen Reflexion von Francesco Nitti. — Arch.Iurid. Cracov. T. 24-25: 1991-1992 s. 37-50.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Lewica włoska wobec faszyzmu w latach 1926-1938. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 123- 140: rés., Zsfg.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Żydzi w doktrynie włoskiego faszyzmu na tle „Manifesto degli scienziati nazzisti” z 14 lipca 1938 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyzmem i Zbrod. Hitler. T. 15: 1992 s. 35-40: Zsfg, r és.
 • MACIEJEWSKI Marek: Dyktatura w antydemokratycznej ideologii niemieckiej po pierwszej wojnie światowej. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1360 Przegl. Prawa i Admin. T.29: 1993 s. 37- 57: rés., Zsfg.
 • MACIEJEWSKI Marek: Ernst Jünger wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 30- 63: rés., Zsfg.
 • MACIEJEWSKI Marek: Żydzi w doktrynie nazistowskiej w latach 1919-1933. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.15: 1992 s. 5- 33: Zsfg, rés.
 • Majchrowski Jacek M.: Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Wrocław 1988 ( 265/89, 303/91 ). Rec.: KESSLER Wolfgang. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z.3 s. 440-441.
 • MICH Włodzimierz: Prawa Żydów w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939). — Biul. Żyd. Inst. Hist. w Polsce [R.43]: 1992 nr 2-3 [wyd. 1993] s. 141-168: Sum.
 • MICH Włodzimierz: Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939). Lublin: Wyd. UMCS 1992 8° ss. 306, nlb. 2: bibliogr. — Rozpr.-y Wydz. Humanist. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej. Rozpr.-y Habilit., 64.
 • MOTYKA Krzysztof: Początki recepcji myśli Leona Petrażyckiego w Polsce. — Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 8 s. 66-73.
 • NOWACKA Ewa: Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu międzywojennego. — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 4 s. 3-11.
 • OLSZEWSKI Krzysztof: Początki faszyzmu w Hiszpanii. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 141-156: rés., Zsfg.
 • OPAŁEK Kazimierz: Normatywizm Hansa Kelsena a prawo natury. Studia Prawn. R. 25: 1992 [wyd.1993] s. 3-16.
 • OPAŁEK Kazimierz: Początki teorii prawa w Polsce Odrodzonej. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 107-121.
 • R ü thers Bernd: Carl Schmitt im Dritten Reich.M ünchen 1989. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Przegl. Zach. R. 47: 1991 nr 4 [wyd. 1992] s. 220-224.
 • SKARŻYCKI Ryszard: Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne. Warszawa: Inst. Studiów Polit. PAN 1992 8° ss. 216, nlb. 2. Rec.: OCHMAŃSKI Jerzy W. Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s.469- 470.
 • Waskan Jan: Koncepcje społeczno - polityczne Romana Rybarskiego. Toruń 1991 ( 313/91). Rec.: WOJDYŁO Witold. Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 232-233.
 • ZAGÓRA-JONSZTA Urszula: Spory o model gospodarki Drugiej Rzeczypospolitej. (Problemy etatyzmy, planowania i kartelizacji). Katowice: Wyd. Akad. Ekonom. 1991 8°ss. 301. ————————————————————————————————
 • DZIUBKA Kazimierz: Zagadnienie władzy w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1945-1947. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1221 Nauki Polit.T. 49: 1992 s. 139-152: Zsfg.
 • FUDALI Irena: Myśl społeczna Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Polski. Kielce: Oficyna Poligraficza „Apla” 1993 8° ss. 122.
 • MAZUREK Franciszek Janusz: Ochrona praw człowieka w świetle encyklik Jana XXIII. — Kościół i Prawo T. 9: 1991 s. 9-20.
 • PRZYBYSZ Kazimierz: Koncepcje polityczno-ustrojowe opozycji demokratycznej z lat 1945-1947. — Wieś i Państ. 1992 nr 3 s. 120-123. VII. Ustrój gospodarczy i społeczny 1. Podstawy ustroju gospodarczego
 • BARAŃSKI Marek: Dominium sądeckie: Od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich. Warszawa: UW Wydz. Hist. 1992 8° ss. 331, 1 k. złoż. mapa: bibliogr. — Uniw. Warsz., Wydz. Hist.
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Diecezja żmudzka od XV do początku XVII w. Uposażenie. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 73, nlb. 1: mapa, bibliogr.
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku. Ustrój. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1993 8° ss. 369: mapa, Sum. — Historia, nr 180. Rec.: FLAGA Jerzy. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 92: 1997 Nr 1 s. 329-330; GŁÓWKA Dariusz. Kwart. Hist. Kult. Mater. R.42: 1994 nr 1 s. 108-110; KOSMAN Marceli. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.1 s. 124-127.
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Žemaičiu vyskupu charakteristika 1417-1609 [Charakterystyka biskupstwa żmudzkiego]. W: Žemaičiu praetis. Vilnius: Cz. 2 1993 s. 35-48.
 • BRUDZISZ Marian: Redemptoryści w Krakowie: 1903-1993. Kraków: Homo Dei 1994 8° ss. 43, nlb. 1, 4 s. fot. kolor.
 • DZIEJE Kościoła w Polsce. Tablice chronologiczne. Lublin: Red. Wyd. KUL 1993 16° ss. 113.
 • FERENC-SZYDEŁKO Ewa: Regale bartne i wolność bartna w dawnej Polsce. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczeciń. Rocz.‑i Prawn. T. 4: 1992 [wyd.1993] s. 49-61: Sum.
 • MAROSZEK Józef: Własność cerkiewna na terenie miasta Białegostoku. — Białostocczyzna 1992 nr 3 s. 13-22.
 • OPAS Tomasz: Nabycie i utrata własności nieruchomości miejskich w dawnym prawie i praktyce sądowej miast i jurydyk prywatnych. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 147-176.
 • PYTLAS Stefan: Wielka burżuazja przemysłowa Łodzi do 1914 r. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 17: 1992 s. 23-33: r és.
 • SZUMSKI Jerzy: Właściciele dóbr ziemskich Rudka na Podlasiu. — Białostocczyzna 1991 nr 1s. 20-22.
 • WOJTAS Andrzej: Ewolucja form własności ziemi w Polsce. — Wieś i Państwo 1992 nr 2 s. 38-52. ———————————————————————————————————
 • JARUZELSKA Izabela: Własność w prawie biblijnym. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 204, nlb. 1: bibliogr., Sum.
 • KOTULA Tadeusz: Les grandes domaines et l'esclavage face à la „crise du IIIe siècle". — Eos T. 79: 1991 fasc. 1 [wyd. 1992] s. 71-83.
 • PAWLAK Małgorzata: Vernae w Afryce rzymskiej. — Acta Univ.Wratisl. Nr 1263 Antiquitas T. 16: 1992 s. 107-120: r és., tab. ———————————————————————————————————
 • JAWOR Grzegorz: Ekonomiczne i społeczne aspekty zbiegostwa ludności wiejskiej na ziemi lubelskiej w XV wieku. — Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 48: 1987 [wyd.1991] s. 139-151: rés.
 • MALINOWKSI Andrzej, MALINOWSKI Bronisław: Rozwój osadnictwa na ziemi bobolickiej do połowy XIV wieku. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 5 (34): 1990 z. 4 [wyd. 1992] s. 7-30: rys., map., Zsfg.
 • PANIC Idzi: Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu. Katowice: Muzeum Śl. 1992 8° ss. 195, nlb. 1: mapy, bibliogr., indeks, Sum., Zsfg. — Rozpr.‑y i Studia Muzeum Śląskiego. Rec.: RAJMAN Jerzy. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 4 s.415-417; RAJMAN Jerzy. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 175-177.
 • PANIC Idzi: Potencjał gospodarczy i osadniczy Księstwa Cieszyńskiego u schyłku XIII wieku. — Rocz. Cieszyń. T. 6-7: 1991 s. 17-43.
 • PANIC Idzi: Wczesnośredniowieczne osadnictwo w kasztelanii bytomskiej. — Magazyn Bytom. T. 8 1991 [wyd. 1992] s. 9-24: tab.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 265-275: rys., tab., r és.
 • Sochacka Anna: Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu. Lublin 1987 ( 286/88). Rec.: JANECZEK Andrzej. Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-91 [wyd.1993] s. 255-257; MYŚLIŃSKI Kazimierz. Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 255-257. ———————————————————————————————————
 • BUTKIEWICZ Marian: Rady gniazdowe szlachty ziemi bielskiej w końcu XVI wieku. Studium społeczno - gospodarcze. — Rocz.-i Hum. T. 33: 1985 z. 2 [wyd. 1992] s. 85-101: tab., Zsfg.
 • GŁÓWKA Dariusz: Gospodarka w dobrach plebańskich na Mazowszu w XVI - XVIII wieku. Warszawa: Semper 1991 8° ss. 203, tabl. 1 k. mapa złoż.: bibliogr., Sum. — Inst. Hist. Kult. Mater. Pol. Akad. Nauk, Studia i Mater.-y z Hist. Kult. Mater., T. 63. Rec.: OLCZAK Stanisław K. Kwart. Hist. Kult. Mater.R. 41: 1993 nr 1 s. 156-159.
 • GULDON Zenon: Gospodarka i społeczeństwo powiatu opoczyńskiego w XVI-XVIII wieku. — Wieś Radomska 1993 z. 4 s. 5-24: il., tab.
 • GULDON Zenon, WIJACZKA Jacek: Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI i XVII wieku. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1992 nr 2-3 s. 63-77.
 • GURGUL Jan: Rola wielkiej i średniej własności ziemskiej w spławie zboża z Małopolski w latach 1555-1576. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1049 Prace Hist. Z. 101: 1993 s. 43-66: tabl., Zsfg.
 • INGLOT Stefan: Stosunki społeczno - gospodarcze ludności w dobrach biskupstwa włocławskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. nlb. 2, 95, nlb. 1, mapa (Przedr. oryg. Lwów 1927).
 • Jurkiewicz Jan: Powinności włościan w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI - XVII wieku. Poznań 1991 ( 329/91). Rec.: SOBCZAK Jacek. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 203-205; TOPOLSKA Maria Barbara. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 773-776.
 • Kanior Marian: Z badań nad struktura dochodów wielkiej własności. Dobra pomorskie biskupstwa włocławskiego w II połowie XVIII wieku. Wrocław 1990 ( 290/90). Rec.: GŁÓWKA Dariusz. Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 2 s. 226-231; OLCZAK Stanisław K. Rev. d'Hist Eccl. T. 88: 1993 nr 2 s. 656; TRZOSKA Jerzy. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.2-3 s. 91-94.
 • KULA Witold: Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w. Wstęp metodyczny oprac. Jacek KOCHANOWICZ. Warszawa 1993 8° ss. 226. Rec.: WYCZAŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 140-142.
 • LASZUK Anna: Struktura własności ziemskiej w województwie krakowskim na podstawie rejestrów pogłównego z 1612 r. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 41: 1993 nr 3 s. 401-420: mapy, rés.
 • LITWIN Henryk: Dobra ziemskie Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego obu obrządków na Kijowszczyźnie w świetle akt skarbowych i sądowych 1569-1648. — Rocz. Teol. R. 32 :1990 z. 2 [wyd. 1992] s. 187-208.
 • MAROSZEK Józef: Dobra goniądzkie w XVI-XVIII w. — Białostocczyzna 1993 nr 4 s. 3- 13: il.
 • PRZYBOŚ Kazimierz: Latyfundia Lubomirskich w połowie XVII wieku. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 1 s. 19-33: Sum.
 • SZULTKA Zygmunt: Problem alodyfikacji dóbr lennych na Pomorzu zachodnim w XVIII wieku. — Przegl. Zach.‑Pomor. R. 7: 1992 z. 3 [wyd.1993] s. 7-28: Zsfg.
 • SZULTKA Zygmunt: Zmiany struktury własności i przeobrażenia społeczne szlachty powiatu sławieńskiego w XVIII wieku. — Rocz. Koszaliń. T. 23: 1993 s. 35-45.
 • ZIELIŃSKA Teresa: Dokumentacja sytuacji majątkowej magnatów polskich w XVIII w. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 1 s. 47-51: Sum.
 • Zielińska Teresa: Szlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w. Warszawa 1987 ( 341/87, 285/89, 295/90). Rec.: KRIEGSEISEN Wojciech. Archeion T. 90: 1992 s. 121-125; WYROBISZ Andrzej. Acta Pol. Hist. T. 66: 1992 s. 170-172.
 • Żytkowicz Leonid: Z dziejów gospodarki czynszowej na Żmudzi w XVI-XVIII wieku. W: Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej ( 869/87). Rec.: JURKIEWICZ Jan. Zap.‑i Hist. 1993 z. 1 s. 85-104: tab. ———————————————————————————————————
 • BUCHSTEINER Ilona: Grossgrundbesitz in Pommern 1879-1910. Gr ö ssen Eigentums- und Besitzverh ä ltnisse. — Studia Hist. Slavo-Germ.T. 17: 1988-1990 [wyd. 1992] s. 61-83.
 • CABAN Wiesław: Właściciele ziemscy z guberni radomskiej w świetle wykazu statystycznego z 1846 roku. — Studia Kiel. 1992 nr 2 s. 103-118, tab., Sum.
 • Kostiu ško I[van] I[vanovi č]: Prusskaja agrarnaja rieforma. K problemie burzua ˛noj agrarnoj evolucii pruskogo tipa. Moskva 1989. Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 157-159.
 • Mencel Tadeusz: Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku. Lublin 1988 ( 294/88, 295/89). Rec.: KOPRUKOWNIAK Albin. Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 269-272.
 • OPAS Tomasz: Likwidacja stosunków dominialnych w niektórych miastach prywatnych Galicji przed rokiem 1848. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 317-331: rés.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Ośrodki gospodarcze w Puszczy Białej na początku XIX wieku. — Zesz.-y Nauk. Ostrołęckie Tow. Nauk. Z. 6: 1992 s. 46-48.
 • STĘPIŃSKI Włodzimierz: Szlachta na Pomorzu Zachodnim wobec pruskich reform uwłaszczeniowych w początku XIX wieku. — Zap.‑i Hist. 1993 z. 4 s. 29-54: Zsfg.
 • STĘPIŃSKI Włodzimierz: Własność junkierska na Pomorzu Zachodnim w latach 1807-1914. T. 1-2. Szczecin: Szczec. Tow. Nauk. 1989 ss. 603: mapy. — Wydz. Nauk Społ. T. 51. Rec.: Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostforsch.R. 42: 1993 z. 2 s. 272-274; WACHOWIAK Bogdan. Zap.-i Hist. T. 57: 1992 z. 2-3 s. 146-147. ———————————————————————————————————
 • HEMPEL Józef: Zagadnienie reform agrarnych w Małopolsce w latach Drugiej Rzeczypospolitej. — Rocz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 126 Prace Hist. Z. 13: 1992 s. 191-204: tab.
 • KOFMAN Jan: Nacjonalizm gospodarczy - szansa czy bariera rozwoju. Przypadek Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym. Warszawa: PWN 1992 8° ss. 319. Rec.: KOCHANOWICZ Jacek. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 2 s. 352-354; ROSZKOWSKI Wojciech. Przegl. Powsz. R. 109: 1992 nr 6 s. 513-516. ———————————————————————————————————
 • DZIEMIANOWICZ Ryta: Początki kolektywizacji na Białostocczyźnie. (Od połowy 1948 roku do września 1949). — Zesz.-y Nauk. Uniw. Warsz. Filia w Białymstoku. Prace Ekonom. T. 17: 1992 s. 49-76.
 • OKONIEWSKA Barbara: Gospodarka rolna i osadnictwo na Żuławach w okresie powojennym. Przeobrażenie strukturalne w latach 1945-1958. Warszawa: Wyd.-a UW 1992 8° ss. 100, nlb. 2: tab.
 • WALCZAK Ryszard: Przyczynek do procesów upaństwowienia i prywatyzacji na Mazowszu w latch 1946-1947. — Zap.-i Ciech. T. 8: 1992 s. 156-166. 2. Ustrój społeczny
 • BARDACH Juliusz: Od narodu politycznego do narodu etnicznego. — Kult. i Społeczeń.T. 37: 1993 nr 4 s. 5-23.
 • Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław 1986. ( 292/86, 308/88, 300/89, 306/90). Rec.: POLAŃSKI Tadeusz. Polin T. 5: 1990 s. 366-371.
 • JAKOVENKO Natalia N.: Ukrainska szliachta z kinca XIV do seredyny XVII stolitia (Wołyń i centralna Ukraina). Kiiw: „Naukowa Dumka” 1993 ss. 244: tab., indeksy, bibl., il. — Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Ukrainskoi Archeografii, Ujraimska Prawnycza Fundacja.
 • KONARSKI Szymon: Szlachta kalwińska w Polsce (Przedm. Wojciech KĘTRZYŃSKI). Warszawa: b.w. 1993 8° ss. XVIII, 357, nlb. 5: rys.
 • MILLER Marek: Arystokracja. Warszawa: Tenten 1993 8° ss. 269, nlb. 2.
 • ZAJĄCZKOWSKI Andrzej: Szlachta polska. Kultura i struktura. Warszawa: b.w. 1993 8° ss. 116. Rec.: GAWORSKA Kinga. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 53-54; HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.3 s. 458-460. ———————————————————————————————————
 • JARUZELSKA Izabella: Social Structure in the Kingdom of Israel in the Eighth Century B.C. as Reflected in the Book of Amos. — Folia Orient. T. 29: 1992-1993 s. 91-117.
 • KOLENDO Jerzy: Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire.Paris: Les Belles Lettres 1991 8° ss. 145.
 • MROZEWICZ Leszek: Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem (I i III w.). — Meander R. 47: 1992 z. 3-4 s. 155-168: Summ. ———————————————————————————————————
 • BANIONIS Egidijus: Lietuviu bajorai 1413 m. Horodleje [Litewscy bojarzy w Horodle]. W: Žalgirio laiku Lietuva ir jos kaimynai. Vilnius: „Academia” 1993 s. 189-206: Zsfg. — Acta Hist. Univer. Klaipedensis T. 1.
 • JAWOR Grzegorz: Ludność chłopska i społeczności wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu. Schyłek XIV- początek XVI wieku. Lublin: Wyd. UMCS 1991 8° ss. 171, nlb. 3: mapy. Rec.: MYŚLIŃSKI Kazimierz. Rocz. Lubel. T.33-34: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 118-120.
 • LABERSCHEK Jacek: Klientela Koziegłowskich i Giebułtowskich herbu Lis od schyłku XIV do końca XV wieku. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 57-73.
 • PANIC Idzi: Problem stratyfikacji szlachty w księstwie cieszyńskim w XV wieku w świetle źródeł kancelaryjnych. — Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 1-2 s. 21-33. ————————————————————————————————
 • DOBROŃSKI Adam: Drobna szlachta w Łomżyńskiem. Przyczynek źródłowy. — Studia Łomżyń. T. 4: 1993 s. 105-115: tab.
 • JAKOVENKO Natalia: „ Čołovik dobryj” i „čołovik zlyj”: z istorii mentalnych ustanovok v Ukraiini - Rusi kineja XVI - seredyny XVII st. — Mediaevalia Ukrainica T. 1: 1992 s. 47-91.
 • KOWALCZYK Maria: Przenikanie przedstawicieli warstw niższych do stanu szlacheckiego w 1. połowie XVII w. (Na podstawie Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki). — Rocz.-i Hum. T. 36: 1988 z. 2 [wyd. 1992] s. 71-101: Sum.
 • KRATOCHWIL Zofia: Szlachta autochtoniczna powiatu człuchowskiego od drugiej połowy XVI wieku do 1777 roku. — Rocz. Gdań. T. 53: 1993 z. 1 s. 47-69: rys., tab.
 • LEŚNIAK Franciszek: Krosno w czasach Odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta. Kraków: Wyd. Nauk. WSP 1992 8° ss. 207, nlb. 1. — Prace Monogr. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie, nr 142. Rec.: PELCZAR Roman. Rocz. Przemys. T.32: 1996 z.1 s. 168-171.
 • LIEDKE Marzena: Czynniki wpływające na polonizację szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI w. — Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 1- 5.
 • MARKIEWICZ Mariusz: Czy była rewolucja społeczna w Anglii w XVII wieku? — Historyka T. 22: 1992 s. 45-51.
 • MICHTA Jerzy: Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 355-363: r és.
 • MIKULSKI Krzysztof: Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993s. 35-60: tab., Zsfg.
 • PERESZCZAKO Andrzej Mariusz: Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. — Rocz.-i Hum. T. 33: 1985 z. 2 [wyd. 1992] s. 103-165: tab., Zsfg.
 • PIETRZYK Zdzisław: Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia. Kraków: UJ 1993 8° ss. 208: indeks. — Varia, 321.
 • ROSDOLSKY Roman: Untertan und Staat in Galizien. Die Reform unter Maria Theresia und Joseph II. Mainz: Wyd. von Ralph Melville 1992 8° ss. XXV, 270. Rec.: FUCHS Peter. Hist. Zeitschr. T.260: 1995 z.2 s. 578-580; GRODZISKI Stanisław. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 159-162.
 • Sharpe J. A.: Early Modern England.A Social History 1550-1760. London 1988. Rec.: MARKIEWICZ Mariusz. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 1 s. 123-125.
 • SONDEL Janusz: Nadanie szlachectwa profesorom Uniwersytetu Krakowskiego przez Zygmunta I. — Krakow. Studia Prawn. R. 24: 1991 [wyd. 1992] s. 111-129: r és.
 • SZYMAŃSKI Józef: Indygenat czy nobilitacja. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 240 Hist. Z. 26: 1992 s. 191-198: Zsfg.
 • SZYNDLER Bartłomiej: Indygeni Sejmu Czteroletniego. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 365-375: r és.
 • URBAN Wacław: Kraków a wieś w latach 1537-1560. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 707-717.
 • ZIENKOWSKA Krystyna: Polski stan trzeci pod koniec XVIII w. — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 7-8 s. 14-18. ——————————————————————————————————
 • GAŁKA Bogusław W.: Ziemianie w Polsce lat 1918-1939. Zarys problematyki. — Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 3 s. 47-54.
 • GAŁKA Bogusław W.: Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918-1939. Gdynia: Wyd. Uczel. WSM 1992 8° ss. 265, 1 k. złoż. wykr.: bibliogr. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Morskiej w Gdyni.
 • JARMOLIK Włodzimierz: Świat przestępczy przedwojennego Białegostoku. — Białostocczyzna 1992 nr 4 s. 31-37, il.
 • OKONIEWSKA Barbara: Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej. (Ich aktywność gospodarcza i polityczna). Gdańsk: Wyd. Gdańskie 1991 8° ss. 218, nlb. 3: Sum., Zsfg. — Gdań. Tow. Nauk., Wydz. I Nauk. Społ. i Humanist. Ser. Monog. GTN, Nr 93.
 • JONCA Karol: Przemiany struktury społecznej Żydów w Trzeciej Rzeszy (1933-1945). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.15: 1992 s. 105-119. 3. Status mniejszości
 • BORAWSKI Piotr: Zagadnienia sporne osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim. — Acta Baltico-Slavica T. 2: 1992 s. 185-194.
 • CYGAŃSKI Mirosław: Mniejszość niemiecka na Węgrzech 1918-1988. — Sprawy Narodowościowe T. 1: 1992 z. 1 s. 87-130, rys.
 • DUMIN S[stanislav] V., KANAPACKI Ibrahim B.: Belaruskija Tatary. Minulae i suczasnosc. [Przeszłość i współczesność]. Mińsk: „Polymia” 1993 8° ss. 206.
 • Eisenbach Artur: Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa 1988 ( 340/88, 318/90). Rec.: GĄSOWSKI Tomasz. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 277-280; Polem. EISENBACH Artur. O potrzebie rzetelnej informacji i oceny recenzowanych książek. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 253-260.
 • GULDON Zenon, WIJACZKA Jacek: Żydzi wśród chrześcijan w miastach wielkopolskich w okresie przedrozbiorowym. — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 149-197: tab., Zsfg.
 • IWANICKI Mieczysław: Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990. Wyd. 2. Siedlce: Wyd. Wyż. Szk. Rolnicz.-Pedag. 1994 8° ss. 205. [Wyd. 1 - 1993]
 • JASKIERNIA Jerzy: Równość praw wyborczych a ochrona mniejszości w USA. — Państwi i Prawo R. 48: 1993 nr 10 s. 80-89.
 • LESZCZYŃSKI Anatol: Zarys organizacji gminnej (kahalnej) województwa sandomierskiego od XV w. do 1764 r. W: Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Kielce 1989 s. 69-78.
 • PIETRZAK Michał: Mniejszości wyznaniowe w konstytucjach polskich. — Jednota 1991 nr 6 s. 12-14.
 • RZEMIENIUK Florentyna: Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914. Lublin: Tow. Nauk. KUL 1991 8° ss. 348, 2 kk., map.: bibliogr. —Tow. Nauk. KUL, 59.
 • SKOWRONEK Jerzy: Prawna emancypacja Żydów w Polsce: między asymilacją - równouprawnieniem a zachowaniem tożsamości. — Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 4 s. 79-86.
 • SPYRA Janusz: Książęce i cesarskie przywileje dla żydowskiej rodziny Singerów z Cieszyna. — Pamięt. Cieszyń. T. 7: 1993 s. 112-124: Zsfg.
 • SZACKI Jakub: Organizacja i działalność gminy. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 1-2 s. 3-16.
 • Tomaszewski Jerzy: Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku. Warszawa 1991 ( 363/91). Rec.: HRYWNA Igor. Borussia 1992 nr 3-4 s. 180-182.; MARCINIAK Tomasz. Studia Socjol. 1992 nr 3-4 s. 221-223.
 • Tyszkiewicz Jan: Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII wieku. Warszawa 1989 ( 322/89). Rec.: BARDACH Juliusz. Acta Pol. Hist. T. 66: 1992 s. 165-166; JAŚKIEWICZ Leszek. Tatarzy na Litwie i w Polsce. Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 1 s. 155-157; WYBRANOWSKI Dariusz. Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 [wyd. 1994] z. 4 s. 251-258.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim - Aspekty wyznaniowe. — Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 137-153. ————————————————————————————————
 • BORAWSKI Piotr: Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 1 s. 65-81.
 • CACKOWSKI Stefan: Żydzi w województwie chełmińskim w 1772 r. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.- Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 61-71: tab., Zsfg.
 • DĄBROWSKI Janusz: Ewolucja systemu władz kozackich w latach 1648-1657. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 2 s. 165-183: Sum.
 • DĄBROWSKI Janusz: Pochodzenie społeczne i drogi kariery wyższej starszyzny kozackiej w latach 1648-1675. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1049 Prace Hist. Z. 101: 1993 s. 43-66: tab., Zsfg.
 • GĄSIOROWSKI Stefan: Uprawnienia i powinności wyznawców judaizmu w świetle prawa żydowskiego w Koronie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Fragm pracy. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 4 s. 461-479: Sum.
 • GĄSIOROWSKI Stefan: Żydzi w Żółkwi i ich kontakty z tamtejszymi dominikanami w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 1-2 s. 17-27: Sum.
 • GULDON Zenon: Żydzi w miastach kujawskich w XVI-XVIII wieku. — Ziemia Kujaw. T. 9: 1993 s. 99-108: tab.
 • HUNDERT Gershon David: The Jews in a Polish Private Town. In the case of Opatów in the Eighteenth Century. Baltimore - London The John Hopkins Univ. Press 1992 8° ss. XVI, 242. Rec.: GOLCZEWSKI Frank. Jahrbüch. f. Gesch. Osteurop.T. 42: 1994 z. 1 s. 135-137; MICHAŁOWSKA Anna. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 141-143; WYROBISZ Andrzej. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 2 s. 373-375.
 • LITAK Stanisław: Statystyka innowierów na Litwie w XVIII wieku. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 297-303.
 • NAGIELSKI Mirosław: Kozaczyzna czasów Władysława IV (1632-1628). — Przegl. Wschodni T. 1: 1991 z. 4 [wyd. 1992] s. 791-816: Sum.
 • Sobczak Jacek: Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa 1984 ( 342/84, 310/86, 374/87, 331/88, 326/90, 371/91). Rec.: BARANOWSKI Władysław. Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 360-362.
 • SOBCZAK Jacek: Sytuacja prawna polskich wyznawców islamu do końca XVIII w. W: Władze państwowe a związki wyznaniowe w Polsce w XVI - XX w. Warszawa 1986 s. 98-130. ———————————————————————————————————
 • SCHMIDT-RÖSLER Andrea: Gesetzgebung und Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung in der Republik Krakau 1815-1846. — Jahrb. f. Gesch.Osteuropas T. 41: 1993 z. 2 s. 210-241.
 • SZUMSKI Jerzy: Ziemiaństwo tatarskie w powiecie kalwaryjskim w pierwszej połowie XIX w. — Białostocczyzna 1993 nr 3 s. 32-38.
 • ŻBIKOWSKI Andrzej: Żydzi krakowscy i ich gmina na przełomie XIX i XX wieku. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 1-2 s. 57-64. Rec.: GĄSOWSKI Tomasz. Studia Hist. R.39: 1996 z.1 s. 129-132.
 • ŻBIKOWSKI Andrzej: Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919. Warszawa: Żyd. Inst. Hist. w Pol. Inst. Nauk.-Badawczy - Wyd. DiG 1994 8° ss. 337, nlb. 1: tabl. 3, Sum. — Prace Nauk ŻIH. ———————————————————————————————————
 • ALBIN Janusz: Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940. Wrocław 1993 8° ss. 214, nlb. 1. — Acta Univ. Wratisl. Nr 4173 Politologia T. 7.
 • BERENDT Grzegorz: Sytuacja ludności żydowskiej w Gdyni w okresie II Rzeczypospolitej. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 1-2 s. 81-94: Sum.
 • Chałupczak Henryk: II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech. Lublin 1990 ( 328/90). Rec.: FILIPKOWSKI Tadeusz. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1992 nr 1 s. 78-82.
 • CHAŁUPCZAK Henryk: II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech. Poznań: Inst. Zachodni 1992 8° ss. 374, nlb. 1: bibliogr., indeks, Zsfg. — Studium Niemcozn. Inst. Zachod., nr 46.
 • GOMÓŁKA Krystyna: Białorusini w II Rzeczypospolitej. Gdańsk 1992 8° ss. 179: tab., Sum., rez. — Zesz.-y Nauk. Politechn. Gdań. Nr 495 Ekonom. Nr 31. Rec.: LIĆVIN Alaksiej. Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.2: 1995 s. 312-317; MAJECKI Henryk. Białostocczyzna 1993 nr 4 s. 130-131; MILEWSKI Jan Jerzy. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 159-162; WOJNICKA Maria. Studia z Dziej. Rosji i Europy Środk.-Wsch. T.30: 1995 s. 190-193..
 • JAWORSKI Wojciech: Żydowskie gminy wyznaniowe w wojwództwie śląskim (1922-1939). — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 1-2 s. 65-80: Sum
 • JAWORSKI Wojciech: Żydzi w Cieszynie w okresie międzywojennym. — Pamięt. Ciezyń. T. 6: 1993 s. 96-103: Zsfg.
 • KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz: Z życia muzułmanów warszawskich w latach 1918-1939. — Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 205-233.
 • MADAJCZYK Czesław: Wpływ bezpośredni Hitlera na rozstrzygnięcia o losie Żydów podczas II wojny światowej. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 1 s. 31-39.
 • NEHRING Piotr: Polityka rządu RP wobec Żydów - obywateli polskich mieszkających w Niemczech w latach 1933-1939. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 1 s. 15-30.
 • LANDAU-CZAJKA Anna: Konserwatyści wobec kwestii żydowskiej w Polsce międzywojennej. — Przegl. Hist. T. 82: 1991 z. 3-4 [wyd. 1992] s. 427-441.
 • POŁOMSKI Franciszek: Kontrybucja Żydów śląskich po pogromie z 9-10 listopada 1938 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.15: 1992 s. 259-279.
 • POTOCKI Stanisław: Zagadnienia mniejszości niemieckiej w Polsce w okresie międzywojennym . — Kom.-y Inst. Bałtyc. R. 25-28: 1988-1991 z. 40 s. 71-98: tab.
 • SOŁOMA Antoni: Antysemityzm i „noc kryształowa” w Prusach Wschodnich. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.15: 1992 s. 211-226.
 • STOLA Dariusz: Kwestia żydowska w Radzie Narodowej RP (1939-1945). —Więź R. 35: 1992 nr 4 s. 84-99.
 • WASILUK Jerzy: Organizacje polityczne i społeczne ludności białoruskiej w Polsce w latach 1918-1939. — Pogranicze T. 1: 1992 s. 131-148
 • WASZKIEWICZ Ewa: Położenie prawne mniejszości niemieckiej w Polsce okresu międzywojennego z uwzględnieniem specyfiki obszaru województwa śląskiego. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 4 s.409-413. ———————————————————————————————————
 • BRONSZTEJN Szyja: Z dziejów ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Wrocław: 1993 8° ss. 104. Rec.: KUSIAK Franciszek. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 141-146.
 • HEJGER Maciej: Polityka narodowościowa władz polskich w województwie gdańskim w latach 1945-1947. — Rocz. Gdań. T. 54: 1994 z. 1 s. 23-43: Sum.
 • ŁACH Stanisław: Osadnictwo ludności żydowskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950. — Rocz. Koszaliń. Nr 22: 1992 s. 64-90.
 • MATWIEJUK Jarosław: Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych i wyznaniowych. — Rocz. Teol. R. 33: 1991 z. 2 [wyd.1993] s. 191-200: Sum.
 • MIECZKOWSKI Janusz: Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna. Szczecin Uniw. Szczec. 1994 8° ss. 114: tab. — Rozprawy i Studia T.(249) 175.
 • MIRONOWICZ Eugeniusz: Białorusini w Polsce 1944-1949. Warszawa 1993 8° ss. 218. nlb. 2: mapa. Rec.: LOBAU Ruslan. Belaruski Gistarycny Agliad T.1 Z.1: 1994 s. 155-156. MAJECKI Henryk. Białostocczyzna 1993 nr 4 s. 127-128; TARKA Krzysztof. Przegl. Powszech. R. 111: 1994 nr 3. s. 382-385.
 • MISZTAL Jan: Ludność żydowska w polsce w latach 1944-1946. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 2 s. 215-230: 6 tab., Sum.
 • Misztal Jan: Weryfikacja narodowościowa na Ziemiach Odzyskanych. Warszawa 1990 ( 342/90). Rec.: MADAJCZYK Piotr. Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 251-254.
 • MIŚKIEWICZ Ali: Tatarska legenda: Tatarzy polscy 1945-1990. Białystok 1993 8° ss. 132, nlb. 1: fot., mapy., portr. Rec.: MAJECKI Henryk. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 176-177.
 • OCIEPKA Beata: Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945-1990. Wrocław: Wyd. UWr. 1992 8° ss. 166. Rec.: KUPCZAK Janusz M. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 336-337. VIII. USTRÓJ POLITYCZNY I ADMINISTRACYJNY 1. Zagadnienia ogólne
 • ANTONOWICZ Lech: Tożsamość państwa polskiego w prawie międzynarodowym. — Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 10 s. 3- 10.
 • BUSZKO Józef: Geneza autonomii Galicji. — Rocz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 126 Prace Hist. Z. 13: 1992 s. 45-77.
 • COMPLAK Krystian: Konstytucyjne systemy rządów w Ameryce Łacińskiej. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1290 Prawo T. 200: 1992 s. 183-199: Sum.
 • HEFFNER Krystian: Podział terytorialny regionu opolskiego na powiaty, w ujęciu historycznym. — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 10 s. 27-40.
 • JEZIERSKI Andrzej: Podziały terytorialne Polski w perspektywie historycznej. — Ekonomista 1992 nr 1 s. 115-127: rys., tab., Sum., rez.
 • KRUKOWSKI Józef: Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Red. Wyd. KUL 1993 8° ss.320: indeksy. Rec.: GROCHOLEWSKI Zenon. Apollinari's T. 66: 1993 nr 1-4 s. 784-785; KORZAN Kazimierz. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 12 s. 90-92; LEMPA Florian. Rocz.‑i Nauk Prawn. T.4: 1994 [wyd. 1995] s. 185-187; LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek. Przegl. Sądowy 1995 nr 9 s. 128-130.
 • KRYSZEŃ Grzegorz: Mandat wolny. — Zesz.-y Nauk. UW Filia w Białymst. Prawo, Admin., Zarz. Nr 2: 1992 s. 151- 191.
 • MAŁAJNY Ryszard: „Mur separacji” - państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Katowice: UŚl. 1992 8° ss. 358. Rec.: LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek. Państwo i Prawo R. 49: 1994 nr 3 s. 84-86; polem. POKLEWSKI-KOZIEŁŁO Krzysztof. O recenzji pracy Ryszarda M. Małajnego - polemicznie. Tamże nr 5 s. 78-80; Repl.: LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek. Państwo i Prawo R. 50: 1995 nr 1 s. 72-74.
 • PODBIELSKI Andrzej: Przemiany w pozycji i znaczeniu urzędu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w amerykańskim systemie władzy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1290 Prawo T. 200: 1992 s. 5-35: Sum.
 • PTAK Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa karniowskiego (1377-1743). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 47-81: Zsfg.
 • PTAK Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa sycowskiego (1489-1742). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1277 Prawo T. 197: 1992 s. 5-29: rys., tab., Zsfg.
 • PTAK Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa żmigrodzkiego (1492-1743). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1384 Prawo T. 213: 1992 s. 29-58: Zsfg.
 • SZCZEPAŃSKI Janusz: Powiat pułtuski w podziałach administracyjnych XIX- XX wieku. Pułtusk: Rada Miejska, Pułtus. Tow. Społ.-Kultur. 1993 8° ss.38, nlb.1: mapy.
 • URUSZCZAK Wacław: Formy dawnego państwa polskiego. Uwagi dyskusyjne. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 407- 416: rés.
 • WAWRZYNIAK Jan: La Polonia e le sue costituzioni dal 1791 ad oggi. Le radici istituzionali della svolta polacca. Roma: Centro Italiano per lo sviluppo della ricerca 1992 8° ss. 273. Rec.: BARDACH Juliusz. Droit Pol. Contemp. 1994 nr 1-4 [wyd. 1995] s. 110-111; TENŻE. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 9 s. 94-95.
 • WYSOCZAŃSKI Wiktor: Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage. — Österreichisches Archiv für Kirchenrecht T. 40: 1991 s. 145- 161. ——————————————————————————————————
 • Hansen M.H.: Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and Modern Political Thought.Copenhagen 1989. Rec.: KULESZA Ryszard. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 2s. 116-120.
 • KONIK Eugeniusz: Przeciwnicy reform w Sparcie. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1471 Hist. T. 106: 1993 s. 3-13.
 • LESZKA Mirosław: Legalizacja władzy uzurpatorów we wczesnym Bizancjum. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 48: 1993 s. 79-93: Sum.
 • ROGOSZ Norbert: Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78-70 p.n.e.). Katowice: UŚl. 1992 8° ss. 127, nlb. 5: rez, Sum. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach, Nr 1290. Rec.: SZUBELAK Bronisław. Eos T.81: 1993 [wyd. 1994] z.1 s. 137-138.
 • Sinclair R.K.: Democracy and Participation in Athens. Cambridge 1988. Rec.: KULESZA Ryszard. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 2 s. 116-120.
 • Stockton David: The Classical Athenian Democracy.Oxford 1990. Rec.: KULESZA Ryszard. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 2 s. 356-358. —————————————————————————————
 • ABRAHAMOWICZ Zygmunt: Ustrój i organizacja państwa osmańskiego w XIV wieku. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1066 Prace Hist. Z. 102: 1992 s. 8-16: Zsfg.
 • BEDNAREK Dariusz: Podziały księstwa wrocławsko-legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 3-17: Zsfg.
 • FAŁKOWSKI Wojciech: Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492). Studium aspektów politycznych. Warszawa: Wyd.-a Fundacji „Historia pro Futuro” 1992 8° ss. 206, nlb. 2: bibliogr. Rec.: NIKODEM Jarosław. Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 1 s. 125-128; RADZIMIŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 96-98; RUTKOWSKA Grażyna. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s.151-155.
 • GZELLA Jacek: Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370- 1382. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 4 s. 415-427: Sum.
 • GZELLA Jacek: Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370- 1382. Toruń: UMK 1994 8° ss. 173, nlb. 1: bibliogr., Zsfg. — Rozprawy, Uniw. M. Kopernika. Rec.: WRONISZEWSKI Jan. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 85-90.
 • HORWAT Jerzy Krzysztof: Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. Gliwice: Muzeum w Gliwicach 1993 8° ss. 231, nlb.1, 5 kk. tabl.: mapa.
 • Horwat Jerzy: Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. Gliwice 1990 ( 355/90). Rec.: KRUKOWSKI Jan. Zaranie Śl. R. 53: 1990 z. 3-4 s. 314-316.
 • HORWAT Jerzy: Stosunki między książętami opolskimi a Henrykiem IV Probusem w latach 1278-1288. — Rocz. Muz. Gliw. T. 6: 1990 [wyd. 1992] s. 9-21: Sum.., r és., Zsfg, rez.
 • JUREK Piotr: Geneza landfrydów na tle rozwoju form ustojowych gwarantujących pokój. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 17-29: tab., Zsfg.
 • KLEMENTOWSKI Marian Lech: Podstawy mocy obowiązującej niemieckich pokojów ziemskich do połowy XIII wieku. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sec. G. Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 115-137: Zsfg.
 • KOSSMANN Oskar: Vom altpolnischen Opole, schlesischen Weichbild und Powiat des Adels. — Zeitschr. f. Ostforsch.R. 42: 1993 z. 2 s. 161- 194: Sum.
 • LABUDA Gerard: Tworzenie się państw narodowych w Europie średniowiecznej. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 27-48.
 • MIZERA Stefan: Studia nad starostwem olsztyńskim. Cz.1-2. — Częstoch. Studia Teol. T. 19-20: 1991-1992 [wyd.1993] s.221-363; T.21-22: 1993-1994 [wyd. 1995] s. 201-291: tab.
 • Müller-Mertens Eckhard, Huschner Wolfgang: Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II. Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte. Weimar 1992. Rec.: SKIERSKA Izabela. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s.136- 139.
 • OLSZEWSKI Henryk: Nieszawa, Statuten v. W: Lexicon d. Mittelat. T. 6. München-Zürich: 1992-1993 col. 1149.
 • POWIERSKI Jan: Wydzielenie Kujaw Kazimierzowi Konradowicowi (1230 r.). — Rocz. Łódzki T.40: 1993 s. 91-112.
 • RUSSOCKI Stanisław: Monarchia i stany w Polsce późnego średniowiecza. — Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 2 s.7- 14: bibliogr.
 • RUSSOCKI Stanisław: „Rex, Corona et Communitas Regni” in Polen im Spätmittelalter (1320-1505). W: 39. Historikertag Hannover 1992 s. 1-2. — Skripten Mittelalter 26/3.
 • RUSSOCKI Stanisław: Concessions conditionnelles de terres et centralisation des monarchies du Centre-Est de l'Europe au bas Moyen Age. — Acta Pol.Hist. 69: 1994 s. 17-29.
 • RYMAR Edward: Interwencja niemiecka na Śląsku w 1172 r. a walka potomstwa Władysława II Wygnańca o polski pryncypat w latach 1163-1180. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 175-189: Zsfg.
 • RYMAR Edward: Primogenitura zasadą regulującą następstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego (Cz.1). — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 1 s.1- 16: Zsfg; (Cz.2). — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s.1- 19: Zsfg.
 • RYMAR Edward: Synowie Henryka Pobożnego dziedzicami księstwa polskiego. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 35-51: Sum.
 • ŚLIWIŃSKI Błażej: Rządy Przemysława II na Pomorzu Gdańskim w latach 1294-1296. — Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 1 s. 7-27: Zsfg.
 • TRAWKA Renata: Instrumenty oddziaływania społeczeństwa na władzę w średniowieczu w Polsce Piastów do końca XIII w. — Rocz. Muz. w Gliwicach T. 7-8: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 29-45: Sum., rés., rez., Zsfg.
 • TĘGOWSKI JAN: O następstwie tronu na Litwie po śmierci Olgierda. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 2 s. 127-132.
 • TYSZKIEWICZ Lech A.: Granice i podziały Śląska we wczesnym średniowieczu. — Studia i Mat. do Dziej. Śl. T. 20: 1992 s. 5-25.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Margrabia brandenburski w okresie askańskim. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 417-436: rés.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Formowanie się politycznej i ustrojowej wspólnoty polsko-litewskiej w latach 1385-1501. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 445- 455: rés. ————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: The Constitution of May Third and the Mutual Assurance of the Two Nations. — The Polish Review T. 36: 1991 nr 1 s.407-420.
 • BARDACH Juliusz: Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska. — Przegl. Hist. T. 82: 1991 z. 3-4 [wyd. 1992] s. 383-410.
 • CZAJA Aleksander: Lata wielkich nadziei. Walka o reformę państwa polskiego w drugiej połowie XVIII w. Warszawa: Książka i Wiedza 1992 8° ss. 282, nlb. 2: bibliogr., indeks.
 • KŁACZEWSKI Witold: Abdykacja Jana Kazimierza. Społeczeństwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego w latach 1667-1668. Lublin: Wyd. UMCS 1993 8° ss. 350. Rec.: DĄBROWSKI Janusz. Studia Hist. R.37: 1994 z.4 s. 567-571; MATWIJÓW Maciej. Szlachta wobec kryzysu politycznego lat 1667-1668. Uwagi w związku z książką Witolda Kłaczewskiego... Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 101-114.
 • KONOPCZYŃSKI Władysław: Konfederacja barska. T.1-2. Warszawa: Volumen 1991 8° ss. 438, nlb. 2, 24 tabl.: mapa; 441-982, nlb.2, tabl. 24. — O Wolność i Niepodległość.
 • KOPCZYŃSKI Michał: Prawo czy obowiązek? Funkcje urzędów w Rzeczypospolitej i Szwecji XVII wieku. — Przegl. Hist. T. 82: 1991 z. 3-4 [wyd. 1992] s. 371-381.
 • MANIKOWSKI Adam: Czy siedemnastowieczna Rzeczpospolita była anomalią wśród innych państw europejskich? — Odrodz. i Reform. w Polsce T. 37: 1993 s. 79-87: rés.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Status Drahimia w przedrozbiorowej Polsce. — Przegl. Zach.-Pom. R. 6: 1991 [wyd.1993] z.3 s. 5-24: mapa, Zsfg.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Status prawny ziemi nakielskiej w przedrozbiorowej Polsce. — Białostockie Studia Prawn. Nr 1: 1992 s. 23-51: r és.
 • OBERLÄNDER Erwin: Księstwo Kurlandii jako Rzeczpospolita szlachecka (1561- 1795). — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 269- 281: rés.
 • OLSZEWSKI Henryk: Die Maikonstitution als Kr ö nung der Reformbewegung in Polen im 18. Jahrhundert. W: Nationale und internationale Aspekte der polnischen Verfessung vom 3. Mai 1791. Wyd. R. Jaworski. Frankfurt a/M. - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1992 s. 178-202.
 • PORAZIŃSKI Jarosław: Opozycja antysaska w Rzeczypospolitej za Augusta II jako problem polityczny i ustrojowy. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 93- 101: Zsfg.
 • PTAK Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe Księstwa Cieszyńskiego. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191 s. 31-60: rys., tab., Zsfg.
 • SLIESORIUNAS Eintautas: 1675 m. Rusijos - Austrijos sutartis del Lenkijos Lietuvos valstybes politines santvarkos nelie èiamuno. — Lituanisica R. 2: 1991 nr 2 s. 13-22: rez. [Rosyjsko - austryjacka umowa z 1675 r. o niedopuszczeniu do zmiany ustroju państwa polsko litewskiego].
 • STANEK Wojciech: Konfederacja sejmowa z 1776 roku - jako narzędzie dworskiego zamachu stanu. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.- Społ. Z. 259 Hist. Z. 28 1993 s.125- 148: Zsfg.
 • Stanek Wojciech: Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku. Toruń 1991 ( 411/91). Rec.: KRIEGSEISEN Wojciech. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 123-126.
 • TOMCZYK Gabriela: Stronnictwo królewskie na sejmie 1776 roku. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 49: 1993 s. 35- 47.
 • WĄSOWICZ Marek: Le centre et les p é riph é ries: les facteurs centralisateurs en Pologne aux XVIIeme et XVIIIeme siecles. W: L'Unit é des principaux é tats europ é ens a la veille de la r é volution.Paris 1992 s. 293-297.
 • Zielińska Zofia: „O sukcesyi tronu w Polszcze". Warszawa 1991 ( 456/91). Rec.: MICHALSKI Jerzy. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 145-147. —————————————————————————————————
 • DMOWSKI Dariusz: Walka o status prawnoustrojowy i terytorialny Chorwacji w latach 1861-1873. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 80 Szczecin Studia Hist. Nr 5: 1991 [wyd. 1992] s. 73-91: Zsfg.
 • DZIADZIO Andrzej: Wolność wyznania i sumienia a przymus religijny w austriackiej monarchii konstytucyjnej. (1867-1914). — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 65- 85:rés.
 • Ganjelin Rafaił Sz.: Rossijskoe samodierżavije. Reformy i rievolucja. Petersburg 1991. Rec.: KANCEWICZ Jan. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 1 s. 119-121.
 • MANCEWICZ Helena: Zmiany ustrojowe w Księstwie Warszawskim w 1812/1813 r. — Rocz.-i Hum. T. 36: 1988 z. 2 [wyd. 1992] s. 173-222: r és.
 • RYBIŃSKI Adam: Organizacja włądzy Tuaregów Kel Ahaggar na przełomie XIX i XX wieku. —Afryka Azja Ameryka Łacińska T. 69: 1992 s. 31-51: il., rys., Sum. ———————————————————————————————————-
 • Broklová Ewa: Československá demokracia. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha 1992. Rec.: TOMASZEWSKI Jerzy. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 418-419.
 • DŁUGAJCZYK Edward: Podział Górnego Śląska w 1922 roku. Katowice 1992 8° ss. 15: bibliogr. — Bibl. Sejmiku Samorzad. Woj. Katowickiego, z. 1.
 • GIEDROJĆ Marzenna, BURGER Wiesław: Narodziny i początki polskiego państwa podziemnego w okresie okupacji hitlerowskiej. — Zesz.-y Nauk. Wyż. Szk. Morska Nr 44: 1992 s. 19-37: Sum.
 • GRABARCZYK Cezary: Stany nadzwyczajne w okresie prowizorium konstytucyjnego 1918-1921. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 51: 1992 s. 111-128: Sum.
 • JAGÓRA Maciej L.: Zamach stanu w Tokio w 1936 roku (w świetle polskich dokumentów). — Dzieje Najnow. R.25: 1993 z.4 s. 39- 47.
 • Kamenec Ivan: Slovensky stát (1939-1945) Praha 1992. Rec.: TOMASZEWSKI Jerzy. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 1 s. 121-122.
 • PIOSKOWIK Teresa: Ewolucja systemu sprawowania władzy w Bułgarii w latach 1918- 1944. Katowice: Wyd. UŚl. 1993 8° ss. 134, nlb. 2. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1380.
 • SALMONOWICZ Stanisław: L'Etat Polonais Clandenstin dans les annes 1939-1945. Un aper ç u g é neral. W: De la Republica los Estados Modernos.Journ ées Internationales d'Histoire du Droit. Bilbao 1992 s. 383-393.
 • SKOTNICKI Krzysztof: Prawna regulacja stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych w przedwojennej Republice Czechosłowackiej. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 55: 1992 s. 69-85: Sum.
 • Strzembosz Tomasz: Rzeczpospolita podziemna. Społeczeństwo polskie a państwo podziemne 1939-1945. Warszawa: Wyd. Krupski i S-Ka 2000 8° ss. 408: il., aneks [dokumenty Rady Jedności Narodowej]. ————————————————————————————————
 • BRODZIŃSKI Witold: Ewolucja pozycji ustrojowej republik związkowych w federacji jugosłowiańskiej. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 51: 1992 s. 71-94: Sum.
 • JASIUKIEWICZ Marian: Kościół katolicki w polskim życiu politycznym. 1945-1989. Podstawowe uwarunkowania. Wrocław 1993 8° ss. 200. — Prace Nauk. Akad Ekonom. we Wrocławiu Nr 649 Monogr. Nr 97.
 • KORNAŚ Jerzy: Rozwój systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1948. — Zesz.-y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie Nr 358: 1992 s. 5-18: rez., Sum.
 • KRUKOWSKI Józef: Kościół wobec reżymu komunistycznego w Polsce. — Kościół i Prawo T. 10: 1992 s.9- 32: Sum.
 • MARCZAK Tadeusz, SULEJA Włodzimierz: Śląsk w granicach Polski powojennej (po 1945 r.). Administracyjne a historyczne granice regionu. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1447 Socjologia T.7: 1993 s. 9- 22: rys., Zsfg.
 • MRÓZ Wacław: Wybrane problemy z funkcjonowania powiatowych rad narodowych w województwie rzeszowskim w latach 1944-1945. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo- Ekonom. T.13: 1993 s. 191-218: tab., Sum.
 • ROT Henryk: Rady narodowe jako terenowe organy przedstawicielskie w świetle doświadczeń 40- lecia. — Problemy Rad Nar. Nr 75: 1989 s. 135- 181: rés., rez.
 • SARNECKI Paweł: Elementy federalizmu w ustroju państwowym Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1949-1952. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 169-180: Sum.
 • URBAN Kazimierz: Polityka państwa wobec wyznań nierzymskokatolickich w polsce 1945- 1970. Wybrane problemy. — Zesz.‑y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie Nr 399: 1993 s.85-102: Sum.
 • WAWAK Zbigniew: Legitymacja prawna KRN. — Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. R. 55:1993 z. 4 s. 51-64: Sum. 2. Panujący, władze centralne
 • BULENDA Teodor: Trybunał Stanu. Tradycja i nieco więcej. — Społeczeń. Otwarte R. 3: 1992 nr 1 s. 29-33.
 • DUMIN Stanislas W.: Tatarskie knjaz'ja v Velikom Knja ˛estve Litovckom. — Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 7-49.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: „Rada i zgoda” Senatu USA w postępowaniu traktatowym. — Studia Prawn. 1993 nr 2-3 s. 73-100.
 • SIEMIEŃSKI Feliks: Ewolucja instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 181-198: Sum.
 • SZCZEPANEK Marek: Ewolucja systemu wyborów prezydenckich w Finlandii. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1094 Prace z Nauk Polit. Z.49: 1993 s. 115-126: Sum. —————————————————————————————— —
 • BORAS Zygmunt: Książęta piastowscy Wielkopolski. Wyd. 2 popr. i uzup. Międzychód: Wyd. „Eco” 1995 8° ss. 141, nlb. 1. (Wyd.1 - 1993).
 • FAŁKOWSKI Wojciech: „ Contra legem, regem sibi elegerunt”. Les principes régissant l'exercite du pouvoir royal sous le règne de Charles le Simple. — Cahiers de Civilisation Médiévale T. 35: 1992 s. 227- 239.
 • GŁADKIEWICZ Westyna: Władze średniowiecznej Oławy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1282 Hist. T. 91: 1992 s. 5-10.
 • KRUPA Katarzyna: Książęta litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 29- 46.
 • NOWAKOWSKI Tomasz: Małopolska elita władzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288-1306. Bydgoszcz: Wyd. Uczel. Wyż. Szk. Pedag. 1992 8° ss. 160: indeks, Zsfg. Rec.: BARAŃSKI Marek. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 71-73; JUREK Tomasz. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 146-147. ———————————————————————————————
 • CYNARSKI Stanisław: Uwagi w sprawie kandydatury habsburskiej w czasie pierwszych elekcji w Polsce. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 1-2 s. 263-266.
 • GRZYBOWSKI Stanisław: Henri III et Etienne Bathory. W: Henri III et son temps. Actes du colloque international du Centre de la Renaissance de Tours.Paris 1992 [wyd.1993] s. 93-101.
 • KACZOROWSKI Włodzimierz: Koronacja Władysława IV w roku 1633. Opole: Wyż. Szk. Pedag. 1992 8° ss. 86: bibliogr., rez., Sum., Zsfg. — Studia i Monogr. Wyż. Szk. Pedag. w Opolu, 183.
 • PAŚNICKI Wojciech: Andrzej Zamojski (1717- 1792). — Notatki Płocki 1993 nr 1 s. 3- 8: il.
 • RACHUBA Andrzej: Polityka nominacyjna Stanisława Leszczyńskiego na Litwie w latach 1705-1709. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 617-632.
 • STASZEWSKI Jacek: Elekcja 1697 roku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.- Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 73-92: Zsfg. ————————————————————————————————
 • Łazuga Waldemar: „Rządy polskie” w Austrii. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego, 1895-1897. Poznań 1991 ( 465/91). Rec.: GRODZISKI Stanisław. Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 2 s. 310-312; GRUCHAŁA Janusz. Śl. Kwart. Hist. Sobótka 1992 nr 3-4 s. 518-520; KIENIEWICZ Stefan. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 1 s. 181-183; REICH Andreas. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch.(Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.3 s. 447-448. ————————————————————————————————
 • BORKOWSKI Jan: Rządy Wincentego Witosa. — Wieś i Państwo 1992 nr 2 s. 176-188.
 • DROZDOWSKI Marian Marek: Spór o Prezydenta Ignacego Mościckiego. — Palestra R. 36: 1993 nr 11 s. 53- 62.
 • DURACZYŃSKI Eugeniusz: Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja, personalia, polityka. Warszawa 1993 8° ss. 487, nlb. 1, 8 ss. tabl.: facs., fot., portr. Rec.: ROJEK Wojciech. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 177-181.
 • GÓRECKI Dariusz: Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku. Wyd. 2. Łódź: Wyd. UŁ 1995 8° ss. 227: Sum. [wyd. 1 - 1992] Rec.: [wyd. 1] PARUCH Waldemar. Kwart. Hist. R.100: 1993 nr 3 [wyd.1994] s. 139-148; [wyd. 1] POSPIESZALSKI Karol Marian. Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 54: 1992 z. 3 s. 129-132; [wyd. 1] WITKOWSKI Zbigniew. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 2 s. 85-87; [wyd. 2] ZRĘBIEC Dariusz. Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.19: 1996 s. 204-209.
 • LEŚNIEWSKI Andrzej: Departament Spraw Zagranicznych Delegatury Rządu RP na kraj: marzec 1943- maj 1945. Warszawa: Polski Inst. Spr. Międzynar. 1993 8° ss.19.
 • MALINOWSKI Maciej: Zamek Królewski w czasach Stefana Starzyńskiego. Funkcjonowanie urzędów przybocznych Prezydenta RP. — Kronika Zamkowa Nr 1-2: 1992-1993 s. 72-76: Sum.
 • MOJAK Ryszard: Instytucja prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1935. Cz. 1-2. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 36: 1989 [wyd. 1992] s. 231-257; T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 117-137: Sum.
 • PAJEWSKI Janusz, ŁAZUGA Waldemar: Gabriel Narutowicz. Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza 1993 8° ss. 191, nlb. 1, 8 s. tabl. Rec.: GONDOWICZ Jan. Społecz. Otwarte R.5: 1994 nr 1 s. 42-43; SCHRAMM Tomasz. Dzieje Najnow. R.25: 1993 nr 4 s. 135- 137.
 • PAŚNIK: Jerzy: Prawny status Delegata Rządu na Kraj. 1940-1945. Warszawa - Toruń: ISP PAN - Wyd. A. Marszałek 1991 8° ss. 175:; bibliogr., Sum. — Inst. Studiów Polit. Pol. Akad. Nauk.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Najwyższa Izba Kontroli w Drugiej Rzeczypospolitej. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 91-105: r és.
 • WINNICKI Zdzisław J.: Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917-1918). Wrocław: Wyd. UWr 1991 8° ss. 350: bibliogr., indeksy. Rec.: WYRWA Tadeusz. Kultura 1993 nr 1-2 s. 188-192. ———————————————————————————————
 • KRAWCZYK Ryszard Paweł: Najwyższa Izba Kontroli a Rada Państwa. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 55: 1992 s. 49-68: Sum. 3. Konstytucje, parlamentaryzm
 • Ajnenkiel Andrzej: Polskie konstytucje. Warszawa 1991 ( 474/91). Rec.: EISLER Jerzy. Wiad.-i Hist. R. 35: 1992 nr 1 s. 38-39.
 • BACZKOWSKI Krzysztof: Anf ä nge des polnischen Parlamentarismus im 15. und am beginn des 16. Jahrhunders. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1025 Prace Hist. Z. 100: 1992 s. 21-39.
 • DANOWSKA Ewa: Krytyczne spojrzenie Tadeusza Czackiego na Konstytucję 3 Maja. — Rocz. Bibl. PAN w Krakowie R. 37: 1992 s. 31-41.
 • DZIĘCIOŁOWSKI Stanisław: Konstytucja 3 Maja w tradycji polskiej. Warszawa: Ofic. Wyd. Epoka 1991 8° ss. 170.
 • GRODZISKI Stanisław: Idee i osiągnięcia pięciu wieków Sejmu Polskiego. Wykład wygłoszony 2 V 1993 w Sali Posiedzeń Sejmu podczas uroczystych obchodów pięćsetnej rocznicy ukształtowania się Sejmu Polskiego. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 8° ss. 8; ditto, Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 2 s. 17- 24.
 • HILLAR Marian: Konstytucja 3 Maja. Mit i rzeczywistość. — Bez Dogmatu 1993 nr 1 s. 8-9.
 • LIBISZOWSKA Zofia: Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja. —Wiad. Hist. 1991 nr 2 s. 70-80.
 • JASKIERNIA Jerzy: Ochrona równości materialnej wyborów w prawie i współczesnej praktyce ustrojowej USA. — Studia Prawn. 1992 nr 1-2 s. 39-72.
 • KALLAS Marian: „Mała konstytucja” w praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej. — Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 2 s.25-40.
 • MAŁAJNY Ryszard Marcin: Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T. 2: Konstytucyjny system hamulców Katowice: UŚl. 1992 8° ss. 215, nlb. 1: bibliogr., Sum., Zsfg. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach, Nr 1242 (T. 1 - 515/91).
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Pozycja ustrojowa Kongresu USA. T.3: Pozakonstytucyjny system hamulców. Katowice: Wyd. UŚl. 1995 8° ss. 391, nlb. 1: bibliogr., Sum., Zsfg. —Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach, Nr 1458. Rec.: [T.1-3] KIEŁMIŃSKI Zbigniew. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 11 s. 84-86.
 • MAŁŁEK Janusz: Ze studiów nad dwuizbowym systemem reprezentacji w Prusach Zakonnych, Prusach Królewskich i Prusach Książęcych od XV do XVIII wieku. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 231-243: rés.
 • MATUSZEWSKA Matylda, PAWŁOWSKA Agnieszka: 500 lat polskiego sejmowania. — Ład R. 11: 1993 nr 19 dod. s. I- IV.
 • ROSTOCKI Władysław: Konstytucja kwietniowa w czasach rządów Mikołajczyka i Arciszewskiego w latach 1943-1945. —Summarium R. 14-15 (34-35): 1985-1986 [wyd. 1992] s. 43-62. ——————————————————————————————
 • ŁOPOSZKO Tadeusz: Rzymskie zgromadzenia ustawodawcze w czasie trybunatu Publiusza Klodiusza. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1263 Antiquitas T. 16: 1992 s. 65-75: r és. ———————————————————————————————
 • BANASZKIEWICZ Jacek: „Pons mercati, gradus lignei, stepen” i inne. Uwagi o znaku władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych. — Annales UMCS Sec. F Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 75-89: r és.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Data rozpoczęcia sejmu piotrkowskiego 1493. — Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 1 s. 77-79.
 • URUSZCZAK Wacław: Datacja obrad Sejmu Walnego Koronnego w 1493 roku. — Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 1 s. 80-81.
 • WYCZAŃSKI Andrzej: Początki Sejmu polskiego. Wykład prof. Andrzeja Wyczańskiego wygłoszony 28 stycznia 1993 r. w Piotrkowie Trybunalskim podczas obchodów pięćsetnej rocznicy ukształtowania się Sejmu polskiego. Warszawa: Wyd Sejmowe 1993 8° ss. 7, nlb.1. ———————————————————————————————-
 • CIEŚLAK Edmund: Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w opiniach rezydenta francuskiego w Gdańsku. — Wiek Oświec. T. 9: 1993 s. 163- 173: rés.
 • Dybaś Bogusław: Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. Toruń 1991 ( 483/91). Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostforsch. R.43: 1994 z.1 s. 124-127; KRIEGSEISEN Wojciech.Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 93-96; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 207-209.
 • DZIĘGIELEWSKI Jan: Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV. Warszawa: Wyd. Sejm. 1992 8° ss. 195, nlb. 1, 16 ss. portr.: err., bibliogr., indeks. (por. 484/91). Rec.: BERNEVEGA A. A. Voprosy Istorii R.69: 1994 nr 7 s. 187-188; MAKOWSKI Tomasz. Saeculum Christ. R.2: 1995 nr 1 s. 279-280.
 • Filipczak-Kocur Anna: Sejmik sieradzki za Wazów (1587-1668). Opole 1989 ( 382/89, 486/91). Rec.: KAŹMIERCZYK Adam. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 3 s. 433-435.
 • GROCHULSKA Barbara: Sejm Czteroletni w życiu Stanisława Kostki Potockiego. — Wiek Oświec. T. 9: 1993 s. 127- 137: rés.
 • Hartley Terence E.: Elizabeth's Parliaments. Queen, Lord and Commons 1559-1601.Manchester 1992. Rec.: CHOIŃSKA - MIKA Jolanta. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 137- 140.
 • JUREK Piotr: Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 358: bibliogr., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1469 Prawo T. 218.
 • JUREK Piotr: Sejm śląski z marca 1715 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 69-94: Zsfg.
 • KALINKA Walerian: Sejm Czteroletni. T. 1-2. Warszawa: Volumen 1991 ss. 514; 553: indeks. (Wyd. 4- pierwsze po wojnie; wyd.1 - 1880). Rec.: MICHALSKI Jerzy. Na marginesie reedycji Sejmu CzteroletniegoWaleriana Kalinki. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 112-121.
 • Kądziela Łukasz: Narodziny Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1991 ( 494/91). Rec.: OLKUŚNIK Marek. Wiad. Hist. R. 35: 1992 nr 1 s. 42-44.
 • KOCÓJ Henryk: Stosunek Rosji do Konstytucji 3 maja. — Przegl. Hum. R. 37: 1993 nr 4 s. 57- 70.
 • KRUPA Jacek: Rady senatu za Jana III Sobieskiego (1674-1696). — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 3 s. 307-329: Sum.
 • MAROŃ Jerzy W.: Idea zwołania sejmu konnego w latach 1688/1689. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 133-137.
 • MATWIJÓW Maciej: Ostatnie sejmy przed abdykacją Jana Kazimierza 1667 i 1668. [Praca doktorska]. Wrocław: Tow. Przyj. Ossolineum 1992 8° ss. 191, nlb. 1: bibliogr., indeks.
 • MÜLLER Michael G.: Wielkie miasta Prus Królewskich wobec parlamentaryzmu polskiego po Unii Lubelskiej. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 257- 267: rés.
 • NAWORSKI Zbigniew: Sejmik generalny Prus Królewskich 1569-1772. Organizacja i funkcjonowanie na tle systemu zgromadzeń stanowych prowincji. Toruń: UMK 1992 8° ss. 216: wykr., bibliogr., Zsfg. — Rozpr.-y Uniw. M. Kopernika. Rec.: DYGDAŁA Jerzy. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 86-88; MACIEJEWSKI Tadeusz. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 356-357.
 • OLSZEWSKI Henryk: Sejm Świętego Cesarstwa w opiniach współczesnych (1618-1648). — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 303-316: rés.
 • OPALIŃSKI Edward: The Local Diets and Religious Tolerance in the Polish Commonwealth (1587-1648). — Acta Pol.Hist. T. 68: 1993 s. 43-57.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Przyczynki do funkcjonowania stanów śląskich w drugiej połowie XVII wieku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 375-391: Zsfg.
 • PORAZIŃSKI Jarosław: Rola limity sejmików w okresie wojny północnej 1702-1709. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 139-150.
 • RZOŃCA Jan: Sejmy z lat 1597 i 1598. Cz. 2. Ostatni Sejm Rzeczypospolitej w XVI wieku. Opole: Opol. Tow. Przyj. Nauk. 1993 8° ss. 94. (Cz.1- 389/89, 501/91)
 • SKOWRONEK Jerzy: Zróżnicowanie i ewolucja konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-wschodniej i Południowo-wschodniej w XVIII stuleciu. — Przegl. Hum. R. 36: 1992 nr 5 [wyd.1993] s. 123-131.
 • SOBCZAK Jacek: Sejmik kobryński 14 II 1792 r. — Studia Podlas. T. 4: 1993 s. 51-65.
 • SUCHOJAD Henryk: Sejmiki małopolskie i wielkopolskie wobec spraw handlowych w drugiej połowie XVII wieku. — Kieleckie Studia Hist. T. 2: 1992 s. 53-73.
 • URBAŃCZYK Stanisław: Konstytucja Trzeciego Maja. — Język Pol. R. 71: 1991 z. 3-5 s. 161-165.
 • ZIÓŁEK Jan: Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja przez społeczeństwo polskie. — Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 7-16. ——————————————————————————————
 • CZEKAJ Tadeusz: Narodowo-niemiecki ruch wyborczy na Górnym Śląsku (1890- 1914). — Zaranie Śl. R. 54: 1991 nr 1-2 [wyd.1993] s. 28- 46.
 • GRODZISKI Stanisław: Der galizische Landtag. W: Repr ä sentation. Aspekte historischer Entwicklung in Deutschland und Polen.Saarbr ücken 1992 s. 125-131.
 • GRODZISKI Stanisław: Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. T. 1-2. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 8° ss. 216, nlb 3; 557, nlb. 2. [T. 2- Źródła]. Rec.: BUSZKO Józef. Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 434-436; GĄSOWSKI Tomasz. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 94-97; ŁAZUGA Waldemar. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 172-174; ROSNER Anna. Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 1 s. 104-109.
 • KIENIEWICZ Stefan: Franciszek Smolka jako prezydent parlamentu w Wiedniu. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 2 s. 267-279.
 • MENCEL Tadeusz: Społeczeństwo polskie wobec Konstytucji Księstwa Warszawskiego. — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 127-138: Zsfg.
 • MIĄŻEK Ryszard: Górnośląskie wybory w latach 1905-1907. — Zesz.-y Nauk. Wyż. Szk. Inż. w Opolu Nauki Społ. Z. 30: 1992 s. 101-113.
 • MYCIELSKI Maciej: Miedzy izbą a cesarzem. Marszałkowie izby poselskiej w Królestwie Polskim. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 2 s. 133-150.
 • SOBOLEWSKI Ludwik: Organizacja Koła Polskiego w austryjackiej Radzie Państwa 1861-1873. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 125-150: Zsfg. ————————————————————————————————
 • BONDARYK Krzysztof: Duchowieństwo łomżyńskie wobec wyborów parlamentarnych w 1928 r. i 1930 r. — Dzieje Najnow. R. 22: 1990 nr 3 [wyd.1991] s. 3-19: rez. Rec.: MAJECKI Henryk. Studia Łomżyń. T.4: 1993 s. 300.
 • CIĄGWA Józef: Immunitet parlamentarny posłów Sejmu Śląskiego w latach 1922-1939. Regulacja prawna i praktyka. Katowice: UŚl. 1992 8° ss. 283, nlb. 1: indeks, Obsah., r és., Zsfg. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach, Nr 1250.
 • GAŁKA Bogusław W.: Działalność konserwatywna ziemian w Sejmie i Senacie II Rzeczypospolitej. — Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 13-38.
 • HORN Elżbieta: Dyskusje w sprawie żydowskiej podczas obrad Galicyjskiego Sejmu Krajowego drugiej kadencji. Cz. 2: Druga sesja (22 VIII - 10 XI 1868). — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1992 nr 4 s. 19-32. (Cz. I- 513/91).
 • KACZMAREK Zygmunt: Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. Sejm. 1992 8° ss. 283, nlb. 1: portr., bibliogr., indeks. Rec.: PIOTROWSKI Jacek. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 160- 162.
 • ŁYCZYWEK Roman: Pierwszy marszałek Sejmu II Rzeczypospolitej. — Palestra R. 36: 1993 nr 1-2 s. 73- 75.
 • MILEWSKI Jan Jerzy: Frekwencja w wyborach do Sejmu w okresie międzywojennym. (Białystok, pow. Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka) — Białostocczyzna 1991 nr 1 s. 23-25: tab.
 • MROCZKA Ludwik: Zachowanie się wyborców wiejskich w wyborach sejmowych na obszarze województwa krakowskiego po zniesieniu zasady proporcjonalności w drugiej połowie lat trzydziestych. — Rocz. Nauk.-Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 126 Prace Hist. Z. 13: 1992 s. 205-245: tab.
 • PIELA Michał: Udział księży-posłów w obradach plenarnych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. 1919-1922. — Rocz.‑i Teol. T. 38-39: 1991- 1992 z. 4 [wyd.1993] s. 103- 126: Sum.
 • ROSTOCKI Władysław: Stosowanie Konstytucji 1935 r. w czasie drugiej wojny światowej. (W 50 rocznicę uchwalenia Konstytucji i 40 rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej). — Summarium R. 14-15 (34-35): 1985-1986 [wyd. 1992] s. 27-42.
 • SREBRAKOWSKI Aleksander: Sejm Wileński 1922 roku. Idea i jej realizacja. Wrocław: Wyd UWr. 1993 8° ss. 142, nlb. 3, 28 tabl.: facs., fot. portr. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1363 Hist. T. 99. Rec.: ŁOSSOWSKI Piotr. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 162-164; WAJER Jakub. Zap.‑i Hist. T.62: 1997 z. 1 s. 163-164.
 • WASIK Zofia: Wpływ ugrupowań politycznych na funkcjonowanie parlamentu II Rzeczypospolitej (1921-1935). Toruń: Wyd. Uniw. M. Kopernika 1993 8° ss. 163: bibligr. — Rozprawy UMK.
 • ZAPOROWSKI Zbigniew: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe. Lublin: Wyd. UMCS 1992 8° ss. 265, nlb. 3: bibliogr. — Rozpr.-y Wydz. Hum. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, Rozpr.-y Habilit. 68.
 • ŻOŁYŃSKI Janusz: Zgromadzenia Narodowe Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi a przyłączenie wschodnich województw II Rzeczypospolitej do ZSRR w 1939 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 179-200: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • WASIK Zofia: Pozycja komisji sejmowych w latach 1950- 1956. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.- Społ. Z. 261 Prawo Z. 33: 1993 s. 77- 93. 4. Administracja
 • CIESIELCZYM Marek: KGB. Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej. [Przedr. fotooffs., oryg. „Pogląd"]. Toruń: Kwadrat 1990 8° ss. 182, nlb. 2: 1 k. tabl. złoż., bibliogr.
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Przejawy upolitycznienia administracji polskiej w XIX i XX wieku. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 98 Szczeciń. Studia Hist. Nr 6: 1992 s. 63-90: Zsfg.
 • CZAPLIŃSKI Władysław: Obywatelstwo polskie na Ziemi Wileńskiej. — Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 8 s. 79- 83.
 • DYBIEC Julian: Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Kraków: Wyd. i Drukarnia „Secesja” 1993 8° ss. 124, nlb. 2, 16 s. tabl.
 • JENDROŚKA Jan: Ewolucja ogólnego postępowania administracyjnego w Polsce. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1183 Prawo T. 189: 1992 s. 167-178: Zsfg.
 • KURTYKA Janusz: Polscy starostowie na Spiszu w XV i w 1 połowie XVI wieku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 240 Hist. Z. 26: 1992 s. 199-211: Zsfg.
 • ŁADYŻYŃSKI Andrzej: Galicyjskie szkoły główne w latach 1774-1869. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1504 Prace Pedag. T. 93 s. 15- 54: tab., wykr., Zsfg.
 • MAISEL Witold: Przepisy prawne dotyczące urbanistyki i ekologii w dawnym Poznaniu. W: Gospodarka przestrzenią miast i gmin w regionie Wielkopolski. Poznań 1992 s. 41-48.
 • MATYASZCZYK Dorota: Wielkopolska wczoraj i dziś. — Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 54: 1992 z. 4 s. 45-53: Sum.
 • NASIEROWSKI Tadeusz: Samorząd lekarski w Polsce. T. 1-2. [Warszawa]: [Inst. Psychiatrii i Neurol.] 1989 8° ss. nlb. 2, II, 51; 52-70.
 • NOBIS Adalbert Józef: Die preussische Vervaltung des Regivungsbezirks Allenstein [Olsztyn] 1905-1945. M ü nchen Ost- u Westpreussenstiftung in Bayern 1987 8° ss. 515. Rec.: WOJNOWSKI Edmund.Zap.-i Hist. T. 57: 1992 z. 4s. 164-166.
 • SZRENIAWSKI Jan: Samorząd w Polsce dawniej i dziś. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 33: 1991 nr 1-2 [wyd.1993] s. 19- 25: Sum.
 • SZYNDLER Bartłomiej: Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków: KAW 1993 8° ss. 162, nlb. 1. Rec.: KUCHARCZYK Grzegorz. Przegl. Hist. R.86: 1995 z.1 s. 117-119.
 • WOJNOWSKI Edmund: Olsztyn jako siedziba rejencji. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1992 nr 2 s. 145- 153: Zsfg. ————————————————————————————————
 • BOGUCKI Ambroży: O strukturze administracyjnej Polski XI i XII wieku. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 1-24: r és.
 • GACZYŃSKI Jerzy: Kasztelania ciechanowska w XI - XIII w. - geneza i terytorium. — Studia Mazowiec. R. 1: 1992 nr 1 s. 8-30.
 • Spors Józef: Organizacja kasztelańska na Pomorzu Zachodnim w XII - XIII wieku. Słupsk 1991 ( 535/91). Rec.: LABUDA Gerard. Rocz.-i Hist. R. 58: 1992 s. 97-102; RYMAR Edward. Przegl. Zach.-Pomor. R. 6 (35): 1991 z. 2 [wyd. 1992] s. 214-219.
 • SPORS Józef: Urzędnicy terytorialni i nadworni na Pomorzu Zachodnim w XII i 1 połowie XIII wieku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. z. 240 Hist.: 1992 z. 26 s. 17-35: tab., Zsfg.
 • SPORS Józef: Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego. — Przegl. Hist. T. 82: 1991 z. 3-4 [wyd. 1992] s. 353-370; T. 83: 1992 z. 1 s. 17-48.
 • SPORS Józef: Ze studiów nad urzędami w Polsce XI i XII w. (wojewoda, komornik, podkomorzy). — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 25-53: r és.
 • STOPKA Krzysztof: Studia nad genezą szkół katedralnych w Polsce średniowiecznej. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 1: 3-21: Sum.
 • SZYMCZAK Jan: Tenutariusze dóbr pabianickich kapituły krakowskiej (do końca XV w.). — Pabianiciana T. 1: 1992 s. 15-36.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Regulacja prawna funkcjonowania salin i solarzy kołobrzeskich w średniowieczu. — Przegl. Zach. - Pomor. R. 7 (36): 1992 z. 1 s. 5-14: Zsfg. ——————————————————————————————
 • BORKOWSKA- BAGIEŃSKA Ewa: Nieudana próba reformy służby zdrowia w Polsce w latach 1776-1778. — Archiw. Hist. i Filoz. Med. T. 54: 1991 z. 3-4 [wyd.1992] s. 177-181: Sum., rez.
 • CYTOWSKI Jerzy: Wyprzedzili epokę. Tradycje Komisji Edukacji Narodowej. — Nauka i Przyszłość R. 3: 1993 nr 10 s. 1- 5.
 • FALNIOWSKA-GRADOWSKA Alicja: Podwojewodowie województwa krakowskiego w XVI do XVIII wieku. — Rocz.‑i Nauk.- Dydak.. Wyż Szk. Pedag. w Krakowie Z. 158 Prace Hist. Z. 16: 1993 s. 143- 202: Zsfg.
 • GIEROWSKI Józef Andrzej: Die adelige Selbstverwaltung der Wojewodschaften und L ä nder im 16.-18. Jahrhundert. —Zasz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1025 Prace Hist. Z 100: 1992 s. 35-46.
 • KĄKOLEWSKI Igor: Dyscyplina społeczna. Etos urzędniczy, nadużycia i korupcja w świetle niemieckich zwierciadeł monarszych z XVI w. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 2: s. 207-226.
 • Kriegseisen Wojciech: Samorząd szlachecki w Małopolsce w latch 1669-1717. Warszawa 1989 ( 428/90, 532/91). Polem.: KRIEGSEISEN Wojciech. W sprawie samorządu szlacheckiego w Małopolsce. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 2 s. 103-105 (por. 532/91). Repl.: STANEK Wojciech. Jeszcze raz o samorządzie szlacheckim. tamże s. 107-108.
 • LASZUK Anna: Dwory urzędników na Podlasiu w II połowie XVII w. — Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 11- 19.
 • LASZUK Anna: Organizacja starostwa knyszyńskiego w XVII w. — Białostocczyzna 1993 nr 3 s. 25- 29.
 • LITYŃSKI Adam: Samorząd szlachecki w Polsce XVII - XVIII wieku. — Kwart. Hist. R. 49: 1992 nr 4 s. 17-34.
 • Piechnik Ludwik: Dzieje Akademii Wileńskiej. T. 1-3. Rzym 1984-1987 ( 483/85, 498/87, 417/89, 429/90). Rec.: BARDACH Juliusz. Lituano-Slavica Posnaniensia T. 5: 1991 [wyd. 1992] s. 300-303.
 • PLEČKAITIS Romanas: Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego. — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 373- 378.
 • POSTOŁOWICZ Leszek: Administracja leśna w puszczach ekonomii grodzieńskiej do połowy XVII w. — Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 5-11.
 • RACHUBA Andrzej: Kandydaci Piotra Kochlewskiego do nowych urzędów litewskich w 1635 roku. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 91-103.
 • SIEDLECKI Jan: Starostwo brańskie w XVI- XVIII wieku. — Ziemia Brańska R. 2-3: 1990-1991 s. 36- 63.
 • SURDACKI Marian: Źródła normatywne kościelne jako podstawa do badań nad szpitalnictwem w Polsce przedrozbiorowej. — Rocz.-i Nauk Społ. T. 18: 1990 z. 2 [wyd. 1992] s. 57-70: Sum.
 • SZCZEPANIEC Józef: Sejm Wielki wobec zagadnień cenzury i wolności słowa. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1368 Prace Lit. T. 31: 1991 s. 155-184.
 • TRAWICKA Zofia: Starostowie radomscy w XVII wieku. — Kielec. Studia Hist. T. 11: 1993 s. 97- 103.
 • URBAN Wacław: Małopolskie szkoły parafialne w świetle akt sądowych kurii biskupiej z drugiej połowy XVI w. — Przegl. Hist.- Oświat. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 5-14.
 • URBAN Wacław: Małopolskie szkoły parafialne wobec otoczenia (pierwsza połowa XVI wieku). — Studia Hist R. 36: 1993 z. 4 s. 429- 449: Sum
 • WITKOWSKI Wojciech: Samorząd szlachecki. — Wspólnota 1991 nr 48 s. 5; nr 49 s. 5. ————————————————————————————————
 • Beauvois Daniel: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T. 1-2. Lublin 1991 ( 540/91). Rec.: DAGILIS Waldemar. Akcent R. 14: 1993 nr 3 s. 195- 197; KOPRUKOWNIAK Albin. Rocz. Lubel. T.33-34: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 126-129; SKOWRONEK Jerzy. Przegl. Hum. R. 36: 1992 nr 3 s. 153-160.
 • CABAN Wiesław, SZABAT Barbara: Szkolnictwo ewangelickie na Kielecczyźnie w latach 1815-1915. — Kielec. Studia Hist. T. 11: 1993 s. 105-121.
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Narodziny i rozwój biuralizmu na ziemiach polskich w okresie zaborów. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 133 Szczeciń. Studia Hist. Nr 7: 1993 s. 13- 34: Zsfg.
 • DUMAŁA Krzysztof: Rosyjski urzędowy wzorzec urbanistyczny z 1870 roku w Królestwie Polskim. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 3 s. 383-397: r és.
 • DYLĄGOWA Hanna: Raporty szpiegowskie Mateusza Schleya i Henryka Mackrotta. — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 149-153: Sum.
 • GRODZISKI Stanisław: Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki autonomicznej. — Krakow. Studia Prawn. R. 25: 1992 [wyd. 1993] s. 77-90: Zsfg.
 • GRZYBOWSKI Michał Marian: Szkolnictwo w miastach północnomazowieckich. 1795-1863. — Studia Płoc. T. 19-20: 1991-1992 s. 215-229.
 • GULCZYŃSKI Andrzej: Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem austriackim. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 101-117: rés.
 • JASKULSKI Mirosław: Z dziejów policji łódzkiej. — Kron. M. Łodzi R. 1: 1991 [wyd.1992] s. 55- 58.
 • LIPIEC Janusz: Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1807-1830. (Studia nad Okręgiem Częstochowskim). Częstochowa: Wyż. Szk. Pedag. 1993 8° ss. 168.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. — Samorząd Teryt. R. 3: 1993 nr. 1-2 s. 93-100.
 • Šidlauskas Algirdas: Istorija Vilniaus universitete XIX a. primoje pauseje. Vilnius 1986 ( 555/91 ). Rec.: REKLAITIS Povilas. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z. 4 s. 604- 606.
 • Šidlauskas Algirdas: Istorija Vilniaus universitete XVI a pabaigoje - XIX a. prad ž ioje. Vilnius 1989 ( 555/91 ) Rec.: RABIKAUSKAS Paulius. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.4 s. 602-604.
 • SZARKOWA Joanna: Akademia Umiejętności a szkolnictwo średnie w Galicji w latach 1872-1918. — Rocz.‑i Bibl. PAN w Krakowie R. 38: 1993 s. 67- 89: tab., Sum. —————————————————————————————————
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Obecność biuralizmu w ustroju administracyjnym II Rzeczypospolitej. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. nr 80 Szczeciń. Studia Hist. Nr 5: 1991 [wyd. 1992] s. 57-72: Zsfg.
 • ĆWIK Władysław: Nad Sanem, Tanwią i Wisłoką. 1918-1939. Podziały administracyjne i projekty ich zmian. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 121-145.
 • DANIELEWICZ Jerzy: Starostwo powiatowe w Grudziądzu w latach 1920-1926. — Rocz. Grudz. T. 10:1992 s. 125-140.
 • GANZEL-KOWALEWSKA Alina: Milicja Obywatelska Kobiet w latach 1918-1922 we Lwowie. —Przegl. Polic. R. 2: 1992 nr 1 s. 128-138: Sum.
 • JEMIELITY Witold: Podziały administracyjne w województwie białostockim w latach 1919-1990. — Białostocczyzna 1993 nr 3 s. 70- 75.
 • KAYZER Bernard: Policja graniczna województwa śląskiego (1922- 1926). — Przegl. Polic. R. 2: 1992 nr 2-3 s. 172-190: mapa, tab., Sum.
 • KLEIN Edmund: Problem polskiego języka urzędowego na Górnym Śląsku w latach 1918 i 1919. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 77-123: Zsfg.
 • KLEIN Edmund: Ustanowienie komisarza rządu państwa pruskiego dla rejencji opolskiej na wiosnę 1919 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1277 Prawo T. 197: 1992 s. 89-121: Zsfg.
 • KONIECZNY Alfred: Organizacja policji kryminalnej na Śląsku w latach 1922-1945. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 173-198: tab., Zsfg.
 • KONIECZNY Alfred: Wyższy dowódca SS i Policji na Śląsku (1938-1945). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 185-201: rés., Zsfg.
 • KOWAL Stefan: Funkcje powiatu i administracji powiatowej w Wielkopolsce w okresie międzywojennym. — Kronika Wielkopol. Nr 1: 1993 s. 65-74: mapy.
 • KOTEWICZ Ryszard: Działalność Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. — Zbliżenia 1992 nr 1s. 28-34.
 • KOZYRA Waldemar: Ustrój Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej. Lata przed unifikacją administracji ogólnej (1919-1928). — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 36: 1989 [wyd. 1992] s. 171-184: Zsfg.
 • MĘDRZECKI Włodzimierz: Die Woiwodschaft Wolhynien 1921-1939. — Wohlynische Hefte.Z. 7: 1992 s. 66-82.
 • MILEWSKI Jan Jerzy: Wojewodowie białostoccy w okresie II Rzeczypospolitej. — Białostocczyzna 1991 nr 3 s. 17-20.
 • MISIUK Andrzej: Policja kobieca w II Rzeczypospolitej na tle międzynarodowym. — Przegl. Polic. R. 2: 1992 nr 4 [wyd.1993] s. 92-102: tab, Sum.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Prawo do zgromadzeń publicznych w ustawodastwie Drugiej Rzeczypospolitej. — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 139-156: Zsfg.
 • PINDEL Kazimierz: Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w dziejach II RP (1927-1939). — Przysposob. Obronne-Obrona Cywil. w Szk.: 1992 nr 4 s. 195-201.
 • OSTASZ Grzegorz: Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 1942-1944. Organizacja i struktura. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 91-105. Rec.: GRABOWSKI Waldemar. O ODR Wołyń raz jeszcze. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z.3 [wyd. 1994] s. 172-174.
 • RADZIK Tadeusz: Administracja państwowa i samorządowa Puław w latach 1918-1939. — Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 199-210: tab.
 • RUTA Zygmunt: Prywatne szkoły średnie ogólnokształcące w Krakowie i województwie krakowskim w latach 1932-1939. Kraków: Wyd. Nauk. Wyż. Szk. Pedag. 1990 8° ss. 198. — Prace Monogr. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie, T. 121. Rec.: KRUKOWSKI Jan. Studia Hist. R. 36: 1993 z. 2 s. 262-264.
 • SIERADZKA Danuta: Samorząd komunalny województwa śląskiego. 1920-1939. Aspekty polityczne i narodowościowe. Gliwice:Wyd. Polit. Śl. 1992 8° ss. 197, nlb. 1, 1 k. tabl.: mapy, rys., indeks, Sum., Zsfg. — Zesz.-y Nauk. Polit. Śl. Nr 1170, Nauki Społ., z. 65. Rec.: LEMPART Matthias. Jahrbüch.f. Gesch. Osteuropas T.44: 1996 z.2 s. 297-298.
 • SIERADZKA Danuta: Z dziejów samorządu komunalnego miasta Chorzowa (do 1939 r.). [Wyd. 2 zm. i poszerz.]. Chorzów: Muzeum 1995 8° ss. 84, nlb. 4: facs., fot., portr.
 • SZWED Ryszard: Polska Partia Socjalistyczna w wyborach samorządów terytorialnych w latach 1919-1939. Częstochowa: Wyż. Szk. Pedag. 1993 8° ss. 135. Rec.: ŚLIWA Michał. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 4 s. 145-147.
 • WOJTCZAK Janusz: Zarys organizacji policyjnych brygad ochronnych w Drugiej Rzeczypospolitej. — Przegl. Polic. R. 3: 1993 nr 1-2 s. 91-100: Sum.
 • ŻUKOWSKI Ludwik: Kształtowanie ustroju lokalnego w II Rzeczypospolitej. (Zagadnienia wybrane). — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 5-38. ———————————————————————————————
 • MRÓZ Wacław: Wydział wojewódzki w Rzeszowie w latach 1945-1950. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 177-198.
 • PACZYŃSKA Irena: Dekret o Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej i jego realizacja w Krakowie (1946- 1947). — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 319-334.
 • PRUSZYŃSKI Jan P.: Prawa do dóbr kultury na ziemiach zachodnich i północnych. — Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 10 s. 46-52.
 • SPUTEK-WRÓBLEWSKA Celina: Górnoślązacy w aparacie administracji państwowej na Górnym Śląsku (1945-1956). — Zaranie Śl. R. 54: 1991 z. 1-2 [wyd.1993] s. 81-104.
 • SZYPLIŃSKI Mieczysław: Problem unifikacji struktur administracji lokalnej w Polsce. Toruń: Uniw. M. Kopernika 1993 8° ss. 79. 5. Skarbowość
 • BRZEZIŃSKI Bogumił: Przedwojenna ordynacja podatkowa a współczesne standardy przepisów ogólnych prawa podatkowego. — Toruń. Rocz. Praw Człowieka i Pokoju R. 1 1992 [wyd.1993] s. 179-194.
 • HUCHLA Andrzej: Progresja podatkowa w warunkach inflacji. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1183 Prawo T. 189: 1992 s. 157-166: Sum.
 • KARBOWNIK Henryk: Sprawa opłat „iura stolae” w diecezji chełmińskiej od XV do XX wieku. — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 241- 252.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Na tropach zasady non quoad questionem an, sed quoad questiones quomodo. Ze studiów nad ustrojem stanowym Śląska. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 333- 344: rés. —————————————————————————————————
 • KOSEŁA Roman: Dziesięciny. [Oprac. tekstu Krzysztof GRĄDZIEL] Sandomierz: Muz. Okręg. Oddział Literacki im. J. Iwaszkiewicza 1994 8° ss. 22 — Z archiwum Koseły z.3.
 • MATUSZEWSKI Józef: Decima lignorum- Jagiełłowy VAT. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 59-61.
 • MORAWSKI Zbigniew: Ziemia, urzędy, pieniądze: finanse szlachty łęczyckiej w końcu XIV i pierwszej połowie XV wieku. Warszawa: Neriton 1993 8° ss. 190, nlb. 1: Sum. SZYMCZAKOWA Alicja. Rocz. Łódz. T.41: 1994 s. 231-232; WAJS Hubert. Kwart. Rec.: Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 79-81.
 • PANIC Idzi: Społeczeństwo księstw górnośląskich wobec działalności menniczej tutejszych książąt w średniowieczu. — Pamięt. Cieszyń. T. 6: 1993 s. 16-24: Zsfg.
 • PANIC Idzi: Suwerenność skarbowa książąt górnośląskich w średniowieczu. —Pamięt. Cieszyń. T. 4: 1992s. 5-22.
 • SZULC Tadeusz: O dysponowaniu wpływami z podatków nadzwyczajnych w Polsce XV wieku. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 2 s. 39-50.
 • SZULC Tadeusz: Przeznaczenie a wydatkowanie kwot z podatków nadzwyczajnych z dóbr szlacheckich w Polsce XV w. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 15-26. —————————————————————————————————
 • ANISCANKA Ja. K.: Finansavyja merapryemstvy administracyi Kacjaryny II u dzjarzaunych maentkach Belarusi. — Vesci Akad. Navuk Belarusi Ser. gumanitarnych navuk 1993 nr 2 s. 77-86: rez., Sum.
 • FILIPCZAK-KOCUR Anna: Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów 1587-1648. Wrocław: Wyd. Uniw. Wrocł. 1994 8° ss. 120, nlb. 27: 4 wykresy. Rec.: KĄKOLEWSKI Igor. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.3 s. 666-668; LULEWICZ Henryk. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 102-103; ZAKRZEWSKI Andrzej B. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 363-365.
 • FILIPOW Krzysztof: Mennica tykocińska. Problemy lokalizacji, dzierżawy i produkcji menniczej. — Białostocczyzna 1991 nr 2 s. 1-4.
 • KOWECKA Elżbieta: „Ekspensa” hetmańska na poselstwa tureckie w Polsce w latach 1755 i 1758. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 41: 1993 nr 1 s. 107- 118: rés.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Katastry śląskiego podatku szacunkowego (1527-1740). Wrocław:: Wyd. UWr 1992 8° ss. 154: tab., mapy, bibliogr., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1506 Prawo T. 224.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Rozpisywanie podatków śląskich (Ausschreibung) na przykładzie z końca XVII w. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1277 Prawo T. 197: 1992 s. 31-60: Zsfg.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Skarbowe sprawy Śląska w 1695 roku. I: Postulaty podatkowe z 1694 r.; II: Sejm 1695 r.; III: Rozpisanie wewnętrznych podatków. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1384 Prawo T. 213: 1992 s. 59-71; 73-84; Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 27-68: Zsfg.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Śląska indykcja z 1527 r. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1183 Prawo T. 189: 1992 s. 221-226: Zsfg. —————————————————————————————————
 • KARBOWNIK Henryk: Opodatkowanie duchowieństwa i dóbr kościelnych w Królestwie Polskim (1815-1863). — Rocz.‑i Teol.-Kan. T. 36-37: 1989-1990 z. 5 [wyd.1993] s. 55-80: Sum.
 • KARBOWNIK Henryk: Sprawy opłat iura stolaew Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807-1914. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 5 [wyd.1993] s. 63-82: Sum.
 • KARBOWNIK Henryk: Taksa opłat „iura stolae” z r. 1801 w diecezji płockiej. — Studia Płoc. T. 19-20: 1991-1992 s. 243-261: tab. ———————————————————————————————————
 • SKRZYPEK Adam: W kwestii reformowania polskiego systemu pieniężnego w okresie międzywojennym. — Zesz.-y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Opolu Hist. Z.28: 1992 s. 23-34. —————————————————————————————————-
 • ETEL Leonard: Podatek jako instrument oddziaływania organów terenowych na gospodarkę przedsiębiorstw państwowych w latach 1944-1989. Cz. 1. — Zesz.-y Nauk. UW Filia w Białymstoku Prawo, Admin., Zarz. Nr 2: 1992 s. 57-77.
 • PACZYŃSKA Irena: Realizacja reformy pieniężnej jesienią 1950 r. w województwie krakowskim. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 1 s. 69-87: Sum.
 • WIERZBICKI Wawrzyniec, MULARCZYK Andrzej: Inflacja w Polsce po II wojnie światowej w porównaniu z inflacją w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1104 Prace Prawn. Z. 146: 1993 s. 81-89: Sum.
 • WITKOWSKI Andrzej: Udział ochrony skarbowej w zwalczaniu przestępczości celnej w Polsce w latach 1945-1951. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 9: 1991 s. 199-223: tab. 6. Wojskowość
 • JARMOLIK Włodzimierz: Służba wojskowa wójtów podlaskich w XV wieku. — Zesz.. Nauk. Muz. Wojska Z. 5: 1991 s. 14-18.
 • PLEWCZYŃSKI Marek: Naczelne dowództwo armii koronnej w latach 1501- 1572. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 35: 1991 [wyd.1992] s. 35-66.
 • PTAK Jan: Uwagi o uzbrojeniu i składzie wojsk warmińskich w XIV i na początku XV wieku. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 233-238.
 • WAGNER Marek: Szlachta podlaska w korpusie oficerskim wojsk koronnych w drugiej połowie XVII wieku. — Zesz.‑y Nauk. Muzeum Wojska Z. 6: 1992 s. 5-18. ————————————————————————————————-
 • ŻYCIŃSKI Stanisław: Reforma wojskowa na Sejmie Czteroletnim (1788-1792) i jej uwarunkowania polityczne. Szczecin: Wyd. Nauk. USz 8° ss. 119, nlb. 1: bibliogr., Sum. — Rozpr.-y i Studia Uniw. Szczeciń., T. 105. ———————————————————————————————————
 • GALIK Piotr: Miasta galicyjskie jako garnizony armii austro-węgierskiej w przededniu I wojny światowej. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1532 Hist. T.111 s. 113-123: Zsfg.
 • WRZOSEK Mieczysław: Kilka uwag o podstawach prawnych Strzelców Tyrolskich i organizacji przysposobienia wojskowego w Galicji przed pierwszą wojną światową. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 3 s. 415-419 (por. 593/91). ————————————————————————————————
 • BIEDROŃ Tomasz: Narodowa Organizacja Wojskowa w Okręgu Krakowskim (1939-1945). — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 4 s. 507-526: Sum.
 • BÖHM Tadeusz: Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej wyznań niekatolickich w II Rzeczypospolitej. — Wojsk. Przegl. Hist. T. 38: 1993 z. 4 s. 46- 59: rys., tab.
 • CHODAKIEWICZ Marek Jan: Akcja Specjalna NSZ na Lubelszczyźnie. Cz. 1-2. — Wojsk. Przegl. Hist. T. 38: 1993 z. 2 s. 53-87; z. 3 s. 45-73.
 • FIGURA Janusz, GWOZDEK Zdzisław: Państwowy Korpus Bezpieczeństwa w II wojnie światowej na Białostocczyźnie. — Białostocczyzna 1991 nr 1 s. 29-31.
 • GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI Jan: Obszar Warszawski Armii Krajowej. Lublin: Red. Wyd. KUL 1992 8° ss. 622. Rec.: NEY-KRWAWICZ Marek. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 193-194; SAWICKI Jacek. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 2 s. 265-269.
 • GÓRECKI Dariusz: Pozycja ustrojowo-prawna generalnego inspektora sił zbrojnych w Polsce w latach 1935-1939. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 51: 1992 s. 95-110: Sum.
 • KONIECZNY Alfred: Administacja wojskowa Trzeciej Rzeszy na Śląsku i jej rola w rozbudowie Wehrmachtu w latach II wojny światowej. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 145-200: tab.
 • KUBRAK Zygmunt: 24 dywizja piechoty. Zarys organizacji, uzbrojenie i wyszkolenie piechoty dywizyjnej (1921-1939). — Przemys. Zapis. Hist. R. 8-9: 1991-1992 [wyd.1993] s. 119-145.
 • Ney-Krwawicz Marek: Komenda Główna Armii Krajowej. 1939-1945. Warszawa 1990 ( 482/90). Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Z dziejów struktur Polskiego Państwa Podziemnego (1939-1945). Cas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 179-187.
 • NEY-KRWAWICZ Marek: Komenda Głównaa ZWZ we Francji, listopad 1939 r. - czerwiec 1940 r. (Dzieje, organizacja, zakres prac, funkcjonowanie). — Wojsk. Przegl. Hist. R. 37: 1992 nr 3 s. 34-59.
 • ODZIEMKOWSKI Janusz: Status materialny zawodowej kadry Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 1 s. 53-65: Zsfg.
 • Odziemkowski Janusz: Wieś i armia w II Rzeczypospolitej. Wrocław 1988 ( 507/88). Rec.: GOLCZEWSKI Frank. Jahrb. f. Gesch. Osteuropas T. 40: 1992 z. 4 s. 610-611.
 • OSTASZ Grzegorz Marcin: Inspektorat ZWZ - AK Rzeszów w planach powstania powszechnego i odtwarzania sił zbrojnych. — Zesz.-y Nauk. Polit. Rzesz. Nr 65 Nauki Społ. Z. 14: 1990 [wyd. 1991] s. 117-125: rez., Sum.
 • REZMER Waldemar: Armia Poznań 1939. Warszawa: Bellona 1992 8° ss. 599, nlb. 1. Rec.: RZEPNIEWSKI Andrzej. Wojsk. Przegl. Hist T. 38: 1993 z. 2 s. 243-247; WIECZOREK Mieczysław. tamże, s. 240-243.
 • REZMER Waldemar: Służba duszpasterska Wojska Polskiego w 1939 r. — Wojsk. Przegl. Hist T. 38: 1993 z. 1 s. 49-66.
 • TŁUCZEK Ryszard: Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie w 1920 r. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 11: 1992 s. 127-135.
 • TOMCZYK Damian: Działalność kontrwywiadu w stalagach łambinowickich w latach 1939-1945. — Kwart. Opol. R. 38: 1992 nr 1-2 s. 47-53.
 • WĘGIERSKI Jerzy: Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie. Kraków: Platon 1993 8° ss. 194, nlb. 64: tab. Rec.: GAJERSKI Stanisław Franciszek. Przemys. Zapiski Hist. R. 8-9: 1991-1992 [wyd.1993] s. 288-294.
 • WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf: Wojsko Polskie 1921-1939: organizacja i odznaki kawalerii. Warszawa: Crear 1992 8° ss. 143: facs., fot., portr., rys., Sum. — Pol. Oddz. Wojsk.
 • ZAWACKA Elżbieta: Czekając na rozkaz. Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej. Lublin Red. Wyd. KUL 1992 8° ss. 460, nlb. 1: Sum. Rec.: NEY- KRWAWICZ Marek. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 z. 2 s. 162-163. ————————————————————————————————
 • CUPRYJAK Marek: Ochrona zachodniej granicy panstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. — Przegl. Zach.-Pomor. T. 7: 1992 z. 3 [wyd.1993] s. 169- 182. 7. Organizacja miasta
 • BARANOWSKI Andrzej J[ózef]: Rola zakonów w rozwoju oblicza miast i regionów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. —Lituano-Slavica Posnaniensia T. 5: 1991 [wyd. 1992] s. 81-94.
 • BIAŁECKI Tadeusz: Historia Szczecina. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. 547: facs., fot., mapy, pl., err., bibliogr., indeks. Rec.: LINDMAJER Józef. Rocz. Koszal. Nr 23: 1993 s. 135-143.
 • BIENIAS Andrzej, PRZYBYSZEWSKI Stanisław M.: Skalbmierz: [650 lat praw miejskich] 1342-1992. Skalbmierz 1993 8° ss. 64: fot., pl., portr.
 • BLICHARSKI Czesław: Tarnopol w latach 1809-1945 (od epizodu epopei napoleońskiej do wypędzenia). Biskupice 1993 8° ss. 351, 42 ss. tabl.: il., facs., fot., mapa.
 • BŁAŻKIEWICZ Henryk: Pilica. Zarys dziejów miejscowości. Kraków: Nasza Przeszłość 1992 8° ss. 588: fot., 3 mapy, 2 pl., bibliogr., indeksy.
 • BORAS Zygmunt, DWORECKI Zbigniew: Piła. Zarys dziejów (do roku 1945). Piła 1993 8° ss. 164, nlb. 72, 1 tabl.: il., facs., fot.
 • CIMAŁA Bogdan: Kluczbork. Dzieje miasta. Opole: Inst. Śl. 1992 8° ss. 192: facs., fot., bibliogr., Zsfg.
 • JANUSZAJTIS Andrzej: Die Danziger Eide. — Deutsch-Polnisches Jahr. T. 4: 1990 s. 57-77. [Zagadnienia prawa miejskiego w Gdańsku w XV - XVIII w.]
 • KAZIMIERSKI Józef, KOŁODZIEJCZYK Ryszard, SZCZEPAŃSKI Janusz: Dzieje miasta Pułtuska. Pułtusk: Pułt. Tow. Społ.-Kult., Pol. Tow. Hist. Oddz. [1992] 8° ss. 4, 203, nlb. 1: facs., fot., portr., err., bibliogr., Sum., indeks.
 • KIRYK Feliks: Lokacje miast nadwiślańskich w XIII-XVI stuleciu. — Pamięt. Sandom. T. 1: 1993 s. 21-48.
 • KNAP Agnieszka: Elita władzy w Warcie w XV-XVI wieku. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 375-388.
 • MINCER Franciszek: Dzieje Bydgoszczy do roku 1806. Zielona Góra: Wyd. Wyż. Szk. Pedag. 1992 8° ss. 474: bibliogr., indeksy, Zsfg.
 • NIEBELSKI Eugeniusz: Klimontów: miasto prywatne rodu Ossolińskich. 1240-1990. Klimontów 1993 8° ss. 159, nlb. 1: fot., pl., portr., rys.
 • PAPROCKA Wanda: Myszyniec: studium z dziejów miasta. Warszawa 1993 8° ss. 134, nlb. 1: facs., fot., Sum.
 • PODHORODECKI Leszek: Dzieje Lwowa. Warszawa: Volumen 1993 8° ss. 286, nlb. 2, 44 ss. tab.: il., fot., mapa., pl., portr.
 • PURCHLA Jacek: Konstytucja dla Krakowa. Tradycja i przyszłość krakowskiego samorządu miejskiego. — Znak R. 42: 1990 nr 1 s. 84-93.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Samorząd miast Polski przedrozbiorowej. — Wspólnota 1991 nr 41 s. 5.
 • SOSZYŃSKI Roman: Piszczac: miasto ongiś królewskie. Ciechanów: „Gryf” 1993 8° ss. 191, nlb. 1, 12 ss. tabl.: fot, portr.
 • WYDER Grażyna, NODZYŃSKI Tomasz: Nowa Sól: dzieje miasta. w oprac. zespołu pod red. Joachima BENYSKIEWICZA. Zielona Góra: b.w. 1993 8° ss. 223, nlb. 1, 16 ss. tabl.: facs, fot., mapy, pl.
 • WYROBISZ Andrzej: Towns in 15 th, 16 th and 17 th Century Descriptions of Poland. — Acta Pol.Hist. T. 67: 1993 s. 79-90.
 • ZDRENKA Joachim: Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342-1525. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 1992 8° ss. 244: Zsfg. ———————————————————————————————
 • Drabina Jan: Miasta śląskie w średniowieczu. Katowice 1988 ( 521/88). Rec.: MORAWSKI Zbigniew. Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-1991 [wyd.1993] s. 234-237.
 • KASPEROWICZ Adam: Uwagi w sprawie najdawniejszych dziejów Łomży. — Studia Łomż. T. 4: 1993 s. 91-104.
 • LALIK Tadeusz: Zawichost we wcześniejszym średniowieczu. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 2 s. 137-151.
 • MŁYNARSKA - KALETYNOWA Marta: Najdawniejszy Wrocław. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. 155, nlb. 1, 1 k. tabl.: facs., fot., mapy, pl. rys., err., bibliogr., Zsfg.
 • PAKULSKI Jan: W sprawie początków i lokacji Łobżenicy. Przyczyny do dziejów wielkopolskich Pałuków w XIV wieku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 240 Hist. Z. 26: 1992 s. 93-103: Zsfg.
 • PIOTROWICZ Józef: Bochnia i jej pierwsi mieszkańcy w świetle przywileju lokacyjnego z 1253 roku. — Rocz. Bocheń. T. 1: 1993 s. 63- 70.
 • POPIELAS-SZULTKA Barbara: W sprawie początków Koszalina. — Rocz. Koszal. Nr 22: 1992 s. 91-113: mapa.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Kraków do schyłku wieków średnich. Kraków: Wyd. Liter. 1998 8° ss. 573, nlb. 2: il., facs., fot., pl., portr., mapy, bibliogr., indeksy. — Dzieje Krakowa. Pod. red. Janiny Bieniarzówny, Jana M. Małeckiego T. 1. (Wyd. 1 - 1992). Rec.: [Wyd. 1] SAMSONOWICZ Henryk. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 1 s. 108-110.
 • ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Z przeszłości miasta Grzegorzewa. Przyczynek do dziejów ziemi łęczyckiej w średniowieczu. — Rocz. Łódz. T. 40: 1990 s. 49-76; Cz.2. — Rocz. Łódz. T.41: 1994 s. 129-141. ———————————————————————————————
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Prawa miast u schyłku Rzeczypospolitej. — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 7-8 s. 5-14.
 • BIENIARZÓWNA Janina, MAŁECKI Jan M.: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Wyd. 2 (Wyd. 1 - 1985). Kraków: Wydaw. Literackie 1994 8° ss. 669, 2, 4 s. tabl. kolor, 1 k. tabl. złoż.: il., facs., fot., mapy, pl., portr., indeks, bibliogr. —DZIEJE Krakowa. Pod red. Janiny BIENIARZÓWNY, Jana M. MAŁECKIEGO i Józefa MITKOWSKIEGO T. 2.
 • BIENIARZÓWNA Janina, MAŁECKI Jan M.: Kraków w latach 1796-1918. Kraków: Wydaw. Literackie 1994 8° ss. 435, nlb. 1, 1 k. tabl. kolor.: il., facs., fot., mapy, pl., portr., wykres, indeksy, bibliogr. —DZIEJE Krakowa. Pod red. Janiny BIENIARZÓWNY, Jana M. MAŁECKIEGO i Józefa MITKOWSKIEGO T. 3.
 • DZIEJE Krakowa. T.4: Kraków latach 1918-1939. Pod red. Janiny BIENIARZÓWNY, Jana M. MAŁECKIEGO. Kraków: Wyd. Literac. 1997 8° ss. 492, nlb. 3: il., facs., fot., portr.
 • BOGACZ Teresa: Z badań nad gospodarką i ustrojem Złotoryi w XVI-XVIII wieku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 1 s.17-30: Zsfg.
 • BOGUCKA Maria: Między stolicą, miastem rezydencjonalnym i metropolią. Rozwój Warszawy w XVI-XVIII w. — Rocz. Warsz. T. 23: 1993 s. 173-186.
 • HORWAT Jerzy Krzysztof: Gliwice w XVI wieku. Gliwice: Muz. w Gliwicach 1993 8° ss. nlb 2, 107, nlb.3. Rec.: RAJMAN Jerzy. Studia Hist. R.39: 1996 z.1 s. 94-98.
 • JARMOLIK Włodzimierz: Prawa miejskie Goniądza w XVI w. — Białostocczyzna 1991 nr 2 s. 5-7: il.
 • MOTYLEWICZ Jerzy: Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Przemyśl-Rzeszów 1993 8° ss. 317, nlb. 2, 1 k. złoż.: mapa.
 • SIEDLECKI Jan: Brańsk Bogusława Radziwiłła. 1653-1669. Białystok 1991 8° ss. 107, nlb. 1, 12, 1: il., facs, mapy, portr.
 • Szczygieł Ryszard: Lokacje miast w Polsce XVI wieku. Lublin 1989 ( 456/89). Rec.: MYŚLIŃSKI Kazimierz. Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 262-265.
 • SZCZYGIEŁ Ryszard: Nie zrealizowana lokacja Chocimowa w województwie lubelskim. O wpływie sporów granicznych na powstania miast. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 285-288.
 • WŁODARSKI Józef: Miasta warmińskie w latach 1655-1663. — Olsztyn: Wyż. Szk. Pedag. 1993 8° ss. 114. — Studia i Mater. WSP Nr 52. Rec.: KOPICZKO Andrzej. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 4 s. 471-472.
 • ZYGLEWSKI Zbigniew: Artykuły mokrzańskie z roku 1527 na tle rozwoju gospodarczego i ustrojowego Mokrego- przedmieścia Torunia. — Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy. Studia Hist. Z.4: 1993 s. 13-36. ———————————————————————————————————
 • WIECH Stanisław: Wpływ reformy miejskiej z 1869 roku na sytuację społeczno-gospodarczą miast guberni kieleckiej. — Kiel. Studia Hist. T. 10: 1992 s. 91-106: tab.
 • ZAŁĘCZNY Jolanta: Władze miejskie Płocka (1806-1867). —Notatki Płoc. 1992 nr 3 s. 22-29. ———————————————————————————————————
 • KRAMARZ Henryk: Lwów 1914-1918. Samorządność i egzystencja miasta w warunkach wojennych. (Wybrane zagadnienia). — Samorząd Teryt. R. 2: 1992 nr 7-8 s. 19-31: mapa.
 • KRAMARZ Henryk: Lwów i jego samorząd w chwili wybuchu wielkiej wojny. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 189-203: Sum.
 • NARTONOWICZ-KOT Maria: Samorząd Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. (1918- 1939). — Kron. M. Łodzi 1993 z. 2 s. 119-133. 8. Organizacja wsi
 • BAGIŃSKA Elżbieta: Osadnictwo wiejskie na prawie chełmińskim na północno-wschodnim Mazowszu do 1526 r. (ziemie: łomżyńska i wiska). — Studia Łomżyń. T. 3:1993 s. 13-36.
 • DAROWSKI Roman: Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi parafii katolickiej i gminy kalwińskiej. Wyd. 2 rozszerz. Kraków: Ignatianum - Wyd. WAM 2004 8° ss. 575, nlb. 1, 40 s. tabl. złoż.: il., facs., fot., mapy, nuty, portr., rys., bibliogr., indeksy, Sum., summ. (Wyd. 1: 1993) Rec.: [Wyd. 1] AUGUSTYNIAK Urszula. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 408- 411; GRZEBIEŃ Ludwik. Nasza Przeszłość 80: 1993 s. 377-380; KRIEGSEISEN Wojciech. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 148-151; PATEK Artur. Studia Hist. R. 37: 1994 z. 1 s. 129-131; TAZBIR Janusz. Odrodz. i Reform. w Polsce T.38: 1994 s. 131-132.
 • FIKUS Stefan: Historia wsi Luzina i okolic w latach 1871-1985. Gdańsk: Zrzesz. Kaszubsko-Pomor. 1992 8° ss. 272, nlb. 5, 56 ss. tabl.: facs., fot., mapy, portr., bibliogr.
 • MORYŃ Jolanta, ABRAMSKI Jerzy, AKSAMITEK Stefan: Kromołów- rys historyczny (1193-1993): 800 lat. Kromołów 1993 ss. 90, nlb. 4, 16 s. tabl.: facs., fot., pl., portr., rys. —————————————————————————————————
 • SŁUPECKI Leszek Paweł: Osady służebne pod Sandomierzem i Zawichostem. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 2 s. 153-167.
 • ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Dzieje wsi Sędziejowice do początku XVI wieku. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 44: 1992 s. 91-110: r és. —————————————————————————————————
 • HORWAT Jerzy: Wsie zamkowe gliwickie w XVI w. — Rocz. Muz. Gliw. T. 6: 1990 [wyd. 1992] s. 23-54: Sum., r é s., Zsfg, rez.
 • PODRAZA Antoni: Die d ö rfliche Selbstverwaltung im ehemaligen Polen (16.-18.Jh). — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1025 Prace Hist. Z. 100: 1992 s. 47-56: rys. —————————————————————————————————
 • DOBIESZEWSKI Adolf: Kolektywizacja wsi polskiej: 1948-1956. Warszawa: [Fund. im. K. Kelles-Krauza] 1993 8° ss. 124. Rec.: SŁABEK Henryk. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 195-198.
 • SZCZEPAŃCZYK Czesław: Związek Samopomocy Chłopskiej w latach 1944/1945-1956/1957. Kielce: Wyż. Szk. Pedag. 1992 8° ss. 169, nlb. 2: bibliogr., Zsfg. IX. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
 • ADRIÁNYI Gabriel: Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Padeborn: Ferdinand Schöningh 1992 8° ss. 207. Rec.: KUMOR Bolesław. Kościół katolicki we Wschodniej Europie.Uwagi na marginesie książki … Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 383- 387
 • ANTOSIEWICZ Klara: Konstytucje zakonu Ducha Świętego de Saxia w Polsce (1220-1823). — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 55-62: r és.
 • BAKALARZ Józef: Geneza i rozwój instytucji misjonarza migrantów do Soboru Watykańskiego II. — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 59-102: Zsfg.
 • BANASZAK Marian: Historia Kościoła Katolickiego. T. 4: Czasy najnowsze. 1914-1978. Warszawa: Akad. Teol. Kat. 1992 8° ss. 441: mapy, bibliogr., indeksy. Rec.: GAWORSKI Janusz. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 14-16: il. (T. 1,2 - 579/87 ; T. 3 cz. 1 - 464/89 ; T. 3 cz. 2 - 628/91 ).
 • BARDACH Juliusz: Les relations entre les catholiques et les orthodoxes dans le Grand-Duch é de Lituanie. (Fin du XIVe - XVIIe siecles). —Nuovi Studi Storici T. 17: Le origini e lo sviluppo della Cristianita slavo-bizantina.Roma 1992 s. 377-392.
 • BENDZA Marian: Zasady soborowości i jej znaczenie w Cerkwi prawosławnej. — Rocz. Teol. R. 34: 1992 z. 2 [wyd.1993] s. 29-41.
 • BLINOVA T.B.: Jezuity v Belorussii. Minsk: Belarus' 1990 8° ss. 108, nlb. 2.
 • BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Organizacja archiprezbiterialna i dekanalna Kościoła Katolickiego w latach 1871-1945. — Rocz. Koszal. T. 22: 1992 s. 125-136: tab.
 • BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Przynależność diecezjalna Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1945. — Rocz. Koszal. T. 23: 1993 s. 46-67.
 • BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Organizacja archiprezbiterialna i dekanalna Kościoła Katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1871-1945. — Rocz. Koszal. Nr 22: 1992 s. 125-136: tab.
 • BUDZIAREK Marek: Hierarchiczna i socjologiczna struktura wspólnoty kapucyńskiej w Lubinie w XVIII i XIX wieku. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 4 [wyd. 1992] s. 77-100: Sum.
 • DYLĄGOWA Hanna: Kościół Unicki na Ziemiach Rzeczypospolitej 1595-1918. Zarys problematyki. — Przegl. Wschod. T. 2: 1991-1992 z. 2 [wyd.1993] s. 257-287: Sum.
 • DZIĘGA Andrzej: Kościelny proces ustny. Lublin: Red. Nauk. KUL 1992 8° ss. 234: bibliogr. — Kośc. Prawo Proc., Kat. Uniw. Lub., Wydz. Prawa Kan. i Świeckiego.
 • DZWONKOWSKI Roman: Kościół katolicki w dawnym ZSRR. — Zesz.‑y Hist.Z. 102: 1992 s. 103-120.
 • GACH Piotr Paweł: Klasztory mnisze i kanonickie w Polsce i na Śląsku w latach 1700-1914. Zarys przemian. — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 173-189: r és., tab.
 • GESCHICHTE Parochie Krzyżanowitz: (von 1874 bis 1945 Kreuzenort). Krzyżanowice 1993: Zweisprachige Ausgabe polnisch-deutsch nach August Weltzel 8° ss. 103.
 • GNAT-WIETESKA Zbigniew: Dzieje parafii Garwolin 1418-1993.Pruszków: b.w. 1993 8° ss. 215, nlb. 1, 24 tabl.: fot., portr.
 • GRZYBOWSKI Michał Marian: Goleszyn. Szkice z dziejów parafii. Płock: [b.w.] 1992 8° ss. 87: fot., 1 portr.
 • GURDA Józef: Parafia Książnice Wielkie. Zarys dziejów. Kielce: Red. Współczesnej Ambony 1992 8° ss. 155, nlb. 1: fot., mapy., 1 pl., bibliogr., indeksy.
 • KAŁOWSKI Julian: Troska Kościoła o formację osób zakonnych - rys historyczny, geneza i charakter dokumentu „Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych". — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 71-88: rias.
 • KAŁOWSKI Julian: Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 5-19: rias.
 • KOŁBUK Witold: Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772-1914. Rozprawa habilitacyjna. Lublin: Red. Wyd. KUL 1992 8° ss. 617, nlb. 1, 17: map.; bibliogr., indeksy. —Kat. Uniw. Lub., Wydz. Nauk Hum.
 • KOPIEC Jan: Sieć parafialna na Ziemi Bytomskiej XII - XX wieku. — Magazyn Bytom T. 8: 1991 [wyd. 1992] s. 252-263: tab.
 • KOPIEC Jan: Z dziejów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie do 1945 r. — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s.335-359.
 • KRIEGSEISEN Wojciech: Zbór ewangelicko-reformowany (kalwiński) w Żychlinie koło Konina. — Odrodz. i Reform. w Polsce T. 37: 1993 s. 103-144.
 • KRÓLIK Ludwik: Kapituła katedralna w Warszawie w latach 1913-1938. — Bobolanum R. 4: 1993 s. 161-178: tab., Sum. Rec.: GÓRALSKI Wojciech. Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 137-139.
 • KUMOR Bolesław: Najstarsze organizacje kościelna katolików świeckich w Nowym Sączu do końca XVI wieku. — Rocz. Sądecki T. 21: 1993 s. 15-27.
 • LECH Zofia: Z dziejów Kościoła katolickiego w Rosji: Metropolia mohylewska; Tomska parafia rzymskokatolicka XVII - XX w.; Parafia tobolska; Parafia irkucka; Śladem Polaków na Kaukazie. Burka czerkieska i kożuch polski. — Przegl. Powsz. R. 109: 1992 nr 2s. 287-291; nr 3 s. 458-462; nr 7-8 s. 140-144; nr 9 s. 341-346; nr 10 s. 146-153: r és.
 • MAZUR Krzysztof: Mariawityzm w Polsce. Kraków: Nomos 1991 8° ss. 149, nlb. 2.
 • MIETZ Andrzej: Kościół i parafia św. Dominika w Chodczu. Studium organizacji kościelnej i życia religijnego w małym miasteczku Diecezji Kujawsko - Pomorskiej w dobie staropolskiej. [W 550-lecie lokacji miasta 1442-1992]. Chodecz: Urząd Miasta i Gm.; Chodeckie Tow. Region. 1992 8° ss. 163: facs., fot., rys., err., bibliogr.
 • MUCHA Jan: Organizacja diecezji kamienieckiej do 1795 roku. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 30: 1983 z. 4 [wyd. 1992] s. 61-284: tab., bibliogr.
 • NIERADKA Elwira - Józefa: Prowincja Lwowsko - Przemyska pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w latach 1910-1976. Kraków: [Wyd. KUL] 1992 8° ss. VI, 482: bibliogr.
 • OCHMAŃSKI Jerzy: Powstanie, rozwój i kryzys sieci parafialnej w diecezji wileńskiej od chrystianizacji Litwy w roku 1387 do przełomu XVI/XVII wieku. — Rocz.‑i Hum. T. 38: 1990 z. 2 [wyd.1993] s. 23- 60: tab.
 • OLSZEWSKI Daniel, WIŚNIOWSKI Eugeniusz: Parafia Kije. Zarys dziejów. Kielce 1993 8° ss. 254, nlb. 73: facs, fot., mapy, portr.
 • PARAFIA Ewangelicko - Augsburska w Lublinie. [Red. Jerzy UTNIK] [XVIII - XX w.] Lublin: PE-A 1992 8° ss. nlb. 16: 3 fot., 2 portr.
 • PASTUSZKO Marian: Czas i miejsce sprawowania Eucharystii. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 129-188.
 • PITALA Adam: Przyczynki do dziejów Polskiej Prowincji Pijarów 1642-1992. Kraków: b.w. 1993 8° ss. 228, nlb. 3: indeks
 • PŁOSKI Tadeusz: Metropolita i jego pozycja prawna w Kościele. — Warmiń. Wiad. Diecez. R. 47: 1992 nr. 2 s. 101- 103.
 • PRZEDPEŁSKI Borys: Dzieje i doktryna Bektaszów. — Rocz. Teol. R. 35: 1993 z. 2 [wyd.1993] s. 137- 142.
 • PRZEDPEŁSKI Borys: Sytuacja religijna w Albanii. (Zarys historyczny). — Rocz. Teol. R. 33: 1991 z. 1 [wyd. 1992] s. 181-193.
 • RYBAK Stanisław: Mariawityzm. Studium historyczne. Warszawa: Lege 1992 8° ss. 194, nlb. 1: fot., 4 portr., bibliogr., indeks.
 • STEFANOWSKI Marian: Na marginesie „Katalogu Archidiecezji Warszawskiej” z roku 1935. Wstęp i oprac. WOJDECKI Waldemar. — Studia Theol. Vars. R. 30: 1992 nr 1 s. 155-224 [Historia Archidiecezji Warszawskiej napisano w 1935 r.].
 • SUCHECKI Zbigniew: Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 145- 159: rias.
 • SZOT Adam: Dzieje parafii Zabłudów do roku 1795. Białystok: b.w. 1992 8° ss. 87, nlb. 1.
 • SZWEBLIK Leopold, CIEPIELA Bolesław: Dzieje parafii Grodziec. 1326-1992. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992 8° ss. 170, nlb. 3, 22 ss. tabl.: fot., pl., portr., bibliogr.
 • ŚLIWA Tadeusz: Kościół wschodni w Rzeczypospolitej (1344-1772). — Premislia Christiana T. 5: 1992-1993 s. 361-366.
 • TRELA Krystyna: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezusa w latch 1887-1946. Warszawa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezusa 1992 8° ss. 466, 18 ss.: tabl., fot., portr.
 • WEISS Anzelm: Zarys formowania się sieci metropolitalnej Italii do końca XVI wieku. — Rocz.-i Teol. Kan. T. 30: 1983 z. 4 [wyd. 1992] s. 43-59: :tab., Zsfg.
 • WĘSIERSKI Adam: Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny w Śliwicach do roku 1772. — Studia Pelpl. T. 20: 1989 [wyd.1993] s. 275- 287.
 • WYCZAWSKI Hieronim Eug[eniusz]: Bernardyni Polscy T. 3: 1772-1946. — Kalwaria Zebrzydowska: Wyd. OO. Bernardynów „Calvarianum” 1992 8° ss. 573. Rec.: FAJDEK B. Archivum Francisc. Hist. T. 85: 1992 s. 701-706; TOMKIEL Andrzej. Collectanea Francisc. T. 63: 1992 z. 1-2 s. 368- 369.
 • WYSOCZAŃSKI Wiktor: Historyczne, teologiczne i prawno-kościelne podłoże powstania starokatolicyzmu. — Rocz. Teol. R. 34: 1992 z. 1 [wyd.1993] s. 7-57.
 • ZAHAJKIEWICZ Marek T.: Źródła i kierunki badań nad przeszłością łacińskiej archidiecezji lwowskiej. — Arch. Bibl. Muzea Kośc. T. 62: 1993 s. 7- 26. ——————————————————————————————————
 • DĘBIŃSKI Antoni: Ustawodawstwo chrześcijańskich cesarzy rzymskich przeciw manichejczykom. — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 195-211: Zsfg.
 • ILSKI Kazimierz: Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 72, nlb. 1: err., bibliogr., Zsfg. — Hist., Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, nr 181. Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 458-460. ——————————————————————————————————
 • BOBOWSKI Kazimierz: Fundacja i początki klasztoru cysterek w Trzebnicy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1471 Hist. T. 106: 1993 s. 31-39.
 • BODAŃSKI Roman: Początki organizacji metropolitalnej na ziemiach Warmii i Mazur (XIIIw.). — Warmiń. Wiad. Diecez. R. 47: 1992 nr. 2 s. 99-101.
 • DERWICH Marek: Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa- Wrocław: PWN 1992 8° ss. 671: indeks, tab., il., map., rés. Rec.: RYBICKA-ADAMSKA Anna. Rev. d'Hist. Eccl. T. 88: 1993 nr 2 s. 643; SCZANIECKI Paweł. Benedyktyni w Polsce Bolesławów i później. Studia Hist. R. 36: 1993 z. 2 s. 239-247.
 • DRABINA Jan: Koegzystencja religii i wyznań w Polsce w latach 1333-1370. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1032. Studia Religiologica Z.25: 1992 s. 37-50: Zsfg.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Arcybiskupi gnieźnieńscy w Polsce pierwszych Jagiellonów. — Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 93-111: aneks, Zsfg.
 • GĄSIOROWSKI Antoni: Wprowadzenie w życie uchwały synodu wieluńskiego 1420 r. De fide instrumentorum. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 203-208: r és.
 • GLEMP Józef: La prima metropoli ecclesiastica in Polonia. Gniezno. —Bulletino Ufficiale dell'Istituto del Sacro Romano Imperio R. 5: 1992 nr 2 s. 7-9.
 • GÓRALSKI Wojciech: Synod prowincjonalny w Dekretałach Grzegorza IX. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 32: 1985 z. 5 [wyd. 1991] s. 55-60: rias.
 • KNOPEK Jacek: Powstanie i organizacja parafialna prepozytury kołobrzeskiej do początków XIV wieku. — Przegl. Zach. - Pomor. R. 7: 1992 z. 2 [wyd. 1993] s. 151-177: mapy, Zsfg.
 • LEMPA Florian: Przestępstwa nadużycia władzy kościelnej według dekretów Grzegorza IX. — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 253-271.
 • MACIEJEWSKI Jacek: Uwagi o tytulaturze biskupów włocławskich do początku XIV w. — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 89-99.
 • OKOŃ Marek: Granice średniowiecznej diecezji kamieńskiej. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 41-59.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Ducesw kapitule katedralnej w Płocku XIV i I połowie XV w. — Studia Płoc. T. 19-20: 1991-1992 [wyd.1993] s. 193-202.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Prepozyci kolegiaty św. Michała w Płocku w XIV i na początku XV w. — Studia Płoc. T. 19-20: 1991-1992 [wyd.1993] s. 203-212.
 • RAJMAN Jerzy: Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich. Kraków 1993 8° ss. 231, nlb. 3: mapy.
 • RAJMAN Jerzy: Początki opactw norbertańskich w Strahowie i Brzesku. —Nasza Przeszłość T. 78: 1992 s. 5-26: Sum.
 • SROKA Stanisław: Bolesław-arcybiskup ostrzyhomski (1321- 1328). — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 121- 147: Zsfg.
 • WEISS Anzelm: Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie. Rozprawa habilitacyjna. Lublin: Red. Wyd. KUL 1992 8° ss. 349, nlb. 1: bibliogr., indeksy. Rec.: WILCZYŃSKI Piotr. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 127- 130.
 • WIŚNIOWSKI Eugeniusz: Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafiaalnej na ziemiach polskich. — Annales UMCS Sec. F. Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 43-55: r és.
 • WOJCIECHOWSKI Leszek: Fundacja klasztoru Paulinów w Wieluniu. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 61-69.
 • WOJCIECHOWSKI Leszek: Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacja - uposażenie - rozwój do około 1430 roku. — Studia Claromontana T. 11: 1991 s. 5-217: Sum.
 • WOLIŃSKA Teresa: Spór o tytuł patriarchy ekumenicznego pomiędzy papieżem Grzegorzem Wielkim a biskupami Konstantynopola w świetle walki o prymat w Kościele powszechnym. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 48: 1993 s. 95-126: Sum. ——————————————————————————————————-
 • BENDZA Marian: Prawosławna diecezja mścisławsko-orszańsko-mohylewska i jej losy w latach 1678-1698. W: Kultura, Polityka, Dyplomacja. Warszawa 1990 s. 73-90.
 • BENDZA Marian: Uwagi na marginesie unii brzeskiej. — Rocz. Teol. R. 33: 1991 z. 2 [wyd.1993] s. 25-32.
 • BENDZA Marian: Z dziejów prawosławnej diecezji białoruskiej (1700-1720). — Rocz. Teol. R. 34: 1992 z. 1 [wyd.1993] s. 87-103: aneks.
 • FLAGA Jerzy: Der Anteil der Franziskanerorden in der Adelsrepublik um 1772. — Rev. d'Hist Eccl. T. 88: 1993 nr 2: 399-415.
 • GOSTOMSKI Bronisław: Początki i rozwój klasztoru Benedyktynek w Sierpcu w XVII wieku. — Rocz.-i Hum. T. 36 1988 z. 2 [wyd. 1992] s. 103-159: Sum.
 • Góralski Wojciech: Andrzej Chryzostom Załuski, biskup płocki. 1692-1698. Warszawa 1987 ( 591/88). Rec.: SZTYCHMILLER Ryszard. Reforma trydencka w diecezji płockiej. Chrześc. w Świecie R. 21: 1989 nr 6 s. 190-193.
 • GÓRALSKI Wojciech: Archidiecezja i metropolia mediolańska u progu reformy kościelnej kard. Karola Boromeusza. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 4 [wyd. 1992] s. 15-31: Sum.
 • GÓRALSKI Wojciech: Małżeństwo w ustawodawstwie kard. Karola Boromeusza. — Kościół i Prawo T. 10: 1992 s. 77-92: rias.
 • GÓRALSKI Wojciech: Przygotowanie i zwołanie pierwszego synodu prowincjonalnego (1565 r.) kard. Karola Boromeusza. — Kościół i Prawo T. 8: 1992 s. 49-57: Zsfg.
 • Góralski Wojciech: Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle pierwszych synodów Kard. Karola Boromeusza. Lublin 1988 ( 533/90). Rec.: KARBOWNIK Henryk. Rocz.‑i Teol.-Kan. T. 35: 1989 z. 5 [wyd.1993] s. 117-119.
 • GÓRALSKI Wojciech: Wpływ ustawodawstwa kard. Karola Boromeusza o kongregacjach dekanalnyvh na synod płocki bpa Andrzeja Chryzostoma Załuskiego z 1698 r. — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 233-239.
 • GÓRALSKI Wojciech: Życie i posługa biskupa w statutach synodu prowincjonalnego kard. Karola Boromeusza z 1565 roku. — Kościół i Prawo T. 9: 1991 s. 55-66.
 • KOPICZKO Andrzej: Ustrój i organizacja Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1772. Olsztyn 1993 8° ss. 299, nlb. 1, 3 k. złoż.: mapy, Zsfg. Rec.: BOGDAN Danuta. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 4 s. 467-470; CACKOWSKI Stefan. Zap.‑i Hist. T.62: 1997 z. 2-3 s. 134-135.
 • KOPIEC Jan: Wrocław i Gniezno. Jeszcze o metropolitarnej więzi w XVII wieku. — Saeculum Christ. T.1: 1994 nr 2 s. 155-159.
 • KRATOCHWIL Zofia: Reformacja i kontrreformacja w Chojnicach 1518-1772. — Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 67-88: il., Sum.
 • Królik Ludwik: Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII w. Warszawa 1990 ( 539/90). Rec.: RADZIMIŃSKI Andrzej. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 1 s. 161-166.
 • KUMOR Bolesław: Organizacja terytorialna Kościoła w Ameryce Łacińskiej w okresie kolonialnym (1504-1810). — Nasza Przeszłość T. 79: 1993 s. 295-311: tab.
 • KUMOR Bolesław: Unia Użhorodzka na Zakarpaciu (1646). — Rocz.‑i Hum. T.41: 1993 z.7 [wyd. 1994] s. 7-12: rez.
 • LASZUK Anna: Parafia siemiatycka i jej mieszkańcy w XVII w. — Białostocczyzna 1993 nr 2 s. 25- 29.
 • LEC Zdzisław: Uwagi o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776. — Studia Paradyskie T.4: 1994 s. 45-55.
 • LEWICKI Józef Andrzej: Rozmieszczenie wyznań w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w 2. połowie XVIII wieku. — Rocz.-i Hum. T. 33: 1985 z. 2 [wyd. 1992] s. 71-83: Zsfg, tab.
 • LITAK Stanisław: Kościół łaciński w Polsce około 1772 roku. Mapa-komentarz-indeks. Oprac. kartogr. Zofia ŻUCHOWSKA. Rzym-Lublin: Red. Wyd. KUL Fundacja Jana Pawła II 1991 8° ss. 170, nlb. 4: tab., Sum.
 • LITAK Stanisław: Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej. Lublin: TN KUL 1994 8° ss. 264.
 • MIRONOWICZ Antoni: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i w XVII wieku. Białystok: Archid. Prawosł. Białost.-Gdań. i Uniw. Warsz. Filia w Białymstoku 1991 ss. 301: mapa.
 • NABYWANIEC Stanisław: Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772-1795. — Premislia Christiana T. 5: 1992-1993 s. 9-294: tab., rys., Zsfg.
 • PAWLUK Tadeusz: Sprawy wyznaniowe w Konstytucji 3 Maja. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 3-13: rias.
 • SZCZUCKI Lech: Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku. Studia i szkice. Warszawa 1993 8° ss. 167, nlb. 3. — Renesans i Reformacja T.10
 • ŚLIWA Tadeusz:: Wybór przemyskiego biskupa unickiego Jerzego Winnickiego na metropolitę kijowskiego (1708-1713). — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 4 [wyd. 1992] s. 59-75: Sum.
 • WISNER Henryk: Likwidacja zboru ewangelickiego w Wilnie (1639-1646). Z dziejów walki z inaczej wierzącymi. — Odrodz. i Reform. w Polsce T. 37: 1993 s. 89-102: rés.
 • WIŚNIOWSKI Eugeniusz: Wartość beneficjów plebańskich w diecezji krakowskiej w świetle Księgi dochodów beneficjówz roku 1529. — Rocz.-i Hum. T. 35: 1987 z. 2 [wyd. 1991] s. 71-81. ——————————————————————————————————
 • BADOWSKI Zbigniew: Konsystorz Generalny Archidiecezji Warszawskiej w latach 1818-1863. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 161-214: tab., rés.
 • BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Przynależność diecezjalna okręgu szczecińskiego i słupskiego pod koniec XIX wieku i w początkach XX wieku. — Studia Koszal-Kołob. Nr 1:1992 s. 127-135.
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w wieku XIX. — Rocz. Łódzki T. 40: 1993 s. 255-270.
 • KOŁBUK Witold: Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim. 1835-1875. Lublin: Wyd. Tow. Nauk. KUL 1992 8° ss. 190, nlb. 4: bibliogr., Zsfg. — Inst. Geogr. Hist. Kośc. w Polsce, Kat. Uniw. Lub., Mater.-y do Atlasu Hist. Chrześc. w Polsce T. 9. Rec.: CABAJ Jarosław. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 155-158.
 • KOROBOWICZ Artur: Status prawny parafii grecko-unickiej w Krakowie w XIX wieku. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 33: 1991-1992 nr 1-2 [wyd.1993] s. 65-72: Sum.
 • KUMOR Bolesław: Nominations to the Catholic episcopal sees of the Roman rite in the period of National Oppression, 1795-1918.W: Religion, State and ethnic groups. New York 1992 s. 27-50.
 • Walachowicz Tadeusz: Kościół katolicki w prawodawstwie Księstwa Warszawskiego. Lublin 1984 ( 652/84, 700/85, 631/86, 664/87, 503/89). Rec.: KARBOWNIK Henryk. Rocz.-i Teol.-Kan. T. 32: 1985 z. 5 [wyd. 1991] s. 131-133.
 • WOJNAR Stanisław: Stan prawny parafii diecezji przemyskiej za rządów Biskupa Antoniego Gołaszewskiego w świetle ustaw józefińskich. Fragm. pracy. — Studia Koszal.-Kołob. Nr 1: 1992 s. 137-159.
 • ŻUCHOWSKA Zofia: Polikarpa Girsztowta Mapa rzymsko - katolickich diecezji w Rosjiwydana w 1857 roku. — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 567-574: Sum. ——————————————————————————————————
 • ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Kościół ewangelicko-unijny w Bydgoszczy w latach 1920-1939. — Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy Studia Hist. Z. 3: 1993 s. 87-105: rys., tab.
 • ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Kościoły nierzymskokatolickie w Bydgoszczy w przededniu II wojny światowej. — Rocz. Teol. R. 35: 1993 z. 2 s. 143-154.
 • CZEMBOR Henryk: Ewangelicki Kościół Unijny na polskim Górnym Śląsku. (1922- 1939). Katowice 1993 8° ss. 2, 275: indeks, Sum.
 • DUBIEL Stanisław: Projekt drugiego synodu diecezji lubelskiej z 1939 roku. Lublin 1993 8° ss. 245.
 • GÓRALSKI Wojciech, CHMIELIŃSKI Andrzej R.: Geneza, przygotowanie i przebieg synodu płockiego z 1927 r. — Studia Płoc. T. 19-20: 1991-1992 [wyd.1993] s. 299-309.
 • KIEDOS Józef: Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych. — Śląskie Studia Hist.-Teolog. T. 19-20: 1986-1987 [wyd.1991] s. 229-241.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Episkopat Katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa, postulaty - realizacja. Warszawa-Poznań: Polski Dom Wyd. „Ławica” 1992 8° ss. 283. Rec.: OSUCHOWSKI Janusz. Państwo i Prawo R. 47:: 1992 z. 12 s. 83-87.
 • MALAK Kazimierz: Kościół katolicki w Związku Radzieckim w okresie międzywojennym. (1918-1939). — Przegl. Religiozn. 1993 nr 1 s. 117-126.
 • Turowicz Stefan: Kościół ewangelicko-unijny w Polsce 1920-1939. Bydgoszcz 1990 ( 558/90). Rec.: STEGNER Tadeusz. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 1 s. 191-194.
 • WILK Stanisław: Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 1992 8° ss. 464, nlb. 4: bibliogr., indeks, rias., Summ., Zsfg. Rec.: MUSIALIK Wanda. Kwart. Opol. T.42: 1996 nr 1 s. 140-144; ZBUDNIEWEK Janusz. Chrześc. w Świecie R. 22: 1994 nr 4 s. 196-200. ———————————————————————————————————
 • HLEBOWICZ Adam: Kościół w niewoli. Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po II wojnie światowej. Warszawa: Głos 1991 ss. 148, nlb. 4: rias., Rec.: DZWONKOWSKI Roman. Duszpasterz Polski Zagranicą R. 43: 1992 nr 2 s. 205-208; DZWONKOWSKI Roman. Przegl. Wschod. T. 2: 1992-1993 z. 2 s. 494-498; FILIPOWICZ Mirosław. Rev. d'Hist. Eccl. T. 88: 1993 nr 2 s. 684-685; KARWOWSKA Jolanta. Chrześc. w Świecie R. 22: 1992 nr 1 s. 211-213.
 • PAWELCZAK Władysław: Metropolitarny Sąd Duchowny w Poznaniu w latach 1945-1985. — Poznań. Stud. Teol. T. 7: 1992 [wyd.1993] s. 263- 287: tab.
 • PELC Paweł: Położenie prawne Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989. — Więź R. 35: 1992 nr 7 s. 107-121.
 • PELC Paweł: Położenie prawne Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce. (1944- 1989). — Studia Modreviana R. 1: 1993 T. 1 s. 86-97.
 • PELC Paweł: Położenie prawne Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce po drugiej wojnie światowej. Warszawa 1991 ss. 134 [maszynopis powielony].
 • STAWNY Stanisław: Ochrona jedności Kościoła w listach pasterskich Episkopatu Polski w latach 1945-1956. — Kościół i Prawo T. 9: 1991 s. 133-143.
 • URBAN Kazimierz: Kościół prawosławny w Polsce. 1945-1970. (Z zagadnień stabilizacji życia kościelnego). Kraków: Akad. Ekonom. 1992 8° ss. 200: bibliogr., Sum. — Zesz.-y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie, Ser. Specjal. Monogr., nr 109. Rec.: MAJCHROWSKI Jacek M. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 z. 1 s. 163- 164.
 • URBAN Kazimierz: Weryfikacja duchowieństwa prawosławnego w Polsce w 1953 roku. — Studia Modreviana R. 1: 1993 T. 1 s. 112-127.
 • URBAN Kazimierz: Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Białostocczyźnie 1944-1956: „Schizma białostocka"; Sprawa autokefalii Polskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1945-1951; Wybrane problemy życia kościelnego i polityki wyznaniowej państwa. — Białostocczyzna 1991 nr 2 s. 26-29; nr 3 s. 30-32; nr 4 s. 29-32. X. ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROCES
 • FLEMMING Marian: Postępowanie karne i dyscyplinarne przeciwko jeńcom wojennym. — Wojsk. Przegl. Prawn. R. 65: 1992 nr 1-2 s. 3-19.
 • KULISIEWICZ Wojciech: Zaruka (vadium) w prawie litewskim XV-XVII wieku. Warszawa: Wyd. UW 1993 8° ss. 191, 2.
 • Łysiak Ludwik: Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356-1794. Organization, T ä tigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens.Frankfurt am Main 1990 ( 579/90, 696/91). Rec.: MATUSZEWSKI Józef, WYROZUMSKI Jerzy. O Sądzie Najwyższym Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim. Dwugłos w związku z książką Ludwika Łysiaka... Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 169-173; 173-177. WEITZEL J. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis T. 60: 1992 nr 1-2 s. 206-208.
 • MAŁKOWSKI Kazimierz: Zarys dziejów sądownictwa gdyńskiego. 1928-1988. Gdynia: Inst. Badania Prawa Sądowego Ośr. Teren. w Gdań. 1988 8° ss. 60: il. Rec.: SZCZUREK Zbigniew. Zarys dziejów sądu. Rocz. Gdyń. T. 8: 1987-1988 [wyd. 1990] s. 321-322.
 • MIERZEJEWSKI Piotr:Legalizm i oportunizm w polskim procesie karnym. — Wojsk. Przegl. Prawn. R. 64: 1991 nr 3-4 s. 3-20.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Przywilej neminem captivabimus jako gwarancja praw oskarżonego. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1340 Problemy Prawa Karnego T. 19: 1993 s. 128- 138: rez., Zsfg.
 • RATAJCZAK Aleksander: Rola i znaczenia sądownictwa powszechnego w Polsce w latach 1918-1992. (Rozważania na temat niezawisłości sędziów i niezależności sądów). W: Problemy kodyfikacji prawa karnego. Kraków 1993 s. 381-393. ———————————————————————————————————
 • AMIELAŃCZYK Krzysztof: Cicero, Pro Sex. Roscio Amerino: rzymski proces o zabójstwo. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 47-60: Sum.
 • ŁOPOSZKO Tadeusz: Skład kolegiów sędziowskich w sprawach karnych po Lex Aurelia. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 15-22: rés.
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Le règlement des contestations relatives aux limites en droit romain.Łódź: Wyd. UŁ 1993 8° ss. 76. ——————————————————————————————————
 • BIENIAK Janusz: Przebieg procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku. — Pamiętnik Bibl. Kórnic. Z. 23: 1993 s. 5-22: Sum.
 • CHŁOPOCKA Helena: Świadkowie procesu polsko-krzyżackiego w 1339 r. — Pamiętnik Bibl. Kórnic. Z. 23: 1993 s. 23-35: Sum.
 • ROGOWSKI Stanisław: Sądownictwo w aktach lennych książąt śląskich z I połowy XIV wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 31-45: Zsfg.
 • SIERADZAN Wiesław: Świadomość historyczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV-XV wieku. Toruń: UMK 1993 ss. 234, nlb. 1: Zsfg. Rec.: CHŁOPOCKA Helena. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 128-129; OŻÓG Krzysztof. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 280-286.
 • SZYMOSZEK Edward: Iudex w literaturze procesowej XII - XIII wieku. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 236: err., bibliogr., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1388 Prawo T. 214. Rec.: LITEWSKI Wiesław. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.114: 1997 Rom. Abt. s. 528-540.
 • WĘGRZYNEK Hanna: Oskarżenia przeciw Żydom o morderstwo rytualne i profanowanie hostii w Europie do końca XIV wieku. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1993 nr 3-4 s. 15-22.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Miejsce procesu Polski z Zakonem Krzyżackim w 1339 r. w polityce Kazimierza Wielkiego. — Pamiętnik Bibl. Kórnic. Z. 23: 1993 s. 37-45: Sum. ——————————————————————————————————
 • KAMLER Marcin: The Role of Torture in Polish Municipal Judicature in the Second Half of the 16th and the First Half of the 17th Century. — Acta Pol.Hist. T. 66: 1992 s. 53-74.
 • KARBOWNIK Henryk: Deputaci duchowni na Trybunałach Koronnym i Litewskim. — Kościół i Prawo T. 10: 1992 s. 185-202: Zsfg.
 • KAŹMIERCZYK Adam: Sprawa Jakuba Becala, żydowskiego faktora Jana III Sobieskiego w końcu XVII wieku. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 155-171: Sum.
 • KŁACZEWSKI Witold: Szlachta Lubelszczyzny wobec procesu Jerzego Lubomirskiego w 1664 roku. — Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 111-117.
 • KOREDCZUK Józef: Dowód z opinii biegłego lekarza w inkwizycyjnym procesie karnym na przykładzie ze Śląska pierwszej połowy XVIII wieku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 61-75: Zsfg.
 • KOREDCZUK Józef: Uwagi o przesłuchaniu i zeznaniach świadków w inkwizycyjnym procesie karnym. Cz. 1-2. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1247 Prawo T. 194: 1992 s. 131-144; Nr 1277 Prawo T. 197 s. 61-88: Zsfg [80-88 źródła].
 • KUCZYŃSKI Janusz: Niesnaski małżeńskie kielczan oraz ich tło pod koniec XVIII wieku w świetle orzeczeń sądowych . — Rocz. Muz. Narodow. w Kielcach T. 17: 1993 s. 75- 89: Sum.
 • Levack Brian P.: Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej. Wrocław 1991. Rec.: TAZBIR Janusz. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 147-149.
 • LEWANDOWSKA-MALEC Izabela: Postulaty reform procesu sądowego w okresie rokoszu sandomierskiego (1606-1609). — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 53-69: Zsfg.
 • LITYŃSKI Adam: Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w insurekcji 1794 roku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1340 Problemy Prawa Karnego T. 19: 1993 s. 111-127: rez., Zsfg.
 • ŁASZKIEWICZ Hubert Mikołaj: Sąd wójtowsko - ławniczy w Lubline a Trybunał Koronny w 2 połowie XVII wieku. — Rocz.-i Hum. T. 36: 1988 z. 2 [wyd. 1992] s. 161-172: tab., wykr., Sum.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Trybunał Koronny lat 1648-1668 w opinii szlachty. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 283-301: rés.
 • PTAK Marian: Ustrój sądów wolnego państwa milickiego (1521-1742). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215 s. 19-26: Zsfg.
 • Rymaszewski Zygfryd: Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI - XVIII w. Wrocław 1985 ( 719/85, 678/87, 523/89, 578/90). Rec.: CIEŚLAK Edmund. Acta Pol. Hist. T. 65: 1992 s. 248-252.
 • Woźniakowa Maria: Sąd asesorski koronny. 1537-1795. Warszawa 1990 ( 581/90). Rec.: MIKOŁAJCZYK Marian. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 149-151.
 • ZARZYCKI Wacław: Trybunał Koronny dawnej Rzeczypospolitej. Piotrków Trybunalski 1993 8° ss. 137, nlb. 1. Rec.: KOTEWICZ Ryszard. Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 4 s. 82- 84. ————————————————————————————————
 • KOROBOWICZ Artur, WITKOWSKI Wojciech: Funkcje sądowe organów administracji lokalnej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 139-157: rés.
 • NOWAK Zofia: Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909. Kraków: Oficyna Podhalańska 1992 8° ss. 158, nlb. 2, 8 ss. tabl.: 1 facs., fot., 3 mapy, portr.
 • OPAS Tomasz: Sądownictwo w sprawach o naruszenie praw i przywilejów miast prywatnych w okresie zaborów. Cz. 2. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo- Ekonom. T. 13: 1993 s. 163-174: Sum. (Cz. 1- 576/90)
 • Ruszel Krzysztof: Sprawy chłopskie przed sądem dominialnym w Nienadowej w latach 1806-1843. Przemyśl 1989 ( 530/89). Rec.: GAJERSKI Stanisław Franciszek. Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 1 s. 102.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Prokuratura Sądu Kasacyjnego w Księstwie Warszawskim. Toruń 1993 8° ss. 119, nlb. 3. — Studia Iuridica Tow. Nauk. w Toruniu T.20 z. 1.
 • SOBOCIŃSKI Władysław: Sprawy galicyjskie przed sądem Kasacyjnym Księstwa Warszawskiego. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 95-124: Zsfg. ———————————————————————————————
 • CYBULSKI Bogdan: Sądy powszechne w Województwie Śląskim w latach 1922-1928. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 137-171: tab., Zsfg.
 • CYBULSKI Bogdan: Stosunek Komisji Kodyfikacyjnej RP do laików w składach orzekających sądów powszechnych (sędziów pokoju, przysięgłych i ławników). — Acta Univ. Wratisl. Nr 1384 Prawo T. 213: 1992 s. 85-118: Zsfg.
 • GÓRECKI Dariusz: Zasady organizacji sądownictwa w Ustawie Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. T. 55: 1992 s. 33-47: Sum.
 • ŁYCZYWEK Roman: Adwokatura w systemie prawnym Trzeciej Rzeszy. — Palestra R. 36: 1993 nr 9-10 s. 55-65.
 • MARSZAŁEK Piotr Krzysztof: Geneza i działalność Trybunału Obrony Państwa z 1920 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1193 Prawo T. 191: 1992 s. 125-136: Zsfg.
 • PISZCZEK Piotr: Postępowanie uproszczone w początkach II Rzeczypospolitej. (Cz. 1). — Zesz.-y Nauk. UW Filia w Białymst. Prawo Admin. Zarz. Nr 2: 1992 s. 323-373.
 • PISZCZEK Piotr: Postępowanie uproszczone w polskim procesie karnym w latach 1929-1969. Cz. 2 — Białostockie Studia Prawn. Nr 1: 1992 s. 81-145
 • STACHAŃCZYK Piotr: Spór o sądy przysięgłych w Polsce (1930-1938). — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 151-172: Zsfg.
 • STEFAŃSKI Ryszard A.: Prokuratura II Rzeczypospolitej. (Zagadnienia ustrojowe). — Przegl. Sąd. 1992 nr 5-6 s. 70-85.
 • WRZYSZCZ Andrzej: O organizacji okupacyjnego sądownictwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. — Zesz.-y Majdanka T. 14: 1992 s. 113-125: tab., Sum. —————————————————————————————————
 • BASAK Adam: Historia pewnej mistyfikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim. Wrocław: Wyd. UWr. 1993 8°ss. 134: il., Zsfg.
 • BOMBICKI Maciej Roman: Księża przed sądami specjalnymi 1944-1954. Poznań: Polski Dom Wyd. Ławica 1993 8° ss. 307, nlb. 3.
 • BOMBICKI Maciej Roman: AK i WiN przed sądami specjalnymi. Poznań: Polski Dom Wyd. Ławica 1993 8° ss. 327, nlb. 1.
 • BORKOWSKI Janusz: Postępowanie podatkowe w PRL. — Acta Uniw. Wratisl. Nr 1183 Prawo T. 189: 1992 s. 199-206: Zsfg.
 • CZERNIGIEWICZ Rafaela: Relacja o procesie beatyfikacyjnym Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Angeli (Zofii) Truszkowskiej. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 3-4 s. 217-223.
 • KRUSZEWSKI Roman, TYCNER Wanda: Proces Kazimierza Pużaka, Prezydenta Podziemnego Państwa Polskiego. Warszawa: Wyd. Prawn. 1992 8° ss. 166, nlb. 2: 1 facs., fot., portr.
 • PAŚNIK Jerzy: Wybrane problemy orzecznictwa sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko państwu w latach 1946-1953. Mater.‑y Hist. R. 1: 1991 nr 1 s. 29- 50.
 • POKSIŃSKI Jerzy: „TUN” Tatar - Utnik - Nowicki. Warszawa: Bellona 1992 8° ss. 303, nlb. 1, 8 ss portr.: facs., bibliogr., indeks. Rec.: EISLER Jerzy. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 3 s. 142-144; WOJCIECHOWSKA Janina. Przegl. Prawa Karn. T. 9: 1993 [wyd. 1994] s. 82-83.
 • POKSIŃSKI Jerzy: Victis honos. Warszawa: Bellona 1994. 8° ss. 302. Rec.: PRZYJEMSKI Stanisław Maria. Wojsk. Przegl. Prawn. R.67: 1994 nr 3-4 s. 132-136.
 • RAINA Peter: Karol Maria Splett - biskup gdański na ławie oskarżonych. Warszawa: Książka Polska 1994 8° ss. 317: bibliogr., indeks. Rec.: WALKUSZ Jan. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.4 s. 174-176.
 • Rzepliński Andrzej: Sądownictwo w Polsce Ludowej. Między dyspozycyjnością a niezawisłością. Warszawa 1989 ( 543/89, 714/91). Rec.: FRANKOWSKI Stanisław. The Independence of the Judiciary in Poland: Reflections on Andrzej Rzepliński's Sądownictwo w Polsce Ludowej(1989). Arizona Journ. of Intern. a. Compar. Law T. 8: 1991 s. 33-52.
 • SLASKI Ludwik: Lata wykreślone z życia. Proces polityczny i więzienia PRL. Kraków [b. w.] 1992 8° ss. 144: indeks, r és., Sum.
 • Turlejska Maria: Te pokolenia żałobami czarne... Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1945. Londyn 1989 ( 667/88, 606/90, 715/91). Rec.: ZABORSKI Marcin. Słowo Narod. R. 3: 1991 s. 24-26.
 • WĘGIERSKI Jerzy: Aresztowania członków organizacji „Nie” w Małopolsce Wschodniej. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R.3: 1994 nr 5 s. 5-30. XI. PRAWO CYWILNE
 • Delille Gerard: Famiglia e proprita nel Regno di Napoli, XV - XIX secolo. Torino 1988. Tłum. z franc. M. A. Viscaglia (tyt. oryg. Famille et propriet é dans le Royaume de Naples, XVe - XIXe siecle, Rome - Paris 1985).Rec.: MALINOWSKA - KWIATKOWSKA Irena. Czas. Pr.-Hist. T 44: 1992 z. 1-2 s. 216.
 • GÓRALSKI Wojciech: Problem wymiaru prawnego miłości małżeńskiej. — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 125- 144.
 • GRODZISKI Stanisław: Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947). — Kwart. Prawa Prywat. R. 1: 1992 z. 1-4 [wyd.1993] s. 9-56.
 • GRZYBOWSKI Stefan: Zagadnienia kodyfikacji polskiego prawa cywilnego. (Organizacja i wyniki pracy 1919-1992). — Kwart. Prawa Prywat. R. 1: 1992 z. 1-4 [wyd.1993] s. 91-114.
 • KONIECZNY Alfred: Małżeństwa chłopskie we wsiach parafii Łyski przed i po zniesieniu poddaństwa osobistego na Górnym Śląsku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215 s. 95-110: Zsfg.
 • LEŚNIEWSKI Sławomir: Prawo autorskie - rys historyczny. Warszawa: Wydawca 1993 nr 0 s. 38-39: il.
 • SOŚNIAK Mieczysław: Współczesny charakter umowy przewozu na tle historycznoporównawczym. — Studia Iuridica Marit. T. 3: 1993 s. 7- 14.
 • SOŚNIAK Mieczysław: Zarys ewolucji pojęcia umowy obligacyjnej w kontynentalnej cywilistyce europejskiej ostatniego wieku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1271: 1992 Prace Prawn. s. 187-202.
 • STASZKÓW Michał: Radzieckie prawo wynalazcze 1919-1989. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Ktowicach Nr 1271: 1992 Prace Prawn., s. 203-217.
 • WÓJCIK Walenty: Podmioty prawa własności mienia kościelnego w prawie kanonicznym i prawach cywilnych na ziemiach polskich. — Kościół i Prawo T. 10: 1992 s. 127-184.
 • WÓJCIK Walenty: Rozwój ustawodawstwa o małżeństwach mieszanych. — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 177- 231. ————————————————————————————————
 • DAJCZAK Wojciech: Nabycie legatu pod warunkiem „pozostania we wdowieństwie” w prawie rzymskim klasycznym i poklasycznym. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 256 Prawo Z. 32: 1992 s. 11-21: r é s.
 • Domingo Rafael: La legislacion matrimonial de Constantino.Pamplona 1989. Rec.: EJANKOWSKA Elżbieta. Rzeszow. Zesz.-y Nauk. Prawo-Ekonom. T. 11: 1992 s. 189-193.
 • KRASOŃ Magdalena: Ochrona superficies.— Białostockie Studia Prawn. Nr 1: 1992 s. 53-80: Sum.
 • KREMER Andrzej: Titus Aristos Ansichten im Bereich der ungenannten Kontrakte. — Archivum Iurid.Cracov. T. 24-25: 1991-1992 s. 51-65.
 • KRZYNÓWEK Jerzy: Funkcje i stosowanie „precarium” w rzymskim prawie klasycznym. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 137-148: rias.
 • KURYŁOWICZ Marek: Zur nachklassischen Adoption. W: Ars boni et aequi . Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag. Stuttgart 1993 s. 187-201.
 • RESZCZYŃSKI Jarosław: Verba et voluntas. D.35,1,40,1. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: 1992 s. 83-93: Zsfg.
 • Russo Ruggieri C.: La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in eta repubblicana ed imperiale. Milano 1990. Rec.: KURYŁOWICZ Marek. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 1 s. 70-71.
 • SOKALA Andrzej: Lenocinium w prawie rzymskim. Toruń: UMK 1992 8° ss. 92: indeks. — Rozpr.-y Uniw. M. Kopernika. Rec.: ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 261- 263; URBANIK Jakub. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 121-123; ŻAK Elżbieta. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgeschichte T.112: 1995 Rom.Abt. s. 728.
 • SOKALA Andrzej: Pojęcie lenociniumwedług prawa rzymskiego. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 256 Prawo Z. 32: 1992 s. 3-10: r é s.
 • Tafaro Sebastiano: Pubes e viripotens nella esperienza giuridica Romana.Bari 1988. Rec.: ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 271-273.
 • WOLICKI Andrzej: Choroba psychiczna niewolnika jako wada ukryta w greckim prawie handlowym. Świadectwo Platona. — Meander R. 48: 1993 nr 9-10 s. 427-440: Sum.
 • ZABŁOCKA Maria: Nadawanie obywatelstwa rzymskiego. — Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 1-2 s. 215-222: rias.
 • Zabłocka Maria: Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej. Warszawa 1987 ( 707/87 , 533/89 , 732/91 ). Rec.: DAJCZAK Wojciech. Eos T. 79: 1991 fasc. 2 [wyd. 1992] s. 279-280.
 • ZABŁOCKA Maria: Il „ ius trium liberorum ” nel diritto romano. —Bulletino dell'Istituto di Diritto Romano T. 91: 1988 [wyd. 1992] s. 361-390.
 • ZABŁOCKI Jan: Appunti sulla „sacrorum detestatio". — Bulettino dell' Istituto di Diritto Romano T. 92- 93: 1989-1990 [wyd.1993] s. 525-543.
 • ZABŁOCKI Jan: In decem mensibus gigni hominem . — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 3-4 s. 197-210: Sum.
 • Zabłocki Jan: Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa. Warszawa 1990 ( 620/90, 733/91). Rec.: MORABITO Marcel. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 1 s. 125.
 • ZABŁOCKI Jan: Leges de plebiscitis. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 237-246: rias. ——————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: Les dispositions à cause de mort dans l’Europe centre-est et de l’est entre le 16 e et le 18 e sieècle. W: Recueils d. l. Société Jean Bodin pour l’hist. compar. d. inst. T. 61: 1993 (Actes à cause de mort - Acts of last will) s. 197-207.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Pozwolenie na małżeństwo w prawie francuskim XVI-XVIII stulecia. Kraków: UJ 1993 8° ss. 132: rés. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1120 Prace Prawn. Z. 149.
 • PIROŻYŃSKI Jan: Spór o spuściznę księżnej brunszwickiej Zofii Jagiellonki. (1575-1672). — Biul. Bibl. Jagiell. R. 43: 1993 nr 1-2 s. 65-90: tab., Zsfg.
 • SOWINA Urszula: Testaments of the Burghers from Sieradz 1500-1538. — Acta Pol. Hist. T. 67: 1993 s. 47-77.
 • SZTACHELSKA - KOKOCZKA Alina: Obrót nieruchomościami miejskimi na terenie Białegostoku w XVIII w. — Białostocczyzna 1992 nr 4 s. 6-9. ————————————————————————————————
 • B ü rge Alfons: Das franz ö sische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft. Liberalismus und Etatismus. Frankfurt am Main 1991.Rec.: SÓJKA - ZIELIŃSKA Katarzyna. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 209-211. XII. Prawo karne i penitencjarne
 • BARDACH Juliusz: La peine chez les Slaves du Nord et de l'Est avant le XVIIIe siècle. W: Recueils d. l. Société Jean Bodin pour l'hist. compar. d. inst.T. 56: La peine. Cz. 2: Europe avant XVIIIe siecle: 1992 s. 221-231.
 • FILAR Marian: W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego. Toruń: UMK 1992 8° ss. 108: Sum. — Rozpr.-y Uniw. M. Kopernika. Rec.: GUBIŃSKI Arnold. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 5 s. 89-90; TARNAWSKI Maciej. Palestra R. 36: 1993 nr 12 s. 129-131.
 • Guy-Petit Jacques: Ces peines obscures. La prison p é nale en France 1780-1875.Paris 1990. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 219-220.
 • KACZYŃSKA Elżbieta: Praca przymusowa w Rosji carskiej i radzieckiej - kontynuacja czy zmiana. — Przegl. Powsz. R. 110: 1993 nr 4 s. 55-73: rés.
 • KUNICKA-MICHALSKA Barbara: Wybrane kodeksy karne krajów iberoamerykańskich. Charakterystyka ogólna. — Przegl. Prawa Karnego T. 8: 1993 s. 72-87: Sum.
 • Lascoumes Pierre, Poncela Pierette, Leno ël Pierre: A nom de l'ordre. Une histoire politique du code p é nal. Paris 1989. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław.Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 219.
 • MAREK Andrzej: Podstawy prawa karnego krajów anglosaskich. — Przegl. Polic. R. 2: 1992 nr 2-3 s. 97-115: Sum.
 • RÓG Rafał: Polscy królobójcy. Warszawa-Kraków: Wyd. Nauk. PWN 1993 8° ss. 204, nlb. 4: il. Rec.: LESZCZYŃSKI Juliusz. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 137-140.
 • WALCZAK-ŻOCHOWSKA Anna: Nieletni w dawnym prawie polskim. — Studia Iuridica T. 26: 1993 s. 105-110.
 • ZAREMSKA Hanna: Miejsce kaźni w Krakowie w XIV-XVI wieku. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 3 s. 305-312. ————————————————————————————————
 • DĘBIŃSKI Antoni: Sankcje karne za przestępstwo sacrilegium. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 23-33: rés.
 • Dębiński Antoni: Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych. Lublin 1990 ( 631/90). Rec.: GÓRALSKI Wojciech. Rocz.‑i Nauk Prawn. T. 1-2: 1991-1992 [wyd.1993] s. 154-156; KUPISZEWSKI Henryk. Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 268-271; KURYŁOWICZ Marek. Zeitschr. d. Savigny - Stift. f. Rechtsgesch. T. 109: 1992 Rom. Abt. s. 745.
 • Garofalo Luigi: Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana.Padova 1990 Rec.: ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 36: 1993 nr 3-4 s. 209-211.
 • KOWALSKI Henryk: Odpowiedzialność karna za przestępstwa wyborcze w Rzymie (II- I wiek p.n.e.). — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 73- 83: Sum.
 • KURYŁOWICZ Marek: Przestępstwa spekulacji contra annonamw prawie rzymskim. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 5- 14: Zsfg.
 • SŁAPEK Dariusz: Przestępcy na arenach w republice rzymskiej. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 35- 46: Sum.
 • SOKALA Andrzej: Próby ograniczenia stręczycielstwa w Rzymie w konstytucjach V i VI w. n.e. —Toruńskie studia polsko-włoskie T. 2. Toruń 1992 s. 5-14: rias.
 • STEBNICKA Krystyna: Bandytyzm w Egipcie rzymskim. — Meander R. 46: 1991 nr 7-8 s. 309-317: Sum.
 • ŻAK Elżbieta: Rzymskie korzenie zasady in dubio pro reo. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 85-91: Sum. ————————————————————————————————
 • KLEMENTOWSKI Marian Lech: Ewolucje zasad odpowiedzialności w prawie niemieckim do połowy XIII wieku. — Annales UMCS Sec. G. Ius T. 36: 1989 [wyd. 1992] s. 151-169: Zsfg.
 • MANIKOWSKA Halina: Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji. Warszawa 1993 ss. 424, 1, nlb. 32: il,, facs, fot., rés. Rec.: BARDACH Juliusz. Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 405-408; BARDACH Juliusz. Acta Pol. Hist. T.70: 1994 s. 178-182; DYGO Marian. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 94-95.
 • ZAREMSKA Hanna: Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa: Wyd. Semper 1993 8° ss. 172. SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 118-121; Rec.: WIEWIOROWSKI Jacek. Czas. Pr.-Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 135-137. ————————————————————————————————
 • JANICKA Danuta: Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku. Toruń: Tow. Nauk. Toruń.: 1992 8° ss. 150, nlb. 1: bibliogr., Zsfg. — Studia Iuridica Tow. Nauk. w Toruniu, T. 19 z. 1. Rec.: KWIATKOWSKA Irena. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.111: 1994 Germ. Abt. s. 675-676; LESIŃSKI Bogdan. Czas. Pr.-Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 468-469; MIKOŁAJCZYK Marian. Kwart. Hist. R.100: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 119-120; SONDEL Janusz. Ius commune T. 21: 1994 s. 434- 439; URUSZCZAK Wacław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 2 s. 262-263.
 • KAMLER Marcin: Recydywa w przestępczości kryminalnej w Polsce drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 123-131.
 • KAMLER Marcin: Robbery in the Polish Lands during the Second Half of the sixteenth Century. — Acta Pol.Hist. T. 68: 1993 s. 59-77.
 • KAMLER Marcin: Świat przestępczy i jego działania w Poznaniu drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII w. — Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2 s. 65-93: rys.
 • KAMLER Marcin: Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia. Warszawa: PWN 8° 1991 [wyd. 1992] ss. 196. Rec.: KARPIŃSKI Andrzej. Acta Pol. Hist. 69: 1994 s. 159-161; KARPIŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 3 s. 416-423; LESIŃSKI Bogdan. Czas. Pr.-Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 466-468; WIESIOŁOWSKI Jacek. W cieniu pręgierza i szubienicy. Kwart. Hist. R. 100:1993 z. 2 s. 91-97.
 • KARPIŃSKI Andrzej: Prostytutki, złodzieje, czarownice. Z badań nad kobiecą przestępczością w Poznaniu w drugiej połowie XVI i XVII wieku. — Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2 s. 110-132: tab. Rec.: TARNAWSKI Maciej. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 128-130.
 • LITYŃSKI Adam: Z zagadnień reformy prawa karnego w Polsce (1764-1794). — Wiek Oświec. T. 9: 1993 s. 187-195: rés.
 • Łaszewski Ryszard: Prawo karne w dobrach biskupstwa chełmińskiego w pierwszej połowie XVIII wieku. W: Studia Culmensia Historico-Iuridica T. 2 ( 866/88, 635/90 ). Rec.: ROZENKRANZ Edwin. Rocz.Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 276-277.
 • Łaszewski Ryszard: Wiejskie prawo karne XVII i XVIII wieku. Toruń 1988 ( 685/88, 636/90). Rec.: ROZENKRANZ Edwin. Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 274-276.
 • MILEWSKI Stanisław: Kara wystawienia na widok publiczny. — Przegl. Więzienn. Pol. Nr 4-5: 1993 s. 30-49.
 • ORGANIŚCIAK Wojciech: Wojskowe prawo karne a idee humanitarne w Rzeczypospolitej XVIII wieku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1340 Problemy Prawa Karnego T. 19: 1993 s. 139-153: rez., Zsfg. ————————————————————————————————
 • BRUS Anna, KACZYŃSKA Elżbieta, ŚLIWOWSKA Wiktoria: Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 438, nlb. 1: 1 mapa, wykr., err., bibliogr., indeks. —Wydz. Profila., Resoc. i Problem. Społ. UW. Rec.: NOWIŃSKI Franciszek. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 181-184.
 • Kaczyńska Elżbieta: Syberia. Największe więzienie świata (1815-1914). Warszawa 1991 ( 751/91) Rec.: HOŁDA Zbigniew. Przegl. Więzien. Pol. Nr 8: 1994 s. 103-105; KODRĘBSKI Jan. Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 5 s. 99-101; OPACKI Zbigniew. Przegl. Wschod. T. 2: 1992-1993 z. 1 s. 221-224.
 • KACZYŃSKA Elżbieta: Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim 1815-1914. Wyd. II skróc. i popr. Warszawa: Wyd. UW. 1994 8° ss. 328, nlb. 1: 2 mapy, wykr., bibliogr. (Wyd. 1 - 19 92). ————————————————————————————————
 • CYGAN Wiktor Krzysztof: Zbrodnie sowieckie na jeńcach wojennych we wrześniu - październiku 1939 r. — Wojsk. Przegl. Hist. R. 37: 1992 nr 3 s. 118-127.
 • GRZYBOWSKI Maciej: Prawa matki i płodu. [Przestępstwo przerywania ciąży w polskim kodeksie karnym okresu międzywojennego]. — Wprost 1993 nr 6 s. 82-83.
 • GURGUL Józef: Wybrane aspekty prawne zabójstw dokonanych przez NKWD w 1940 r. na polskich jeńcach wojennych. — Wojsk. Przegl. Prawn. R. 65:: 1992 nr 1-2 s. 65-73.
 • STANDO-KAWECKA Barbara: Charakter prawny zakładu poprawczego w kodeksie karnym z 1932 roku. — Przegl. Więzienn. Pol. Nr 4-5 1993 s. 3-16. ————————————————————————————————
 • BASAK Adam: Zagadnienie ludobójstwa „kulturalnego” w świetle wyroku Najwyższego Trybunału Narodowego na Artura Greisera. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1283 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.16: 1993 s. 277-319: Zsfg.
 • BASAK Adam: Zagadnienie ludobójstwa „kulturalnego” w pracach przygotowawczych do Konwencjiz 9 grudnia 1948 r. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1715 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.18: 1995 s. 161-195: aneksy, Zsfg.
 • BOJARSKI Marek: Ewolucja polskiego materialnego prawa o wykroczeniach.— Acta Univ. Wratisl. Nr 1476 Prawo T. 221: 1992 s. 65-83: Zsfg.
 • GARDOCKI Lech: Zagadnienia odpowiedzialności karnej za zbrodnie stalinowskie. — Przegl. Prawa Karnego T. 5: 1992 s. 61-69: Sum.
 • KOSTEWICZ Tadeusz: Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec więźniów politycznych w latach 1944-1956. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 1: 1991 s. 51-87.
 • KOWALSKI Zdzisław, SIL Jan Andrzej: Więzienie na Zamku Lubelskim. 1944-1954. Lublin: Muz. Lubel. 1991 8° ss. 56: facs., fot., 1 mapa, 1 pl., portr.
 • RZEPLIŃSKA Irena: Polityka stosowania kary konfiskaty mienia w PRL. — Arch. Kryminol. T. 18: 1992 s. 147-167: tab.
 • WOJTECKA Anna: Polityka stosowania w latach 1970- 1989 kary dodatkowej przepadku rzeczy. — Studia Prawn. 1993 nr 2-3 s. 165- 182, nlb. 7: tab.
 • ZWOLIŃSKI Stefan: Skazani na śmierć przez sądy WP w latach 1944-1945. Wyroki, których być nie powinno. — Wojsk. Przegl. Hist. R. 37: 1992 nr 1 s. 219-251: tab. XIII. Prawo gospodarcze
 • DOPART Alicja: Z dziejów spółdzielczości kredytowej w Pabianicach. Bank Ludowy 1902-1939. — Pabianiciana T. 1: 1992 s. 105-117: il., tab.
 • ICKIEWICZ Kazimierz: Zarys dziejów banku spółdzielczego w Skórcu 1806-1991. Tczew: Kociewski Kantor Edyt. 1991 8° ss. 119, nlb. 12.
 • JEDYNAK Zdzisław: Murarze i kamieniarze na Górnym Śląsku do początku XIX wieku. — Rocz. Muz. w Gliwicach T. 7-8: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 105-122: il., Sum., rés., Zsfg, rez.
 • KREMER Elżbieta: Problematyka prawna spłat z gospodarstwa rolnego. Kraków: UJ 1993 ss. 122: rés. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1095 Prace Prawn. Z. 145. Rec.: BUDZINOWSKI Roman. Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 56: 1994 z. 1 s. 131-132.
 • MAJEWSKA Gabriela: Polityka handlowa Szwecji w latach 1720-1809. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 8°. Rec.: SZYMAŃSKI Jan. Rocz. Gdań. T. 53: 1993 z. 1 s. 211- 213.
 • MIKLASZEWSKI Stanisław: Izby rolnicze. Zarys rozwoju samorządu rolniczego w Europie współczesnej: nowe prawo o izbach rolniczych. Warszawa 1991 8° ss. 71.
 • NAMITKIEWICZ Jan: Próba charakterystyki i określenie prawa handlowego. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1992 nr 1 s. 24-28.
 • NOWAK Bożena: Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku. Lublin: Wyd. UMCS 1991 8° ss. 184: Zsfg. Rec.: MYŚLIŃSKI Kazimierz. Rocz. Lubel. T. 31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 257-259.
 • NOWAK Marian: Dzieje Banku Ludowego w Lublińcu. —Szkice Lublin. T. 3: 1992 s. 44-57: il., tab.
 • POPOWSKA Bożena: Ewolucja prawa o inwestycjach zagranicznych. — Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 55: 1993 z. 1 s. 73-84: Sum.
 • SKALNIAK Franciszek: Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej. Kraków: Secesja 1992 8° ss. 246, nlb. 2: bibliogr. —Akad. Ekonom. w Krakowie.
 • URBAŃSKA Bożena, NIEZABITOWSKI Michał: Powstanie i rozwój krakowskiego cechu stolarzy do poł. XVI wieku. — Krzysztofory Z. 18: 1991 [wyd. 1993] s. 7-17: tab., Sum.
 • SZYMAŃSKI Edward: Muzułmańskie prawo handlowe. — Przegl. Religiozn. 1994 nr 4: s. 67-73: Sum., rez.
 • WOŚ Tadeusz: Amerykańskie prawo antymonopolowe. W stulecie pierwszej ustawy antymonopolowej. Kraków: [Uniw. Jagiell.] 1992 8° ss. 75: bibliogr. ————————————————————————————————
 • Gallo Filippo: Negotiatio e mutamenti giuridici nel mondo romano. Imprenditorialit à e diritto nell'esperienza storica. Palermo 1992 s. 133-167. Rec.: KRZYNÓWEK Jerzy. Prawo handlowe rzymian. Przegl. Prawa Handl. 1994 nr 7-8 s. 37-41.
 • KRZYNÓWEK Jerzy: Granice praepositio przy actio exercitoria . —Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 175-189: rias.
 • KURYŁOWICZ Marek: Ustawodawstwo rzymskie w sprawie fałszywych miar i wag. — Biul. Lub. Tow. Nauk. T. 33: 1991 nr 1-2 [wyd.1993] s. 73-7. ————————————————————————————————
 • BURKIEWICZ Wojciech, DMOWSKI Jacek: Pożyczka morska w średniowiecznym prawie włoskim. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Gdań. Studia Iuridica Maritima T. 2: 1990 [wyd. 1992] s. 7-23: Sum., rez.
 • GOLIŃSKI Mateusz: Die Anfänge der Kaufhäuser und Reichkrame in den schlesichen Städten. — Zeitschr. f. Ostforsch.R. 42: 1993 z. 1 s. 1-20: Sum.
 • WALACHOWICZ Jerzy: Regulacja prawna funkcjonowania solin i solarzy kołobrzeskich w średniowieczu. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 7: 1992 z. 1 s. 5-14. ————————————————————————————————
 • Maroszek Józef: Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku. Białystok 1990 ( 658/90). Rec.: KOCHANOWICZ Jacek. Studia Podlaskie T. 4: 1993 s. 320-322; KOWALSKI Waldemar. Nasza Przeszłość T. 78: 1992 s. 391-395.
 • POSTOŁOWICZ Leszek: Bartnictwo w dawnej Puszczy Grodzieńskiej do końca XVII w. — Białostocczyzna 1991 nr 3 s. 9-12.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Handel na pograniczu polsko - śląskim w świetle danych komory celnej w Częstochowie z 1584 r. — Kwart. Hist. R. 49: 1992 nr 4 s. 3-16.
 • SIEKIERSKI Maciej [Mikołaj]: Landed Wealth in the Grand Duchy of Lithuania. The Economic Affairs of Prince Nicholas Christopher Radziwiłł (1549-1616). — Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 239-308; T. 21: 1992 s. 195-300: bibliogr. Rec.: JURKIEWICZ Jan. Acta Baltico-Slavica T. 20: 1989 [wyd. 1991] s. 356-359. ————————————————————————————————
 • BANDURKA Mieczysław: Rzemiosło w Pabianicach w okresie XIX wieku. — Pabianiciana T. 2: 1993 s. 63-73: tab.
 • GAJEWSKI Stanisław: Duchowieństwo w Królestwie Polskich wobec Towarzystw Rolniczych 1897-1914. —Rocz.‑i Hum. T. 38: 1990 z. 2 [wyd.1993] s. 183-223: tab., Sum.
 • KOPRUKOWNIAK Albin: Aktywność parcelacyjna Banku Włościańskiego w pow. bialskim (1899-1908). — Rocz. Bial.-Podl. T.2: 1994 s. 53-75: Sum.
 • KOSIK Jan: O działalności spółek polskich pod rządem ustawy niemieckiej z 1889 roku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1271: 1992 Prace Prawnicze s. 110-121.
 • LANDAU Zbigniew: Pierwszy polski Bank Emisyjny (1828-1885). — Mówią Wieki R.37: 1993 nr 4 s. 25-28.
 • NEČAS Ctibor: Początki ekspansji czeskiego kapitału bankowego do Galicji. — Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-1991 [wyd. 1993] s. 121-142: rés.
 • SITEK Eugeniusz: Działalność gospodarcza francuskich spółek kapitałowych w przemyśle włókienniczym Królestwa Polskiego (1878-1914). — Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-1991 [wyd.1993] s. 143-153: rés. ————————————————————————————————
 • BADZIAK Kazimierz: Kartelizacja w przemyśle metalowym II Rzeczypospolitej. Porozumienie w dziale wytwórczości gwoździ i drutu. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.1: 1993 s. 141-159: Sum.
 • BADZIAK Kazimierz: Kartelizacja przemysłu II Rzeczypospolitej. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 47: 1992 s. 51-60: r és.
 • CHYRA-ROLICZ Zofia: Z tradycji polskiej spółdzielczości II Rzeczypospolitej. Idee, fakty, dokonania. Warszawa - Poznań: Ławica 1992 8° ss. 101: bibliogr.
 • DĄBROWSKI Roman: Kapitał niemiecki w życiu gospodarczym Pomorza Gdańskiego w latach 1920-1939. — Przegl. Zach.-Pomor. T.35: 1991 z.4 [wyd. 1993] s. 57-69: Zsfg.
 • DUDA Stanisław: Rozwój rzemiosła w Lublinie w okresie międzywojennym. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. H: Oeconomia, Vol. 25: 1991 [wyd. 1993] s. 45-54: Sum.
 • GAJ-PIOTROWSKI Wilhelm: Emisja bonów tarnobrzeskich w 1919 roku. —Łódzki Numiz.[Nr] 21: 1992 s. 37-42: il.
 • GLANZ Celestyn: Wady oświadczeń woli w prawie spółkowem. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1992 nr 2 s. 29-32;; nr 3 s. 26-28; Cz. 2. Przegl. Prawa Hand. 1993 nr 4 s. 26-28; nr 5 s. 25-28.
 • GOŁĘBIOWSKI Jerzy: Udział reprezentantów elity rządzącej we władzach przedsiębiorstw państwowych w Polsce w okresie międzywojennym. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 223-239: Sum.
 • GÓRAL Lesław: Instytucja kredytu komunalnego w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia. — Samorząd Teryt. R. 3: 1993 nr 11 s. 10-20: tab.
 • MACHALSKI Stanisław: Spółka cicha. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Hand. 1993 nr 10-11 s. 32-36; nr 12 s. 26-28; nr 13 s. 30-32.
 • Nowak Marek: Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków 1988 ( 594/89). Rec.: LANDAU Zbigniew. Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-1991 [wyd.1993] s. 264-267.
 • NOWAK Marek, WŁUDYKA Tadeusz: Rynek kredytowy w Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Secesja 1992 8° ss. 108, nlb. 4: bibliogr., Zsfg. — Prace Kom. Nauk Ekonom., Pol. Akad. Nauk Oddz. w Krakowie, nr 14.
 • NOWAK Marek, WŁUDYKA Tadeusz: Towarzystwo Kredytowe w Drugiej Rzeczypopolitej. — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 4 s. 507-516: Sum.
 • STOBRAWA Włodzimierz: Polskie banki akcyjne w Poznaniu w okresie inflacji (1919-1923). — Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2 s. 207-222: tab.
 • SYCZ Mirosław: Spółdzielczość ukraińska II Rzeczypospolitej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach (1934). — Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 3 s. 37-44.
 • SZPYRA Edward: Rynek ubezpieczeniowy w II Rzeczypospolitej. — Wiad.‑i Ubezp. R. 45: 1992 nr 7-9 s. 25-28: tab.
 • ZAGÓRA-JONSZTA Urszula: Problemy finansowo-gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej. — Zesz.‑y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie Nr 126: 1993 s. 93-123: Sum. ————————————————————————————————
 • PACZYŃSKA Irena: Krajowa pożyczka wewnętrzna 1951 r. i jej realizacja w województwie krakowskim. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 4 s. 527-549: tab., Sum. XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy
 • BIEDA Tadeusz: Sieć kas Stefczyka w Polsce południowo-wschodniej w latach 1890-1939. — Rzeszow. Zesz. Nauk. Prawo-Ekonom. T. 14: 1993 s. 113-134: tab., Sum.
 • MAGNUSZEWSKA-OTULAK Grażyna: Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkij Brytanii. Raport Beveridge'a. Warszawa: IPiSS 1992 8° ss. 124: bibliogr., Sum. — Studia i Mater. Inst. Pracy i Spraw Socjal. z. 3 (364).
 • SADOWSKA Jolanta: Ubezpieczenia na wypadek choroby w wybranych krajach Europy w XIX i pierwszej połowie XX w. — Polityka Społ. R. 19: 1992 nr 2 s. 18-21. ————————————————————————————————
 • MROZEK Stanisław: Praca najemna w Cesarstwie późnorzymskim. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1263 Antiquitas T. 16: 1992 s. 95-105: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • MIĄŻEK Ryszard: Centralne związki zawodowe na Górnym Śląsku na początku XX w. — Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Inż w Opolu Nauki Społ. Z. 36: 1993 s. 89-94: rés., Sum. ————————————————————————————————
 • KONIECZNY Alfred: „Organizacja Schmett” i jej obozy pracy dla Żydów na Śląsku w latach 1940-1944. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1207 Studia nad Faszyzmem i Zbrod. Hitler. T. 15: 1992 s. 281-314.
 • PIOTROWSKI Jacek: Sanacyjny ruch syndykalistyczny na Górnym Śląsku w świetle „Polski Zachodniej". (1926-1939). — Studia Śl. T. 52: 1993 s. 185-196: Sum., Zsfg.
 • SADOWSKA Jolanta: Prawnoorganizacyjne podstawy ubezpieczeń na wypadek choroby w Polsce (1920-1939). — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce T. 9: 1993 s. 17-58: il., tab.
 • SROKA Irena: Robotnicy przymusowi na Górnym Śląsku i ich eksploatacja przez okupanta hitlerowskiego. — Studia i Mater. z Dziej. Śl. T. 19: 1991 [wyd. 1992] s. 138-166: tab.
 • SZPYRA Edward: System emerytalny PZUW w okresie II Rzeczypospolitej. —Wiad.-i Ubezp. R. 45: 1992 nr 4-6 s. 19-21.
 • WSPÓŁPRACA Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków we Lwowie w akcji opieki nad inwalidami wojennymi (1915-1916). Fragm. — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce T. 9: 1993 s. 58-69: tab.
 • ZAŁOŻENIA i wyniki polskiej społecznej polityki ubezpieczeniowej (1918-1935). Fragm. książki „Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935” — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce T. 9: 1993 s. 17-58: il., tab. XV. Prawo narodów i stosunki międzynarodowe
 • ANTONOWICZ Lech: Granica wschodnia Polski ze stanowiska prawa międzynarodowego. —Stos. Międzynar. T. 16: 1992 s. 17-23.
 • CZAPLIŃSKI Władysław: International Legal Aspects of Polish - Lithuanian Relations. — Polish Yearbook of International Law T. 19: 1991-1992 s. 31-48.
 • Gr ünberg Karol, Serczyk Jerzy: Czwarty rozbiór Polski. Z dziejów stosunków radziecko - niemieckich. Warszawa 1990 ( 686/90, 806/91). Rec.: ZACHARIAS Michał Jerzy. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 162-168.
 • KOSMAN Marceli: Orzeł i Pogoń. Z dziejów polsko - litewskich XIV - XX w. Warszawa: Książka i Wiedza 1992 8° ss. 379, nlb. 1: bibliogr., indeks. Rec.: BARDACH Juliusz. Przegl. Wschod. T. 1: 1991 z. 4 [wyd. 1992] s. 893-897. KRÓL Eugeniusz Cezary. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 19-20; SERCZYK Jerzy. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 102-105.
 • MADEJ Marek: Etapy zmian w statusie prawnym Domunium Kanady na drodze do suwerenności i odrębności państwowej. — Przegl. Polon. R. 18: 1992 z. 2 s. 27-40: Sum.
 • MICHALUS Jacek L.: Definicja terroryzmu międzynarodowego. — Ruch Prawn. Ekonom. i Socjol. R. 55: 1993 z. 4 s. 65-75: Sum.
 • OGIŃSKI Józef M.: Dyplomatyczni przedstawiciele przy Stolicy Apostolskiej w XX w. Warszawa: Heliodor 1993 16° ss. 43, nlb. 1.
 • PISKORSKI Jan M.: Tysiąc lat granicy polsko-niemieckiej. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 597-615.
 • SOZAŃSKI Jarosław: Struktura organizacyjna Zakonu Maltańskiego na tle prawa międzynarodowego. — Przegl. Stos. Międzynar. 1990 nr 3-4 s. 77-90: Sum.
 • SOZAŃSKI Jarosław: Zakres udziału Zakonu Maltańskiego w stosunkach prawnomiędzynarodowych. — Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 9 s. 74-79.
 • WANDYCZ Piotr: Z dziejów dyplomacji. [Wrocław: Universitas] 1989 8° ss. 153 nlb. 1 [Przedr. fotooffs. oryg. Londyn 1988].
 • Zernack Klaus: Preussen-Deutschland-Polen. Berlin 1991. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Przegl. Zach. R. 48: 1992 nr 2 s. 219-222. ————————————————————————————————
 • CIOBANU Veniamin: Cauze politice si implicatii juridice ale stabilirii raporturilor romano-polone la sfisitul secoluli XIV (1387-1396). —Annarul Inst. de Ist. si Arheol.„A.D. Xenopol”. T. 27: 1990 s. 103-119.
 • DRABINA Jan: Kontakty papiestwa z Polską 1378-1417 w latach wielkiej schizmy zachodniej. Kraków: Nomos 1993 8° ss. 135. Rec.: KUMOR Bolesław. Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 62: 1993 s. 381-384; SZCZUR Stanisław. Studia Hist. R. 37: 1994 z. 2 s. 263-273. Polem. DRABINA Jan. Tamże s.275-277.
 • DRABINA Jan: Wysłannicy Stolicy Apostolskiej w Polsce w dobie wielkiej wojny z Zakonem 1409-1411. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 81-89.
 • DRABINA Jan: Papiescy wysłannicy na ziemiach polskich w latach panowania królowej Jadwigi (1384-1399). — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 4 s. 447-459: Sum.
 • KRUPA Katarzyna: Polityczne związki Giedyminowiczów z Nowogrodem Wielkim w latach 1430-1471. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 289-306: tabl., mapa.
 • SUŁKOWSKA-KURAŚ Irena, KURAŚ Stanisław: La Pologne et la papauté d'Avignon. W: Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon. Rome 1990 s. 113-133.
 • SZCZUR Stanisław: Zjazd wyszehradzki z 1335 roku. — Studia Hist. R. 35: 1992 z. 1 s. 3-18: Sum.
 • Szczur Stanisław: Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej. Kraków 1990 ( 704/90, 823/91). Rec.: JASIŃSKI Kazimierz. Zap.-i Hist. T. 57: 1992 z. 4 s. 147-148. ————————————————————————————————
 • ANUSIK Zbigniew: Misja polska w Sztokholmie w latach 1789-1795. Łódź 1993 8° ss. 179: Sum.
 • ANUSIK Zbigniew: Wznowienie stosunków dyplomatycznych polsko-szwedzkich u progu obrad Sejmu Czteroletniego. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 49: 1993 s. 67-95.
 • Cegielski Tadeusz: Das Alte Reich und dei erste Teilung Polens. 1768-1774. Warszawa-Stutgart 1988 ( 778/88, 697/91 ). Rec.: FUCHS Peter. Hist. Zeitschr. T. 225: 1992 z. 1 s. 206-208.
 • Cegielski Tadeusz, Kądziela Łukasz: Rozbiory Polski 1772-1793-1795. Warszawa 1990 ( 698/90). Rec.: KUSTRA Krzysztof. Przegl. Powsz. R. 109: 1992 nr 6 s. 509-513; NOSOV B.V. Sov. Slavjanoved. [R. 27]: 1991 [nr]6 s. 110-112; OLKUŚNIK Marek. Wiad. Hist. R. 35: 1992 nr 1 s. 42-44; ŚLUSARSKA Magda. Więżź R. 35: 1992 nr 6 s. 144-149.
 • DYGDAŁA Jerzy: Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia 1733 roku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 103-124: Zsfg.
 • SZYMANIAK Wiktor: Organizacja dyplomacji Prus Książęcych na dworze Zygmunta Starego 1525-1548. Bydgoszcz: Wyż. Szk. Pedag. Wyd. Uczel. 1992 8° ss. 213: bibliogr., indeks, Sum., Zsfg.
 • TYGIELSKI Wojciech: Z Rzymu do Rzczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce XVI - XVII w. Warszawa: Historia pro Futuro 1992 8° ss. nlb. 4, 315: bibliogr. — Rozpr.-y Wyd. Fundacji „Historia pro Futuro", T. 2. ————————————————————————————————
 • PIJAJ Stanisław: Wpływ ugody węgiersko-chorwackiej 1868 r. na formułaowanie postulatów rezolucji sejmu galicyjskiego z 24 września 1868 r. — Rocz.-i Nauk.-Dydak. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Z. 126 Prace Hist. Z. 13: 1992 s. 79-102. ————————————————————————————————
 • BATOWSKI Henryk: Polska dyplomacja na obczyźnie. 1939-1941. Kraków: Wyd. Literac. 1991 8° ss. 501, nlb. 2, 4 ss. tabl.: Sum., r és. Rec.: BARTOSZEWICZ Henryk. Sprawy Międzynar. R. 45: 1992 nr 7-12 s. 213-215 oraz w jęz. ang. Polish Quart. Int. Aff. T. 1: 1992; KORZON Andrzej. Kwart. Hist. R.100: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 149-151; TARKA Krzysztof. Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 236-239; WANDYCZ Piotr. O polskiej dyplomacji. Zesz.-y Hist. Z. 100: 1992 s. 198-201. Repl. BATOWSKI H. tamże Z. 102: 1992 s. 229-230.
 • BAUMGART Marek: Londyn-Berlin 1918-1939. Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej. Szczecin 1993 8° ss. 280.
 • BAUMGART Marek: Wielka Brytania i Polska w 1933 roku. (Wokół przejęcia władzy przez Hitlera i kwestii Paktu Czterech). — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. nr 98 Szczeciń. Studia Hist. Nr 6: 1992 s. 141-159: Zsfg.
 • BESTRY Jerzy: Polska służba konsularna w Czechosłowacji w okresie międzywojennym. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 429-437: il., Zsfg.
 • BIERZANEK Remigiusz: Bezpieczeństwo regionalne i system rozstrzygania sporów. W: Polityczno-prawne aspekty zapobiegania konfliktom i pokojowego roztsrzygania sporów w systemie KBWE. Warszawa 1992 s. 7-12.
 • BRZEZIŃSKI Andrzej Maciej: Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji (1919-1939). Łódź: Wyd. Uniw. Łódz. 1992 8° ss. 178, nlb. 1: bibliogr., r és.
 • CESARZ Zbigniew Kazimierz: Polska a Liga Narodów. Kwestie terytorialne w latach 1920-1925. Studium prawno-polityczne. — Wrocław: Wyd. UWr. 1993 8° ss. 216: mapy, Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1493 Politologia T. 8
 • DOMINICZAK Henryk: Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 287, nlb. 1, 16 ss. tabl.: fot., mapy, portr., err., bibliogr., indeksy.
 • ESSEN Andrzej: Polska a Mała Ententa. 1920-1934. Warszawa-Kraków: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 335, nlb. 1: bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg. Rec.: GARLICKA Anna. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 156-159; KRASZEWSKI Piotr. Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 2 s. 318-320; SZCZEPAŃSKA Anna. Przegl. Zach. R.49: 1993 nr 1 s. 187-191.
 • ESSEN Andrzej, ŁAPTOS Józef: Systeme d'alliances ou accords bilatéraux? La Pologne face a l'entente franco-tchécoslovaque de 1924. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1004 Prace Hist. Z. 98: 1992 s. 91-109.
 • Fleischhauer Ingeborg: Der Pakt Hitler - Stalin und die Initiative der deutschen Diplomatie 1938-1939.Berlin 1990. Rec.: ŻERKO Stanisław. Przegl. Zach. R. 48: 1992 nr 4 s. 209-212.
 • FOTEREK Dariusz: Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne w latach 1933-1935. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 98 Szczeciń. Studia Hist. Nr 6: 1992 s. 161-172: Zsfg.
 • FRISZKE Andrzej: Spór o konkordat w Polsce w roku 1925. — Więź R. 36: 1993 nr 10 s. 60-69.
 • JASUDOWICZ Tadeusz: Widmo krąży po Europie: bezprawie paktu Ribbentrop-Mołotow. Toruń 1993 8° ss. 278.
 • KAMIŃSKI Marek Kazimierz: W kierunku państwa satelickiego. Stosunki polsko-sowieckie od końca kwietnia 1943 do początku lipca 1945. — Arka 1993 nr 42 s. 112-133.
 • KAMIŃSKI Marek K[azimierz]: Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1939-1945. Warszawa: Wyd. „Oświata” 1992 8° ss. 104. Rec.: ZNAMIEROWSKA-RAKK Elżbieta. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 157-160.
 • KARSKI Jan: Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 od Wersalu do Jałty. Przeł. [z ang.] Elżbieta MORAWIEC. Warszawa: PIW 1992 8° ss. 547, nlb. 1: bibliogr., indeks (por. 749/88).
 • Kisielewski Tadeusz: Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943. Warszawa 1991 ( 843/91). Rec.: BARTOSZEWICZ Henryk. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 154-158; KAMIŃSKI Marek. Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 1-2 s. 239-242; KORYN Andrzej. Sprawy Międzynar. R. 45: 1992 z. 3 s. 199-202; KOZEŃSKI Jerzy. Przegl. Zach. R. 48: 1992 nr 1 s. 189-192; tenże Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 1 s. 294-298; MIKIETYŃSKI Piotr. Studia Hist. R.36: 1993 z.2 s. 264-267; VALENTA Jaroslav. Slovansky Prehled. 1992. Repl.[do pracy Valenty]: KISIELEWSKI Tadeusz. Dzieje Najnow. R.25: 1993 z.2 s. 90-100; WANDYCZ Piotr. Zesz.‑y Hist. 108: 1994 s. 112-120.
 • KUGLARZ Paweł: Konkordat Stolicy Apostolskiej z III Rzeszą (1933) na tle regulacji prawnych stosunku Kościoła do państwa w Niemczech po I wojnie światowej. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1052 Prace Prawn. Z. 141: ;1992 s. 7-36: Zsfg.
 • KUDŁASZYK Andrzej: Stolica Apostolska wobec prób odzyskania niepodległości przez Polaków. — Zesz.-y Nauk. Wyż. Szk. Pedeg. w Opolu Nauki Społ.-Polit. Nr 5: 1992 s. 123-131.
 • LECZYK Marian: Wojskowe aspekty polskiej polityki wschodniej w latach 1922-1925. — Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 2 s. 53-74.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej. Warszawa: Wyd. Sejm. 1992 8° ss. 293, nlb. 3, 72 ss. tabl.: facs., fot., portr., bibliogr., indeks. Rec.: WANDYCZ Piotr. Zesz.‑y Hist. Z. 103: 1993 s. 182-184.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Polska w Europie i świecie. 1918-1939. Szkice z dziejów polityki zagranicznej i położenia międzynarodowego II Rzeczypospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza 1990 8° ss. 301, nlb. 2.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Stosunki polsko-estońskie. 1918-1939. Gdańsk: Inst. Bałt. 1992 8° ss. 210, nlb. 2, 24 ss. tabl., 1 k. mapa złoż.: facs., fot., portr., Sum. —Wyd.-a Inst. Bałt. w Gdańsku Nr 15, Seria Baltozn. T. 1. Rec.: MATERSKI Wojciech. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 2 s. 156-159; SKRZYPEK Andrzej. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z. 4 s. 161-162.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Das Wilno-Problem in der polnischen Aussenpolitik 1918-1939. — Nordost-Archiv R. 2: 1993 z. 2 s. 1-20.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Związek państw bałtyckich w latach 1918-1934-1940. —Kom.-y Inst. Bałt. R. 29: 1992 z. 41 s. 3-34.
 • MADAJCZYK Piotr: Polityka i koncepcje polityczne Gustava Stresemanna wobec Polski. (1915-1929). Warszawa: Inst. Nauk. Polit. PAN 1992 8° ss. 238: bibliogr.
 • Malec-Masnyk Bożena: Plebiscyt na Górnym Śląsku. Opole 1991 ( 832/91). Rec.: CIMAŁA Bogdan. Kwart. Opol. R. 38: 1992 nr 1-2 s. 57-59.
 • STĘPNIAK Władysław: Początki stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią (1918-1919). — Studia z Dziej. Rosji i Europy Środk.-Wschod. T. 27: 1992 s. 57-73: rez., Sum.
 • TOMBIŃSKI Jan: Dyskusje nad projektem Unii Europejskiej w Lidze Narodów. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1002 Prace Hist. Z. 97: 1991 s. 81-96.
 • WATANABE Katsuyoshi: Stosunki dyplomatyczne Polski i Japonii w okresie międzywojennym. — Dzieje Najnow. R. 24: 1992 nr 4 s. 27-35.
 • WYRWA Tadeusz: Stosunki rządu generała Sikorskiego z rządem P étaina. — Zesz.‑y Hist. Z. 101: 1992 s. 32-55. ———————————————————— ————————————
 • BINGEN Dieter, WĘC Janusz Józef: Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991 von der status-quo-orientierung bis zum Paradigmenweschsel.Kraków: UJ 1993 8° ss. 197. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1121 Prace z Nauk Polit. Z. 51.
 • BORODZIEJ Włodzimierz: Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947. Londyn: Aneks 1990 8° ss. 376: bibliogr., indeks. Rec.: ARMSTRONG John Lowell. Kwart.Hist. R. 99: 1992 nr 2 s. 141-146; BARTOSZEWICZ Henryk. Studia z Dziej. Rosji i Europy Środk. - Wsch. T. 27: 1992 s. 209-214; MUSZYŃSKI Józef. Polish Western Affairs T. 32: 1991 nr 2 s. 229-233; SKRZYPEK Andrzej. Sprawy Międzynar. R. 44: 1991 z. 5s. 112-114; WRÓBEL Piotr. Więź R. 34: 1991 nr 6 s. 125-129; WYRWA Tadeusz. Polska w polityce międzynarodowej 1945-1947. Zesz.-y Hist. Z. 95: 1991 s. 215-221.
 • KOBIERSKA MOTAS Elżbieta: Ekstradycja przestępców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec. 1946-1950. Cz. 1-2. Warszawa 1991-1992 8° ss. 229; 263.
 • KOŚCISZ Henryk: Problem współdziałania Stolicy Apostolskiej z ONZ w latch 1945-1964. — Kościół i Prawo T. 9: 1991 s. 81-131.
 • KOŚCISZ Henryk: Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ. — Kościół i Prawo T. 10: 1992 s. 33-74: Zsfg.
 • KRUKOWSKI Józef: Stolica Apostolska i Polska po II wojnie światowej (1945-1989). — Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 65-77.
 • PATER Paulina: Uchwały organizacji wyspecjalizowanych RWPG jako źródło prawa międzynarodowego. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1524 Przegl. Prawa i Admin. T 30: 1993 s. 233-246.
 • WĘC Janusz Józef: Sprawa ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec w latach pięćdziesiątych. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1122 Prace Hist. Z. 107: 1993 s. 115-128: Zsfg. XVI. Ogólne 1. Bibliografie
 • ANTYK w Polsce w 1987. Bibliografia. Oprac. Andrzej PISZCZEK. —Meander R. 46: 1991 nr 9-10 [wyd. 1992] s. 347-415.
 • BIBLIOGRAFIA historii polskiej za rok 1989. Oprac. Waldemar BUKOWSKI, Stanisław GŁUSZEK, Zbigniew SOLAK. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. VIII, 337, nlb. 3, indeks. — Pol. Akad. Nauk, Inst. Hist., Zakł. Inform. Nauk.
 • BIBLIOGRAFIA historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz Krajów Regionu Bałtyku za rok 1990 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Oprac. BARANOWSKI Henryk, ZABORSKA Urszula. — Zap.-i Hist. T. 57: 1992 z. 2-3 s. 163-262.
 • BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Stanisława Grodziskiego (Oprac. Irena DWORNICKA). — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 1-16.
 • BIBLIOGRAFIA prac Profesora Stefana Kieniewicza za lata 1987-1992. (Zestawił Andrzej SZWARC). — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 1 s. 1-6. [Bibligrafia za lata 1930-1986. W: Losy Polaków. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, pod red. Barbary Grochulskiej i Jerzego Skowronka. Warszawa 1987 s. 5-54].
 • BIBLIOGRAFIA publikacji Jerzego Kłoczowskiego za lata 1947-1988. Oprac. Kazimiera WIŚNIOWSKA. — Rocz.-i Hum. T. 34: 1986 z. 2 [wyd. 1992] s. 21-54.
 • BIBLIOGRAFIA zawartości „Kwartalnika Historii Kultury Materialnej". Roczniki 31-40 (1983-1992). — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 41: 1993 nr 3 s. 467-542: indeks autorów.
 • BIBLIOGRAFIA zawartości „Wojskowego Przeglądu Historycznego” w latach 1987-1992. — Wojsk. Przegl. Hist. T. 38: 1993 z. 3 s. 236-265.
 • BIEŃKOWSKA Teresa: Kraków: przegląd wybranych opracowań z lat 1900-1939. Kraków 1993 ss. 74.
 • HARZ Maria, ŚLUSARSKA Jadwiga: Armia Krajowa 1939-1945. Bibliografia selektywna. Warszawa: Wojsk. Inst. Hist. 1992 8° ss. nlb. 2, V, 115: indeks.
 • LIBROWSKI Stanisław: Bibliografia zawartości czasopism Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Tomy 51-60. — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T. 60: 1991 [wyd. 1992] s. 586-592.
 • MATERIAŁY do bibliografii dziejów wojska i wojskowości polskiej zgromadzone w latach 1990-1992. Oprac. OLECH Urszula, SITKIEWICZ Teresa. — Wojsk. Przegl. Hist. T. 38: 1993 z. 4 s. 282-302.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1990. Oprac. Marek WĄSOWICZ, Maria ZABŁOCKA. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 237-306.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1991. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Marek WĄSOWICZ, M. Zabłocka. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 485—559.
 • MNIEJSZOŚCI narodowe w Polsce. 1945-1991. Materiały do bibliografii. [Oprac. zespół w składzie Julian BILSKI i in., pod red. Stanisława DEREJCZYKA]. [Warszawa: Centr. Bibl. Wojsk.] 1992 8° ss. V, 75: indeks.
 • PILARCZY Krzysztof: Przewodnik po bibliografiach polskich judaików. Kraków: UJ, Międzywydział. Zakład Hist. i Kult. Żydów w Polsce 1992 8° ss. 222, nlb. 2: err., indeksy. — Studia Polono-Judaica. Ser. Bibliogr., 1.
 • PUBLIKACJE Polskiej Akademii Umiejętności z dziedziny nauk prawnych. — Kwart. Prawa Prywat. R. 2: 1993 z. 3 s. 402-405.
 • SOSNA Grzegorz: Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Białystok: Białost. Tow. Nauk. [Cz. 1]: Część alfabetyczna. Suplement Cz. 1; [Cz. 2]: Część demograficzna. —Ryboły: [b. w.] 1991-1992 ss. 297; 159 nlb. 2: indeks.
 • UNIWERSYTET Warszawski 1826-1831, 1862-1869 - materiały bibliograficzne. Oprac. BEDNARZ Anna, KRAJEWSKA Jadwiga. Red nauk. J. Krajewska. Warszawa: Wyd. UW 1993 8° ss. 273, 1.
 • WYKAZ rozpraw opublikowanych w „Rocznikach Teologiczno-Kanoniczych” z zakresu historii Kościoła. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 30: 1983 z. 4 [wyd. 1992] s. 186-188.
 • WYKAZ treści tomów I-XXV „Analecta Cracoviensis". 1969-1993. — Analecta Cracov. T. 25 1993 s. 621-668. 2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe
 • Die ANF Ä NGE der st ä ndischen Vertretungen in Preussen und seinen Nachbarl ä ndern. Wyd. Hartmut BOOCKMANN, Elisabeth M Ü LLER - LUCKNER. M ü nchen: R. Oldenbourg 1992 8° ss. 264 nlb. 8. Zawiera m. in.: BOOCKMANN Harmut: Bemerkungen zur fr ü hen Geschichte st ä ndischer Vertretungen in Preussen (s. 39-51); NOWAK Zenon Hubert: Bemerkungen zur fr ü hen Geschichte der Stande in Preussen (s. 52-54); NEITMANN Klaus: Die Landesordnungen des Deutschen Orden in Preussen im Spannungsfeld zwischen Landesherrschaft und St ä nden (s. 59-81); BISKUP Marian: Die St ä nde im Preussen K ö niglichen Anteils 1466-1526 (s. 83-99); MAŁŁEK Janusz: Die St ä nderepr ä sentation im Deutschordensstaat (1466-1525) und im Herzogtum Preussen (1525-1566/68) (s. 101-115); KOSTRZAK Jan: Die St ä ndeprobleme in Altlivland im 15. Jahrhundert (s. 151-157); SAMSONOWICZ Henryk: Die St ä nde in Polen (s. 159-167); RUSSOCKI Stanisław: Gesellschaft und St ä ndestaat im Polen des ausgehenden Mittelaters (s. 169-176).
 • ANTYK w Uniwersytecie Warszawskim. Nauka i nauczanie w okresie od powstania uczelni do 1915 roku. Prawo rzymskie, historia starożytna, archeologia klasyczna. Pod red. nauk. Jerzego KOLENDO. Warszawa: Wyd. UW 1993 8° ss. 206. Zawiera m.in.: KODRĘBSKI Jan: Prawo rzymskie (s. 15-88); KOLENDO Jerzy: Historia starożytna na Uniwersytecie Warszawskim do roku 1915 (s. 89-134).
 • Austria-Polska. Z dziejów sąsiedztwa. Warszawa - Wiedeń 1989 ( 685/89). Rec.: FRAS Zbigniew. O dziejach sąsiedztwa Austrii i Polski. Studia Hist. R. 35: 1992 z. 2 s. 261-270.
 • BANKI spółdzielcze w województwie rzeszowskim w 125-leciu polskiej spółdzielczości bankowej. Pod red. Mariana KAPICY. Rzeszów: Bank Gosp. Żywn. Oddz. w Rzeszowie 1990 8° ss. 351: mapa.
 • Changes in Two Baltic Countries. Poland and Sweden in the XVIII th Century. Wyd. CIEŚLAK Edmund i OLSZEWSKI Henryk. Ponań 1990 ss. 179.— Uniw. A. Mickiewicza w Poznaniu, Hist., nr 164. Zawiera m.in.: TOPOLSKI Jerzy: Polish Economy in the 18th century (s. 7-22); WACHOWIAK Bogdan: Bäuerliche Familie in Pommern um die mitte des 18. Jahrhunderts (s. 73-84: tab.); GRODZISKI Stanisław: L'union entre la Pologne et la Lituanie en faut que forme d'etat (s. 101-111); OLSZEWSKI Henryk: The Power and the Downfull of the Polish Parliament (s. 113-124). Rec.: WŁODARCZYK Edward. Przegl Zach.-Pomor. T. 7: 1992 z. 3 s. 215-219.
 • Crime and Criminal Policy in Japan from 1926 to 1988. Analysis and Evaluation of the Showa Era. Tokyo 1990. Rec.: WOJCIECHOWSKA Janina.Przegl. Prawa Karn. T. 5: 1992 s. 105-107.
 • DROBNOMIESZCZAŃSTWO XIX i XX wieku. Pod red. Stefanii KOWALSKIEJ - GLIKMAN. T. 3 Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 306, nlb. 2: r és., rez. — Inst. Hist. Pol. Akad. Nauk (T. 1 - 859/84, T. 2 - 842/88). Zawiera m. in. NIETYKSZA Maria: Drobnomieszczaństwo a typy miast w Królestwie Polskim w końcu XIX w. (s. 9-31); NAJDUS Walentyna: Ewolucja stowarzyszeń rzemieślników galicyjskich w latach 1722-1918 (s. 68-130); RENZ Regina: Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym (s. 180-253); MUSZKIEWICZ Marian: Kształtowanie się polskiego drobnomieszczaństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. (s. 254-289).
 • DZIEJE Adwokatury na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1992. Praca zbior. pod red. Leona KASPERSKIEGO. Warszawa 1992 8° ss. 91, nlb. 3.
 • DZIEJE Grudziądza. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego DANIELEWICZA. T. 1: (Do roku 1920). [aut. Ryszard BOGUMOLSKI i in.]. Grudziądz: Grudziądzkie Tow. Kult. 1992 8° ss. nlb. 2, 382, 5 kk. tabl.: facs., fot., mapy., 3 portr., rys., wykr., bibliogr.
 • DZIEJE Kazimierza Biskupiego. Praca zbior. pod red. Zbigniewa CHODYŁY. Cz. 1: Monografia- Kazimierz Biskupi. Poznań 1993 8° ss. 194, 2: facs., fot., portr., wykr.
 • DZIEJE miasta Nowego Sącza. Pod red. Feliksa KIRYKA. T. 1. Warszawa - Kraków: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 836, 2 kk. tabl: il., facs., fot., mapy, pl., rys., indeksy. T. 2: pod red. F.Kiryka i Stanisława PŁAZY; aut. Mieczysław ADAMCZYK [et al.] Kraków: 1993 ss. 650, 1: il., facs., fot., mapy, pl., portr.
 • DZIEJE Opalenicy. Pod red. Czesława ŁUCZAKA. Poznań 1993 8° ss. 363, 1: facs., fot., mapa, pl., portr. — Bibl. „Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkop. nr 3.
 • DZIEJE Rogoźna. Pod red. Zygmunta BORASA. Poznań 1993 8° ss. 287, 1: facs., fot., mapa, portr. — Bibl. „Kroniki Wielkopolski". Dzieje Miast Wielkop. nr 2.
 • DZIEJE Sandomierza. Red. Henryk SAMSONOWICZ. T. 1: Średniowiecze. Pod red. Stanisława TRAWKOWSKIEGO .; T. 2: Cz. 1: W okresie świetności. Cz. 2: W czasach stagnacji i upadku; Red. Feliks KIRYK ; T. 3: 1795-1918 Red. Jan M. MAŁECKI. Warszawa: Turpres 1993 8° ss. 184: il, 345: il; 220: bibl., ryc., 176: ryc., bibl.
 • DZIEJE Sejmu Polskiego. Koordynator pracy Juliusz BARDACH. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Wyd Sejm. 1997 8° ss. 392, 288 ss. il.: fasc., fot., rys. (Wyd. 1 - 1993). Zawiera m.in.: BARDACH Juliusz: Sejm dawnej Rzeczypospolitej (s. 7-97); GRODZISKI Stanisław: Parlamentaryzm na ziemiach polskich w epoce porozbiorowej (s. 99-143); GWIŻDŻ Andrzej: Sejm i Senat w latach 1918-1939 (s. 145-202); JANKIEWICZ Adam: Rzeczpospolita bez parlamentu. Organa reprezentacji politycznej w latach 1939-1945 (s. 203-230); DZIAŁOCHA Kazimierz: Organa ustawodawcze w latach 1944-1952 (s. 231-264); KRACZKOWSKI Romuald: Sejm w okresie PRL (s. 265-369). Rec.: BORODZIEJ Włodzimierz. Przegl. Sejm. R.1: 1993 nr 4 [wyd.1994] s. 121-122; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 460-462.
 • DZIEJE Skoczowa. Od zarania do współczesności. Red. Edward BISZORSKI. Skoczów: 1993 8° wyd. 2 ss. 391, 1: mapa, fot., rys., err.
 • Dzieje Warszawy. Pod red. Stefana Kieniewicza. T. 4: Drozdowski Marian Marek: Warszawa w latach 1914-1939. Warszawa 1991 ( 875/91). Rec.: JANOWSKA Halina. Marka Mariana Drozdowskiego Warszawa w latach 1914-1939. Kwat. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 105-116.
 • Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944. Łódź 1991 ( 876/91). Rec.: SZABAT Brabara. Kielec. Studia Hist. T. 11: 1993 s. 199-201.
 • ELEMENTY socjologii prawa. T. 5: Prawo zwyczajowe. Wybór tekstów: Andrzej KOJDER, Elżbieta ŁOJKO, Wiesław STAŚKIEWICZ, Anna TURSKA. Warszawa: Wyd. UW 1993 8° ss. 554.
 • ELITY władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956. Praca zbiorowa. Pod red. Przemysława WÓJCIKA. Warszawa [b. w.] 1992 8° ss. 501. — Inst. Stos. Nauk Społ. UW. Zawiera m. in.: BALCEREK Józef: Struktura społeczna Polski 1939-1949 (s. 59-89); KORNAŚ Jerzy: Koncepcje przeobrażeń ustrojowych w Polsce po odzyskaniu niepodległości w programach głównych ugrupowań politycznych obozu londyńskiego w latach 1943-1944 (s. 98-121); PRZYBYSZ Kazimierz: Program przeobrażeń ustrojowych w Polsce w myśli politycznej Rady Jedności Narodowej oraz opozycji demokratycznej w latach 1945-1947 (s. 122-150); NADOLSKI Marek: Program przeobrażeń ustrojowych w Polsce komunistów i ugrupowań prokomunistycznych w latach 1941-1948 (s. 151-174); KALIŃSKI Janusz: Bilans przemian w gospodarce w latach 1944-1949 (s. 175-185); ZIELIŃSKI Eugeniusz: Struktura i hierarchia ważności instytucji aparatów władzy - charakterystyka elit w latach 1944-1956 (s. 33-356); ZIEMBA Zdzisław Albin: Ideologia stalinowska w prawie karnym i jego doktrynie w latach 1944-1956 (s. 357-3770; DUDEK Antoni: Zarys stosunków Państwo - Kościół w latach 1945-1956 (s. 401-428).
 • ERGEBNISSE der nordpolnischen Historiographie in den Jahren 1945-1990.Toruń: Tow. Nauk. w Toruniu 1992 8° ss. 275: Zsfg. — Zap.-i Hist. T. 57 z. 1.
 • Friedrich Barbarossa. Handlungsspiel räume und Wirkungsweisen den den staufischen Kaisers. Wyd. Alfred Haverkamp. Sigmaringen 1992. Rec.: PISKORSKI Jan M. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 139-141.
 • GLOGAU im Wandel der Zeiten. Red. Werner BEIN, J. SCHELLAKOWSKY, Ulrich SCHMILEWSKI. Würzburg 1992 8° ss. 456. Rec.: PREGIEL Piotr.Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 48: 1993 nr 4 s. 448-449.
 • HISTORIA chłopów polskich. Pod red. Stefana INGLOTA. Jan BORKOWSKI, Wacław KORTA, Czesław SZCZEPAŃCZYK, Leszek WIATROWSKI. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 395, 1 k. portr.: err., bibliogr. Rec.: DĄBROWSKI Stanisław. Rocz.‑i Dziej. Ruchu Lud. R. 28: 1994 s. 125-128.
 • HISTORIA Elbląga. Pod red. Stanisława GIERSZEWSKIEGO i Andrzeja GROTHA. T. 1 (do 1466). Gdańsk: b.w. 1993 8° ss. 303, 1, nlb. 24 s. tabl.: facs., fot.., mapy, pl., rys. Rec.: SAMSONOWICZ Henry. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.1 s. 110-112.
 • HISTORIA Elbląga. Pod red. Andrzeja GROTHA. T. 2 cz. 1: (1466-1626). Oprac. Wiesław DŁUGOKĘCKI [i in.]. Gdańsk: „Marpress” 1996 8° ss. 326, 40 s. tabl. (w tym kolor.): il., facs., fot., mapy, 2 pl., 1 portr.
 • HISTORIA Elbląga. Pod red. Andrzeja GROTHA. T.2 cz.2: 1626-1772. T.3 cz.1: 1772-1850. Oprac. Jerzy DOMINO [i in.]. Gdańsk: „Marpress” 1997-2000 8° ss. 339, nlb. 1, 40 s. tabl.: il., mapy; 320, 32 s. tabl., 1 k. tabl. złoż. luz.: il., mapy.
 • HISTORIA Gdańska. Pod red. Edmunda Cieślaka. T. 3 cz.1: 1655-1793, cz.2: 1793-1815. Pod red. E. Cieślaka. Gdańsk: Wyd. Mor. 1993 8° ss. 754, 2, nlb. 105 s. tabl.: il., facs., fot., nuty, pl., portr.; ss. 435, nlb. 24 s. tabl.: il., facs, fot., pl. (T. 1 (wyd.2) - 905/85, T. 2- 1035/82). Rec.: [T.3/1] DYGDAŁA Jerzy. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 138-141; GROCHULSKA Barbara. Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 3 s. 339-342; [T.3/1-2] HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.1 s. 119-122; ODYNIEC Wacław. Rocz.Gdański 1996 z. 2 s. 145-147; [T.3/2] WOJTOWICZ Jerzy. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 141-142.
 • HISTORIA Gdańska. Pod red. Edmunda CIEŚLAKA. T. 4 cz.1: 1815-1920, cz.2: 1920-1945. Sopot: Lex 1998 8° ss. 544, nlb. 1, 8 s. tabl.: il., facs., fot., 2 pl., portr.; 543, nlb. 2, 8 s. tabl.: il., facs., fot., mapy, pl., portr., rys.
 • HISTORIA i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Tomczaka. Toruń - Warszawa: [b.w.] 1992 8° ss. 350, nlb. 1. —Uniw. M. Kopernika w Toruniu, Nacz. Dyr. Arch. Państw. w Warszawie. Zawiera m. in.: SAMSONOWICZ Henryk: Struktura zawodowa mieszczaństwa w dawnej Polsce (s. 43-51); JANOSZ - BISKUPOWA Irena: Chronologia zjazdów stanów Prus Królewskich w latach 1492-1526 (s. 65-87); SZCZUCZKO Witold: „Egzekucja dóbr” na jesiennym sejmiku generalnym Prus Królewskich w Grudziądzu z 1559 roku (s. 89-95); PORAZIŃSKI Jarosław: Reforma ustroju czy pacyfikacja wewnętrzna? Uwagi nad „Traktatem o elekcji królów polskich” Jerzego Dzieduszyckiego z 1707 roku (s. 117-125); SZYMAŃSKI Józef: Cancelaria regni penes Posnaniensem episcopatum remanebit (s. 129-134); MAŁŁEK Janusz, POLAK Wojciech: Trzy listy sejmowe z czasów Zygmunta Augusta (s. 167-176); CIESIELSKA Karola: Missiva kancelarii miasta Torunia w XVIII wieku (s. 177-187); DYGDAŁA Jerzy: Toruński „Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich [1600-1763]". (Problemy autorstwa i okoliczności powstania oraz dyskusji wokół tego źródła) (s. 189-199); CHMIELEWSKI Zdzisław: Przesłanki modyfikowania procesu aktotwórczego na ziemiach polskich w pierwszej fazie rozwoju akt spraw (1807-1931). Zarys problemu (s. 200-209); ALEXANDROWICZ Stanisław: Rękopiśmienna mapa Inflant i Estonii („zaginione” dzieło Georga von Schwengeln z 1640 roku) (s. 309-333).
 • Historia sejmu polskiego T. 2 cz. 1: W dobie rozbiorów. Napisał Andrzej Ajnenkiel. Warszawa 1989 ( 692/89, 882/91). Rec.: ROLLET Henry. Rev. d'Hist. Diplomat. R. 104: 1990 nr 3-4 s. 231-232.
 • HISTORIA Torunia. Pod red. Mariana BISKUPA. T.1: W czasach średniowiecza (do roku 1454). Oprac. Jadwiga CHUDZIAKOWA (i in.). Toruń: Wyd. Tow. Nauk. w Toruniu - Inst. Hist. PAN 1999 8° ss. 343, 10 k. tabl. złoż., 75 s. tabl.: il., mapy. Rec.: CZAJA Roman. Rocz. Toruń. 27: 2000 s. 181-184.
 • HISTORIA Torunia. Pod red. Mariana BISKUPA. T. 2 cz. 1: U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454-1548). Oprac. M. BISKUP. Toruń: Wyd. Tow. Nauk. Toruń. 1992 8° ss. 260, nlb. 1, 36 ss. tabl., 1 k. pl.: facs., fot., portr., bibliogr. Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsc h.NF). R.44: 1995 z.3 s. 432-433.
 • HISTORIA Torunia. Pod red. Mariana BISKUPA. T. 2 cz. 3: Między barokiem i oświeceniem (1660-1793). Oprac. Jerzy DYGDAŁA, Stanisław SALMONOWICZ, Jerzy WOJTOWICZ. Toruń: Wyd. Tow. Nauk. w Toruniu - Inst. Hist. PAN 1996 8° ss.483, nlb. 1, 80 s. tabl., 2 k. tabl.: il., facs., fot., 1 mapa, 3 pl., portr., rys. Rec.: [T.2 .cz.3] MÜLLER Michael G. Rocz.Toruń. T.25: 1998 s. 121-126.
 • INSTYTUT Historii Polskiej Akademii Nauk 1953-1993. Pod red. Stefana K. KUCZYŃSKIEGO. Warszawa: IH PAN 1993 8° ss. 140, nlb. 1. Zawiera m.in.: BYLINA Stanisław: Dorobek czterdziestolecia (s. 7-42); BARDACH Juliusz: Trudne początki (s. 67-73); GEREMEK Bronisław: Poszukiwanie modelu (s. 90-94); RUSSOCKI Stanisław: Postrzegane z różnej perspektywy (s. 98-101).
 • THE JEWS in Old Poland. 1000-1795. Wyd. Antony POLONSKY, Jakub BASISTA i Andrzej LINK-LENCZOWSKI. London- New York: I.B.Tauris & Co. Ltd Publishers assotiation with The Institute for Polish-Jewish Studies - Oxford 1993 8° ss. 361:ideks, tab. Zawiera m.in.: WYROZUMSKI Jerzy: Jews in Medieval Poland (s. 13-22); PIETRZYK Zdzisław: Judaizers in Poland in the Second Half of the Sixteenth Century (s. 23-35); MATWIJOWSKI Krystyn: Jews and Armenians in Polish-Lithuanian Commonwealth in the Sixteenth and Seventeenth Century (s. 63-72); EISENBACH Artur: The Four Years Sejm and the Jews (s. 73-89); ETTINGER Shmul: The Council of the Four Lands (s. 93-109); BARTAL Israel: The Pinkas of the Council of the Four Lands (s. 110-118); LESZCZYŃSKI Anatol: The Terminology of the Bodies of Jewish Self-Government (s. 132-146); GOLDBERG Jacob: The Jewish Sejm: its Origin and Funcions (s. 147-165); NADAV Mordekhai: Regional Aspects of the Autonomy of Polish Jews. The History of the Tykocin Kehilla 1670-1782 (s. 166-173); HUNDERT Gershon David: The Kehilla and the Municipality in Private Towns at the Edn of the Early Modern Period (s. 174-185); SHMERUK Chone: Hasidism and the Kehilla (s. 186-195); GRODZISKI Stanisław: The Kraków Voivode's Jurisdiction over Jews. A study of the Historical Records of the Kraków Voivode's Administration of Justice to Jews (s. 199- 218); SHILO Shmuel: The individual versus the Community in Jewish Law in pre-Eighteenth Century Poland (s. 219-239); SOBCZAK Jacek: The Condition of the Jewish Population of Wschowa in the Mid Eighteenth Century (s. 235-246); HORN Maurycy: The Chronology and Distribution of Jewish Craft Guilds in Old Poland 1613-1795 (s. 249-266: tab.); PODRAZA Antoni: Jews and the Village in Polish Commonwealth (s. 299-321).
 • KONSTYTUCJA 3 Maja i jej tradycje. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. 67 nlb. 1. — Problemy Nauk. Współcz. Zawiera m. in.: MICHALSKI Jerzy: Geneza Konstytucji 3 Maja (s. 7-18); ZAJEWSKI Władysław: Józef Wybicki i Konstytucja 3 Maja (s. 19-27); CYGLER Bogusław: Pokonstytucyjne próby reform Sejmu Czteroletniego (s. 51-62); AJNENKIEL Andrzej:: Narodziny parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej a polska tradycja konstytucyjna (s. 63-68).
 • KOŚCIÓŁ i społeczności. Rewolucje, demokracje, totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku. Po red. Jana WALKUSZA. Lublin 1993 8° ss. 260, 2, nlb. 1: portr. Zawiera m.in.: WALKUSZ Jan: Wykaz publikacji prof. Zygmunta Zielińskiego (s. 17-31); WILK Stanisław: Odbudowa życia kościelnego na terytorium byłego Cesarstwa Rosyjskiego (1918-1920) (s. 125-140); ŁUCZAK Czesław: Mienie kościelne i stowarzyszeń religijnych w polityce ekonomicznej Niemiec na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy (1939-1945) (s. 209-219); NADOLNY Anastazy: Archiwum Diecezji Chełmińskiej w okresie II wojny światowej (s. 221-242).
 • Kultura średniowieczna i staropolska. Warszawa 1991 ( 887/911) Rec.: ZIELIŃSKA Katarzyna. Przegl. Hum. R. 36: 1992 nr 5 s. 149-151.
 • LIETUVIU atgimimo istorijos studijos. T. 3 Lietuvos valstybes ideja (XIX a. - XX a. pradžia). Vilnius: Žaltvyksle 1991 8° ss. 504, nlb. 3: streszcz., Sum. Zawiera m. in.: SIRUTAVI È IUS Vladas: Konstituciniai sumanymai Lietuvoje XIX a. pradžioje (1806-1812 m.) [Projekty konstytucyjne na Litwie. 1811-1812] (s. 7-28); FAJNHAUZ David: 1863 metu pogrindine valstybe Lietuvoje [Podziemne państwo na Litwie 1863 roku] (s. 41-66); MIKNYS Rimantas: Vilniaus autonomistai ir ju 1904-1905 m. Lietuvos politines autonomijos projektai [Autonomiści wileńscy i ich projekty politycznej autonomii Litwy w latach 1904-1905] (s. 173-198); LAURINAVI È IUS È eslovas: Pasvarstymai Naujuju laiku Lietuvos valstybes pripažinimo klausimu [Rozważania w sprawie uznania nowoczesnego państwa litewskiego] (s. 271-289); LIETUVOS Did ž iosios Kunigaik š tystes ikurimo manifestas (projektas) [Projekt Konstytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego (1811 r.)] Wyd. SIRUTAVI È IUS Vladas (s. 303-309); LIETUVOS konstituciju projektai 1916-1918 metais[Projekty litewskich konstytucji 1916-1918]. Wyd. GRIGARAVI È IUS Algirdas (s. 351-434).
 • LIETUVOS miestu istorijos šaltiniai. T. 2. Zebr. Zigmantas KIAUPA, Edmundas RIMŠA. Vilnius: Mokslas 1992 8° ss. 204, nlb. 3: rez. —Liet. Ist. Inst. (T. 1 - 854/88 ). Zawiera m. in.: KIAUPA Zigmantas: Pirmosios Kauno miesto privilegijos [Pierwsze przywileje dla miasta Kowna] (s. 6-39); BALIULIS Algirdas: Traku miesto privilegijos (Lietuvos Metrikos duomenimis) [Przywileje dla miasta Trok] (s. 39-61); KIAUPIENE Jurate: Vilniaus vietininko Stanislovo Ham š ejaus 1559-1564 m. teismo knygos [Księga sądowa Stanisława Hamszejusa] (s. 61-75); RIM Š A Edmundas: Lietuvos priva è iu miestu herbai [Herby prywatnych miast litewskich] (s. 76-168); KAUNO miesto 1569 m. vartu ir karėemu mokes è iai.[Wykaz podatków Kowna]. Wyd. Z. KIAUPA (s. 189-194).
 • LOUIS the Great. King of Hungary and Poland. Wyd. S. B. VARDY, G. GROSSCH, L. S. DOMONKOS. New York: Columbia University Press 1986 ss. 534. — East Europ. Monogr. Nr 194 Rec.: BŁAZIAK Maria. Studia Źródłozn. T. 34: 1993 s. 103-105.
 • Macht und Recht. Grosse Prozesse in der Geschichte. M ü nchen 1991. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 2 s. 264.
 • MARSZAŁKOWIE Sejmów I Rzeczypospolitej.Wstęp Henryk OLSZEWSKI. Oprac. biogramów i wybór ilustr. Wojciech SIERADZKI, współpr. Jarosław KOTOWICZ i Jolanta WALUKIEWICZ-WOLFRAM. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 8° ss. 122, nlb. 2: portr. (w tym kolor).
 • MIASTECZKA polskie w XIX - XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności. [Red. nauk. Ryszard KOŁODZIEJCZYK]. Kielce: [Kiel. Tow. Nauk.] 1992 8° ss. 324: 1 portr. Zawiera m. in.: KACZYŃSKA Elżbieta: Obywatel czy poddany? Społeczeństwo małych miast a procesy modernizacyjne w Polsce pod zaborami (s. 41-63); GĄSOWSKI Tomasz: Miasteczko galicyjskie i jego mieszkańcy na przełomie XIX i XX w. (s. 105-114); CABAN Wiesław: Badanie struktury społeczno - zawodowej mieszkańców miast Kielecczyzny w latach 1811-1862 (s. 169-188); MARKOWSKI Mieczysław B.: Społeczne zróżnicowanie ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918-1939 (s. 281-293).
 • MIASTO, region, społeczeństwo. Studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Białystok: [Wyd. Filii UW w Białymst.] 1992 8° ss. 362. — Inst. Hist., Filia Uniw. Warsz. w Białymstoku. Zawiera m. in.: BIBLIOGRAFIA publikacji Andrzeja Wyrobisza. (Zestawili: Irena GROCHOWSKA i Ryszard ZIELIŃSKI) (s. 7-28); SAMSONOWICZ Henryk: Dobre i złe dzielnice małych miast w Polsce w XV - XVI w. (s. 31-36); MAROSZEK Józef: Zaginione miasto Zygmuntowo (s. 51-67); KAMLER Marcin: Migracje ludności do dużych miast w Koronie w XVI - XVII wieku w świetle materiałów sądów kryminalnych (s. 69-77); BOGUCKA Maria: Jakub Andersen, szkocki czeladnik kupiecki w Gdańsku w połowie XVII w. (s. 79-81); MOLENDA Danuta: Upadek miast górniczych w Małopolsce i na Górnym Śląsku w XVII i XVIII wieku (s. 83-91); IHNATOWICZ Ireneusz: Głębokie - miasteczko na Białorusi w XVIII w. (s. 93-100); SZTACHELSKA-KOKOCZKO Alina: Handel w miastach dóbr podlaskich Jana Klemensa Branickiego (s. 101-110); URWANOWICZ Jerzy, WOLTANOWSKI Andrzej: Grodno w 1794 r.: miasto i ludność (s. 111-133); JARMOLIK Włodzimierz: Obsługa komunikacyjna posłów litewskich w późnym średniowieczu (s. 189-197); MĄCZAK Antoni: Przestrzeń w strukturze państwa wczesnonowożytnego. Refleksje nad regionem w życiu szlachty polskiej (s. 199-206); CZAPIUK Alina: Uwagi o gospodarce folwarcznej w starostwie tykocińskim w drugiej połowie XVI wieku (s. 207-213); WYCZAŃSKI Andrzej: Kto sądził na wsi małopolskiej w XVI wieku? - sondaż na przykładzie wsi Wary (s. 215-219); IZYDORCZYK-KAMLER Anna: Pozarolnicze formy prac najemnych na wsi małopolskiej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (s. 221-227); RUCIŃSKI Henryk: Drogi awansu polskiej ludności Górnej Orawy i Zamagurza Spiskiego w XVII wieku (s. 229-248); ZIELIŃSKA Teresa: Kosztowności jako składnik wyposażenia kobiet w XVII i XVIII w. (s. 295-303); MRÓZ Lech: Królowie cygańscy (s. 305-321); MIŚKIEWICZ Ali: Ludność pochodzenia tatarskiego w północnej i zachodniej Polsce w latach 1945-1990 (s. 341-348); DUBAS - URWANOWICZ Ewa: Stronnictwa polityczne czy grupy interesów na zjeździe stężyckim? (Maj - czerwiec 1575) (s. 261-273).
 • MINISTROWIE spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa. Pod red. Janusza PAJEWSKIEGO. Szczecin: Polskie Pismo i Książka 1992 8° ss. 204: err.
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Zbiór studiów pod red. Mieczysława WOJCIECHOWSKIEGO. Warszawa 1991 ( 889/91). Rec.: HAUSER Przemysław. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 4 s. 171-173; MROCZKO Marian. Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 263-267; ROMANOW Andrzej. Rocz. Gdań. T. 54: 1994 z. 2 s. 105-107.
 • MNIEJSZOŚCI narodowe w polskiej myśli politycznej XX wieku. Pod red. Jana JACHYMKA. Lublin: Czas 1992 8° ss. 253, nlb. 2. —Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, Inst. Nauk Polit. Zawiera m. in.: ADAMOWICZ Zbigniew: Mniejszości narodowe w Polsce. Liczebność, rozmieszczenie, status (s. 9-34); MAJ Ewa: Mniejszości narodowe w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) (s. 35-58); PAWŁOWSKI Bogusław: Mniejszości narodowe w myśli politycznej Chrześcijańskiej Demokracji (s. 59-82); MICH Włodzimierz: Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939) (s. 83-99); JACHYMEK Jan: Mniejszości narodowe w myśli politycznej ruchu ludowego (s. 100-121); MICHAŁOWSKI Stanisław: Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (s. 122-144); PARUCH Waldemar: Koncepcja konsolidacji państwowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1935 (s. 145-174); TREMBICKA Krystyna: Mniejszości narodowe w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski (s. 175-195); WINIARSKA - TWARÓG Danuta: Mniejszości narodowe w myśli poltycznej Stronnictwa Demokratycznego (s. 196-207); MIECZKOWSKI Antoni: Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej po II wojnie światowej (wybrane problemy) (s. 208-227); JANUSZ Grzegorz: Usytuowanie mniejszości narodowych w społeczeństwie i polityce państwa polskiego po 1945 r. (s. 228-254).
 • NAUCZYCIELOM tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. — Studia Iuridica Nr 25: 1993 ss. 196. Zaw. m.in.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Tajne nauczanie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zarys problematyki (s. 17-26); BAŁTRUSZAJTYS G.: Historia prawa i prawo kościelne na tajnym Wydziale Prawa (s. 115-133); IZDEBSKI Hubert: „Polskie prawo administracyjne” Stanisława Kasznicy. Przyczynek do dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego (s. 167-171);
 • NIEMCY w polityce międzynarodowej. 1919-1939. T. 2: Lata wielkiego kryzysu gospodarczego; T. 3: W dobie Monachium; T. 4: Na przełomie pokoju i wojny 1939-1941. Praca zbiorowa pod red. Stanisława SIERPOWSKIEGO. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 448, nlb. 2; 409, nlb. 5; 477: indeksy. —Niemcy najnowsze w stosunkach międzynar., Uniw. A. Mickiewwicza w Poznaniu Hist. nr 162, 178, 179. (T. 1 - 747/90)
 • NOWE Miasto Lubawskie. Zarys dziejów. Pod red. Mieczysława WOJCIECHOWSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: Urząd Miejski 1992 8° ss. 381: facs., fot., mapy., pl., portr., rys., indeks.
 • OJCZYZNA bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Jacka CHROBACZYŃSKIEGO, Andrzeja JURECZKI i Michała ŚLIWY. Kraków: Wyd. „Secesja” 1993 ss. 715, nlb. 1 ,1: fot., mapy, pl., rys. Zawiera m.in.: BIBLIOGRAFIA prac Prof. Feliksa Kiryka. Zestawił Andrzej JURECZKO (s. 7-22); LABUDA Gerard: Nowe spojrzenie na śląską Kronikę polską (s. 25-40); RÓŻYCKI Edward: Bulla papieża Grzegorza IX z 22 sierpnia 1233 dla dominikanów polskich (s. 41-45); KURAŚ Stanisław: Supliki papieskie jako źródło do historii społecznej Polski średniowiecznej (s. 47-57); LITAK Stanisław: Mapa diecezji łuckiej z około 1792 roku (63-73: aneks); POWIERSKI Jan: O początkach miasta Chełmży i kapituły chełmińskiej (chełmżyńskiej) (s. 101-123); SZCZYGIEŁ Ryszard: Etapy lokacji miast nadbużańskich w XIV-XV wieku. Jedna czy dwie lokacje Chełmna na prawie niemieckim (s. 125-130); PERZANOWSKI Zbigniew: Lanckorona. Powstanie miasta i dzieje jego rozwoju do końca XVI wieku (s. 157-171); ZIELECKI Alojzy: Bukowsko w okresie autonomii Galicji (s. 243-258); KRAMARZ Henryk: Samorząd miejski Lwowa i jego działalność w czasie okupacji rosyjskiej (3 września 1914 - 22 czerwca 1915 r.) (s. 259-270); GOŁĘBIOWSKI Jerzy: Koncepcja utworzenia województwa sandomierskiego i szanse rozwojowe miasta Sandomierza w związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego w latach 1937-1939 (s. 271-281); WYROZUMSKI Jerzy: Czy było polskie prawo osadnicze? (s. 305-310); BACZKOWSKI Krzysztof: Wokół elekcji Władysława II Jagiellończyka na tron węgierski w 1490 r. (s. 375-386); SAMSONOWICZ Henryk: Grupy etniczne w Polsce w XV wieku (461-469); WYROBISZ Andrzej: Mniejszości etniczne i wyznaniowe w miastach Europy wczesnonowożytnej (XVI-XVIII w.) (s. 471-484); GULDON Zenon, KOWALSKI Waldemar: Ludność żydowska w miastach polskich w II połowie XVII w. (s. 485-496); DYBIEC Julian: Uniwersytet Jagielloński a szkolnictwo średnie (1918-1939) (s. 559-569).
 • PAŃSTWO-prawo-sprawiedliwość. Dawniej i dziś. Pod red. Adama LITYŃSKIEGO. Katowice: UŚl. 1993 8° ss. 150, nlb. 2. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowicach Nr 1316. Zawiera m.in.: MIKOŁAJCZYK Marian: Przestępstwa przeciwko życiu w małych miastach polskich (na przykładzie Żywca i Miechowa XVI-XVIII wieku) (s. 62-86: Zsfg); LITYŃSKI A.: Przestępstwa przeciwko powstaniu w prawie insurekcji 1794 roku (s. 87-101: Zsfg); LITYŃSKI A.: Z prac Wydziału Sprawiedliwości Rady Najwyższej Narodowej (1794 rok): „opieka nad więźniami” (s. 102-126: Zsfg); DROGOŃ Andrzej: Uczestnictwo Chrześcijańskiego Związku Ludowego w działalności polskich organów władzy na Górnym Śląsku (1920-1922) (s. 127-150: Zsfg).
 • PAŃSTWO. Ustrój. Konstytucja. Lublin: Wyd. UMCS 1991 8° ss. 358, nlb. 4. Zawiera m. in.: ANTONOWICZ Lech: Status prawnomiędzynarodowy Palestyny (s. 17-25); BURSKA - CIEŚLAK Joanna: Geneza pojęcia socjalnego państwa prawnego w doktrynie niemieckiej (s. 27-42); KLEMENTOWSKI Marian Lech: U źródeł gwarancji wolności osobistej w średniowiecznych prawach europejskich (s. 129-158); MOJAK Ryszard: Uwagi nad modelem urzędu Prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1944-1952 (s. 199-223); ZAWADZKA Barbara: Ddroga rozwojowa rad narodowych. Ku nowemu samorządowi terytorialnemu (s. 327-342).
 • PAUVRES et riches. Société et Culture du Moyen - Age aux Temps Modernes. Mélanges offerts a Bronisław Geremek a l'occassion de son soixantieme anniversaire.Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 396, nlb. 4. Zawiera m. in.: BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Bronisława Geremka do 1990 r. Zestawiła Hanna ZAREMSKA (s. 5-19); STRZELCZYK Jerzy: Arianie i katolicy w państwie wandalskim (s. 33-40: Zsfg); WYCZAŃSKI Andrzej: Opieka nad ludźmi starymi na wsi polskiej w XVI w. (s. 65-70: r és); KŁOCZOWSKI Jerzy: U źródeł polskiej demokracji: demokracja dominikańska (s. 191-197: r és).
 • PIŚMIENNICTWO - systemy kontroli - obiegi alternatywne. Pod red. Janusza KOSTECKIEGO i Aliny BRODZKIEJ T. 1-2. Warszawa: Bibl. Narod. 1992 8° ss. 375, nlb. 1; 422, nlb. 2: indeks. Zawiera m. in.: [T. 1] GOBAN - KLAS Tomasz: Powstanie i kres cenzury w Europie Zachodniej (s. 32-45); GOBAN - KLAS Tomasz: Literacki Gułag. Gławit, czyli najwyższe stadium cenzury (s. 46-59); FILIPCZAK - KOCUR Anna: Kontrola informacji prasowych za Stefana Batorego (s. 60-73); OSSOWSKI Kazimierz: Cenzura prasy w Księstwie Warszawskim (s. 74-121); RAMOTOWSKA Franciszka: Sto lat „cenzury rządowej” pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumrnty wykonawcze (s. 122-174); TOBERA Marek: Cenzura prasy w Cesarstwie Rosyjskim na na przełomie XIX i XX w. (s. 175-223); SZRETER Piotr: Cenzura rosyjska w Warszawie między powstaniem styczniowym a rewolucją 1905-1907. Strategia działania (s. 250-268); WOŹNICZKA - PARUZEL Bronisława: System kontroli polskojęzycznych druków w Prusach Zachodnich a strategia działania wydawców polskich (1848-1914) (s. 355-376).
 • POLACY na Łotwie. Pod red. Edwarda WALEWANDRA. Lublin: Red. Wyd. KUL 1993 8° ss. 349: indeks, mapy. Zawiera m.in.: JEKABSON Eryk: Mniejszość polska w Republice Łotewskiej 1918-1941 (s. 151-171: Zsfg); ALBIN Janusz: Organizacje polskie na Łotwie w latach międzywojennych (s. 203-220); DUREJKO Agnieszka: Polskie organizacje na Łotwie w dwudziestoleciu międzywojennym (s. 221-234: Zsfg).
 • POLISH Democratic Thought from the Renaissance to the Great Emigration. Essays and Documents. Ed. M[ieczysław] B. BISKUPSKI, James S. PULA. Boulder - New York: Columbia Univ. 1990 8° ss. X, 255. Zawiera m. in.: Documents: Nihil Novi 1505; The General Confederation of Warsaw 1573; The Henrican Articles (Pacta Conventa) 1574; Andreae Max. Fredro's Defense of the „Liberum Veto” 1600; The Constitution of May 3, 1791; Połaniec Manifesto 1794; The Manifesto of the Polish Democratic Society (Poitiers 1836) [ang., pol., łac.]. Rec.: ŁUKOWSKI Jerzy [Tadeusz]. Slav. a. East. Europ. Rev. T. 69: 1991 nr 4 s. 745.
 • PRAWO okresu stalinowskiego. Zagadnienia wybrane. [Red. nauk. tomu Michał PIETRZAK]. Warszawa 1992 8° ss. 129. — Studia Iuridica T. 22. Zawiera m. in.: KERSTEN Krystyna: Stalinizm w Polsce (1944-1956) (s. 9-19); TURSKA Anna: Prawo państwa totalitarnego (s. 21-34); REJMAN Genowefa: Prawo karne w latach 1944-1956 (s. 35-60); GRZEŚKOWIAK Alicja: Sądy tajne w latach 1944-1956 (s. 61-75); SZYMANOWSKI Teodor: Podstawy prawne działalności więziennictwa w latach 1944-1956 (s. 77-90); KOSTEWICZ Tadeusz: Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec więźniów politycznych w latach 1944-1956 (s. 91-129). Rec.: PAŚNIK Jerzy. Wojsk. Przegl. Prawn. R. 66: 1993 nr 3-4 s. 107-112.
 • PREZYDENCI i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Andrzeja CHOJNOWSKIEGO i Piotra WRÓBLA. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. 381, nlb. 2: portr., err., indeks.
 • PRZEZ dwa stulecia XIX i XX w. Studia historyczne ofiarowane prof. Wacławowi Felczakowi. Kraków [b.w.]: 1993 8° ss. 211, nlb. 1. Zaw. m.in.: MOKLAK Jarosław: Kształtowanie się struktury Kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej (s. 51-77); DZIADZIO Andrzej: Uwarunkowania polityczne austriackiego (1875) i polskiego (1922) modelu sądownictwa administracyjnego (s. 101-117).
 • PROBLEM granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego. (1918-1990). Praca zbiorowa. Pod red. Antoniego CZUBIŃSKIEGO. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 244, 1 k. mapa. —Uniw. A. Mickiewicza, Hist. nr 174.
 • La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne.Red. P. Boucher. Paris 1989. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 218.
 • ROZWAŻANIA o państwie i prawie. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Nowackiemu. Katowice: UŚl. 8° 1993 ss. 210. — Prace Nauk. Uniw. Sl. w Katowicach Nr 1349. Zawiera m.in.: BIBLIOGRAFIA prac Prof. dr. hab. Józefa Nowackiego (s. 7-13); CIĄGWA Józef: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim w latach 1922-1939 (s. 51-63); LITYŃSKI Adam: Ustawy karne Sejmu Czteroletniego (s. 116-124); SOBAŃSKI Remigiusz: Teoria prawa kościelnego wśród nauk teologicznych i prawnych (s. 178-185).
 • Sejm Czteroletni i jego tradycje. Warszawa 1991 ( 896/91). Rec.: ZAJEWSKI Władysław. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 1 s. 153-156; tenże Nowe Książki 1992 nr 2-3 s. 18-19: il.; ZIENKOWSKA Krystyna. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 103-109.
 • SPOŁECZEŃSTWO Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. Pod red. Stefana K. KUCZYŃSKIEGO. T. 5. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 314. — Pol. Akad. Nauk, Inst. Hist. (T. 4 - 743/90). Zawiera m. in.: BIBLIOGRAFIA publikacji Profesora Stanisława Trawkowskiego z lat 1949-1987. (Zestawił Krzysztof CHŁAPOWSKI) (s. 9-22); WYROZUMSKI Jerzy: Rola więzi społecznych w kształtowaniu się średniowiecznego narodu polskiego (s. 23-33); WASILEWSKI Tadeusz: Czescy sufragani Bolesława Chrobrego a zagadnienie jego drugiej metropolii kościelnej (s. 35-44); BIENIAK Jerzy: Jeszcze w sprawie genezy rodów rycerskich w Polsce (s. 45-55); MODZELEWSKI Karol: Ludzie bez prawa. Nierolna kondycja w Polsce na tle wczesnośredniowiecznych zwyczajów germańskich i wschodniosłowiańskich (s. 73-93); SAMSONOWICZ Agnieszka: Skupiska rzemieślnicze w polskich osadach przedlokacyjnych (s. 125-134); PACUSKI Kazimierz: Początki benedyktyńskiego opactwa św. Wojciecha w grodzie płockim (s. 135-152); KIERSNOWSKI Ryszard: Jaksa i jego monety (s. 153-160); SZACHERSKA Stella Maria: Płock - civitas vetusczy civitas cathedralis? (s. 175-188); RUSSOCKI Stanisław: Consiliumi consensusotoczenia książęcego w dokumentach polskich XIII wieku (s. 195-202); ZAREMSKA Hanna: Żywi wobec umarłych. Uwagi w sprawie kary za zabójstwo w Krakowie w XIV wieku (s. 215-223); GĄSIOROWSKI Antoni: Admisje notariuszy publicznych w Wielkopolsce u schyłku wieków średnich (s. 267-275: tab.); WIESIOŁOWSKI Jacek: Rozwarstwienie ludności wiejskiej w świetle zeznań świadków w konsystorzu gnieźnieńskim w trzeciej ćwierci XV wieku (s. 277-297); DUNIN - WĄSOWICZ Anna: Wspólna formuła pomiaru łana frankońskiego i włóki chełmińskiej w średniowieczu na podstawie źródeł z XVI - XVIII wieku (s. 299-311).
 • SPOŁECZEŃSTWO Polski średniowiecznej. T.VI. Pod red. Stefana K. KUCZYŃSKIEGO. Warszawa: IH PAN - DiG 1994 8° ss. 249. Zawiera m.in.: LABUDA Gerard: Władysław i Zbigniew. U genezy podziałów dzielnicowych w Polsce w drugiej połowie XI wieku (s. 9-21); SPORS Józef: O domniemanej jedności plemiennej i państwowej Pomorza we wczesnym średniowieczu (s. 23-37); SUCHODOLSKI Stanisław: Polityka mennicza a wydarzenia polityczne w Polsce we wczesnym średniowieczu (s. 39-52); BARAŃSKI Marek: Załogi grodowe w Polsce wczesnopiastowskiej (s. 91-99); GAWLAS Sławomir: Nova Civitas in Okol. Fragment z dziejów Krakowa (s. 101-110); TYSZKIEWICZ Jan: Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku (s. 111-120); BOGUCKI Ambroży: Jeszcze o tak zwanym Rittermeszig manw Księdze Elbląskiej (s. 131-139); SZYMAŃSKI Józef: W sprawie genezy polskich herbów miejskich (s. 169-179); SIKORA Franciszek: Początki starostwa nowomiejskiego korczyńskiego (s. 181-195); KIRYK Feliks: Z dziejów szkolnictwa sandomierskiego w XV wieku (s. 197-205).
 • SPOŁECZEŃSTWO Polski średniowiecznej. Zbiór studiów. Pod red. Stefana K. KUCZYŃSKIEGO. T.7. Warszawa: DiG - Inst. Hist. PAN 1996 8° ss. 283. Zawiera m.in.: BIENIAK Janusz: Polska elita polityczna XII wieku (Część III. Arbitrzy książąt - trudne początki) (Cz.II - 922/85) (s. 11-44); LABUDA Gerard: Wróćmy raz jeszcze do... naroku (s. 45-70: mapka); TĘGOWSKI Jan: Landwójtowie i sołtysi wielkopolscy XIII wieku (s. 129-134); PAKULSKI Jan: Kanclerze wielkopolscy ostatnich Piastów i ich rola w polityce wewnętrznej i zagranicznej (s. 135-164); BOGUCKI Ambroży: Rycerz i panosza w źródłach polskich XIV i XV wieku (s. 165-200); BŁAZIAK Maria: Uwagi o rycerstwie w Roczniku świętokrzyskim nowym(s. 201-210); DŁUGOKĘCKI Wiesław: Związek wałowy i przysiężni wałowi na Żuławach Wielkich w XIV - pierwszej połowie XV wieku (s. 211-234: w aneksie dygrawowie i przysiężni wałowi Żuław Wielkich do 1454 r.); ŚLIWIŃSKI Błażej: Do kogo należał rycerz-jeniec w średniowiecznej Polsce (s. 235-241); SAMSONOWICZ Henryk: Struktura społeczna późnego średniowiecza Polski w badaniach historycznych (s. 267-282).
 • Stadt und B ü rgertum im 19. Jahrhundert. Wyd. Lothar Gall. M ü nchen 1990. Rec.: WŁODARCZY Edward. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 131-132.
 • Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico.Padova 1988. Rec.: GÓRALSKI Wojciech. Kościół i Prawo T. 11: 1993 s. 286-289.
 • Studia Culmensia Historico-Juridica, czyli Księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. T. 1-2. Toruń 1988-1990 ( 866/88 , 898/91 ). Rec.: ARNOLD Udo. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.3 s. 421-424; RYMASZEWSKI Zygfryd. Zapiski Hist. T. 58: 1993 z. 4 s. 103-120; URUSZCZAK Wacław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 2 s. 259-261.
 • STUDIA Historycznoprawne. Pod red. Alfreda KONIECZNEGO. [Profesorowi Kazimierzowi Orzechowskiemu naszemu Mistrzowi, Przyjacielowi i Dyrektorowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej grono pracowników Instytutu Historii Państwa i Prawa]. Wrocław: Wyd. UWr. 1993 ss. 244, nlb. 2. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1477 Prawo 222. Zawiera m.in.: Słowo wstępne (s. 5-11); BIBLIOGRAFIA prac prof. dra Kazimierza Orzechowskiego. Zest. Bożena KOREDCZUK i Józef KOREDCZUK (s. 13-41); ROMINKIEWICZ Jarosław: Problem unieważnienia i uzupełnienia testamentu w świetle mów Isajosa (s. 43-47: Zsfg); ŻEBER Ireneusz: Uwagi o greckim handlu i greckim prawie handlowym w twórczości Platona (s. 49-61: Zsfg); SZYMOSZEK Edward: Próby systematyzacji postępowania cywilnego w świetle ordines iudicariiXII-XIII wieku (s. 63-77: Zsfg); PTAK Marian: Pozycja publicznoprawna wolnych panów stanowych na Śląsku (s. 79-102: Zsfg); KOREDCZUK Józef: Wprowadzenie Neue Peinliche Hals-Gerichts-Ordnungz 1707 r. w Księstwie Ziębickim (s. 103-115: Zsfg); JUREK Piotr: Komisje zgromadzeń stanowych w diariuszu śląskiego sejmu z 1715 r. (s. 117-126: Zsfg); KLEIN Edmund: Zabór północno-zachodniej części województwa krakowskiego przez Prusy i włączenie jej do Śląska w latach 1794-1797 (s. 127-139: Zsfg); GÓRNICKI Leonard: O wpływie prawa Trzeciej Rzeszy na myśl prawniczą i ustawodawstwo międzywojennej Polski. Stanowiska i oceny prawników poskich (1933-1939) (s. 141-160: Zsfg); CYBULSKI Bogdan: Immunitet posłów do sejmu ustawodawczego (1919-1922) (s. 161-171: Zsfg); KRUSZEWSKI Tomasz: Uwagi o gauleiterach NSDAP w Trzeciej Rzeszy (s. 173-193: Zsfg); KONIECZNY Alfred: Problem przestępstw radiowych w rejencji katowickiej w latach 1939-1945 (s. 195-215: Zsfg); ROGOWSKI Stanisław: Utworzenie administracji kościelnej na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r. w aspekcie stosunków między państwem a Kościołem katolickim (s. 217-232: Zsfg) KINSTLER Marek: Rady Narodowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1950 (s. 233-244: Zsfg) Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Prawn.-Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 457-458.
 • STUDIA Historyczno - Prawne. Prace ofiarowane Kazimierzowi Orzechowskiemu w 70 rocznicę urodzin. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO i Stefanii OCHMANN-STANISZEWSKIEJ. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 48: 1993 nr 2-3 ss. 340. Zawiera m.in.: MATWIJOWSKI K.: Sylwetka uczonego (Z okazji urodzin Prof. dr. Kazimierza Orzechowskiego) (s. 105-111); ŁYSIAK Ludwik: Sąd wyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim a inne sądy wyższe z terenu Małopolski (s. 113-122); RUSSOCKI Stanisław: Kilka uwag o ustroju Polski XIV-XVI wieku (s. 123-128: Zsfg); HATALSKA-RYGOROWICZ Marta: Z dziejów księstwa cieszyńskiego XV-XVII wieku (s. 129-137: Zsfg); OLSZEWSKI Henryk: O „bezpieczeństwie” obrad Reichstagu w Świętej Rzeszy Rzymskiej (s. 139-147: Zsfg); URUSZCZAK Wacław: Zasada „Lex est rex” w Polsce XVI wieku (s. 149-157); KOPIEC Jan: Świadomość urzędu biskupiego we wrocławskich relacjach „ad limina” (s. 159-165); MINCER Franciszek: Kasztelan Krzysztof Kościelecki- bohater jednego sejmu (s. 167-173: Zsfg); BYLIŃSKI Janusz: Jan Swoszowski - wytrawny parlamentarzysta i prawnik z czasów Zygmunta III Wazy (s. 175-187: Zsfg); SEREDYKA Jan: Instrukcje powiatu wileńskiego na sejmy panowania Zygmunta III Wazy (s. 189-197: Zsfg); HOŁDYS Sybilla: Charakterystyka sejmów za Władysława IV (s. 199-211: Zsfg); KACZOROWSKI Włodzimierz: Choroby królewskie a przebieg obrad sejmowych w Rzeczypospolitej w latach 1633-1647 (s. 213-219: Zsfg); DŁUGOSZ Józef: Polityczno-ustrojowe poglądy Jakuba Sobieskiego (1639 r.) (s. 221-227: Zsfg); OCHMANN-STANISZEWSKA S.: Korektura Trybunału w świetle publicystyki lat 1648-1668 (s. 229-237: Zsfg); FILIPCZAK-KOCUR Anna: Echa polskiego sejmowania w r. 1666 w gazetach niemieckich (z poszukiwań w Wolfenbüttel) (s. 239-246: Zsfg); MARON Jerzy: „Sejmu grodzieńskiego exorbitancyja"- opinia publiczna wobec zerwania sejmu 1688 roku (s. 247-250: Zsfg); MATWIJOWSKI Krystyn: Próba charakterystyki stanowiska szlachty litewskiej po niedoszłym sejmie 1695 roku (s. 251-258: Zsfg); GIEROWSKI Józef Andrzej: Sejm z 1713 r. w relacjach nuncjusza Odeschalchiego (s. 259-265: Zsfg); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Prawa jednostki w koncepcjach ustrojowych absolutyzmu oświeconego (s. 267-275: Zsfg); KWAŚNY Zbigniew: Towary importowane do Prus Wschodnich w 1784/85 roku (s. 277-281: Zsfg); WĄSICKI Jan: Studia z dziejów ustroju w Europie w końcowych latach XVIII wieku (s. 283-293: Zsfg); GRODZISKI Stanisław: Pierwszy spór chłopsko-ziemiański w Sejmie krajowym galicyjskim (s. 295-304: Zsfg); GALOS Adam: Z dziejów wyborów parlamentarnych na ziemiach polskich w XIX w. Wielkopolska w latach 70-tych (s. 305-311: Zsfg); GELLES Romuald: Polsko-niemieckie stosunki konsularne. (Wokół interpretacji art. 279 traktatu wersalskiego) (s. 313-321: Zsfg). Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Prawn.-Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 457-458; [Hatalska-Rygorowicz Marta: Z dziejów księstwa cieszyńskiego] PTAK Marian. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 137-140.
 • STUDIA i materiały z czasów Jana III Sobieskiego. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 141, nlb. 3. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1418 Hist. T. 102. Zawiera m. in.: KAŹMIERCZYK Adam: Dworski projekt reform na sejmie grodzieńskim 1692-1693 (s. 63-73); MAROŃ Jerzy: Szlachta koronna wobec problemów wojny tureckiej w latach 1687-1690 w świetle instrukcji sejmikowych (s. 47-55).
 • Studia z dawnego prawa sądowego i miejskiego. Toruń 1990 ( 757/90, 899/91). Rec.: ROZENKRANZ Edwin. Rocz. Gdań. T. 52: 1992 z. 1-2 s. 277-278; RUSSOCKI Stanisław. Acta Pol. Hist. T. 56: 1992 s. 163-165.
 • STUDIA z dziejów Europy, Polski i Śląska. Prace ofiarowane Józefowi Andrzejowi Gierowskiemu w 70 rocznicę urodzin. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław: Ossolineum 1992 8° ss. 355 nlb. 5: Zsfg. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47 z. 1-2. Zawiera m. in.: BASISTA Jakub: Kilka uwag o konstytucyjnych przyczynach angielskiej wojny domowej (s. 85-90); MICHALSKI Jerzy: Francuski głos o projekcie Mably'ego reformy ustroju Polski (s. 176-185); HOŁDYS Sybilla: Stosunek Władysława IV do polskiego systemu parlamentarnego na przykłądzie lat 1633-1634 (s. 193-197); PRZYBOŚ Kazimierz: Struktura majątkowa szlachty ziemi przemyskiej (w świetle rejestru poborowego z 1651 r.) (s. 199-207); KAŹMIERCZYK Adam: Pomiędzy dwoma sejmami w 1693 r. (s. 217-222); ORSZULIK Stanisław: Polemika wokół związków wojskowych (koronnego i litewskiego) w okresie bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (s. 223-230); CIEŚLAK Edward: Śledztwo w sprawie ucieczki króla Stanisława Leszczyńskiego z oblężonego Gdańska w 1734 r. (s. 253-261); TYSZKIEWICZ Lech A.: Śląsk plemienny i piastowski. Stadia integracji plemion śląskich (s. 301-311); ORZECHOWSKI Kazimierz: Za kulisami śląskiego konwentu (s. 323-330); KOPIEC Jan: Śląski epizod w dziejach nuncjatury polskiej w czasach Augusta II (1705-1709) (s. 331-336).
 • STUDIA z dziejów polityki dynastycznej od XIII do XVII wieku. Red. Józef ŚLIWIŃSKI. Olsztyn: Wyd. WSP 1993 8° ss. 142. — Wyż Szk. Pedag. w Olsztynie Studia i Mater., Hist. nr 54. Zawiera m.in.: WŁODARSKI Józef: W sprawie następstwa tronu po Czyngis-chanie. Kilka uwag o przyczynach śmierci w 1227 roku Dżioczego najstarszego Czyngisyda (s. 11-24); ŚLIWIŃSKI Józef: W sprawie polityki dynastycznej Kazimierza Wielkiego i Karola IV Luksemburskiego (s. 25-92: tabl.); RADOCH Marek: Małżeństwo Henryka Siemowitowica z Kiejstutówną (s. 93-100); TAŹBIERSKI Zdzisław: Kontakty dynastyczne Polski z Anglią od końca XIV do połowy XVII wieku (s. 101-142).
 • Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller. Leiden 1986. Rec.: KUPISZEWSKI Henryk. Zeitschr. der Savigny - Stiftung f. Rechtsgesch.Rom. Abt. T. 110: 1993 s. 807-809.
 • ŠIAULIU miesto istorija (iki 1940 m.) [Historia miasta Szawel (do 1940 r.)]. Šiauliai: Momentas 1991 4° ss. 267, nlb. 1: bibliogr. —Liet. Ist. Inst., Knyga išleista Šiauliu miesto savivaldybes 200 metu jubiliejui (1791-1791). Zawiera m. in.: KIAUPA Z[igmantas]: Šiauliai XV a. - 1765 m. (s. 16-40); KIAUPA Z.: Reformu metas Šiauliuose 1765-1795 m. (s. 41-61); MIKNYS R[imantas]: Šiauliai 1795-1861 m. (s. 62-85); MIKNYS R.: Šiauliai 1861-1919 m (s. 86-127).
 • 3 MAJ. Biały orzeł wzlatuje w błękity... 1791. Pod red. Adama Andrzeja WITUSIKA. Lubaczów: Miejska Biblioteka Publiczna 1990 8° ss. 112: bibl. Zawiera m.in.: WITUSIK A. A.: Sejm reform i nadziei (s. 7-34); JANAS Eugeniusz: W kręgu twórców majowej ustawy (s. 35-62); ZIÓŁEK Jan: Tradycje narodowe Konstytucji 3 Maja (s. 63-89).
 • L'uomo medievale. Praca zbiorowa pod red. Jacques Le Goff. Bari 1990 [Polskie wyd.Człowiek średniowiecza. Warszawa-Gdańsk: Oficyna Wyd. Volumen - Wyd. Marabut 1996]. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 214-215.
 • Verbrechen, Strafen und soziale Kontrolle. Wyd. Richard van D ü lmen.Frankfurt a. M. 1990. Rec.: JANICKA Danuta. Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 463-466; SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 2 s. 293-294.
 • Wahlen und W ä hlen im Mittelalter. Wyd. Reinhard Schneider, Herald Zimmermann. Sigmaringen 1990. Rec.: STRZELCZYK Jerzy. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 196-201.
 • Wahlstatt 1241. Beitr ä ge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und zu ihren Nachwirkungen. Wyd. Ulrich Schmilewski. W ü rzburg 1991. Rec.: MATUSZEWSKI Józef. Legniccy kumotrzy.Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 151-158.
 • WAŁBRZYCH. Zarys monografii miasta na tle regionu. Pod red. Stanisława MICHALKIEWICZA. Wrocław 1993 8° ss. 374, 1, nlb. 1 k. mapa: facs., fot., pl., rys., err.
 • W 200-NĄ rocznicę Konstytucji 3 Maja. Praca zbior. pod red. Witolda WINCENCIAKA. Łomża: Łomż. Tow. Nauk. 1991 8° ss. 50 nlb. 1.
 • Z DZIEJÓW państwa i prawa polskiego. Red. Jacek S. MATUSZEWSKI. Łódź: Wyd. UŁ 1993 8° ss. 160. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. 56. Zawiera m.in.: MATUSZEWSKI Jacek S.: Klauzule rezerwacyjne causae hereditariaea prawa do ziemi ludności chłopskiej w średniowiecznej Polsce (s. 5-22); GRODECKI Piotr: Artykuł III statutu wielkopolskiego Kazimierza Wielkiego. Wątpliwości i spory (s. 23-42); NOWAKOWSKI Andrzej: Ziemia Wschowska w dawnej Polsce (1343-1793). Szkic prawnohistoryczny (s. 43-51); RYMASZEWSKI Zygfryd: O stosunkach między państwem a Kościołem w Polsce w świetle akt kapitulnych i konsystorskich z lat 1403-1533 (s. 53-89); SZULC Tadeusz: Sposoby wynagradzania poborców podatkowych w Polsce od schyłku XIV do XVIII wieku (s. 91-106); MATUSZEWSKI Józef: „Schlesisches Urkundenbuch” (T. 1-4) - drogą do wydawniczej doskonałości (s. 121-148); GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Krzysztof: Źródła rękopiśmienne do historii ziemskiego prawa sądowego Polski przedrozbiorowej w Archiwum Ostrowskich i Potockich z Małuszyna (s. 149-160: indeks). Rec.: URUSZCZAK Wacław. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 123-126.
 • Z DZIEJÓW sądów i prawa. Pod red. Adama LITYŃSKIEGO. Katowice: UŚl. 1992 8° ss. 136: r és, Zsfg. — Prace Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach nr 1277. Zawiera m. in.: WÓJTOWICZ Andzej: Projekt reformy urzędów państwowych i sądownictwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego (s. 7-24); MIKOŁAJCZYK Marian: Uwagi o literaturze polskiej na temat miejskiego prawa karnego czasów nowożytnych (s. 25-35); ORGANIŚCIAK Wojciech: Z badań nad karą pozbawienia wolności w wojskowym prawie karnym Rzeczypospolitej szlacheckiej (s. 36-54); MIKOŁAJCZYK Marian: Kilka uwag o torturach w prawie ziemskim w Polsce (s. 55-64); LITYŃSKI Adam: Myśl humanitarna w Polsce czasów Oświecenia. Prawo karne materialne (s. 65-83); DROGOŃ Andrzej: Stosunek klubu parlamentarnego Chrześcijańskiej Demokracji w Sejmie Śląskim do polityki wyznaniowej Sejmu Śląskiego w latach 1922-1929 (s. 84-107); LITYŃSKI Adam: Podstawy prawa terroru. O niektóych zmianach w prawie karnym pierwszej dekady Polski Ludowej (s. 108-136).
 • Z DZIEJÓW wsi w XIX wieku. Łódź. Wyd. UŁ 1992 ss. 151. — Acta Univ.Lodz. Folia Hist. Z. 46. [Zeszyt poświęcony zmarłemu 28 II 1990 prof. dr. hab. Zbigniewowi Stankiewiczowi]. Zawiera m. in.: BOBIŃSKA Celina: Polskie zakupieństwo a francuskie censive (s. 49-56); BRODOWSKA - KUBICZ Helena: U narodzin samorządu wiejskiego (s. 111-117). 3. Konferencje, wystawy
 • ALEKSIUN Natalia: Żydzi polscy do 1939 r. w historiografii polskiej iświatowej - stan badań i potrzeby. [Międzynarodowa konferencja, 10-13 IX 1990 w Krakowie]. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 46: 1991 nr 2 s. 277.
 • ARAMINOWICZ Beata: Sprawozdanie z sesji naukowej „W dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja” [Gdańsk, 27 IV 1991 r.]. — Univ. Gedanensis Nr 6: 1991 s. 126-127.
 • BAŁTOWIE. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 10-11 grudnia 1990 r. pod red. Andrzeja KASTOREGO i Andrzeja ESSENA. Kraków: Wyd. Nauk. WSP 1993 8° ss. 274. Zawiera m.in.: LIZISOWA Maria Teresa: Koncepcje prawa i władzy w statutach litewskich w świetle analizy językoznawczej (s. 5-29); WINIARSKA Agnieszka: Rywalizacja litewsko-moskiewska na terenie Nowogrodu Wielkiego w drugiej połowie XV wieku (s. 30-41); ŁAPTOS Józef: Od bezpieczeństwa zbiorowego do aktywnej neutralności. Szkic z dziejów Ententy Bałtyckiej (1934-1940) (s. 79-99); KOSTRZEWSKI Andrzej: Aneksja krajów nadbałtyckich przez ZSRR w świetle prawa międzynarodowego (s. 124-137).
 • BARDACH Juliusz, WÓJCIK Zbigniew: O polskich profesorach i studentach w Rosji w XIX i na początku XX w. Międzynarodowa konferencja w Kazaniu 13-15 X 1992 r. — Nauka Polska R. 41: 1993 nr 2-3 s. 151-153.
 • BOGUCKA Maria: Polsko-izraelska sesja z okazji dwusetnej rocznicy wniesienia pod obrady Sejmu Wielkiego projektu ustawy „Urządzenie ludu żydowskiego w całym narodzie polskim". [Warszawa, 15-16 IX 1992 r.] — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 168-169.
 • CHOJNACKI Jakub: 725 rocznica lokacji miast Ciechanowa. [Sesja naukowa w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie- 9 XI 1991 r.] — Notatki Płockie R. 22: 1991 nr 4 s. 39-40.
 • CODE Napoléon et son héritage. Chaire de droit civil et chaire de droit romain. Universite de Łódź. Colloque international. Łódź, 12-14 septembre 1989. Red. Biruta LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA. Łódź: Wyd. UŁ 1993 8° ss. 261, nlb. 3. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. Z. 53. Zawiera m.in.: WOŁODKIEWICZ Witold: Droit naturel et droit romain dans les travaux préparatoires du Code civil (s. 45-55); SZRAMKIEWICZ Romuald: La Révolution française et le droit de la famille (s. 79-93); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Le droit privé français dans le Duché de Varsovie: transposition des principes révolutionnaires on consolidation de l'ancient ordre? (s. 119-133); KODRĘBSKI Jan: Le Code Napoléon en Pologne sous la domination russe (s. 135-142); KOROBOWICZ Artur: La juridiction du Royaume de Pologne et la codification napoléonienne (s. 143-153); LEWASZKIEWICZ-PETRYKOWSKA Biruta: L'évolution de la reponsabilité délictuelle en droit polonais (s. 179-190); PAJOR Tomasz: L'évolution de la reponsabilité contractuelle en droit polonais (s. 191-197); BRONIEWICZ Witold: La réception du Code français de procédure civile de 1806 en Pologne (s. 217-221); SZPUNAR Adam: La preuve des actes juridiques en droit polonais (s. 223-231); IZDEBSKI Hubert: Le Code Napoléon au XX e sieècle. (s. 245-261).
 • La cristianizzazione della Lituania. Citta del Vaticano 1989 ( 766/90 ). Rec.: HACKMANN Dieter. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 4 s. 578-583.
 • Les destin é es du Jury criminel. Red. R é n é e Martinage, Jean-Perre Royer. Hellemmes 1990. Rec.: SALMONBOWICZ Stanisław.Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 217.
 • DRELICHARZ Wojciech: Konferencja o średniowiecznych rytuałach i symbolach władzy monarszej. (Warszawa, 20-21 X 1992 r.). — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 169.
 • DROBNA Szlachta Podlaska z XVI - XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 roku). Pod red. Stefana K. KUCZYŃSKIEGO. Białystok: Totus 1991 ss. 186. —Ośrodek Badań Hist. Wojsk. Muz. Wojska w Białymstoku, Pol. Tow. Heraldyczne. Zawiera m. in.: WASILEWSKI Tadeusz: Pospolite ruszenie województwa podlaskiego i ziem Zachodniej Litwy w XVI wieku (skrót referetu) (s. 9-12); PLEWCZYŃSKI Marek: Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów (s. 13-27); WOJTASIK Janusz: Drobna szlachta podlaska w wojsku Rzeczypospolitej i w powstaniach narodowych (XVII - XIX w.) (s. 29-37); RUDNICKI Piotr: Drobna szlachta podlaska w wojskach radziwiłłowskich w XVII wieku (s. 39-56); KOZAK Ewelina: „Słudzy” podlascy Bogusława Radziwiłła (s. 57-74); URWANOWICZ Jerzy: Drobna szlachta w wojnie domowej na Litwie w XVII/XVIII wieku (s. 75-86); AUGUSTYNIAK Urszula: Podlaska kientela Krzysztofa II Radziwiłła (s. 87-111); MAJEWSKI Wiesław: Granice uzależnienia szlachty od magnaterii w XVII - XVIII wieku (s. 113-125); KULECKI Michał: Spuścizna aktowa sądów ziemskich i grodzkich województwa podlaskiego - źródło do dziejów tamtejszej szlachty (s. 141-149); SZUMSKI Jerzy: Eysymontowie i Mejerowie, właściciele Hojnów Mejera i Krasnogrudy (s. 163-177); POSTOŁOWICZ Leszek: Szlachta grodzieńska w świetle pruskich akt hipotecznych z przełomu XVIII i XIX wieku (s. 179-184). Rec.: MICHALUK Dorota. Białostocczyzna 1992 nr 2 s. 42-43.
 • DUMANOWSKI Jarosław: Kujawy i Ziemia Dobrzyńska wobec Konstytucji 3 Maja [Włocławek 26 IV 1991 r.]. — Nauka Polska R. 39: 1991 nr 5-6 [wyd.1992] s. 174-177.
 • 200 LAT Konstytucji 3 Maja. Materiały z konferencji naukowej [24-25 kwietnia 1991 r., Bydgoszcz]. Pod red. Mariana PAWLAKA. Bydgoszcz: [Wyd. Uczel., Wyż. Szk. Pedag.] 1992 ss. 203. Zawiera m. in: WOJTOWICZ Jerzy: Społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce Sejmu Wielkiego. Próba bilansu. (s. 7-21); SALMONOWICZ Stanisław: Tradycja wolności szlacheckich a Konstytucja Trzeciego Maja (s. 23-37); GIERSZEWSKI Stanisław: Mieszczaństwo jako siła polityczna w okresie Sejmu Czteroletniego (s. 39-45); JURKIEWICZ Wojciech: Propaganda obozu konstytucyjnego (s. 47-65); LIBISZOWSKA Zofia: Stosunki polsko - angielskie w dobie Sejmu Czteroletniego (s. 67-80); DANIELEWICZ Jerzy: Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w świetle ocen dyplomatów francuskich rezydujących w Warszawie (s. 81-92); ANUSIK Zbigniew: Kontrowersje wokół składu personalnego Straży Praw. (Wpływ uwarunkowań międzynarodowych na sytuację wewnętrzną w Rzeczypospolitej w ostatniej fazie obrad Sejmu Czteroletniego) (s. 93-116). Rec.: DYGDAŁA Jerzy. Kwart .Hist . R. 100:1993 z. 1 s. 143-145.
 • DYGDAŁA Jerzy: Toruńskie sympozjum „Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku". — Zap.‑i Hist. T. 58: 1993 z. 1 s. 179-181.
 • DZIUBIŃSKA-MICHALEWICZ Małgorzata: Seminarium naukowe „Polski system ubezpieczenia na wypadek choroby w latach 1920-1939". — Prawo i Zabezpiecz. Społ. R. 34: 1992 nr 5-6 s. 49-52.
 • GENEALOGIA. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym. Pod red. Jana WRONISZEWSKIEGO. [Mater. symp. 4-6 IX 1990 r. w Toruniu]. Toruń: Wyd. UMK 1993 8° ss. 207. — Uinw. M. Kopernika Rozprawy. Zawiera m.in.: JASIŃSKI Kazimierz: Małżeństwo Amelii Siemowitówny z margrabią miśnieńskim Wilhelmem II Bogatym (s. 5-15); BIENIAK Janusz: Obóz obrońców statutu Bolesława Krzywoustego (s. 17-33); KURTYKA Janusz: Elita małopolska XIII-XIV w. - przerwa czy kontynuacja (na przykładzie Toporów: potomstwo Żegoty wojewody i kasztelana krakowskiego) (s. 35-60); PAKULSKI Jan: Wielkopolska elita władzy politycznej w I poł. XIV w. Kryterium kwalifikacyjne (s. 61-91); SZYMCZAKOWA Alicja: Powiązania genealogiczne elity sieradzkiej w XV w. (s. 93-107); SUPRUNIAK Anna: Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV (wybrane problemy) (s. 109-122); TĘGOWSKI Jan: Krąg rodzinny Jarosława Bogorii (s. 123-137:wykr.); DERWICZ Marek: Opat łysogórski jako członek polskiej elity politycznej w XV wieku. Reguła czy wyjątek? (s. 139-161); CETWIŃSKI Marek: Panowie von Reichenbach: problem tożsamości elity śląskiej (s. 163-174); WRONISZEWSKI Jan: Grupy decyzyjne w średniowiecznej Polsce - elita władzy. (s. 175-186); GROMADZKI Grzegorz: Galla Anonima genealogia Piastów. Parę uwag o problemach występujących przy wykorzystaniu źródeł narracyjnych w badaniach genealogicznych (s. 191-194). Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 148-150.
 • GENEZA i funkcjonowanie wczesnych form państwowości na tle porównawczym. Pod red. nauk. Michała TYMOWSKIEGO i Mariusza ZIÓŁKOWSKIEGO. Wstęp i podsum. M. Tymowski. [Sesja na UW 10-11 IV 1987 r.]. Warszawa: Wyd. UW 1992 8° ss. 288: mapy, pl., rys., bibiliogr. Zawiera m. in.: PIETRASZKO Stanisław: Geneza państwowości a struktura ludzkiego uniwersum (s. 25-48); OLBRYŚ Mirosław: Początki państwowości Semitów na terenie Syro - Mezopotamii w III tysiącleciu p. n. e. (s. 51-71); LEWARTOWSKI Kazimierz: Władza, warstwy społeczne i ich funkcje w państwie mykeńskim (s. 73-77); WIELOWIEJSKI Jerzy: Geneza wczesnego państwa na przykładzie Markomanów i Kwadów (s. 79-93); MAMZER Henryk: Z problemów socjogenezy pierwszego państwa bułgarskiego (681-1018) (s. 97-116); MYŚLIŃSKI Kazimierz: Problem początków państw i narodów u Słowian połabskich (s. 117-145); TYSZKIEWICZ Jan: Kształtowanie granic wczesnofeudalnych państw Słowian Zachodnich na przykłądzie Polski. O teorii, praktyce badań i ustaleniach (s. 147-163); FRANKOWSKA Maria: Państwo Azteków, jego struktura, pozycja i funkcje władcy według źródeł hiszpańskich i indiańskich XVI i XVII wieku (s. 167-191); ZIÓŁKOWSKI Mariusz S.: Religijna legitymizacja następstwa władcy w inkaskimTawantinsuyu - przyczynek do dyskusji władca - kapłan we wczesnym państwie (s. 193-212);; ADAMOWICZ Leonardo: Wielkie Zimbabwe. U źródeł powstania i upadku pierwszego państwa Maszonów (s. 215-251); TYMOWSKI Michał: Państwa przedkolonialnej Afryki Czarnej - problemy teoretyczne (s. 253-266); TYMOWSKI Michał:: Badania wczesnych form państwowości na tle porównawczym (s. 269-288).
 • GÓRSKI Eugeniusz, MIŚ Andrzej: Report on the International Conference: Polishness, Europeanness Universalism: The Constitution as a Blueprint for Social Order and the Meaning of History. (Warsaw, April 3-7, 1991). —Dialogue a. Hum. T. 1: 1991 nr 3-4 s. 113-123.
 • Die HISTORISCHE Wirkung der östlichen Regionen des Reiches. Vorträge einer Tagung zum vierzigjähringen Bestehen der Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1989. Wyd. Hans ROTHE. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag 1992 ss. XI, 351. — Studien zum Deutschum im Osten Z. 24. Zawiera m.in.: SCHMIDT Roderich: Die deutsche ostsiedlung des Mittelalters (s. 31-59); WILLOWEIT Dietmar: Das Deutsche Recht im Osten- vom Kulturvergleich zur Rezeptziongeschichte (s. 61-87); USCHAKOW Alexander: Die Oder-Neisse-Linie (Grenze und der Hitler-Stalin Pakt) (s. 299-329). Rec.: STRZELCZYK Jerzy. Rocz.‑i Hist. R. 100: 1993 s. 155-158.
 • JANICKA Danuta: XXIX Zjazd Niemieckich Historyków Prawa. [6-10 X 1992 Kolonia]. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 482-483.
 • JASZCZUK Andrzej: Kolokwium historyczne „Tradycje liberalne w Polsce". Konstancin Jeziorna, 17-19 X 1992. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 171-172.
 • JEZUICI a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990) Kraków 15-17 lutego 1991 r. Pod red. Ludwika GRZEBIENIA, Stanisława OBIRKA. Kraków 1993 8° ss. 369, 1: indeks, Sum. Zawiera m.in.: GRZEBIEŃ Ludwik: Szkoły jezuickie w XX wieku (s. 75-92); KUMOR Bolesław: Dziełalnośc Jezuitów w świetle Relatio statuspolskich biskupów z XVII stulecia (s. 173-184); LITAK Stanisław: Jezuici na tle innych zakonów męskich w Polsce w XVI-XVIII w. (s. 185-198); OBIREK Stanisław: Koncepcja państwa w kazaniach Piotra Skargi SJ (s. 209-226); PIECHNIK Ludwik: Działalność Jezuitów polskich na polu szkolnictwa (s. 243-259). Rec.: URBAN Wacław. Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 3 s. 326-330.
 • JUSTYŃSKI Janusz: 42 Sesja Commission Internationale pour l'histoire des Assembl é es d'Etats et du Parlamentarisme w Lizbonie. — Czas. Pr.-Hist.T. 44: 1992 z. 1-2 s. 229.
 • KARPUS Zbigniew: Toruńska sesja naukowa „Emancypacja-asymilacja-antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX w.” [Toruń 15 X 1991 r.]. —Zap.‑i Hist. T. 57: 1992 z. 4 s. 176-177.
 • KAWIORSKI Wacław: Siedemset lat Nowego Sącza. Sprawozdanie z sesji naukowej. — Rocz. Sądec. T. 21: 1993 s. 272-273.
 • KĄDZIELA Łukasz: Dwustulecie Konstytucji 3 Maja i tradycje polskiej demokracji. Konferencja w Bloomington (Indiana, USA) [7-8 X 1991]. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 3 s. 159-160.
 • KONSTYTUCJA 3 Maja. Prawo - polityka - symbol. Materiały z sesji Polskiego Towarzystwa Historycznego na Zamku Królewskim w Warszawie 6-7 maja 1991. Pod red. Anny GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ. Warszawa: Pol. Tow. Hist., Wyd. Fundacji „Historia Pro Futuro” 1992 8° ss. 115. Zawiera m. in.: STASZEWSKI Jacek: Reformowanie Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim (s. 9-18); IZDEBSKI Hubert: Konstytucja Trzeciego Maja wśród konstytucji wieku Oświecenia (s. 19-24); SALMONOWICZ Stanisław: Prawa Człowieka w Konstytucji 3 Maja a tradycje wolnościowe demokracji szlacheckiej (s. 25-34); LITYŃSKI Adam: Tradycje i nowości w ustawodawstwie karnym Sejmu Czteroletniego (ze szczególnym uwzględnieniem projektu Kodeksu Stanisława Augusta) (s. 35-50); ZIENKOWSKA Krystyna: Sukcesja tronu w Ustawie Rządowej 3 Maja 1791 roku - koncepcja władzy, czy symbol suwerenności? (s. 51-64); LIBISZOWSKA Zofia: Międzynarodowe powikłania sukcesji saskiej (s. 65-74); GRZEŚKOWIAK - KRWAWICZ Anna: Czy rewolucja może być legalna? Ocena wydarzeń 3 maja przez współczesnych (s. 75-90); RATAJCZYK Leonard: Sprawa wojska i obronności w Konstytucji 3 Maja. (Głos w dyskusji) (s. 109-112).
 • KONSTYTUCJA 3 Maja z perspektywy dwusetnej rocznicy (1791-1991). Pod red. Teresy KULAK. Wrocław: Wyd UWr. 1993 ss. 109. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1502 Historia T. 110. Zawiera m.in.: KLIMOWICZ Mieczysław: „Łagodna rewolucja” i rewolucja społeczna w kulturze polskiego oświecenia. Rozważania w 200-lecia Konstytucji 3 Maja (s. 11-15); TRZCIŃSKI Janusz: Wpływ Konstytucji 3 Maja na konstytucje polskie XIX i XX w. (s. 105-109).
 • KOTEWICZ Ryszard: Międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja w ujęciu porównawczym (1493-1993)". — Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 4 s. 92-95.
 • KSZTAŁTOWANIE się świadomości klasowej i narodowej chłopów w okresie zaborów. (Materiały z sesji naukowej w dniach 22-23 października 1986 r. w Instytucie Historii UŁ). Pod red. Heleny BRODOWSKIEJ. Łódź: Wyd. UŁ 1992 8° ss. 205. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 45. Zawiera m. in.: JANCZAK Julian K.: Struktura społeczna wsi w Królestwie Polskim (s. 31-49); STANKIEWICZ Zbigniew: Świadomość społeczna chłopów w opinii ziemiańskiej. (Królestwo Polskie przed powstaniem styczniowym) (s. 51-66).
 • KUPISZEWSKI Henryk: Rzymskie sympozjum o św. Wojciechu. — Więź R. 36: 1993 nr 2 s. 124-126.
 • KU reformie państwa i odrodzeniu moralnemu człowieka. Zbiór rozpraw i artykułów poświęconych dwusetnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Pod red. Piotr ŻBIKOWSKIEGO. Rzeszów: [Wyż. Szk. Pedag.] 1992 8° ss. 270, nlb. 14. Zawiera m. in.: BIAŁOGŁOWSKI Edward: Kościół wobec Konstytucji 3 Maja (s. 81-89); WĘGIER Janina: Język i styl Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791 r. w świetle norm odrodzonego języka epoki Oświecenia. (Wybrane zagadnienia) (s. 91-96); ŻBIKOWSKI Piotr: Potępienie i obrona Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791 roku. Wokół sporu Antoniego Trębickiego z Dyzmą Bończą Tomaszewskim (s. 97-118); GRZEŚKOWIAK - KRWAWICZ Anna: Konstytucja 3 Maja - narodziny mitu (s. 143-157); SZCZĄSKA Zbigniew: Między konstytucjonalizmem stanowym a nowożytnym. Ustawa Rządowa na tle współczesnych ustaw zasadniczych (s. 159-174); LITYŃSKI Adam: Problem reformy prawa karnego na Sejmie Czteroletnim (s. 175-188); KĄDZIELA Łukasz: Reformy administracji lokalnej podczas Sejmu Czteroletniego (s. 189-204); OPAS Tomasz: Wolność osobista i własność mieszczan w świetle ustawodawstwa Sejmu Czteroletniego (s. 205-218); LIBISZOWSKA Zofia: Konstytucja Stanów Zjednoczonych w polskiej opinii publicznej doby Sejmu Czteroletniego (s. 237-246).
 • KWIECIEŃ Marcin: IV Kurs Międzynarodowej Szkoły „Ius Commune na temat: Doctrines of Civil and Canon Law in the Middle Ages [6-16 X 1991 r.]. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 235-236.
 • LEWANDOWSKI Henryk: Ustrój pracy w koncepcjach okresu okupacji. 1941-1944. (Zebranie naukowe w związku z 20. rocznicą śmierci Profesora Macieja Święcickiego, Łódź 5 III 1992). — Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 8 s. 105-106.
 • MAKOWSKI Krzysztof: Posiedzenie Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS). [Poznań, 7-9 XII 1992 r.]. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 175-177.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres Société du Droit, 28-31 V 1992 [Pavia, Mediolan]. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 482.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Kongres Société Jean Bodin w Kopenhadze, 16-20 V 1993.— Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 483-484.
 • MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Sympozjum Gruppo Interuniversitario per la Storia dell' Europa Mediterranea w Messynie [19-22 IX 1991 r.]. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 233-234.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Sesja naukowa w Krakowie [25-26 maja 1993 r. ]: Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 479-481
 • MATWIJOWSKI Krystyn: Konferencja: Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. [Kraków, 25-26 maja 1993 r.]. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 4 s.474-475
 • MATWIJOWSKI Krystyn: Konferencja naukowa „Z dziejów Żydów w Polsce i na Śląsku” [1-2 IV 1993]. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.48: 1993 nr 4 s.473-474.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: IX e colloque international d'histoire du droit grec et hellénistique (Graz, 13-15 septembre 1993). — Rev. Hist.Droit Fr. Étr. R. 71: 1993 nr 4 s. 699-700.
 • METRYKI Warszawy i Mazowsza XII-XX wiek Katalog wystawy. Oprac. Henryk FAŁEK [et al.] Warszawa 1992 ss. 34: facs., fot., mapy, plany.
 • MICHELS Georg: Ordines militares . Colloquia Torunensia Historica VI [25-27.IX 1991]. —Zetschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 2 s. 293.
 • MIKOŁAJCZYK Marian, ORGANIŚCIAK Wojciech: Sesja w Katowicach z okazji 500-lecia sejmu polskiego [18 stycznia 1993.]. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1‑2 s. 481.
 • MNIEJSZOŚCI narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej. Wybrane materiały z konferencji: „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej w dniach 19‑21 października 1993 roku. Red. nauk. Jerzy KŁOCZOWSKI, Paweł KRAS. Cz. 1. Lublin: Inst. Europy Środk.-Wschod. 1993 8° ss. 86, nlb. 2. Zawiera m.in.: BARDACH Juliusz: Od narodów politycznych do narodów etnicznych w Europie Środkowowschodniej (s. 9-23); LEWANDOWSKI Jan: Narody, religie, państwa, mniejszowści (s. 24-34).
 • NOWAK Krzysztof: Konferencja Komisji Historyków Polskich d/s Śląska Cieszyńskiego. — Pamięt. Cieszyń. T. 6: 1993 s. 130-134.
 • NUNCJUSZ i nuncjatura w Kościele Rzymskim [Materiały z sympozjum nauk. Warszawa 26 II 1991 r.] — Studia Theol. Vars. R. 30: 1992 nr 1 s. 5-61: Zsfg, r és. Zawiera m. in.: BANASZAK Marian: Oddani świętemu Piotrowi. (Millenium dokumentu Dagome iudex) (s. 27-36: Zsfg); MANDZIUK Józef: Początki nuncjatury w Polsce (s. 37-45: Zsfg); STOPNIAK Franciszek: Watykan a Polska w okresie II wojny światowej (s. 47-61: r és).
 • ODRODZENIE państwowości i przemiany struktur społecznych w Polsce i Czechosłowacji 1918-1945. Materiały XXVII posiedzenia Komisji Historyków Polskich, Czeskich i Słowackich, Warszawa 20-23 listopada 1988 r. Pod red. Marii BOGUCKIEJ. Warszawa: Inst. Hist. PAN 1991 8° ss. 138, nlb. 2: bibliogr. Zawiera m. in.: BALCERAK Wiesław: Międzynarodowe uwarunkowania odrodzenia państwa polskiego i powstanie Republiki Czechosłowackiej (s. 7-19); AJNENKIEL Andrzej: Ukształtowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej w Polsce i Czechosłowacji po I wojnie światowej (s. 38-48); ŻARNOWSKI Janusz: Państwo polskie a rozwój społeczeństwa polskiego. 1918-1939 (s. 74-83); DURACZYŃSKI Eugeniusz: Polska Podziemna 1939-1945. (Mechanizm rozwoju, myśl polityczna) (s. 118-129); LEWANDOWSKA Stanisława: Kilka uwag na temat struktury politycznej antyhitlerowskiego podziemia w okupowanej Polsce (1939-1945) (s. 130-139).
 • ORGANIZACJA i działalność Gestapo w Kaliszu. Stan badań i perspektywy badawcze.. Materiały na sesję popularnonaukową Kalisz, 6 kwietnia 1991 roku. Red. Wanda KUKUŁA, Wacław MAJCHRZAK, Mieczysław WOŹNIAK. Kalisz: Okręg. Kom. Bad. Zbrodni Hitler. w Łodzi. Delegatura w Kaliszu. 1991 8° ss. 74.
 • 500 LAT Sejmu Polskiego. 1493-1993. Wystawa w gmachu Sejmu maj 1993 [Warszawa]: Kancelaria Sejmu, Biblioteka Sejmowa 1993 8° ss. 112. Zawiera m.in.: WREDE Marek: Sejm XIV-XVII wieku (s. 11-40); GUTKOWSKI Jerzy: Sejm XVIII-XIX wieku (s. 43-57); WALUKIEWICZ-WOLFRAM Jolanta, ZAKRZEWSKi Andrzej: Sejm i Senat II Rzeczypospolitej (s. 61-90); KOCHANOWSKI Jerzy: Sejm PRL i I Kadencja Sejmu RP (s. 93-107).
 • PODLASIE a Konstytucja 3 Maja. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Dwusetną Rocznicę Konstytucji 3 Maja. Pod red. Tomasza DEMIDOWICZA. Biała Podlaska: Inst. Wych. Fizycz. i Spor., Pol. Tow. Hist., Wych. Spraw. Społ. Urzędu Woj., Woj. i Miej. Bibl. Publ. w Białej Podl. 1991 8° ss. nlb. 2, 508, 6 kk. tabl.: facs., 1 mapa, portr.
 • POLSKA, Niemcy, Europa w 1939 roku. Materiały z sesji zorganizowanej w Uniwersytecie Jagiellońskim 14 grudnia 1989 r. z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pod red. Michała PUŁASKIEGO. Kraków: Nakł UJ 1992 8° ss. 151, nlb. 1: Sum., Zsfg. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1024 Prace Hist. Z. 99. Zawiera m. in.: PUŁASKI Michał: Dylematy polskiej polityki zagranicznej 1919-1939 (s. 7-16); BATOWSKI Henryk: Sytuacja międzynarodowa Polski 1938-1939 (między konferencją monachijską a wybuchem wojny) (s. 17-29); CZIOMER Erhard: Mniejszość niemiecka w Polsce w przededniu II wojny światowej (s. 61-79).
 • POLSKIE tradycje samorządowe a heraldyka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie. Pod red. Piotra DYMMELA. Lublin: Wyd. UMCS 1992 8° ss. 141, nlb. 1. — Pol. Tow. Heraldyczne, Oddz. w Lublinie. Zawiera m. in.: SAMSONOWICZ Henryk: Samorząd miast Polski średniowiecznej (s. 13-21); BOGUCKA Maria: Samorząd miast Polski XVI - XVIII w. (s. 23-34); WITKOWSKI Wojciech: Samorząd szlachecki w dawnej Rzeczypospolitej (s. 35-49); MALEC Jerzy: Administracja terytorialna na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Wpływy obce a rodzima tradycja (s. 51-65); MAISEL Witold: Insygnia, odznaki godności i stroje dawnych polskich urzędników samorządowych (s. 67-77); KUCZYŃSKI Stefan K.: Herby ziemskie Rzeczypospolitej (s. 79-89); SZYMAŃSKI Józef: Herb - znak samorządnej wspólnoty (s. 91-98); GÓRZYŃSKI Sławomir: Miasta Galicji i ich herby. Krótki przegląd zasobu Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu (s. 99-105); PUDŁOWSKI Leszek: Heraldyka miejska II Rzeczypospolitej (s. 107-126).
 • POWSTANIA śląskie i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z macierzą. Materiały z sesji naukowej historyków powstań śląskich i plebiscytu zorganizowanej w dniach 24-25 kwietnia 1991 roku w Bytomiu oraz na Gorze Świętej Anny. Pod red. Andrzeja BROŻKA. Bytom 1993 8° ss. 428, nlb. 1.
 • RÓZIEWICZ Jerzy, WÓJCIK Zbigniew, ZASZTOWT Leszek: Konferencja o polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i XX wieku. — Kwart. Hist. Nauki i Techn. R. 38: 1993 nr 4 s. 173-178.
 • Samorządy i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV-XVIII w.) Toruń 1990 ( 793/90). Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa. Zap.‑i Hist. T. 58: 1993 z. 1 s. 139-142.
 • SEJM Śląski 1922-1939. [Katalog wystawy] Muzeum Historii Katowic, listopad 1992- październik 1993. Muzeum Niepodległości w Warszawie, grudzień 1993- luty 1994. Red. katalogu Aleksander NIESYTO. Katowice: b.w. 1992 8° ss. 24: facs., fot., portr.
 • SENAT w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. Sesja naukowa. Kraków 25 i 26 maja 1993. Warszawa: Kancelaria Senatu RP Biuro Informacyjne 1993 8° ss. 239. Zawiera m.in.: WYROZUMSKI Jerzy: Geneza Senatu w Polsce (s. 21-34); SUCHENI-GRABOWSKA Anna: Kształtowanie się koncepcji senatu w XVI wieku (s. 35-53); KRACIK Jan: Biskupi w senacie dawnej Rzeczypospolitej (s. 54-59); GRZYBOWSKI Stanisław: Udział senatu w kształtowaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku (s. 60-73); DOROBISZ Janusz, FILIPCZAK-KOCUR Anna: Senat za Zygmunta III i Władysława IV (s. 74-103); OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Stosunek senatu do reformy ustroju państwa za panowania Jana Kazimierza Wazy (s. 104-116); MATWIJOWSKI Krystyn: Senat w czasach Jana III Sobieskiego (s. 117-124); PRZYBOŚ Kazimierz: Stanisława Dunina-Karwickiego opinia o senacie (s. 125-135); MARKIEWICZ Mariusz: Senat jako organ władzy wykonawczej w epoce saskiej (s. 136-147); KOPIEC Jan: Nuncjusze papiescy o senacie Rzeczypospolitej (s. 148-157); POŁOMSKI Franciszek: Senat w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do wybuchu powstania listopadowego) (s. 158-166); BIENIARZÓWNA Janina: Senat w Rzeczypospolitej Krakowskiej (s. 167-174); PIETRZAK Jerzy: O kształtowaniu się koncepcji Senatu w Polsce Odrodzonej (s. 175-181); OŻÓG Krzysztof: Kariery kanclerzy i podkanclerzych Królestwa Polskiego w XV w. (s. 195-203); DĄBROWSKI Janusz: Głosy senatorów w sądzie nad Jerzym S. Lubomirskim w 1664 roku (s. 212-220); MAROŃ Jerzy: Udział senatorów w obradach sejmowych za Jana III Sobieskiego (s. 221-231: tab.); KRAWCZUK Wojciech: Kanclerz a pieczęć pokojowa- dylematy siedemnastowiecznej biurokracji (s. 232-234).
 • SNOPKO Jan: Sesja naukowa poswięcona 200-leciu Konstytucji 3 Maja. — Studia Podlas. T. 4: 1993 s. 331-332.
 • SPÓR o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu [1902-1992]. Zakopane 12-13 września 1992 r. Pod red. Jerzego M. ROSZKOWSKIEGO. Zakopane: Muz. Tatrzań. im. dr. T. Chałubinskiego 1993 8° ss. 202, 2, nlb. 20: facs., fot., mapy, portr., rys.
 • STELMACH Roman: Wystawa: Śląski dokument średniowieczny [Wrocław]. — Archeion T. 92: 1993 s. 218-220.
 • SUDNIK Wanda: Konferencja: Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja w ujęciu porównawczym. 1493-1993 [6-8 maja 1993 Piotrków Trybunalski, Sulejów]. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 471-479.
 • SUDNIK Wanda: Sympozjum: Stan badań nad dziejami polskiego parlamentaryzmu do 1914 r. w Warszawie [19-20 V 1992 r.]. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 230-233.
 • SUDNIK Wanda: 41 Sesja Commission Internationale pour l'histoire des Assembl é es d'Etats et de Parlamentarisme w Warszawie [10-13 IX 1991 r.]. — Czas. Pr.-Hist.T. 44: 1992 z. 1-2 s. 227-228.
 • [Sympozjum dla upamiętnienia 100-lecia encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum"]. — Studia Theol. Vars. R. 30: 1992 nr 1 s. 63-104: r és., Zsfg.
 • SYMPOZJUM „Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI - XX wieku (przemiany struktur wewnętrznych)". Toruń, 9 kwietnia 1992 [Oprac.] Stefan CIARA, Andrzej KLONDER, Barbara OKONIEWSKA. — Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 4 s. 610-614.
 • SZULC Tadeusz: Ogólnopolski Zjazd Katedr Historyczno - Prawnych w Łodzi. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 19992 z. 1-2 s. 225-227.
 • TOMKIEWICZ Ryszard: Sejmiki ziem pruskich. Sprawozdanie z sesji. —Kom.‑y Mazur.-Warm. R. 36: 1992 nr 1 s. 87-91.
 • 1566 Metu Antrasis Lietuvos Statutas. [Drugi statut litewski 1566 r.]. [Vilnius:] Vilniaus universiteto leidykla 1993 8° ss. 142. Zawiera m.in.: JURGINIS Juozas: Bojoru žemes tarnyba ir pilietine teises Antrajome Lietuvos Statute ["Służba ziemska” szlachty i jej prawa w drugim statucie litewskim] (s. 7-14); BARDACH Juliusz: Uczone prawo w II statucie litewskim (s. 15-23); WISNER Henryk: Polityczne uwarunkowania poprawy brzeskiej drugiego statutu WXL (s. 24-27); HOROSZKIEWICZ Anna L.: Russko-litowskije otnoszenija nakanunie sozdania II Litowskowo Statuta 1566 goda (s. 28-37); JAKOVENKO Natalia N.: Bojarskije korporacii Kijewskoj i Wołynskoj ziemiel (put' ot ustawnych gramot ko Wtoromu Litowskamu Statutu ) (s. 38-43); VANSEVIČIUS Stasys: Nusikaltimai ir bausmes Antrajame Lietuvos Statute [Przestępstwa i kary w drugim Statucie Litewskim] (s. 44-48); NIEPOKUPNYJ A. P.: K identifikacii lituanizmow Litowskich Statutow (s. 49-55); DOWNAR T. I.: Sudiednaja rieforma w Wielikom Kniażestwie Litowskom i Statut 1566 goda (s. 56-64); NAZAROW W. D.: Zakonodatielnyj process i kodifikacja prawa w russkom gosudarstwie sieriediny XVI w. (s. 65-75); ŁAZUTKA Stanisław A.: Ot pierwogo litowskogo statuta ko wtoromu (Prostrannaja redakcja Pierwogo Statuta) (s. 76-81); VALIKONYTE Irena: Našles vainikine Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštysteje XVI a.: norma ir realybe [Wiano wdów w Wielkim Księstwie Liewskim: przepis i rzeczywistość] (s. 82-90); VASILIAUSKIENE Aldona: Antrojo Lietuvos Statuto nuorašu originalo kalba apžvalga [Przegląd odpisów w języku oryginału drugiego Statutu Litewskieg] (s. 91-98); KAROBLIS R.: Nuosavybes santykiu reguliavimas Antrajame Lietuvos Statute [Regulacja stosunków własnościowych w drugim Statucie Litewskim] (s. 99-106); KIAUPIENE Jurate: Sostaw u diejatielnosc' suda i sudiej wysażonych Wilniuskogo wojewody w pieriod podgotowki II Litowskogo Statuta (s. 107-112); PAŁUCKAJA S.W.: Statuty Wialikaga Kniastwa Litouskaga u gistaryjagrafii (s. 113-124); RUSINA E.B.: Riealizacia norm Wtorogo Litowskogo Statuta na Siewierszczinie w posliednej trieti XVI - pierwoj połowinie XVII w. (s. 124-127); DZIUBA O.M.: Widobrażennija prawowych norm Litowskich Statutiw u nakazach dieputatam wid Liwobereżnoj Ukrainy w Komisiu po ukladanniu nowogo Ułożjennia (s. 128-133); KIKU U.A.: Litowskije Statuty kak istocznik izuczenija diejatielnosti gorodskich i ziemskich sudow Prawobereżnoj Ukrainy XVI-XVIII stoletij (s. 134-141).
 • 1588 metu Tre è iasis Lietuvos Statutas = Trietij Litovskij Statut 1588 goda.Vilnius 1989 ( 726/89). Rec.: BARDACH Juliusz. Problematyka III Statutu litewskiego w świetle bieżących badań. — Lituano-Slavica Posnaniensia T. 5: 1991 [wyd. 1992] s. 286-290.
 • TYSZKIEWICZ Lech: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI - XII wieku” [27-29 IV 1992]. — Śl. Kwart. Hist. R. 47: 1992 nr 3-4 s. 569-570.
 • W 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja. Informator do wystawy. Chełm: [b. w.] 1991 8° ss. 20 nlb. 2. —Muz. Okręg. w Chełmie. Zawiera m. in.: MISKUR Andrzej: Stanowisko szlachty chełmskiej wobec zmian systemowych w Rzeczypospolitej w świetle instrukcji poselskiej z 16 XI 1790 r. (s. 11-12); TOKARSKI Longin: Z działalności sejmików chełmskich doby Sejmu Czteroletniego (s. 13-16).
 • WILNO - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I międzynarodowej konferencji Białystok 21-24 IX 1989 w czterech tomach. Pod red. Elżbiety FELIKSIAK. T. 2. Białystok: [Tow. Literackie im. A. Mickiewicza Oddz. Białostocki, Filia UW w Białymstoku] 1992 8° ss. 378, nlb. 4 Zawiera m. in.: SZYRWIŃSKI Antoni: Chrześcijaństwo na Litwie i Wileńszczyźnie od początków po czasy najnowsze (s. 9-22); RZOŃCA Jan: Spór o biskupstwo wileńskie na sejmach schyłku XVI wieku (s. 23-52); KACZOROWSKI Włodzimierz: Biskupi, wojewodowie i kasztelanowie wileńscy na sejmach za Zygmunta III Wazy (s. 53-72); FILIPCZAK - KOCUR Anna: Z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za pierwszych Wazów (1587-1648) (s. 73-90); DOROBISZ Janusz: Konwokacja wileńska z 1624 r. (s. 91-106); ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Niektóre aspekty położenia kulturalnego Tatarów Litewskich w XVI - XVIII w. (s. 107-128); DUBINA Andrzej: Średnia własność ziemska w okolicach Warszawy i na Brasławszczyźnie w pocz. XIX w. (s. 129-138); KRAHEL Tadeusz: Archidiecezja wileńska w czasie II wojny światowej (s. 261-282); GASZTOLD Tadeusz: Armia Krajowa na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie - postulaty badawcze (s. 307-332).
 • ZABŁOCKI Jan: Giornata italo-polacca di diritto romano a Jeziory Małe [22 V 1992 r.]. — Index T. 21: 1993 s. 653.
 • Z DZIEJÓW ludności żydowskiej na Śląsku. Materiały z sympozjum we Wrocławiu 22 XI 1990 r. pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 46: 1991 nr 2 s. 127-275. Zawiera m. in.: PTAK Marian: Źródła prawa określające status ludności żydowskiej na Śląsku do 1742 r. (s. 139-149); ZIĄTKOWSKI Leszek: Zmiana przynależności państwowej a sytuacja Żydów we Wrocławiu w XVIII w. (s. 151-158).
 • Z DZIEJÓW opactwa cysterskiego w Wąchocku. Materiały z sesji naukowej 1991. Pod red. Adama MASSALSKIEGO i Daniela OLSZEWSKIEGO. Kielce 1993 8° ss. 167, 16 ss. tabl.: il., facs., fot., mapa, rys.
 • Z PRZESZŁOŚCI konstytucjonalizmu polskiego. Materiały sesji [18 III i 29 IV 1991 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego]. [Red. nauk. tomu Michał PIETRZAK] Warszawa: Wyd. UW 1992 8° ss. 59, nlb. 1. — Studia Iuridica T. 24. Zawiera m. in.: IZDEBSKI Hubert: Konstytucja 3 maja wśród konstytucji wieku Oświecenia (s. 9-14); BARDACH Juliusz: Konstytucja 3 maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku (s. 15-26); SZCZĄSKA Zbigniew: Ku polskiej deklaracji praw człowieka i obywatela (s. 27-33); PIETRZAK Michał: Idee przewodnie Konstytucji z 17 marca 1921 roku (s. 35-47); KRACZKOWSKI Romuald: Prawa obywatelskie w Konstytucji marcowej (s. 49-60). 4. Dzieła ogólne, podręczniki
 • BARDACH Juliusz: Dlaczego Europa Środkowo - Wschodnia ? —Nauka Polska 1992 nr 5-6 s. 65-71.
 • BARDACH Juliusz, SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Le droit coutumier dans les pays du Nord - Est europ é en (Russie, Pologne, Lithuanie, Bohéme, Slovaquie). — Recueils d. l. Societé Jean Bodin pour l'hist. compar. d. inst. T. 53: La Coutume cz. 3: Europe orientale, Asie et Islam 1992 s. 9-19.
 • BARDACH Juliusz: Piśmiennictwo polskie w Inflantach (do 1918 roku). W: Dzieje Lubelszczyzny T. 6 cz. 2: Między Wschodem a Zachodem. Piśmiennictwo pogranicza. Warszawa 1991 [wyd. 1992] s. 247-270.
 • BUCHNER Wojciech: Rządy prawa a demokracja. — Arka Nr 42: 1993 s. 97-107.
 • BUSZKO Józef: Udział Polaków w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym Wiednia doby konstytucynej (1867-1918). — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 31-46: rés.
 • CHARBONNEL Nicole: Droit romain et romanit é à travers l'histoire du droit polonais. —Rev. Hist.Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 3 s. 321-342.
 • DROZD-PIASECKA Mirosława: Ziemia w społeczności wiejskiej. Studium wsi południowo-wschodniego Mazowsza. (koniec XIX i XX w.) Warszawa: IHKM PAN 1991 ss. 178: Sum. — Inst. Hist. Kult. Mater. PAN, Bibl. Etnogr, Pol. Nr 44. Rec.: MĘDRZECKI Włodzimierz. Kwart, Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 152- 155.
 • Dufour Alfred: Droits de l'homme. Droit naturel et l'histoire. Paris 1991.Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna. Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 5 s. 103-104; ZMIERCZAK Maria. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 211-213.
 • FALKOWICZ Svetlana N.: The Significance of the Constitution of May 3 for the National Consciousness of the Poles. —Dialogue a. Hum. T. 1: 1991 nr 3-4 s. 51-56.
 • GAWRECKA Maria: Problematyka narodowościowa Śląska austriackiego w latach 1742-1914. — Studia Śl. T. 52: 1993 s. 61-73: Sum., Zsfg.
 • GIARO Tomasz: Europa und das Pandektenrecht. — Rechtshist.Jour. T. 12: 1993 s. 326-345.
 • GIEYSZTOR Aleksander: Narodziny Litwy chrześcijańskiej. — Obóz 1992 nr 23 s. 1-13: Sum.
 • GRANAT Mirosław: Uwagi o mandacie imperatywnym. (W dwusetlecie Rewolucji Francuskiej). — Annales UMCS Sec. G Ius T. 37: 1990 [wyd. 1992] s. 87-97: Sum.
 • GRODZISKI Stanisław: Die Rolle der Religion in der Nationalbewegungen Ost-Mitteleuropas. W: Die Enstehung der Nationalbewegung in Europa 1750-1849. Berlin 1993 s. 203-212.
 • Hattenhauer Hans: Europ ä ische Rechtsgeschichte. Heidelberg 1992. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 189-191.
 • HIRSZ Zbigniew Jerzy: Polska między II a III Rzeczypospolitą. 1944-1989. Białystok: Totus 1993 8° ss. 284, nlb. 1. Rec.: KUPIECKI Robert. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 4 s. 148-150.
 • Horwitz Morton: The Transformation of American Law 1780-1860.Oxford 1992. Rec.: KARCZYK Roman. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 11-12 s. 110-113.
 • JABŁOŃSKI Krzysztof H.: Wolność sumienia i wyznania w prawie międzynarodowym. — Studia Modreviana R. 1: 1993 T. 1 s. 29-44.
 • JAWORSKI Czesław: Refleksje jubileuszowe. — Palestra R. 36: 1993 nr 12 s. 6-25.
 • JUCHO Jazep A.: Karotki narys gistoryi dzjar žavy i prava Belorusi. Minsk: Universitéckae 1992 8° ss. 269, nlb. 3: il.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Formazione dell'Europa Commune. —Bollettino Uficiale dell'Istituto del Sacro Romano Impero R. 5: 1992 nr 2 s. 10-12.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Chiesa e nazione in Polonia nei secoli XIX e XX. W: „Memoria e Rendiconti” dell'Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e di Dafnici di Acireale.Ser. IV. T. 2: 1992 s. 17-30.
 • KURYŁOWICZ Marek: Słownik łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych. Lublin: Wyd. nakł. „Iunctim” 1993 8° ss. 89.
 • ŁAWNICZAK Artur: Ewolucja pojęcia „naród” w polskich konstutucjach. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1290 Prawo T. 200: 1992 s. 139-153: Sum.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Państwo litewskie 1918-1940. Kierunki rozwoju. —Obóz 1992 nr 22 s. 79-90: Sum.
 • ŁYKO Zachariasz: Od tolerancji do wolności religijnej. W 200-lecie Konstytucji 3 Maja. — Rocz. Teol. R. 33: 1991 z. 1 [wyd. 1992] s. 5-20.
 • MAISEL Witold: La paix interne (nationale, municipale, routière, individuelle) dans le pass é m é di é vale. W: Papers in Public Law, Public Legal History, Natural Law and Political Thought. Barcelona 1992 s. 85-95.
 • Majer Diemut: Grundlagen des nationalsozialistischen Rechtssystems - F ü hrer - prinzip, Sonderrecht, Einheitspartei, Stuttgart - Berlin - K ö ln - Mainz 1987. Rec.: NAWROCKI Stanisław. Archeion T. 90: 1992 s. 107-109.
 • MATERNICKI Jerzy: The Jagiellonian Idea: the History of the Myth and its Political Aspects (up to 1918).Tł. z pol. Janina Dorosz. — Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 2 s. 163-197.
 • MATUSZEK Krzysztof: Państwo a społeczeństwo w systemie faszystowskim. — Zesz.-y Nauk. AGH Nr 1441 Zag. Społ.-Filoz. Z. 40: 1992 s. 73-91: Sum.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Czy w nauce historii prawa jest już miejsce dla komputera? — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 245-255: rés.
 • MROCZKOWSKI Ireneusz: Prawa człowieka w tradycji protestanckiej. — Rocz.-i Teol.-Kan. T. 35: 1988 z. 3 [wyd. 1991] s. 71-84: rias.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego. Warszawa 1993 8° ss. 139: mapa, err., Sum., Zsfg. Rec.: BOBRUS Antoni. Miscellanea Hist.-Iurid Bialostoc. [1995] s. 233-238; PTAK Marian J. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.51: 1996 nr 4 s. 559-562; ZWIĄZEK Jan. Zesz.‑y Częstochow. T.23: 1996 [wyd. 1997] s. 151-153.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Status prawny ziemi wschowskiej w dawnej Polsce. (1343-1793). Zarys prawno - historyczny. — Zesz.-y Nauk. UW Filia w Białymst. Prawo, Adm., Zarządz. Nr 2: 1992 s. 305-321.
 • OLSZEWSKI Henryk: Polens Rolle bei der Auss ö hnung in Europa. W: Kant und der Frieden in Europa. Baden - Baden 1992 s. 101-119.
 • OSUCHOWSKI Janusz: Instytucjonalne gwarancje wolności sumienia i wyznania. — Studia Modreviana R. 1: 1993 T. 1 s. 18-28.
 • PIETRZAK Michał: De l’état laïc socialiste é l’état confessionnel catholique. Les droits de l'homme en Pologne et en France. Wyd. Uniw. w Poitiers 1992 s. 1-16.
 • PIETRZAK Michał: Demokratyczne państwo świeckie. — Studia Modreviana R. 1: 1993 T. 1 s. 7-17.
 • PIETRZAK Michał: Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 181, nlb. 1: bibliogr. Rec.: CHMIOŁEK Marek. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 8 s. 100-102; KAROLCZAK Joanna M. Przegl. Sejm. R. 1: 1993 nr 3 s. 133-136; KULESZA Władysław T. Acta Pol. Hist. T.69: 1994 s. 164-166.
 • PIETRZAK Michał: Państwo świeckie. — Studia Iuridica T. 26: 1993 s. 7-24.
 • RUSSOCKI Stanisław: Figuré ou réel: Le „Féodalisme centralis é “ dans le Centre - Est de L'Europe. — Acta Poloniae Historica T. 66: 1992 s. 31-37.
 • RUSSOCKI Stanisław: Probleme fr ü hmoderner Staatlichkeiten in Polen und in deutschen L ä ndern. W: Polen und Deutschland im europ ä ischen Staatensystem vom sp ä ten Mittelalter bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts. Braunschweig 1992 s. 51-60.
 • RYSZKA Franciszek: W kręgu zbiorowych złudzeń. Z dziejów hiszpańskiego anarchizmu 1868-1939. T. 1-2. Warszawa: Wyd. Ośrod. Badań Społ. 1991 8° ss. 246; 670. Rec.: KULESZA Władysław. T. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 9 s. 87-89.
 • SALMONOWICZ Stanisław: The Deep Roots and Long Life of Stereotypes. W: My Brothers Keeper? Recent Polish Debate on the Holocaust.London 1990 s. 53-58.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko - pomorskich.. Olsztyn: OBNWK 1992 8° ss. 150 nlb. 2: bibliogr. — Rozpr.‑y i Mat. Ośrod. Badań Nauk. im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 128. Rec.: MAŁŁEK Janusz. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 149-150.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Od średniowiecznych przywilejów do osiemnastowiecznych praw człowieka. Przyczynek do genezy praw człowieka w dawnej Polsce. — Toruń. Rocz. Praw Człowieka i Pokoju T. 1: 1992 [wyd.1993] s. 151-160.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Le r ôle du droit romain en Pologne du XVIIIe siecle. W: L'eredita classica in Italia e Polonia nel Settecento. Wrocław: 1992 s. 249-256.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość. Wrocław: Ossolineum 1991 ss. 205. Rec.: BARDACH Juliusz. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 759-761.
 • Schnapper Bernard: Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la r é pression p é nale (XVIe - XXe siecles).Paris 1991. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 216-217.
 • SMAGA Józef: Narodziny i upadek Imperium. ZSRR 1917-1991. Kraków: Znak 1992 8° ss. 411. Rec.: LEINWAND Aleksandra J. Więź R. 35: 1992 nr 2 s. 175-181.
 • SOBAŃSKI Remigiusz: Prawo kanoniczne a kultura prawna. — Prawo Kan. R. 35: 1992 nr 1-2 s. 15-33: rias.
 • SONDEL Janusz: Elemente des römischen Rechts in den Kodifikationsprojekten des Kulmer Rechts. — Ius Commune T. 20: 1993 s. 25-60.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Les fondements historiques du concept des droits de l'Homme en Pologne. —La protection des droits fondamentaux (Actes du Colloque organisé à Varsovie par les Facultés de Droit de Varsovie et de Poitiers 9-15 mai 1992). Paris 1993 s. 25-34.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: L'individu face a l'Etat dans la doctrina de l'absolutisme é clair é . W: De la Res Publica a los Estados Modernos. Bilbao 1992 s. 275-284.
 • Stolleis Michael: Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. T. 1: Reichspublizistik und Policeywissenschaft, 1600-1800; T. 2: Staatslehre und Verwaltungswissenschaft, 1800-1914. T. 3: Staats- und Vervaltungsrechtswissenschaft in Republik und Diktatur 1914-1945.München 1988-1992-1999. Rec.: [T.1-2] MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena. Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 462-463; [T.3] SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 77: 1999 nr 4 s. 540-542. (T. 1- 972/91).
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Demokratyczne państwo prawne. — Kontrola Państw. R. 38: 1993 nr 6 s. 8-17.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Władza czwarta - kontrolująca. — Państwo i Prawo R. 47: 1992 z. 7 s. 87-94.
 • SZCZEPAŃSKI Jan: The Constitution as a Blueprint for Social Order and the Meaning of History. —Dialogue a. Hum. T. 1: 1991 nr 3-4 s. 9-24.
 • Szorc Alojzy: Dominium warmińskie 1243-1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii. Olsztyn 1990 ( 820/90, 973/91). Rec.: BAGIŃSKI Józef Mieczysław. Pierwsza synteza dziejów dominium warmińskiego. Studia i Mater. Wyż. Szk. Pedag. w Olsztynie Nr 86: 1995 s. 169-171; BOGDAN Danuta. Kom.‑y Mazur.-Warm. R. 36: 1992 nr 3-4 s. 369-375; BUKOWSKI Waldemar. Inter Finitimos 1992 nr 2 s. 23-24; DYGDAŁA Jerzy. Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 4 s. 137-139; KAMIŃSKA Krystyna. Zap.‑i Hist. T. 58: 1993 z. 2-3 s. 98-101; PAWLAK Marian. Zesz.‑y Nauk. WSP w Bydgoszczy. Studia Hist. Z.4: 1994 s. 109-111; PTAK Jan. Rev. d'Hist. Eccl. T. 88: 1993 nr 2 s. 547-549.
 • TAZBIR Janusz: Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Wyd. 2. Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 2000 ss. 345, nlb. 2. (Wyd. 1 - 1993). Rec.: [Wyd.1] LESZCZYŃSKI Juliusz. Państwo i Prawo R. 48: 1993 nr 11-12 s. 102-105; [Wyd.1] TARNAWSKI Maciej. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 156-159.
 • TAZBIR Janusz: Staropolskie granice swobody słowa i czynu. — Odra R. 32: 1992 nr 12 s. 24-29.
 • TOPOLSKI Jerzy: Id é e juridique et politique de Rome et ses promoteurs en Pologne aux XVI e et XVII e siècles. — Idea giuridica e politica di Roma e personalita storiche. II. Roma 1992 s. 37-52.
 • TYMOWSKI Michał: Formation des É tats au Soudan nig é rien aux XVIIe - XIXe siecles. Modeles et essei de comparison. — Africana Bulletin Nr 39: 1991 [wyd. 1992] s. 7-22.
 • WAGNER Wieńczysław Józef: May 3, 1791 as a Triumph of Modern Democracy: the Polish Constitution of 1791 Paving the Way to Progress. The Pinnacle of old Polish Democratic Development. —Dialogue a. Hum. T. 2: 1992 nr 2 s. 85-97.
 • WALDENBERG Marek: Kwestie narodowe w Europie Środkowo - Wschodniej. Dzieje, idee. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 418, nlb 2: indeks. Rec.: HALICZ Emanuel. Zesz.‑y Hist. Z. 108: 1994 s. 209-213; ŚLIWA Michał. Dzieje Najow. R. 25: 1993 nr 4 s. 127-129; VAŠKIEVIČ Jury. Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.1: 1995 s. 138-142.
 • WĄSOWICZ Marek: Une Europe polonaise. Les origines du caractère national polonais. W: L'Europa e le sue regioni.Palermo 1993 s. 137-147.
 • Wisner Henryk: Litwa i Litwini. Szkice z dziejów państwa i narodu. Olsztyn 1991 ( 975/91). Rec.: BARDACH Juliusz. O Litwie i Litwinach. Lithuania Nr 3(4): 1991 s. 112-114; RENIK Krzysztof. Przegl. Powsz. R. 109: 1992 nr 1 s. 133-137; RUTKIEWICZ Ignacy. Odra R. 32: 1992 nr 11 s. 97-98; TARKA Krzysztof. Opole R. 23: 1992 nr 7-9 s. 59-60.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Czy prawo rzymskie przestało istnieć? — Palestra R. 36: 1993 nr 1-2 s. 68-71; nr 5-6 s. 59-61; nr 9-10 s. 69-72; nr 12 s. 120-122.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Il diritto romano quale fattore d'integrazione dei diversi sistemi giuridici europei (Osservazioni sulla classificazione delle famiglie del diritto proposta da Réné David).W: L'Europa e le sue regioni. Palermo 1993 s. 305-311.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Reżimy autorytarne a prawo rzymskie. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 437-444: rés.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Czy prawo rzymskie przestało istnieć? —Palestra R. 36:: 1992 nr 7-8 s. 56-58, nr 9-10 s. 44-46.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Un dialogo di Fenelon e le critiche settecentesche al diritto romano. — Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano T. 91: 1988 [wyd. 1992] s. 237-251.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: F é nelon e la critica del diritto romano nella Polonia del Settecento. W: L'eredita classica in Italia e Polonia nel Settecento. Wrocław: 1992 s. 257-275.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Les opinions sur les droit romain a l'aube de la R é volution. W: L'Unite des principaux é tats europ é ens a la veille de la R é volution.Paris 1992 s. 298-308.
 • ZAWADZKA Barbara: Rozwój konstytucyjnych praw społecznych obywateli. — Studia Prawn. 1993 nr 2-3 s. 3-29. ————————————————————————————————
 • DYJAKOWSKA Marzena: Prawne aspekty relegacji Owidiusza. — Biul. Lubel. Tow. Nauk. T. 34: 1993 nr 1 s. 61-72: Sum.
 • GIARO Tomasz: Von der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen. —Rechtshist.Journ. T. 11: 1992 s. 508-554.
 • KURYŁOWICZ Marek: Agoranomosi tabellio. Z historii antycznego notariatu.. —Rejent 1992 nr 9 s. 9-18.
 • ŁYCZKOWSKA Krystyna: Dziecko w prawach babilońskich. — Przegl. Orient. 1993 nr 1-2 s. 73-79.
 • MacDowell Douglas M.: Spartan Law. Edinburgh 1990. Rec.: KULESZA Ryszard. Przegl. Hist. T. 83: 1992 z. 4 s. 751-753.
 • STRZELCZYK Jerzy: Wandalowie i ich afrykańskie państwo. Warszawa: PIW 1992 ss. 391, nlb.16 kolor., 64: mapy, indeks, il., rys. Rec.: KOTULA Tadeusz. Eos T.81: 1993 [wyd. 1994] z.1 s. 150-153; LABUDA Gerard. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 119-122; SALAMON Maciej.Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 3 s. 395-398. ————————————————————————————————
 • DYGO Marian: Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226-1259). Warszawa: UW, IH 1992 8° ss. 408: bibliogr. —Uniw. Warsz., Inst. Hist.
 • Fried Johannes: Otto III. und Bolesław Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars der „Akt von Gnesen” und das frühe polnische und ungarische Königtum. Stuttgart 1989 ( 959/91 ). Rec.: AIRLIE St. Early medieval Europe T. 2: 1993 s. 153-161; GÖRICH Knut.Zeitschr. f. Ostforsch. R. 41: 1992 z. 3 s. 435-437; STRZELCZYK Jerzy. Nasza Przeszłość T. 77: 1992 s. 307-315; WOLF G. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch. Germ. Abt. T. 109: 1992 s. 411-412.
 • Hoffmann Richard C.: Land, liberties and lordship in a late medieval countryside. Agrarian structures and change in the Duchy of Wrocław. Philadelphia 1989 ( 962/91 ).Rec.: BERMAN C.H. Speculum T. 67: 1992 s. 423-425; JANECZEK Andrzej. Kwart. Hist. Kult. Mater. R. 40: 1992 nr 1 s. 69-73.
 • MATUSZEWSKI Jacek S.: Rzekomy I zjazd koszycki w 1373 r. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 1 s. 47-58.
 • Nowakowski Andrzej: Prawne aspekty inkorporacji ziemi wschowskiej do Polski. Czas. Pr.-Hist. T. 43: 1991 z. 1-2 ( 968/91). Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni. O inkorporacji ziemi wschowskiej do Polski. Rozbiór krytyczny artykułu Andrzeja Nowakowskiego... Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 159-167.
 • ROSIN Ryszard: Panowanie książąt opolskich w Rudzkiem w pierwszej połowie XIII w. — Annales UMCS Sec. F Hist. T. 45: 1990 [wyd. 1992] s. 119-127: r és.
 • RYŚ Grzegorz: Kościół a państwo w średniowieczu. Istota sporu. — Analecta Cracov. T. 25: 1993 s. 411-421: Sum.
 • SAMSONOWICZ Henryk: Polen und Deutschland im Ausformungsprozess des europ ä ischen Staatensystem im Mittelalter. W: Polen und Deutschaland im europ ä ischen Staatensystem vom sp ä ten Mittelalter bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts. Braunschweig 1992 s. 43-49.
 • Spors Józef: Studia nad wczesnośredniowiecznymi dziejami Pomorza Zachodniego. XII - pierwsza połowa XIII wieku. Słupsk 1988 ( 850/90) Rec.: LABUDA Gerard. Rocz.-i Hist. R. 58: 1992 s. 97-102.
 • Vetulani Adam: Institutions de l'Eglise et canonistes au Moyen Age: de Strasbourg a Cracovie. Oprac. Wacław Uruszczak. Aldershot 1990 ( 974/91 ). Rec.: BRADLEY D. Rev. d'Hist. Eccles. T. 87: 1992 nr 1 s. 255; CAENEGEM R. C. van. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis T. 60: 1992 nr 1-2 s. 202; METZ Ren é .Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 1 s. 73-74. ————————————————————————————————
 • Biskup Marian: „Wojna Pruska” czyli Wojna Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich. Olsztyn 1991 ( 957/91). Rec.: OLEJNIK Karol. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 2-3 s. 101-103; PTAK Jan .Rev. d'Hist. Eccl. T. 88: 1993 nr 2 s. 552-553.
 • DYGDAŁA Jerzy: Skład elity duchowieństwa katolickiego Prus Królewskich w latach 1660-1772. (Przyczynek do roli Kościoła w integracji prowincji pruskiej z pozostałymi ziemiami Rzeczypospolitej). — Zap.‑i Hist. T. 57: 1992 z. 2-3 s. 41-43: Zsfg.
 • GIEYSZTOR Aleksander: For the External Independence and the Internal Liberty of the Nation: May 3, 1791. —Dialogue a. Hum. T. 1: 1991 nr 3-4 s. 31-37.
 • JARMIŃSKI Leszek: Bez użycia siły. Działalność polityczna protestantów w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku. Warszawa: Semper 1992 8° ss. 269: bibliogr., indeks.
 • MALEC Jerzy: Walka szlachty litewskiej o zachowanie III Statutu w drugiej połowie XVIII wieku. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 65-72: r és.
 • MARKIEWICZ Mariusz: Absolutyzm - wymysł czy rzeczywistość w Anglii Jakuba II i Francji Ludwika XIV? — Studia Hist. R. 36: 1993 z. 4 s. 451-463: Sum.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Włączenie księstwa siewierskiego do Polski w r. 1790. — Annales UMCS Sec. G Ius T. 36: 1989 [wyd. 1992] s. 213-230: Sum.
 • OLSZEWSKI Henryk: The Ideology of the Polish - Lithuanian Commonwealth as the Bulwark of Christianity. — Polish Western Affairs T. 33: 1992 nr 2 s. 69-86.
 • PASZTOR Maria: Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791-1792. Warszawa: Wyd. Sejm. 1991 [wyd. 1992] 8° ss. 230, nlb. 2: bibliogr., indeks.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Die Wiederherstellung der religiösen Toleranz in Polen in der Epoche der Aufklärung. — Hist. Zeitschr. T. 261: 1993 s. 309-322.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Zur Kulturgeschichte K ö niglich-Preussens im 17. Jahrhunderts. W: Deutschland und Polen im 17. und 18. Jahrhunderts. Rostock 1989 s. 25-31.
 • SERCZYK Władysław Andrzej: Die Rezeptios des polnischen Verfassungsmodells in Saporogien - ein Vorbild oder ein Zerrbild. — Zesz.-y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1025 Prace Hist. Z. 100: 1992 s. 57-67.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Le mouvement de la codification du droit en Pologne au XVIIIeme siecle. W: L'Unit é des principaux é tats europ é ens a la veille de la R é volution.Paris 1992 s. 266-272.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Pojęcie praw i wolności obywatelskich w myśli kodyfikacyjnej Oświecenia austriackiego. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 379-391: rés.
 • SZYMANIAK Wiktor: Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych. Studium z dziejów dyplomacji Prus Książęcych w Polsce w latach 1525-1548. Bydgoszcz 1993 ss. 234: facs., mapa, wykr., Sum., Zsfg. Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.2 s. 284-286; WISNER Henryk. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.4 s. 147-148.
 • ŠAPOKA Adolfas: 1655 metu Kedainiu sutartis, arba š vedai Lietuvoje 1655-1656 metais. Oprac. Antanas TYLA. Vilnius: Mokslas 1990 8° ss. 194. Rec.: WISNER Henryk. Zap.-i Hist. T. 56: 1991 z. 4 s. 161-162.
 • TAZBIR Janusz: Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie. Warszawa: Książka i Wiedza 1993 8° ss. 263, nlb. 1. Rec.: BROCK Peter. Journ. of Ecclesiast.Hist. T.45: 1994 s. 352-354; KOSMAN Marceli. Rec.: Odrodz. i Reform. w Polsce T.38: 1994 s. 128-129.
 • TOMASZEK Andrzej: Życie codzienne XVIII-wiecznej palestry trybunalskiej. — Palestra R. 36: 1993 nr 12 s. 69-75.
 • WIJACZKA Jacek: Prusy Książęce a Polska, Litwa i Inflanty w połowie XVI wieku. Działalność dyplomatyczna Asverusa von Brandta w latach 1544-1558. Kielce: Wyż. Szk. Pedeg. 1992 8° ss. 163, nlb. 1: biblliogr., indeksy. Rec.: WISNER Henryk. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 147-149.
 • Wyczański Andrzej: Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506-1548). Warszawa 1990 ( 854/90). Rec.: MARCINIAK Ryszard. Studia Źródłózn. T. 35: 1994 s. 139-140; UŚCIŃSKI Krzysztof. Genealogia T.3: 1993 s. 118-121.
 • Zielińska Zofia: Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego. Warszawa 1991 ( 977/91). Rec.: MICHALSKI Jerzy. Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 2 s. 148-150. ————————————————————————————————
 • Chlebowczyk Józef: Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Warszawa 1988 ( 961/88, 980/91 ). Rec.: MARK Rudolf A. Zeitschr. f. Ostforsch. R. 42: 1993 z. 2 s. 259-261.
 • KULISIEWICZ Wojciech: Trzeci Statut Litewski w dobie porozbiorowej. — Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 73-89: r és.
 • LAUKAITYTE Regina: Lietuviai valstybes dumoje [Litwini w Dumie Państwowej]. — Lietuvos Istorijos Metrastis 1992 s. 31-44: tab., Sum.
 • MAROSZEK Józef: Konfiskaty mienia mieszkańców Białostocczyzny po wojnie z Rosją 1812 r. —Rubieże 1992 nr 1 s. 101-107.
 • NAJDUS Walentyna: O prawa obywatelskie kobiet w zaborze austriackim. W: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX w. i w początkach XX wieku. Zbiór studiów pod red. Anny ŻARNOWSKIEJ i Andrzeja SZWARCA. Warszawa: DiG - IH UW 1994 s. 99-117. — Kobieta T. 3.
 • SIEMANN Wolfram: Deutschland und Polen im europ ä ischen Staatensystem von 1789-1848. W: Polen und Deutschland im europ ä ischen Staatensystem vom sp ä ten Mittelalter bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts. Braunscheg 1992 s. 69-79.
 • WĄTOR Adam: Trójzaborowa konferencja polityczna w Pieniakach w 1912 roku. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 4 s. 57-62.
 • ZDANOWSKI Jerzy: Początki państwowości Kuwejtu. 1896-1904. Warszawa: Semper 1991 8° ss. 128: 1 mapa, bibliogr., indeks, Sum. — Pol. Akad. Nauk, Zakład Krajów Pozaeurop. ————————————————————————————————
 • BOROWSKI Piotr, TATARZYŃSKA Irena: Z dziejów Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1921-1944). —Obóz 1992 nr 22 s. 107-122: Sum.
 • BUBNYS Arunas: Lenku pogrindis Lietuvoje 1939-1940 m. [Podziemie polskie na Wileńszczyźnie w l. 1939-1940] — Lituanica 1994 8° ss. 63.
 • BUŁHAK Władysław: Lednicki, Paderewski, Dmowski. Sprawa misji Stanisława Gutowskiego i genezy Polskiej Narodowej Komisji Wykonawczej oraz Komitetu Narodowego Polskiego (sierpień - wrzesień 1917 r.). — Studia z Dziejów Rosji i Europy Środk. - Wsch. T. 27: 1992 s. 45-56: rez., Sum.
 • CHMIELARZ Andrzej: Władze sowieckie i PKWN wobec AK w 1944 r. — Wojsk. Przegl. Hist. R. 37: 1992 nr 2 s. 17-38.
 • CYBULSKI Bogdan, TRABA Robert: Polityczne i prawne aspekty tzw. sprawy Gabrylewicza. Przyczynek do dziejów Warmińskiego Komitetu Plebiscytowego. — Acta Univ. Wratisl. Nr. 1277 Prawo T. 197: 1992 s. 123-157: Zsfg.
 • KLEIN Edmund: Początki górnośląskiego ruchu autonomicznego w listopadzie i grudniu 1918 roku. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1444 Prawo T. 215: 1992 s. 141-177: Zsfg.
 • KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz: Ludowcy II Rzeczypospolitej wobec konkordatu z Watykanem. —Wieś i Państwo 1992 nr 2 s. 189-203.
 • KOSZEL Bogdan: Faszyzm włoski wobec przejęcia przez Adolfa Hitlera władzy w Niemczech. — Przegl. Zach. R. 48: 1992 nr 4 s. 141-160.
 • KRAUSE Peter: Gewaltenteilung und umfassender Rechtsschultz gegen die Verwaltung - Das Ressortreglement für Neuostpreussen 1797. — Prace Nauk.Uniw. Śląskiego w Katowicach Nr 1271: 1992 Prace Prawnicze s. 19-49.
 • KRUKOWSKI Józef: Ochrona wolności religijnej w umowach międzynarodowych. — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 43-60: Sum.
 • MADAJCZYK Czesław: Radziecki system okupacyjny (1939-1941). — Dzieje Najnow. R. 34: 1992 nr 3 s. 1-12.
 • MAJECKI Henryk: Orientacje polityczne ludności żydowskiej Białostocczyzny w okresie międzywojennym. — Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 42-50.
 • NOWAK Andrzej: Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918-1921). Koncepcja i realizacja. — Zesz.‑y Hist. Nr 107: 1994 s. 3-22.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Walka Cywilna w latach 1939-1945. Pojęcie-struktury-rodzaje. — Czas. Pr.- Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 353-363: rés.
 • SIEKANOWICZ Piotr: Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej. 1934-1939. Warszawa-Chicago: Inst. Hist. im. R. Dmowskiego 1991 8° ss. 94, nlb. 2: facs., 1 fot., 1 mapa, indeks.
 • SIEMASZKO Zbigniew: W sowieckim osaczeniu 1939-1943. Londyn 1991 8° ss. 439. Rec.: KOWALSKA Ewa. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 1 s. 150-154.
 • SMOŁKA Leonard: Powstanie śląski i plebiscyt w procesie zrastania się Górnego Śląska z Macierzą. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R. 47: 1992 nr 3-4 s. 561-563.
 • WALCZAK Henryk: Stanowisko polskich ugrupowań politycznych wobec układu Skirmunt - Benesz z 6 listopada 1921 roku. — Przegl. Zach.-Pomor. T. 7: 1992 z. 2 s. 33-52: Sum.
 • WIECZORKIEWICZ Paweł: Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-1941. Sprawa Tuchaczewskiego i jej konsekwencje. Warszawa: b.w. 1993 8° ss. 602: err.
 • Zarzycki Wacław: Adwokaci i prawnicy Wielkopolski i Pomorza u progu niepodległości w latach 1918-1920. Palestra R. 35: 1991 nr 11-12 (por. 984/91). Polem.: KRZEMIŃSKI Zdzisław. List do Redakcji „Palestry” w sprawie działalności adwokatów poznańskich i pomorskich u progu niepodległości Polski. Palestra R. 36: 1992 nr 3-4 s. 119-121.
 • ŻOŁYŃSKI Janusz: Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (1939-1940). Problemy ustrojowe i prawne. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 207: kalendarium, tab., aneks (dokumenty), bibliogr., indeks, rez., Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1644, Prawo 233. Rec.: CIESIELSKI Stanisław, HRYCIUK Grzegorz. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.3 s. 157-163. ————————————————————————————————
 • PACZKOWSKI Andrzej: Zdobycie władzy. 1945-1947. Warszawa: Wyd. Szkol. i Pedag. 1993 ss. 86, 1: facs, fot., portr., rys. — Dzieje PRL.
 • PIETRZAK Michał: De l'Etat laiďc socialiste à l'État confessionnel Catholique. — La protection des droits fondamentaux (Actes du Colloque organisé à Varsovie par les Facultés de Droit de Varsovie et de Poitiers 9-15 mai 1992).Paris 1993 s. 67-82.
 • ROBAKOWSKI Kazimierz: Stosunek Stanisława Mikołajczyka wobec przekształceń ustrojowych i zmian terytorialnych Polski w latach 1945-1947. — Studia i Mater. do Dziej. Wielkop. i Pom. 19: 1993 z. 1 s. 79-89.
 • SALMONOWICZ Stanisław: La justice communiste: L'Exemple Polonais 1944-1989.Essai d'une synthese provisoire. — Compar. Law Rev. T. 4: 1993 s. 105-120.
 • SKUZA Cezariusz: Odzyskanie mienia polskiego po II wojnie światowej. Piła: [Centrum Szkol. Służby Czołgowo-Samochod.] 1992 8° ss. 446: 1 mapa, bibliogr., indeksy.
 • TOMASZEWSKI Jerzy: Europa środkowo - wschodnia 1944-1968: powstanie, ewolucja i kryzys realnego socjalizmu. Warszawa: Uniw. Warsz. 1992 8° ss. 316, nlb. 1: bibliogr.
 • ZACHARIAS Michał Jerzy: System stalinowski w Jugosławii w latach 1944-1949. — Kwart. Hist. R. 99: 1992 nr 4 s. 65-94.
 • ZAMOJSKI Jan E.: Francja na rozdrożu 1943-1944. walka o kształt ustrojowy przyszłej Francji. Warszawa 8° 1992 ss. 454. Rec.: EISLER Jerzy. Acta Pol. Hist. 69: 1994 s. 166-167; EISLER Jerzy. Dzieje Najnow. R. 25: 1993 nr 1 s. 157-158. ————————————————————————————————
 • Carbasse J. M.: Introduction historique au droit p é nal.Paris 1990. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 217-218.
 • DUBEL Lech: Historia doktryn polityczno-prawnych. Starożytność i średniowiecze. Lublin: AWH A. Dudek 1993 8° ss. 76.
 • JUREK Piotr: Historia państwa i prawa polskiego. Źródła prawa, sądownictwo. Zarys wykładu. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 142.
 • KLEIN Edmund: Przewodnik do nauki Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Cz. 2: Średniowieczne struktury ponadpaństwowe: Kościół, papież, cesarz, zakony. Wrocław: Wyd. UWr 1992 8° ss. 80. (Cz. 1 - 994/91).
 • KRASOWSKI Krzysztof, KRZYMKOWSKI Marek, SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna, WALACHOWICZ Jerzy: Historia ustroju państwa. Wyd. 2 popr. Poznań: Ars boni et aequi 2002 8° ss. 424. (Wyd. 1 - 1993).
 • KRASOWSKI Krzysztof, LESIŃSKI Bogdan, SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna, WALACHOWICZ Jerzy: Powszechna historia państwa i prawa. Poznań: Ars boni et aequi 1993 8° ss. 410.
 • LESIŃSKI Bogdan, ROZWADOWSKI Władysław: Historia prawa sądowego. Zarys wykładu. Poznań: [Wyd. Ars boni et aequi] 1992 8° ss. 239, nlb. 1: bibliogr.
 • LITEWSKI Wiesław: Rzymskie prawo prywatne. 1. Prawo materialne; 2 Historia Źródeł. Proces cywilny. Wyd.2. Kraków: UJ 1993 8° ss. 308, 201. — Uniw. Jagiell. Inst. Hist.- Prawn. Skrypty Uczelniane Uniw. Jagiell. Nr 695, 696 (wyd.1- 981/88).
 • Nowakowski Andrzej: Powszechna historia państwa w zarysie. Białystok [1991] ( 999/91). Rec.: MRÓWCZYŃSKI Marek. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 191-195.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Powszechna historia ustroju państwa w zarysie: (od państwa antycznego do r. 1939) Białystok 1993 8° ss. nlb. 4, 194, nlb. 1. Rec.: FIEDORCZUK Piotr. Białostoc. Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 173-177.
 • OLSZEWSKI Henryk, ZMIERCZAK Maria: Historia doktryn politycznych i prawnych. Wyd.2. Poznań: Ars Boni et Aequi 1994 8° ss. 436: indeks. (Wyd. 1 - 1993 )
 • D'Ors Alvaro: Derecho privado romano. Wyd. 7. Pamplona 1989. Rec.: LITEWSKI Wiesław. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsresch. T. 109: 1992 Rom. Abt. s. 659-666.
 • PŁAZA Stanisław: Historia prawa w Polsce. Zarys wykładu. Cz. 2: Polska pod zaborami. Kraków: Wyd. „Księgarni Akademickiej” 1994 8° ss. 210. Wyd. 2. (Cz.1 - 788/89, 1000/91; Cz.2 wyd.1 - 1993).
 • ROZWADOWSKI Władysław: Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. [Wyd. 2 dodr.]. Poznań: Ars boni et aequi 1996 8° ss. 332. [Wyd. 2 - 1992] Rec.: [Wyd. 1 - 1001/91] BOJARSKI Władysław. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 195-196; KODRĘBSKI Jan. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 3 s. 86-88.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Historia prawa. Wyd. 7. Warszawa: Wyd. Prawn. PWN 1998 8° ss. 411, nlb. 5: bibliogr., indeks. (Wyd.4 - 1993; 5 - 1995; 6 popr. - 1996; 6 dodr. - 1997).
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych. Od XVIII do XX stulecia [Wyd. 2 popr. i uzup.]. Gdańsk: Wyd. UG 1992 8° ss. 115, nlb. 1: bibliogr.
 • SZEWC Andrzej, JYŻ Gabriela: Rzymskie prawo prywatne (Zarys wykładu). Katowice: Nakładem własnym autorów 1993 8° ss. 146.
 • WOŁODKIEWICZ Witold; ZABŁOCKA Maria: Prawo rzymskie. Bruliony wykładów 1993/1994 Cz.1. Warszawa: Compendium 1993 8° ss. 132; Cz.2. Warszawa: Compendium 1994 8° ss. 152.
 • ŻOŁNIERCZUK Mieczysław: Zarys prawa rzymskiego. Podręcznik dla studentów prawa. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Lublin: Morpol 1998 8° ss.237, nlb. 1. [Skrypt - 1992, Wyd. 2 - 1995] Rec.: AVENARIUS Martin. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.114: 1997 Rom. Abt. s. 641-642; BLAHO Peter. Orbis Iuris Romani T.4: 1998 s. 268-274; [skrypt z 1992] WINIARZ Jan. Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. Prawo-Ekonom. T. 13: 1993 s. 239-241. 5. Czasopisma, wydawnictwa seryjne
 • Archiv für schlesische Kirchengeschichte T. 49: 1991. Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 161-163.
 • CZASOPISMO Prawno-Historyczne. Red. Henryk OLSZEWSKI. Pol. Akad. Nauk. , Inst. Hist., Wyd. Nauk. PWN Oddz. w Poznaniu 8° T. 44: 1992 z. 1-2 ss. 306.
 • CZASOPISMO Prawno-Historyczne. Red. Henryk OLSZEWSKI. Pol. Akad. Nauk. , Inst. Hist., Wyd. Nauk. PWN Oddz. w Poznaniu 8° T. 44: 1993 z. 1-2 ss. 559.
 • Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. T. 5: 1991. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 213.
 • Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte. T. 19: 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Etr. R. 70: 1992 nr 4 s. 601-602.
 • Jahrbuch Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau T. 32: 1991.Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 161-163.
 • Nordost Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte T. 1: 1992 z. 1 i 2. Rec.: ŻERKO Stanisław. Rocz.‑i Hist. R. 59: 1993 s. 159-160.
 • Polin. A Journal of Polish - Jewish Studies.T. 1: 1986 - T. 5: 1990. Rec.: HOROSZEWICZ Michał. Więź R. 35: 1992 nr 4 s. 126-134.
 • PRAWO Kanoniczne. Kwartalnik Prawno - Historyczny. Red. nacz. ks. Tadeusz PAWLUK. Akad. Teol. Kat. w Warszawie 8° R. 35: 1992 nr 1-2 ss. 294, nlb. 2; nr 3-4 ss.. 272.
 • PRAWO Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny. Red. nacz. ks. Tadeusz PAWLUK. Akad. Teol. Kat. w Warszawie 8° R. 36: 1993 nr 1-2 ss. 276; nr 3-4 ss.. 234, nlb. 2.
 • Rivista Internazionale di Diritto Comune. T. 1-2: 1990-1991. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena.Czas. Pr.-Hist. T. 44: 1992 z. 1-2 s. 215-216. I. Źródła/94
 • BORZYMIŃSKA Zofia: Dzieje Żydów w Polsce. Wybór tekstów źródłowych XIX wiek. Warszawa: Żydow. Inst. Hist. 1994 8° ss. 128, nlb. 2, 8 s. tabl. — Sreia Edukacyjna ŻIH.
 • Der DEUTSCH-SOWIETISCHE Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939. Die deutsche Aufzeichnungen ü ber die Verhandlungen zwieschen Stalin, Molotov und Ribbentrop in Moskau. [Wstęp. opatrz. i wyd.] Ingeborg Fleischauer. — Vierteljahrshefte f. Zeitgesch. R.39: 1991 Z.3: s. 447-470.
 • DJAKOV Vladimir: Polonica w państwowym archiwum obwodu orenburskiego (do 1862). — Przegl. Wschod. T.3: 1994 z.2 s. 233-250. [z rosyj. tł. Stefan RAKOWSKI]. KUMOR Bolesław: Trzy dokumenty z 1878 r. dotyczące reorganizacji diecezji krakowskiej i tarnowskiej oraz Wydziału Teologicznego UJ. — Archiw. Bibl. Muz. Kośc. T.63: 1994 s. 221-251.
 • LIETUVOS Valstybes Tarybos protokolai 1917-1918. [Protokoły Rady Litewskiej]. Wyd. Alfonsas EIDINTAS, Raimundas LOPATA. Vilnius: Mokslas 1991 8° ss. 536. — Lietuvos Mosklu Akademijos Lietuvos istorijos institutas. Rec.: WISNER Henryk. Protokoły Rady Litewskiej 1917-1918. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 4 s. 71-75.
 • Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarische Monarchie, 1867-1918. Wyd. É wa Somogyi. T. 4: 1883-1895 Wyd. Istv á n Di ň segi. T.5: Wyd. É wa Somogyi.Budapest 1993-1991. Rec.: GALOS Adam. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 97-100.
 • ŚLADKOWSKI Wiesław: Dokumenty programowe powstania styczniowego. — Rocz. Lubel. T.33-34: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 5-17.
 • TESTAMENT szlachcica Wincentego Modzelewskiego z 1827 roku. [Wyd.] Stanisław ZIELIŃSKI. — Wieś Radomska T. 4: 1993 s. 59-64. ———————————————————————————————————
 • ARMIA polska w ZSSR [i.e. ZSRR] 1941-1942. Dokumenty przetł. [z ros.], oprac. oraz opatrz. przyp. i wstęp. Wojciech MATERSKI. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1992 ss. 127: facs., err., bibliogr., indeks. — Tekst gł. równol. pol.-ros.
 • DEKRET Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1938 roku. [Wyd.] Tadeusz CEGIELSKI. — Ars Regia R.2: 1993 nr 1 s. 85-88. [O zakazie działalności lóż masońskich].
 • DO ŻOŁNIERZY Armii Krajowej - Rozkaz nr 19 (Gen. Kazimierza Sosnkowskiego) — Zesz.‑y Hist. Nr. 109: 1994 s. 148-151.
 • II RZECZPOSPOLITA. Narodziny, ustrój konstytucyjny, zmierzch. Wybór i oprac. Zbigniew Jerzy HIRSZ. Białystok: Temida 2 przy wspópracy Wydziału Prawa UW 1994 8° ss. 281, nlb. 1. — Historia Ustroju i Prawa Polskiego, Źródła i materiały.
 • ESSEN Andrzej: Rozmowa Benes - Beck 3 lutego 1933 w Genewie. — Zesz.‑y Hist. Nr 110: 1994 s. 119-132.
 • INSTRUKCJA do okólnika nr 12 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 15 II 1924 r. w sprawie współpracy Policji i administracji publicznej z organami wywiadu wojskowego. Oprac. Andrzej MISIUK [i in.]. — Przegl. Policyj. R.1: 1991 nr 2 s. 129-134.
 • KOMITET Obrony Państwa. Protokół pierwszego posiedzenia Komitetu Obrony Państwa dnia 23 listopada 1926. — Zesz.‑y Hist. Z.104: 1993 s. 139-151.
 • KONFLIKTY polsko-sowieckie. 1942-1944. Dokum. oprac. oraz opatrz. przyp. i wstęp. Wojciech ROSZKOWSKI, tł. dokum. [z ros.] Wojciech MATERSKI. Warszawa: Instyt. Stud. Polit. PAN 1993 ss. 195: facs., bibliogr. — Tekst gł. równol. pol.-ros. — Z archiwów sowieckich T.3.
 • KONIECZNY Zdzisław: Organizacje ukraińskie w świetle sprawozdań starostw z 1938 roku. — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 285-337.
 • KONKORDAT między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie 10 lutego 1925 r. — Przegl. Religiozn. 1993 nr 3 s. 81-91.
 • MARTINOWA Halina: Dokumenty KGB. — Zesz.‑y Hist. Nr 108: 1994 s. 185-200.
 • MATERIAŁY dotyczące tajnego nauczania w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1939-1945. [Wyd.] Leszek ZASZTOWT. — Kwart. Hist. Nauki i Techn. R. 38: 1993 nr 4 s. 71-118,
 • MAZUR Grzegorz: Uchodźcy polscy na Litwie w świetle dokumentów NKWD i NKGB (1940-1941). Wyd. Grzegorz MAZUR. — Biul. Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko Nar. Pol. Inst. Pamięci Narod. [T.]: 36: 1993 s. 62-97.
 • ORGANIZACJA instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej. 1918-1926. Wybór źródeł i dokumentów. Oprac. Andrzej MISIUK, Andrzej PEPŁOŃSKI. Wyd. 2. Szczytno: Wyd. Wyż. Szk. Polic. 1994 8° ss. 447.
 • OPERACJA „Sejm". [Wyd.] Grzegorz MAZUR. — Zesz.‑y Hist. Z 104: 1993 s. 152-161. [Dokumenty NKGB z początku 1944 r. dotyczące likwidacji polskiego podziemia].
 • POCZĄTKOWY okres wojny polsko-sowieckiej w świetle komunikatów operacyjnych sztabu generalnego WP (luty-marzec 1919). Wyd. Tadeusz WAWRZYŃSKI. — Biul. Wojsk. Służby Archiw. Nr 15: 1992 s. 148-169.
 • POLICJA państwowa na granicy wschodniej. Oprac. Jerzy PROCHOWICZ, Andrzej PEPŁOŃSKI. — Przegl. Policyj. R.1: 1991 nr 2 s. 135-139. [Wytyczne ministra spraw wewnętrznych Władyława Raczkiewicza z 1921 r.]
 • POLNISCHE Berichte über j üdische Organisationen in der Tschechoslowakei auf dem Jahr 1929. Wyd. Jerzy TOMASZEWSKI. — Bohemia 1989 nr 1 s. 125-134.
 • POLSKA-Europa-Świat. Przesłanki i wytyczne ustrojowe. (Dokumenty programowe warszawskich wolnomularzy czasu II wojny światowej). [Wyd.] Ludwik HASS. — Ars Regia R.2: 1993 nr 3-4 s. 83-129.
 • POUFNY rozkaz Gen. W. Andersa.[Wytyczne dla rtm. Józefa Czapskiego z 30 I 1944 r. w sprawie prowadzenia propagandy w wypadku ustępstw rządu wobec politycznych i terytorialnych żądań sowieckich]. — Zesz.‑y Hist. Nr 106: 1993 s. 86-87.
 • PROJEKT prawa małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 29 maja 1929 r. — Kwart. Prawa Prywat. R.3: 1994 z.3 s. 529-542.
 • PROTOKÓŁ o klauzulach arbitrażowych podpisany w Genewie 24 września 1923 r. — Przegl. Ustawod. Gosp. R.47: 1994 nr 2 s. 18-19.
 • REGULAMIN obrad Sejmu uchwalony dnia 16 grudnia 1930 r. ze zmianami uchwalonymi w dniu 21 października 1931 r. Oprac. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 1 s. 157-184.
 • REGULAMIN obrad Senatu RP z 1923 r. Oprac. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.1: 1993 nr 4 [wyd.1994] s. 123-146.
 • REGULAMIN Sejmu z dnia 5 października 1935 r. (z wykazem zmian do 1939 r.). Przyg. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 2 s. 157-184.
 • ROJEK Wojciech: Przyczynek do dziejów 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych. [Badzyński Antoni: Notatka służbowa szefa Oddziału Kultury i Sztuki 2 Korpusu dla generała Władysława Andersa dotycząca sytuacji w jakiej znalazły się PSZ po uchwałach jałtańskich]. — Studia Hist. R.36: 1993 z.3 s. 371-375.
 • ROZPORZĄDZENIE tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o podjęciu czynności urzędowych w sądownictwie. — Palestra R. 38: 1994 nr 7-8 s. 11-15.
 • ROZPORZĄDZENIE tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1944 r. o uruchomieniu adwokatury. — Palestra R. 38: 1994 nr 7-8 s. 15-19.
 • [RZEPECKI Jan]: [Struktura organizacyjna BIP-u KG AK październik 1942 r.]. [Wyd.] Grzegorz MAZUR: Przyczynek do dziejów BIP-u KG AK. — Zesz.‑y Hist. Z.106: 1993 s. 228-231.
 • STOSUNKI polsko-czechosłowackie 1918-1939. Wybór i oprac. Ewa ORLOF, Andrzej PASTERNAK. Rzeszów: Wyd. Wyż. Szk. Pedag. 1994 8° ss. nlb 4, 159, nlb. 1, 8 s. map: bibliogr., indeks.
 • SPÓR o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926. Wstęp, wybór tekstów źródł. i oprac. Tomasz NAŁĘCZ. Warszawa: Wyd. PWSBiA 1994 8° ss. 268. — Zesz‑y Dydakt. Prywat. Wyż. Szkoła Businessu i Adm. 27.
 • TYMCZASOWY Regulamin Senatu II Rzeczypospolitej z 1935 r. (z wykazem zmian). Oprac. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 3 s. 177-201.
 • ZWIĄZEK Radziecki a Powstanie. — Zesz.‑y Hist. Nr 109: 1994 s. 181-206. ———————————————————————————————————
 • BEZ serwilizmu. Nieznana notatka z rozmów delegacji polskiej z kierownictwem ZSRR w listopadzie 1956 r. Wyd. Eugeniusz SZYR. — Dziś R.4: 1993 nr 7 s. 72-90.
 • BIULETYNY Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1947. T.1. Wstęp Andrzej PACZKOWSKI i Grzegorz JAKUBOWSKI. Warszawa: Min. Spraw Wew. 1993 8° ss. 263: indeks, kalendarium.
 • BIULETYNY Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. T.2: 1948. Red. nauk. Bernadetta GRONEK, Irena MARCZAK, Marek OLKUŹNIK. Warszawa: Książka i Wiedza 1995 8° ss. 210, nlb. 2 : wykr.
 • BIULETYNY Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego: 1946. Red. nauk. Wanda CHUDZIK, Irena MARCZAK, Marek OLKUŚNIK. Warszawa: „Książka i Wiedza” - Minist. Spr. Wewn. 1996 8° ss. 142, nlb. 2. - Źródła do Historii Polski XX Wieku. Seria C.
 • DOKUMENTY Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR". Wstęp i oprac. Andrzej JASTRZĘBSKI. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1994 8° ss. 780, nlb. 2: indeks.
 • EDWARD Cieśla „Zabawa” przed sądami PRL-u cz.1. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R.3: 1994 nr 5 s. 131-181; cz.2. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:6 1995 s. 171-217.
 • HUBERT Stanisław: Sprawa odpowiedniej formuły cesyjnej w traktacie pokoju z Niemcami. [wstęp Bronisław PASIERB: Prof. dr Stanisław Hubert w roli eksperta do spraw niemieckich]. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 117-128.
 • INFORMATOR o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944-1945. Wyd. Ministerstwa Spr. Wewn. Biuro „C” Warszawa: 1963. Lublin: Wyd. Retro 1993 8° ss. 288.
 • KONWENCJA europejska o międzynaradowym arbitrażu handlowym z 1961 r. — Przegl. Ustawod. Gosp. R.47: 1994 nr 2 s. 23-27.
 • KONWENCJA o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca 1950 r. — Przegl. Ustawod. Gosp. R.47: 1994 nr 2 s. 20-23.
 • KONWENCJA o wykonywaniu obcych orzeczeń arbitrażowych podpisana w Genewie 26 września 1927 r. — Przegl. Ustawod. Gosp. R.47: 1994 nr 2 s. 19-20.
 • KOŚCIÓŁ - Państwo w świetle akt Wydziału do Spraw Wyznań. 1967-1968. Próba kontroli Kościoła, wydarzenia marcowe, interwencja sierpniowa w Czechosłowacji. [Wybór i oprac.] Peter RAINA. Warszawa: Książka Polska 1994 8° ss. 340: indeks.
 • KURTYKA Janusz: Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R.3: 1994 Nr 5 s. 119-129.
 • ŁAPTOS Józef, MAZUR Grzegorz: Stosunki państwo-Kościół w pierwszej połowie lat 50-tych w świetle raportów dyplomatów francuskich i belgijskich. — Zesz.‑y Hist. nr 108: 1994 s. 61-98.
 • MYŚL programowa opozycji demokratycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1976-1980. Wyb. i oprac. Ewa ORLOF, Andrzej PASTERNAK, Radosław PAWLIKOWSKI. Rzeszów: Wyd. Wojew. Ośrod. Metod. 1993 8° ss. 223. Rec.: JESTAL Jerzy. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 1. s. 163-164.
 • OBOZY pracy niewolniczej w Polsce. Dokumenty ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum Generała Sikorskiego w Londynie. Wyd. Tadeusz WOLSZA. — Biul. Gł. Kom. Badania Zbrod. przeciwko Narod. Pol. Inst. Pamięci Narod. [T.] 36: 1993 s. 128-140: Sum.
 • OPOZYCJA demokratyczna w Polsce. 1976-1980. Wybór dokumentów. [Wstęp] Zygmunt HEMMERLING, Marek NADOLSKI. Warszawa: Wyd. UW 1994 8° ss. 753 — [Kontynuacja tomów: Opozycja antykomunistyczna w Polsce 1944-1956,; Opozycja wobec rządów komunistycznych w Polsce 1956-1976].
 • POZNAŃ '56. [Wyd.] Maciej Roman BOMBICKI. Poznań: Polski Dom Wyd. Ławica 1992 8° ss. 243: il.
 • PROTOKÓŁ z Krajowej Odprawy naczelników wydziałów X WUBP oraz naczelników wydziałów i kierowników sekcji Departamentu X MBP odbytej w dniach 17 i 18 marca 1952 roku. [Wyd.] Andrzej PACZKOWSKI: Krótki kurs historii Departamentu X. — Krytyka Nr 41-42: 1993 s. 130-173.
 • RAINA Peter: Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T.1: Lata 1945-1959. Poznań: Wyd. „W drodze” 1994 8° ss. 779, nlb 5, tab. 8; T.2: Lata 1960-1974; T.3: Lata 1975-1989. Poznań: Wyd. „W Drodze” 1995-1996 8° ss. 692, nlb. 1: tabl. 8; ss. 723. Rec.: [T.1] GRAJEWSKI Andrzej. Chrześc. w Świecie. R.24: 1994 nr 1 s. 205-208; PREJS Roland. Nasza Przeszłość T.82: 1994 s. 403-406. II. Historia i krytyka Źródeł
 • CHMIELEWSKA Katarzyna: Mało znany dokument Zygmunta Augusta w transumpcie Augusta III Sasa. Ważny i zapomniany przyczynek do dziejów Częstochowy. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.1: 1993 s. 273-276.
 • GŁÓWKA Dariusz: Protokoły „ofiary 10 i 20 grosza” jako źródło do badań stanu majątkowego duchowieństwa na przykładzie powiatu płockiego. — Kwart. Hist. R.100: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 43-58: 10 tab.
 • GÓRNY Marek: Mieszkańcy parafii pępowskiej w 1777 roku. Analiza księgi status animarum. Wrocław: Inst. Hist. Uniw. Wr. - Wrocław. Tow. Miłośników Hist. 1994 8° ss. 119, nlb. 1: bibliogr. — Prace Hist. 9.
 • LASZUK Anna: Rejestry podatkowe z XVI-XVIII w. jako źródło do badań osadniczych i demograficznych województwa podlaskiego. — Archeion T.92: 1993 s. 49-61: Sum., rés.
 • LAZUTKA Stanislovas: Lietuvos statutai, ju kurejai ir epocha. Kaunas: [s.n.] 1994 ss.47: il.
 • MARCHWIŃSKI Roman T.: Ze studiów nad redakcjami „Polonii” Marcina Kromera. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 2-3 s. 183-202: Zsfg.
 • MIRONOWICZ Antoni: Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie. — Rocz. Teol. R.36: 1994 z. 1-2 s. 213-232: Sum.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: Rachunki śląskich stanów (1527-1741). Studium źródłoznawcze. Wrocław: 1994 8° ss. 218: tab., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1609 Prawo T. 230. Rec.: JUREK Piotr. Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 6 s. 89-90.
 • ORZECHOWSKI Kazimierz: „Reunio catastrorum” z 1721 r. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 37-50: Zsfg.
 • PÓŁĆWIARTEK Józef: Zniszczenia ostatniego najazdu tatarskiego z 1672 r. na obszarze ziemi sanockiej. (W aneksie: Taryfa dymów ziemi sanockiej z 1674 roku - Lwowska Państwowa Biblioteka Naukowa, rkps Czoł. 77/II). — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 17-42.
 • TYMIAKIN Leszek: O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim. — Rocz. Przemys. T.27: 1990 s. 141-145. ———————————————————————————————————
 • MAŁEK Ariusz: Spis podatkowy Hasfortha jako źródło historyczne do dziejów Białegostoku okresu rządów pruskich. — Białostocczyzna 1994 nr 3 s. 9-15.
 • WIECH Stanisław: Ustawa o „Urządzeniu rzemiosł, kunsztów i profesji” z 31 grudnia 1816 roku (próba oceny). — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 29-41 ———————————————————————————————————
 • KORCZYK Henryk: Traktat ogólny o wyrzeczeniu się wojny (Pakt Briand-Kelloga). Geneza, zawarcie, recepcja, działanie. Warszawa: Wyd. Fundacji „Historia pro Futuro” 1993 8° ss. 292.
 • ŁYSZCZAK Wiktor E.: Dzienniki Urzędowe Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy. — Palestra R. 38: 1994 nr 9-10 s. 150-154: 1 fot.
 • ŁYSZCZAK Wiktor E.: Wojenne Dzienniki Ustaw sierpień-wrzesień 1939 r. — Palestra R. 38: 1994 nr 11 s. 125-130.
 • SADOWSKI Mirosław: Poufne projekty traktatów niemiecko-radzieckich z września 1939 r. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 151-161: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • BOBUSIA Bogusław: Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” w świetle akt zespołu Głównego Pełnomocnika Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie. — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 207-246.
 • SCZANIECKI Paweł: O warsztacie pracy nad millenium organizacji Kościoła w Polsce. — Archiw. Bibl. Muz. Kośc. T.63: 1994 s. 253-261.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Ustawa o kontroli państwowej z 1949 roku. — Kontrola Państw. R.39: 1994 nr 2 s. 44-56. III. Wydawnictwa pomocnicze
 • SŁOWNIK historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. T.5: Małopolska - województwo krakowskie. Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz.2. Z.4: Klonów - Korzystki. Oprac. Janusz KURTYKA, Jacek LABERSCHEK, Zofia LESZCZYŃSKA-SKRĘTOWA, Franciszek SIKORA pod red. F. Sikory. Kraków: Secesja 1993 4° ss. 547-772, tabl. 1, nlb. 4 luzem. — PAN IH. T.8: Wielkopolska - województwo wielkopolskie. Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Cz.3. Z.1: Ł - Myszkowo. Oprac. Krystyna GÓRSKA-GOŁASKA, Tomasz JUREK, Jerzy LUCIŃSKI, Grażyna RUTKOWSKA, Izabela SKIERSKA pod red. Antoniego GĄSIOROWSKIEGO. Poznań: Wyd. Poznań. Tow. Przyj. Nauk. 1993 4° ss. 224. — PAN IH.
 • SŁOWNIK łaciny średniowiecznej w Polsce. T.7 z. 2: 3: Patellator- Perdecet; z. 3: Perdecet-Persuadeo. Współpr. Aleksandra BAŚ-KULBICKA i in. Kraków: Zakł. Nar. im. Ossolińskich - Inst. Języka Pol. PAN 1993 4° łamy: 161-320; 321-480.
 • STAWECKI Piotr: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego. 1918-1939. Warszawa: Bellona 1994 8° ss. 414, nlb. 2: bibliogr., indeks.
 • URBAN Wacław: Materiały do słownika wiejskich szkół parafialnych w Małopolsce w XVI wieku. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 197-204. ———————————————————————————————————
 • AKTA szkół i administracji szkolnej w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. [Aut.] Maciej DALECKI. Przemyśl: Archiw. Państw. 1994 8° ss. nlb. 2, 160, nlb. 5: rez., Sum., Zsfg.
 • ALEKSIUN-MĄDRZAK Natalia: Materiały dotyczące historii Żydów w Polsce w latach 1945-1950 w archiwach wojewódzkich. — Biul. Żydow. Inst. Hist. 1994 nr 1-3 s. 151-162.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział Kutno. Informacja o archiwum i zasobie. [Red. Henryk FAŁEK]. Warszawa: Archiw. Państw. Oddz. Kutno 1994 8° ss. 79: il., facs., fot., 3 mapy, 1 pl., portr.
 • BIEGALSKI Bogdan: Wykaz organizacji konspiracyjnych działających na terenie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956. Gł. Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytu Pamięci Narodowej. Okręgowa Komisja w Zielonej Górze. Zielona Góra: „LOW” 1994 8° ss. 96.
 • BOHONOS Maria, SPANDOWSKI Michał, SZANDOROWSKA Eliza: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 2: Addenda, indices. Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich 1993 [wyd. 1994] 8° ss. XXX, nlb. 2, 617, nlb. 7, VII k. tabl. (w tym kolor.): il., facs. [T.1 - 1971 r.]
 • CHMIELEWSKA Mieczysława: Listy i dokumenty królów i królowych polskich w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. — Archeion T.93: 1994 s. 67-82: rés., Sum., Zsfg.
 • CHWALEWIK Edward: Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone. T. 1: A-M, T.2: N-Ź. Kraków: KAW 1991 8° ss. IX, nlb. 1, 490, nlb. 2; nlb. 4, 559, nlb. 3.
 • GOŁUSZKA Małgorzata, MALICKI Marian: Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog-August-Bibliothek Wolfenb üttel. T.1: 1501-1600 cz.1-2. München: K.G. Saur 1992 4° ss. XXVII, 265; 266-547.
 • GRABOWSKI Janusz: Ze studiów nad dokumentami i kancelarią Siemowita III księcia mazowieckiego (1342-1360). — Miscellanea Hist.-Arch. T.4: 1994 s. 137-153.
 • INFORMATOR o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Krzysztof ŁAPIŃSKI, Aleksy PIASTA, Krzysztof URZĘDOWSKI. Piotrków Trybunalski: Archiw. Państw. 1994 8° ss. 61.
 • KATALOG dokumentów i listów krzyżackich Archiwum Państwowego w Toruniu. [aut. Andrzej RADZIMIŃSKI, Janusz TANDECKI]. T.1: 1251-1454. Warszawa: DiG 1994 8° ss. XX, 148: indeksy; T.2: 1454-1510. Toruń: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. - DiG 1998 8° ss. XVIII, 185. Rec.: [T.1-2] GRZEGORZ Maksymilian. Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy, Studia Hist. Z.6: 2000 s. 195-197; [T.1] HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.3 s. 424-426; [T.1] JÓŹWIAK Sławomir.Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 130-132; [T.2] KARCZEWSKI Dariusz. Archeion T.100: 1999 s. 278-281.
 • KATALOG poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej. Pod red. Mariana MALICKIEGO i Ewy ZWINOGRODZKIEJ. T.1: A-Ł. Warszawa-Kraków: Wyd. Nauk. PWN 1992 8° ss. 432, nlb. 1. T. 2: M-Ż. Kraków: UJ 1994 8° ss. 363, nlb. 1, 50 s. facs.; T.3: Indeksy. Kraków: UJ 1995 8° ss. 383. — Varia, Uniw. Jagiell. Nr 266, 339; 350.
 • KATALOG druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Oprac. Teresa KOMENDER [wstęp Maria SIPAYŁŁO]. T. 1 cz.1: XV w., cz.2: XVI w. Warszawa: Wyd. UW 1994 8° ss. 208: facs., fot., bibliogr., indeksy., 534: indeksy. — Prace Bibl. Uniwer. w Warszawie = Acta Bibliothecae Univer. Varsoviensis 25.
 • KATALOG mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych. Z.5. Oprac. Elżbieta KOBIERSKA-MOTASOWA, przy współpr. Hanny DIUPERO. Warszawa: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. 1982 8° ss. 108.
 • KAZIMIERSKI Józef, PLESKACZYŃSKA Małgorzata: Przewodnik po źródłach historycznych do dziejów ziem województwa ostrołęckiego. XV-XX wiek (do 1945 r.). Ostrołęka: Ostroł. Tow. Nauk. 1994 8° ss. 142, nlb. 2, 18 s. tabl.: 2 il., facs., fot., 3 mapy., pl., 3 portr.
 • KOŁODZIEJ Edward: Zmiany w zasobie Archiwum Akt Nowych. — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 87-97.
 • KRUPSKA Zofia: Kancelaria i dokumentacja parafii rzymskoapostolskich diecezji południowo-wschodnich z okresu zaborów i II Rzeczypospolitej. — Miscellanea Hist.-Arch. T.4: 1994 s. 233-249.
 • LIBROWSKI Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum diecezjalnego we Włocławku. T.1: Lata 1232-1550. Włocławek: Nakł. własny 1994 8° ss. 286, nlb. 1; T.2: Lata 1551-1760; Dokumenty samoistne. T. 3: Lata 1416-1770. Włocławek: Nakł. własny 1995 8° ss. 295; 331; Dokumenty samoistne. T. 4: Lata 1359-1757. T. 5: Lata 1638-1855. Włocławek: nakł. własny 1996 8°ss. 320; 320; Dokumenty samoistne. T. 6: Lata 1856-1974, uzupełnienia z lat1467-1799, kopie zwykłe z lat 1236-1878. Włocławek: nakł. własny 1997 8°ss. 256.
 • MAŁEK Ariusz: Akta urzędu: „Kamera Wojny i Domen” w Białymstoku (1795-1807). — Białostocczyzna 1993 nr 4 s. 31-35.
 • MAZUR Grzegorz: Działalność Oddziału Archiwalnego NKWD na Litwie 1940-1941. — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 81-89.
 • NADOLNY Anastazy: Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Zarys dziejów i informacje o zasobie. — Studia Pelpliń. T. 21-22: 1990-1991 [wyd.1994] s. 263-316.
 • NITKIEWICZ Krzysztof: Archiwum Świętej Kongregacji Soboru jako źródło do badań nad reformacją trydencką w Polsce. — Studia Teol Biał. Droh. Łom. T.10: 1992 s. 109-115: rias.
 • PIĘTKA Jan: Repertorium dokumentów mazowieckich i Mazowsza dotyczących z XIII w. - koncepcja edycji, pierwsze problemy. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 55-64.
 • PODRALSKI Jerzy: Archiwum Książąt Szczecińskich. Przewodnik po zespole. Cz. 1-2. Szczecin: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. Archiw. Państw. w Szczecinie 1991 8° ss. XXV, 249; 250-567. Rec.: TOMCZAK Andrzej. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z.4 s. 128-131.
 • PROKSA Michał: Przewodnik po zespole akt miasta Jarosławia. Przemyśl: Archiw. Państw. 1994 8° ss. 172, nlb. 2: bibliogr., rez., Sum., Zsfg.
 • PRZEWODNIK po zbiorach rękopisów w Wilnie. Oprac. Maria KOCÓJOWA. Kraków: Pol. Tow. Bibliologiczne - Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. „Universitas” 1993 8° ss. X, 359, nlb. 2. — Studia Batoriana Nr 1 Select.
 • ROBÓTKA Halina: Archiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce międzywojennej (ref.). — Archeion T.93: 1994 s. 83-95: rés., Sum., Zsfg.
 • SIEDLECKI Jan: Spuścizna aktowa sądów ziemskiego i grodzkiego w Brańsku. Próba szacunku ilościowego. — Białostocczyzna 1994 nr 4 s. 98-104.
 • TĘGOWSKI Jan: Glossy do opracowania wykazu urzędników wielkopolskich XII-XV wieku. — Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 1-2 s. 135-141: aneks [2 dokumenty].
 • URBAN Kazimierz: Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991: (zarys statystyczny). Kraków: Nomos 1994 8° ss. IX, 299, nlb. 2: mapy (w tym kolor.), wykr., err., Sum. Rec.: MAJECKI Henryk. Białostocczyzna 1994 nr 3 s. 124; STACHOWSKI Zbigniew. Przegl Religiozn. 1994 nr 3 s. 161-162.
 • WAWRZYŃSKI Tadeusz: Akta dotyczące wojskowych dziejów Lwowa w latach 1912-1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 309-312.
 • WILCZEWSKI Waldemar: Zasób tzw. Archiwum Zygmunta Glogera w oddziale Wawelskim Archiwum Państwowego w Krakowie. — Białostocczyzna 1993 nr 2 s. 30-33.
 • WREDE Maria: Katalog źródeł do dziejów sejmu i sejmików I Rzeczypospolitej w zbiorach rękopisów Biblioteki Narodowej. — Rocz. BN R.26: 1990 [wyd. 1993] s. 25-28: Sum.
 • ZBIORY i prace polonijne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Informator. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1994 8° ss. 94, nlb. 2: indeks. — Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich t.5.
 • ZWIĄZEK Jan: Stan badań nad księgami metrykalnymi w Diecezji Częstochowskiej. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.1: 1993 s. 51-68: Sum. ———————————————————————————————————
 • Administrativ-Statistischer Atlas vom Preussischen Staate. Wyd. Wolfgang Scharfe. Berlin 1990 [1-sze wyd. 1827-1828]. Rec.: WACHOWIAK Bogdan. Studia Źródłózn.T. 35: 1994 s. 137-138; Tenże. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 2-3 s. 93-96.
 • PAĆKO Teresa, STACHNAL-TALANDA Danuta, GOŁĄB-JANKOWSKA Ewa: Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji Emeryka Hutten Czapskiego [i w innych zbiorach]. T. 2: Mapy XVII wieku. Wrocław: Zakład Narod. im. Ossolińskich 1992 4° Teka (ss. 250, nlb. 2: 1 portr., err., 57 k. map, indeksy). — T. 1: 1979 ———————————————————————————————————
 • ADAMCZEWSKI Jan: Krakowskie rody. Kraków: Alpha 1994 8° ss. 329: facs., fot., portr., rys., bibliogr., indeks.
 • BORAS Zygmunt: Poczet hetmanów polskich koronnych i litewskich XVI-XVIII w. Cz.2: Poznań: Prima 1992 8° ss. 80. Cz. 3. Szczecin: Albatros 1994 8° ss. 86, nlb. 2: il., 2 mapy, portr., rys. (Cz.1 - 165/91).
 • CETWIŃSKI Marek: „Rody” piastowskiej „monarchii zachodniej". Władysław Semkowicz o średniowiecznym rycerstwie śląskim. — Genealogia. T.3: 1993 s. 82-93.
 • DUBONIS Artūras: Vilniaus miestietis Luka Mamonicius [Skarbny litewski Łukasz Mamonicz]. — Lituanistica 1994 nr 2 s. 22-37.
 • FILIPOW Krzysztof: Medal 3 Maja [odznaczenie ustanowione 25 kwietnia 1925 r.]. — Łódzki Numizmat. Nr 22: 1993 s. 63-66.
 • GÓRZYŃSKI Sławomir, KOCHANOWSKI Jerzy, JOŃCA Adam: Herby szlachty polskiej. [Wyd. 3, dodr.] Warszawa: Wyd. UW - Alfa 1994 8° ss. 175, nlb. 1: rys., bibliogr., indeks.
 • JARMOLIK Włodzimierz: Radziwiłłowie na Goniądzu i Rajgrodzie. — Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 10-17.
 • JUREK Tomasz: Herby rycerstwa śląskiego w miniaturach „Kodeksu o św. Jadwidze” z 1353 roku. — Genealogia. T.3: 1993 s. 9-16: Zsfg., Sum.
 • KONARSKI Szymon: Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego. Do druku podał Sławomir GÓRZYŃSKI. Warszawa: 1993: „Arbor Dig” 8° ss. nlb. 4, XI, 148.
 • KULIKOWSKI Andrzej: Rodzina Zollów. Profesorowie i żołnierze. — Magazyn. Heraldyczny [Nr] 5: 1992 s. 5-8.
 • KRAWCZUK Wojciech: Pieczęcie Zygmunta III Wazy. Kraków: Zakł. Nauk Pomoc. Hist. i Archiwistyki UJ 1993 8° ss. 52: Sum.
 • KRAWCZUK Wojciech: Pieczęć sygnetowa Zygmunta III Wazy. — Biul. Numizmat. Nr 1: 1993 s. 31-33.
 • LEŚNIEWSKI Andrzej: Leśniewscy herbu Gryf. Gałąź podlaska w XVI i XVII w. — Białostocczyzna 1993 nr 4 s. 14-20.
 • MATUSZEWSKI Jacek: Nieznane źródło czy historyczna mniemanologia? — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 171-183.
 • PAMERNECKIS Stasys: Feodalines Lietuvos valstybes herbo kilmes klausimu [Geneza herbu feudalnego państwa litewskiego]. — Lietuvos istorijos studijos T.2: 1994 s. 3-11.
 • PLEWAKO Andrzej, WANAG Józef: Herbarz miast polskich. Rys. Sławomir SUSKI. Warszawa: Arkady 1994 8° ss. 288, nlb. 4: il. kolor.
 • RABIEJ Piotr: Herb kardynała Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego i jego funkcje. — Hist. R.1: 1993 s. 71-113: tabl. 5.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Działalność i kariery archidiakonów dobrzyńskich w XIV i I poł. XV w. — Studia Płockie T. 21: 1993 [wyd. 1994] s. 111-125.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Działalność i kariery archidiakonów dobrzyńskich w XIV i I poł. XV w. Przyczynek z zakresu prozopografii i administracji kościelnej. — Zap.‑i Kuj.-Dobrz. T.8: 1993 s. 13-31.
 • RIMSA Edmundas: Kauno miesto herbas XV-XX [Herb Kowna]. Vilnius: Leidykla „Diemedis” 1994 8° ss. 192: il., Zsfg.
 • SEMKOWICZ Władysław: Rycerstwo śląskie do końca XIV wieku.Uwagi o polskich rodach rodzimych. (Na podstawie maszynopisu z roku 1938, przejrzanego ponownie w roku 1948 wydał Marek GÓRNY).— Genealogia. T.2: 1992 s. 9-25.
 • ŚLIWIŃSKI Błażej: Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci. Studium genealogiczne. Gdańsk: Marpress 1993 8° ss. 194, nlb. 1.
 • TOMCZYK Dariusz: Organizacje cechowe Brzegu w świetle badań sfragistycznych XVI-XVIII wieku. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstowchowie, Zesz.‑y Hist. Z.2: 1994 s. 207-228: Sum.
 • URUSKI Seweryn: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Oprac. przez Seweryna URUSKIEGO, przy współudziale Adama Amilkara KOSIŃSKIEGO, wykończony i uzup. przez Aleksandra WŁODARSKIEGO. T. 1 Poznań: Heroldium 1994 8° ss. nlb. 4, XII, 4, 400, nlb. 2. (przedruk t.1 z wydania z 1904 r.); T. 2, 3, 4. Poznań: Heroldium 1995 8° ss. nlb. 4, 404, nlb. 2; nlb. 4, 396, nlb. 2; nlb. 4, 400, nlb. 2 (przedruk T. 2 z wydania z 1904 r., T. 3 - 1906 r., T.4 - 1907 r.); T. 5, 6, 7. Poznań: „Heroldium” 1996 8° ss. nlb. 4, 396, nlb. 2; nlb. 4, 392, nlb. 2; nlb. 4, 388, nlb. 2; T. 8, 9, 10. Poznań: „Heroldium” 1997 8° ss. nlb. 4, 379, nlb. 1; nlb. 4, 388, nlb. 2; nlb. 4, 392, nlb. 2; T.11, 12. Poznań: „Heroldium” 1998 8° ss. nlb. 4, 380, nlb. 2; nlb. 4, 382, nlb. 2.
 • WITTYG Wiktor: Nieznana szlachta polska i jej herby. Oprac. W. WITTYG przy współudz. Stanisława DZIADULEWICZA. Poznań: Heroldium 1994 8° ss. nlb. 2, 436, nlb. 3: rys., err. (Przedruk z wyd. z 1908 r.). ———————————————————————————————————
 • PODOBIŃSKI Stanisław: Polska terminologia prawnicza XVIII roku a język Konstytucji 3 Maja. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.1: 1993 s. 315-319.
 • SUDAVICIENE L.: Materialy k opisaniju leksiki Litovskogo Statuta v Moskovskom perevode redakcii (7). Kalbotyra, Lituano-Slavica, Jazyki, kultura, kontakty 1992, T.43 (2) Izdatelstvo Vilniuskogo universyteta 1993 s. 72-84. ———————————————————————————————————
 • BRYKOWSKA Maria, CHROŚCICKI Juliusz A.: Pole elekcyjne w roku 1587 na planie Warszawy. Najstarszy przekaz ikonograficzny elekcji viritim. — Rocz. Warszaw. R.23: 1993 s. 231-243: 5 il. IV. Zagadnienia metodologiczne
 • BARDACH Juliusz: Polacy a narody Litwy historycznej - Próba analizy systemowej. — Kultura i Społeczeństwo T.38: 1994 s. 35-52.
 • GRODZISKI Stanisław: O zadaniach i obowiązkach historii państwa i prawa polskiego – wczoraj i dziś. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 19-29: rés.
 • NAMITKIEWICZ Jan: Trzy opinie na metodę badania prawa handlowego. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1994 nr 3 s. 30-32.
 • SZUBERT Wacław: Refleksje nie-historyka nad historią prawa. — Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 1 s. 4-14.
 • TOPOLSKI Jerzy: Historia czy literatura? Kontrowersje wokół statusu nauki historycznej. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 283-296. V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje
 • BISKUP Marian: Zakon Krzyżacki i jego państwo w polskiej historiografii lat trzydziestych XX wieku. — Kom.‑y Mazur.- Warm. 1994 nr 2-3 s. 155-170: Zsfg.
 • GOEHRKE Carsten: Neuerscheinungen zur Stadtenstelung im europäischen Osten. — Jahrbüch. f. Osteuropas T. 42: 1994 z. 2 s. 235-240.
 • JURKIEWICZ Jan: Osadnictwo polskie w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle badań historycznych. — Acta Baltico-Slavica T.22: 1994 s. 237-255.
 • Kaak Heinrich: Die Gutsherrschaft. Theoriegeschichtliche Untersuchungen zum Agrarwesen in ostelbischen Raum. Barlin - New York 1991. Rec.: DYGO Marian. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 180-181.
 • KOŁBUK Witold: Unia brzeska w dziewiętnastowiecznej historiografii polskiej. — Rocz.‑i Hum. T.41: 1993 z.7 [wyd. 1994] s. 13-21: rez.
 • MAŁŁEK Janusz: Dzieje Prus Królewskich i Książęcych w powojennej historiografii pomorskiej: (polityka, ustrój, stany, kultura). — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 2-3 s. 171-182: Zsfg.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Od katalogu duchownych do komputerowej „kolektywnej biografii". Uwagi o dawnych i współczesnych kierunkach i tendencjach w badaniach średniowiecznych i nowożytnych kapituł katedralnych w historiografii niemieckiej. — Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 173-184.
 • ZABŁOCKA Maria: Romanistyka polska od 1980 toku. — Prawo Kan. R..37: 1994 nt 1-2 s. 189-222: rias. ———————————————————————————————————
 • DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Jubileusz Profesora Andrzeja Wyrobisza [2 IV 1992 r.]. — Studia Podlas. T.4: 1993 s. 333-334.
 • DWORNICKA Irena: Czterdziestolecie pracy naukowej profesora Stanisława Grodziskiego. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 205-206.
 • GOŹDŹ-ROSZKOWSKI Krzysztof: Jubileusz 60-lecia pracy naukowej profesora dra hab. Józefa MATUSZEWSKIEGO [sprawozdanie z uroczystości, Łódź, 7 IV 1789]. — Rocz. Łódzki T.40: 1993 s. 305-307.
 • ZABŁOCKA Maria: 75-lecie odrodzenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego [Koferencja 28 II 1994 r. - Warszawa]. — Palestra R. 38: 1994 nr 5-6 s. 160-162. ———————————————————————————————————
 • ROZWADOWSKI Władysław: Reformy studiów prawniczych. — Edukacja Prawn. R.1: 1994 nr 1 s. 1-5. ———————————————————————————————————
 • Avenarius Martin: Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht, G öttingen 1993.Rec.: DAJCZAK Wojciech. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 167-169.
 • BARDACH Juliusz: Nauka historii ustroju i prawa litewskiego w Wilnie w latach 1920-1939. — Lithuania 1994 nr 4 s. 63-76.
 • BARDACH Juliusz: Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 9-17: rés.
 • BOJARSKI Władysław: L'enseignement du droit romain en Pologne au XVI siècle. W: Da Roma alla Terza Roma. VII Seminario Internazionale di Studi Storici, Campidoglio 21-23 aprile 1987. Continuit à del Diritta Romano nella Storia dell'Europa Orientale dalla Fondazione di Constantinopoli al XIX secolo. Roma 1987 s. 371-403.
 • Durand Bernard: Arbitraire du juge et consuetudo delinquendi. La doctrine pénale en Europe du XVI e au XVIII e siècles, 1993.Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 152-154.
 • GÓRNICKI Leonard: Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej. Bielsko-Biała: Wyd. AS 1993 8° ss. 301. Rec.: MUSIELAK Michał. Przegl. Zach. R.50: 1994 nr 4 s. 175-179; PRUSZYŃSKI Jan. Dzieje Najnow. R.29: 1997 z.3 s. 235-240.
 • KURYŁOWICZ Marek: Prawo rzymskie w rozprawie Jana Zamojskiego ( De senatu romano libri duo). — Prawo Kan. R. 37: 1944 nr 3-4 s. 68-83: Zsfg.
 • MAREK Andrzej: Myśl Cezarego Becarii we współczesnej nauce prawa karnego. — Palestra R.38: 1994 nr 5-6 s. 35-42.
 • RADWAŃSKI Zbigniew: Rola prawnika w tworzeniu prawa. — Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 3 s. 3-10.
 • SONDEL Janusz: Elementy romanistyczne w prawie karnym Polski przedrozbiorowej. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 3-4 s. 101-116: Sum.
 • SONDEL Janusz: Il ruolo del latino nella penetrazione del diritto romano in Polonia. I problemi delle contemporanee traduzioni di termini giuridici. W: Atti del convegno internazionale „Il latino nel diritto” (Perugia 8-10 ottobre 1992). Roma 1994 s. 353-360.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Les influences françaises sur l'enseignement du droit et la science juridique polonaise de l'epoque des partages à l'entre-deux-guerres (1808-1939). — Rev. d'Hist. des Facultés de Droit et de la Science Juridique Nr 15: 1994 s. 149-158.
 • STARNAWSKI Jerzy: Sylwetki kilku lubelskich uczonych. — Rocz. Lubel. T.33-34: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 19-40.
 • TURSKA Anna: Rodowód socjologii prawa i jej miejsce w edukacji prawniczej. — Edukacja Prawn. R.1: 1994 nr 8 s. 169-173. ———————————————————————————————————
 • [ AmielańczykKrzysztof] ŻAK Elżbieta: Obrony prac doktorskich [Krzysztofa Amielańczyka nt. Lex Cornelia de sicariis et beneficiis ]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ BartelWojciech M.] GRODZISKI Stanisław: Wojciech M. Bartel (27 XII 1923-2 IX 1992). — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 1 s. 178-180.
 • [ BartelWojciech M.] NOWAKOWSKI Andrzej: Profesor Wojciech M. Bartel (1923-1992). — Białostockie Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 179-182.
 • [ BronakowskiTadeusz] WROCEŃSKI Józef: Doktorat ks. Tadeusza Bronakowskiego [nt. Granice i ustrój Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925-1992.]. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 1-2 s. 285-286.
 • [ FalenciakJerzy] SZYMOSZEK Edward. Jerzy Falenciak. W: Uczeni wrocławscy T.2. Wrocław: 1994 s. 97-99.
 • [ KruszewskiTomasz] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Tomasza Kruszewskiego nt. Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku 1933-1945. (Organizacja i działalność)]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ KunderewiczCezary] KODRĘBSKI Jan: Cezary Kunderewicz 1912-1990. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 179-187.
 • [ Kupiszewski Henryk] COSENTINI Cristoforo: Ricordo di Henryk Kupiszewski. — „Memorie e Rendiconti” dell' Academia di Sienze Lettere e Belle Arti degli Zelenti e dei Dofnici di Acrireale t. 4: 1994 s. 603-611: 12 il.
 • [ Kupiszewski Henryk] MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: In memoriam Henryk Kupiszewski 1927-1994. — Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 3 s. 486-488.
 • [ Kupiszewski Henryk] WOŁODKIEWICZ Witold: Henryk Kupiszewski 1927-1994 [Nekr.]. — Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 6 s. 85-86.
 • [ KupiszewskiHenryk] WOŁODKIEWICZ Witold: Profesor i ambasador (przemówienie na pogrzebie Henryka Kupiszewskiego). — Więź R.24: 1994 z.6 s. 99-101.
 • [ KupiszewskiHenryk] ZABŁOCKA Maria: Henryk Kupiszewski 1927-1994. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 193-197.
 • [ KupiszewskiHenryk] ZABŁOCKI Jan: Henryk Kupiszewski (1927-1994). — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 3-6.
 • [ Maisel Witold] BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa: Maisel Witold (8 IV 1914 - 15 IX 1993) — Kwart.Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 121-123.
 • [ MarszałekPiotr Krzysztof] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Piotra Krzysztofa Marszałka nt. Rada Obrony Państwa z 1920 r. Studium historyczno-prawne]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ OsuchowskiWacław] SZYMOSZEK Edward. Wacław Osuchowski. W: Uczeni wrocławscy T.2. Wrocław: 1994 s. 100-102.
 • [ RominkiewiczJarosław] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Jarosława Rominkiewicza nt. Adopcja i dziedziczenie w świetle mów Isajosa]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215.
 • [ RozenkranzEdwin] MACIEJEWSKI Tadeusz: Edwin Rozenkranz 1925-1992. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 189-191.
 • [ ZdrójkowskiZbigniew] SALMONOWICZ Stanisław: Zbigniew Zdrójkowski 1915-1995. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 199-202.
 • [ ŻołyńskiJanusz] KOREDCZUK Józef: Obrony prac doktorskich [Janusza Żołyńskiego nt. Włączenie polskich ziem wschodnich do ZSRR (1939-1940). Problemy ustrojowe i prawne]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 215. VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych
 • BÄCKER Roman: Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej lat 1918-1948. Toruń: Uniw. M. Kopernika 1994 8° ss. 155. Rec.: ŚLIWA Michał. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 4 s. 147-149.
 • Baudouin Jean: La philosophie politique de Karl Popper.Paris 1994. Rec.: ZMIERCZAK Maria. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 175-177.
 • DYCZEWSKI Leon: Wzajemne relacje rodzina-państwo w ujęciu katolickiej nauki społecznej. — Zesz.‑y Nauk. KUL R.34: 1991 nr 3-4 [wyd. 1994] s. 97-105: Sum.
 • GRANAT Mirosław: Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej. (Ewolucja prawa i doktryny we Francji). Lublin: UMCS 8° ss. 186, nlb. 1 — Rozpr.‑y WPiA UMCS, Rozpr.‑y habilit. Rec.: SARNECKI Paweł. Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 2 s. 109-112.
 • ŁĄCZKOWSKI Wojciech: Aksjologiczne problemy stosowania prawa. — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 61-70: Sum.
 • MICHAŁOWSKI Stanisław: Idea niepodległego państwa w myśli politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej (1892-1923). — Rocz. Lubel. T.33-34: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 41-54.
 • OLSZEWSKI Henryk: Martin Heidegger i polityka. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 23-39: Zsfg.
 • PALUS Waldemar: Idea Konstytucji 3 Maja w późniejszych ustawach zasadniczych (do Konstytucji Marcowej). — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist. Z.1: 1993 s. 307-314: Sum.
 • STEFANIUK Marek: Historyzm a niektóre teorie rozwoju społecznego. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.39: 1992 [wyd. 1994] s. 225-242: Sum.
 • STRZESZEWSKI Czesław: Katolicka nauka społeczna. Lublin: Red. Wyd. KUL 1994 8° ss. 812.
 • SZYSZKOWSKA Maria: Zarys filozofii prawa. Wyd. 3 zmien. Białystok: Temida 2 przy współpracy Wydziału Prawa Uniw. w Białymstoku 2000 8° ss. 410. (Wyd. 1 - 1994).
 • ŚMIAŁOWSKI Jan: Pojęcie natury i prawa naturalnego w koncepcjach kontraktualistycznych. — Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 56: 1994 z. 4 s. 69-76: Sum.
 • TOKARCZYK Roman: Elementy antropologii prawa. — Nauka PAN Nr 2: 1994 s. 55-66.
 • TOKARCZYK Roman: Zarys historii polskiej myśli utopijnej. — Annales UMCS Sect. G. Ius T.39: 1992 [wyd. 1994] s. 297-316: Sum.
 • WOJDYŁO Witold: Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego. Toruń: UMK 1993 8° ss. 184, nlb. 1: Zsfg. — Uniw. M. Kopernika, Rozprawy. Rec.: FARYŚ Janusz. Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 z. 3 [wyd. 1994] s. 203-207; KILIAN Stanisław. Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 436-438; STRZELECKI Michał. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s.188-190; WĄTOR Adam. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 1 s. 166-168.
 • ZIELIŃSKI Zygmunt: Cuius regio eius religio - principium regnandi. — Saeculum Christ. T.1: 1994 nr 2 s. 83-93. ———————————————————————————————————
 • MAŁAJNY Ryszard M.: The Ancient Doctrine of Mixed Government. — Prace Nauk.Uniw. Śl. w Katowic. Nr 1406. Studia Iuridica Silesiana T. 17 s. 7-32: streszcz., rez. ———————————————————————————————————
 • BLASZKE Marek: Projekty reform dla Polski dwóch adwersarzy - Mably'ego i Le Mercier de la Rivi ère'a. — Archiw. Hist. Filoz.i Myśli Społ. T.37: 1992 s. 69-85: rés.
 • BROCK Peter: Faustus Socinus as a Pacifist. — Pol. Rev. Vol. 38: 1993 Nr 4 s. 441-446.
 • OBIREK Stanisław: Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ. Kraków: Wyd. WAM 1994 8° ss. 223, nlb. 1: bibliogr., Sum. — Rozprawy Doktorskie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. ———————————————————————————————————
 • BECHTA Ewa: Ewolucja poglądów Gracchusa Babeufa (od egalitaryzmu do komunizmu). — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sec. G: Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 15-29: rés.
 • NOWAK Andrzej: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. Warszawa: „Gryf"- Instytut Historii PAN 1994 8° ss. nlb. 2, 369, nlb. 1: bibliogr., indeks. Rec.: KUCHARCZYK Grzegorz. Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 1 s. 189-190. ———————————————————————————————————
 • GOLEC Anna: Ludowa myśl gospodarcza w okresie II Rzeczypospolitej. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. H: Oeconomia, Vol. 25: 1991 [wyd. 1993] s. 21-30: Sum.
 • GÓRNICKI Leonard: Podstawowe instytucje prawa pracy i polityka społeczna Trzeciej Rzeszy w opiniach prawników polskich w latach 1933-1939. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 125-149: Zsfg.
 • JANKOWIAK Stanisław: PPR-owska koncepcja wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 4 s. 73-80.
 • JONCA Karol: Dylematy prawa natury w Trzeciej Rzeszy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 5-22: Zsfg.
 • KAWALEC Krzysztof: Polska myśl polityczna lat trzydziestych wobec prądów totalitarnych — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 89-123: Zsfg.
 • KORNAŚ Jerzy: Koncepcje terytorialno-polityczne przyszłej Polski w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego okresu okupacji. — Zesz.‑y Nauk. AE w Krakowie 1993 Nr 399: Prace z zakresu nauk polit. s. 65-75: Sum.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Wódz, elita, masy w ideologii Guida Bortolotta — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 75-88: Zsfg.
 • LESIAKOWSKI Kazimierz: Doktryna wojenna II Rzeczypospolitej w okresie zagrożenia wojennego 1936-1939 roku. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist. Z.1: 1993 s. 161-178: Sum.
 • MACIEJEWSKI Marek: Nazizm w koncepcjach politycznych Edgara Juliusa Junga (1923-1934) — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 41-74: Zsfg.
 • MACIEJEWSKI Marek: U źródeł antysemityzmu Adolfa Hitlera. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 52-79: Zsfg.
 • MUSIELAK Michał: Nazizm w interpretacji polskiej międzywojennej mysli konserwatywnej. — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 4 s. 23-40.
 • NAŁĘCZ Tomasz: Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926. Warszawa: Prywatna Wyż. Szk. Businessu i Adm. 1994 8° ss. 268.
 • PAŚNIK Jerzy: Prawny status organów bezpieczeństwa publicznego po wyzwoleniu w koncepcji Delegata Rządu na Kraj. — Przegl. Policyj. R.1: 1991 nr 2 s. 112-128: Sum.
 • PIĄTKOWSKI Wiesław: Idea samorządu w myśli agrarystycznej. — Wieś i Państwo 1994 nr 1-2 s. 171-176.
 • SUŁKOWSKA Wanda: Dyskusja nad kierunkami przebudowy systemu agrarnego w Polsce (1918-1939). Kraków: Akad. Ekonom. w Krakowie 1993 8° ss. 180: Sum. — Zesz.‑y Nauk. AE w Krakowie, Seria Spec.: Monografie Nr 120. ———————————————————————————————————
 • WASZKIEWICZ Ewa: Program i działalność polityczna frakcji żydowskiej Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu w latach 1945-1948. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 299-310. VII. Ustrój gospodarczy i społeczny 1. Podstawy ustroju gospodarczego
 • CZYŻEWSKI Przemysław: Handel na Podlasiu w drugiej połowie XV w. — Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 3-10.
 • DYBEK Elżbieta: Lokacje na prawie niemieckim in cruda radicew południowej części województwa krakowskiego w latach 1334-1434. — Rocz.‑i Hum. T.41: 1993 z.2 [wyd. 1994] s. 5-82: tab., mapa, Sum.
 • MATUSZEWSKI Józef: Kmiece świadczenie na Śląsku: „niwne” i „kloka". — Rozpr.‑y Kom. Jęz. Łódzkie Tow. Nauk. T.36: 1990 [wyd. 1992] s. 135-139.
 • POBÓG-LENARTOWICZ Anna: Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w. [rozprawa doktorska]. Opole: Wyd. Św. Krzyża 1994 8° ss. 178, nlb. 4, 13 s. tabl.: bibliogr., indeks, Sum., Zsfg. — Rozpr. i Oprac. Uniw. Opol. Wydz. Teol. 16. Rec.: ŻERELIK Rościsław. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 295-297.
 • RAJMAN Jerzy: Pielgrzym i fundator. Fundacje i pochodzenie księcia Jaksy. — Nasza Przeszłość T.82: 1994 s. 5-34: Zsfg.
 • SAMSONOWICZ Agnieszka: Uwagi o regale w Polsce piastowskiej (na przykładzie regale łowieckiego i rybackiego). — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 3-12.
 • ŚLIWIŃSKI Błażej: Rozwój własności rycerskiej w południowej części Kujaw Inowrocławskich w XII i XIII w. — Ziemia Kujawska T.9: 1993 s. 45-75.
 • WALCZAK Marek: Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. — Folia Hist. Artium T.28: 1992 [wyd. 1993] s. 57-73: rés.; Cz. 2. — Folia Hist. Artium T.30: 1994 [wyd. 1995] s. 63-85: rés. ———————————————————————————————————
 • MIKULSKI Krzysztof: Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku. (Zmiany struktury majątkowej). — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 35-60: 5 tab., Zsfg.
 • Łojka Paweł A.: Pryvatnavlasnickija sialjanie Belarusi. Evaljucja feadal'naj renty w drugoj pałovie XVI-XVIII st. Minsk: Navuka i Technika 1991 ss. 112. Rec.: KOSMAN Marceli. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 1 s. 147-148.
 • MAJBORODA R. B.: Vidrobitkova renta v sljachets'kich maetkach sjansckoi zemli u XVIII st. — Problemi Slov'janozn. T.42: 1990 s. 51-58.
 • PRZYBOŚ Kazimierz: Wielka własność ziemska w ziemi przemyskiej w XVII wieku. — Rocz. Przemys. T.28: 1991-1992 [wyd. 1993] s. 185-198.
 • ZBUDNIEWEK Janusz: Fundacje Paulinów w XVII i XVIII wieku. — Saeculum Christ. T.1: 1994 nr 2 s. 65-82. ———————————————————————————————————
 • SZUMSKI Jerzy: Tatarzy właściciele ziemscy w powiecie sokólskim na przełomie XIX i XX wieku. — Rocz. Tatar. Pol. T.2: 1994 s. 89-97: Sum.
 • WIEJAK Krzysztof: Uwłaszczenie chłopów we wsiach biskupiańskich krobskiej domeny rządowej w XIX wieku. Skrót pracy. — Garbonoskie Zap.‑i Regionalne T.4: 1994 s. 57-86: tab., wykr. ———————————————————————————————————
 • DALECKI Maciej: Nieruchomości w posiadaniu Żydów przemyskich według stanu z 1932 r. — Studia Przemys. T.1: 1993 s. 161-170.
 • KACZMAREK Zygmunt: Z dziejów ziemiaństwa gostyńskiego. Opis majętności Szalejewo Stanisława Karłowskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. — Garbonoskie Zap.‑i Regionalne T.4: 1994 s. 25-33: tab.
 • LANDAU Zbigniew: Sektor państwowy w bankowości Drugiej Rzeczypospolitej. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 225-236.
 • SUŁKOWSKA Wanda: Pierwsze próby uregulowania struktury własnościowej rolnictwa polskiego w II Rzeczypospolitej (1918-1939). — Zesz.‑y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie Nr 434: 1994 s. 87-102. ———————————————————————————————————
 • ŁACH Stanisław: Przekształcenia ustrojowo-gospodarcze w rolnictwie ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1949 (Studium historyczne). Słupsk: Wyż. Szk. Pedag. 1992 8° ss. 289, nlb. 1.
 • URBAN Kazimierz: Sprawa prawosławnych gospodarstw rolnych na Białostocczyźnie w 1950 r. — Zesz. Nauk. AE w Krakowie Nr 409: 1993 s. 69-84: Sum. — Dobra Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 2. Ustrój społeczny ———————————————————————————————————
 • BIAŁUŃSKI Grzegorz: Szlachta i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim w Prusach Książęcych (do XVIII w.) — Kom.‑y Mazur.-Warm. R: 1994 nr 1 s. 13-22: Zsfg.
 • GRALA Hieronim: Parweniusze czy synowie bojarscy? (Przyczynek do dyskusji nad społeczną kondycją diaków moskiewskich w XVI wieku). — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 185-206: Sum.
 • MAKOWSKI Marek: Sytuacja społeczno-prawna szlachty z Husaczy, Tucznej i Wisek w województwie brzesko-litewskim w XVI-XVIII. — Rocz. Pol. Tow. Heraldycznego T.1: 1993 s. 111-117.
 • SZYMAŃSKI Józef: Jeszcze o nobilitacji Morsztynów i o początkach adopcji herbowej. — Rocz. Łódz. T.40: 1993 s.113-117.
 • TRUSKA Liudas: XVIII a. pabaigos lietuvos bajorija (skaucius ir sudetis) [Szlachta litewska pod koniec XVIII w. (liczebność i struktura). — Lietuvos Istorijos Metrastis 1992 s. 13-30: tab., Sum. ———————————————————————————————————
 • CABAN Wiesław: Struktura społeczno-zawodowa mieszczaństwa w guberni radomskiej w połowie XIX wieku. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 43-61: 2 tab.
 • SIKORSKA-KULESZA Jolanta: Weryfikacja szlachectwa jako instrument stanowej degradacji drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w latach 1831-1868. — Przegl. Wschod. T. 2: 1992-93 z. 3 [wyd. 1994] s. 557-572: tab., Sum.
 • ŚLUSAREK Krzysztof: Drobna szlachta w Obertynie. Studium z dziejów szlachty w małym miasteczku na przełomie XVIII i XIX wieku. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 359-374: 3 tab., Sum.
 • ŚLUSAREK Krzysztof: Drobna szlachta w Galicji 1772-1848. Kraków: Księgarnia Akademicka 1994 8° ss. 294, 6 s. map: bibliogr., indeks.
 • TYLA Antanas: Lietuvos valstieciu istorijos (1795-1861 m.) bruozai. W: Liaudis virsta tauta, „Lietuviu Atgimimo istorijos studijos” t.4. [Sytuacja demograficzna, gospodarcza i prawna chłopów litewskich w latach 1795-1861]. Vilnius: Baltoji varnele 1993 s. 7-102. ———————————————————————————————————
 • MARKOWSKI Mieczysław Bronisław: Obywatele ziemscy w województwie kieleckim. 1918-1939. Kielce: Kielec. Tow. Nauk. 1993 8° ss. 235, nlb. 3, 24 s. tabl.: fot., rys., bibliogr., indeks., Sum. Rec.: EPSZTEIN Tadeusz. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 1 s. 140-145; GAŁKA Bogusław. Studia Hist. R.39: 1996 z.3 s. 419-422; JANOWSKI Ryszard, MILCZAREK Krzysztof. Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 279-280; WINNICKI Zdzisław J. Lud. T.77: 1994 s. 293-295. 3. Status mniejszości
 • MIKOŁAJCZYK Barbara: Status prawny ludności szwedzkojęzycznej w Finlandii. — Prace Nauk. Uniw. Śl. w Katowic. Nr 1406. Studia Iuridica Silesiana T. 17 s. 123-135: Sum., rez.
 • MIŚKIEWICZ Ali: O Tatarach polskich w Słonimie. — Rocz. Tatar. Pol. T.2: 1994 s. 231-236.
 • RUSIN Stefan: Mniejszości wyznaniowe na Ziemi Konińskiej. [Konin: Koniński Klub Literacki] 1994 8° ss. 184, nlb. 1: fot., 1 portr., bibliogr.
 • Rychlikowa Irena: Tatarzy litewscy 1764-1831 częścią szlacheckiego stanu. — Kwart. Hist. R.: 97: 1990 nr 3-4 ( 362/91). Rec.: BORAWSKI Piotr, SIENKIEWICZ Witold. Acta Baltico-Slavica T.22: 1994 s. 277-281.
 • TOBJAŃSKI Zbigniew: Czesi w Polsce. Kraków: Tow. Społ.-Kultur. Czechów i Słowaków w Polsce Zarząd Główny 1994 8° ss. 233, nlb. 1: fot., 2 mapy, portr., err., bibliogr., indeks.
 • URBAN Thomas: Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku. Opole: Instytut Śląski 1994 8° ss. 226, nlb. 1: mapy, bibliogr., indeks.
 • URBAŃSKI Krzysztof: Kieleccy Żydzi. Kraków: Małoplska Oficyna Wydawnicza 1993 ss. 279. Rec.: SZABAT Barbara. Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 257-261
 • WOŹNIAK Andrzej: Z dziejów gruzińskiej diaspory w Polsce. — Etnogr. Pol. [T.] 36: 1992 z.1 s. 91-98: Sum. ———————————————————————————————————
 • Mélèze-Modrzejewski Joseph: Les Juifs d'Égypte de Ramsès II á Hadrian. Paris 1991 ( 365/91 ). Rec.: BENÖHR Hans-Peter. Zeitschrift d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch.T. 111: 1994 Rom. Abt. s. 733-734. ———————————————————————————————————
 • JUREK Tomasz: Żydzi w późnośredniowiecznym Kaliszu. — Rocz. Kaliski T.24: 1992-1993 [wyd. 1994] s. 29-53: tab. ———————————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: Les juifs dans la ville Birže de princes Radziwiłł en XVII e-XVIII esieècle. — Gal.-Ed. Publ. on the Hist. of the Jewish Pol. T.12: 1991 s. 1-12 (w jęz. hebr.).
 • BORAWSKI Piotr: Społeczość orientalna w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w. — Rocz. Muzułmański R.1: 1992 T.1 s. 6-41.
 • BORAWSKI Piotr: Tatarzy-Kozacy w Wielkim Księstwie Litewskim. — Rocz. Muzułmański R.1: 1992 T.1 s. 44-68.
 • CACKOWSKI Stefan: Wiejscy Żydzi w województwie chełmińskim w 1772 r. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 61-72: 2 tab., Zsfg.
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Żydzi i ewangelicy w dawnej Polsce. Śladami wspólnych losów. — Kalendarz Żydowski - Almanach [R. 11]: 1993-1994 [wyd. 1993] s. 22-31.
 • GULDON Zenon, WIJACZKA Jacek: Żydzi a chrześcijanie na Wołyniu w XVI-XVIII wieku. — Nasza Przeszłość T.80: 1993 s. 225-248: Sum.
 • KROCHMAL Jacek: Żydzi w społeczności miejskiej Przemyśla w XVI-XVIII wieku. — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 43-109.
 • MAŁECKA Barbara: Płożenie prawne ludności żydowskiej w Nowym Śląsku. — Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 3 s. 349-358: Sum.
 • ŚLIWA Leszek: Żydzi w Sieniawie do pierwszego rozbioru Polski. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 1 s. 25-38: Sum.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej [B.]: Położenie prawne Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim XVI-XVIII w. W: Kipciaku Tiurku Orientas Lietuvoje. Vilnius: Danielius 1994 s. 118-129. ———————————————————————————————————
 • BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara: Sytuacja prawna Tatarów litewskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego (przed rokiem 1869). — Przegl. Wschod. T. 2: 1992-1993 z. 3 [wyd. 1994] s. 573-593: Sum.
 • SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: The Emancipation of Jews in the Opinion of the Ihabitants of the Grand Duchy of Poznań (1816-1848). — Pol.Western Affairs T.34: 1993 nr 1 s. 41-66. ———————————————————————————————————
 • JAWORSKI Wojciech: Żydowskie organizacje zawodowe w województwie śląskim (1922-1939). — Biul. Żyd. Inst. Hist. R.43: 1992 nr 1 [wyd. 1993] s. 27-34: Sum.
 • KONIECZNY Alfred: Pozbawienie niemieckich Żydów-emigrantów stopni doktorskich Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1938-1942. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1559 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.17: 1994 s. 287-306: Zsfg.
 • MASNYK Marek: Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923-1939). Opole: 1994 8° ss. 296. Rec.: WRZESIŃSKI Wojciech. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 327-330.
 • STĘPNIAK Henryk: Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Gdańsk: „Stella Maris” 1991 8° ss. 472: tab., mapa złoż., Zsfg. Rec.: MIKOS Stanisław. Rocz. Gdański T.53: 1993 z.1 s. 199-204; MROCZKO Stanisław. Przegl. Zachod. R.49: 1993 nr 2 s. 221-225.
 • STAŻEWSKI Marek: Opcja ludności niemieckiej w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach dwudziestych. — Przegl. Zach. R.50: 1994 nr 1 s. 31-55.
 • STEGNER Tadeusz: Mniejszości religijne w Drugiej Rzeczypospolitej. — Mówią Wieki R.37: 1993 nr 7 s. 2-8.
 • TORZECKI Ryszard: Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1993 8° ss. 348, nlb. 1. Rec.: KLIMECKI Michał. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 182-184; TARKA Krzysztof: Droga ku pojednaniu. Wojsk. Przegl. Hist. R.38: 1993 nr 4 s. 274-276; TOMCZYK Ryszard. Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 2 [wyd. 1995] s. 205-207. VIII. Ustrój polityczny i administracyjny 1. Zagadnienia ogólne
 • IZDEBSKI Hubert: L'évolution des institutions constitutionelles de la Pologne 1918-1988. — Jahrb. des Öffentl. Rechts der Gegenw. T.37: 1993 s. 60-73.
 • KRIKUN Mikola G.: Posirennja pol's'kogo administrativno-teritorialn'nogo ustroju na ukraińs'kich ziemjach. — Problemi Slov'janozn.T.42: 1990 s. 24-41. [Lata 1432-1635]
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Wokół przynależności państwowej tzw. enklawy imielińskiej. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 409-416.
 • SZAWŁOWSKI Ryszard: Początki kontroli państwowej w Polsce w XX wieku. — Kontr. Państw. R.39: 1994 nr 6 s. 11-21. ———————————————————————————————————
 • AMIELAŃCZYK Krzysztof: Ustawodawstwo Korneliusza Sulli na rzecz restauracji republiki i zaprowadzenia porządku publicznego. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sec. G. Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 1-14: Sum.
 • Chastagnol André: Le sénat romain à l'epoque imperiale. Recherches sur la composition de l'Asemblée et le statut se ses membres.Paris 1992 Rec.: OKOŃ Danuta. Eos T.81: 1993 [wyd. 1994] z.2 s. 306-307.
 • DYBEŁ Katarzyna: Istnienie i organizacja państwowości w społeczeństwie Celtów. — Białostoc. Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 99-115: Sum., rés. ———————————————————————————————————
 • BAGIŃSKA Elżbieta: Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII w. — Białostocczyzna 1994 nr 4 s. 18-28.
 • Bahlcke Joachim: Regionalismus und Staatsintegration im Wiederstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619).M ünchen1994. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 149-150.
 • BARDACH Juliusz: Konstytucja 3 Maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 20 X 1791 roku. — Lithuania R.2: 1991 nr 3 s. 23-32.
 • BARDACH Juliusz: Le principe f é d é raliste et le principe unitaire dans la l é gislation de la Di ète polono-lituanienne de Quatre Ans (1788-1792). — Acta Pol.Hist. 70: 1994 s. 75-86.
 • DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Bezkrólewie - czas integracji czy podziałów. — Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 1-2 s. 36-43.
 • FLISIŃSKI Jerzy: Hrabstwo bialskie w pierwszej połowie XVIII w. — Rocz. Bial.-Podl. T.2: 1994 s. 21-33: Sum.
 • GRALA Hieronim: Upadek „moskiewskiego kanclerza". Iwan Wiskowaty i Iwan IV Groźny w 1570 roku. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 49-79: 1 rys.
 • KAMIŃSKI Andrzej Sulima: Republic vs Autocracy. Poland, Lithuania and Russia 1686-1697. Cambridge (Massacusetts): Harvard Univ. Press 1993 ss. 312: indeks, bibliogr. Rec.: ARMSTRONG John A. Ukrainian Quarterly T.50: 1994 Nr 4 s. 397-399; FROST Robert I. Slav a. East Europ. Rev. T.73: 1995 Nr 3 s. 543-545; SAHANOWIČ Hienadź. Belarus. Gist. Agliad T. 3 Z. 3: 1996 s. 289-292.
 • MĄCZAK Antoni: Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i w Europie XVI-XVII w. Warszawa: Semper 1994 8° ss. 357. Rec.: AUGUSTYNIAK Urszula, CHROŚCICKI Juliusz A. Klientela - w czasie i przestrzeni. Barok R.1: 1994 nr 2 [wyd. 1995] s. 135-139; BOGUCKA Maria. Acta Pol. Hist. 70: 1994 s. 182-183; ROSNER Anna. Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 1 s. 79-80; WYCZAŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 91-93.
 • MULEVICIUS Leonas: Lietuvos savarankiskumas ir Abieju tautu savitarpio garantijos istatymas [Litewska niezależność i Akt Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów]. — Lituanistica [R.3]: 1992 nr 4 s. 70-78. [W aneksie tekst „Zaręczenia...” z 1791 r. w jęz. pol. i litewsk.].
 • NAGIELSKI Mirosław: Rokosz Jerzego Lubomirskiego w 1655 roku. T.1. Warszawa: UW 1994 8° ss. 250. — Rozprawy Uniw. Warszaw. Rec.: RACHUBA Andrzej. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 109-113.
 • OPALIŃSKI Edward: Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. System parlamentarny w społeczeństwie obywatelskim. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 335, nlb. 2. Rec.: BARDACH Juliusz. Przegl. Hist. T.86: 1995 z.2 s. 238-241; BOGUCKA Maria. Acta Pol. Hist. T.73: 1996 s. 163-164; BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 283-286; HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF) T. 46: 1997 z.2 s. 273-275; TYGIELSKI Wojciech. Mówią Wieki R.38: 1995 nr 11 s. 42-43; WISNER Hemryk. Rzeczpospolita: szlachta, jej sejm i państwo. W związku z pracą Edwarda Opalińskiego, Kultura polityczna szlachty polskiej ...Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 245-250.
 • PRZYBOŚ Kazimierz: Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI-XVIII wiek. — Rocz. Przemys. T.29-30: 1993-1994 s. 189-200.
 • STANEK Wojciech: Konfederacja sejmowa z 1766 roku - narzędzie dworskiego zamachu stanu. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 125-148: Zsfg.
 • STANEK Wojciech: „Opisanie” urzędu hetmańskiego z 1717 roku i jego polityczne następstwa. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.37: 1995 s. 31-41.
 • SZCZUCZKO Witold: Sejmy koronne 1562-1564 a ruch egzekucyjny w Prusach Królewskich. Wyd. 2. Toruń: UMK 1995 8° ss. 224: bibliogr., Zsfg. — Rozprawy, Uniw. M. Kopernika (Wyd. 1 - 1994).
 • SZYMCZAK Barbara: Sejmiki Prus Królewskich wobec Księstwa Pruskiego i polityki elektora Fryderyka Wilhelma w latach 1648-1668. Próba charakterystyki elity politycznej prowincji jako potencjalnego ośrodka informacyjno-opiniotwórczego dla polityki bałtyckiej Rzeczypospolitej. — Przegl. Hist. T.86: 1995 z.2 s. 167-177: Sum.
 • WASIAK Andrzej: Konfederacja barska na Sądecczyźnie. Nowy Sącz: Polsk. Tow. Hist. Oddz. 1994 8° ss. 170: bibliogr. — Biblioteka Rocznika Sądeckiego. ———————————————————————————————————
 • CHORĄŻY Krzysztof: Geneza regionalizmu i regionalizacji we Francji. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sectio G. Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 41-50: rés.
 • RAMOTOWSKA Franciszka: Legitymizm władz polskich w okresach powstań wolnościowych (1830-1863). — Miscellanea Hist.-Arch. T.4: 1994 s. 33-73.
 • Ramotowska Franciszka: Narodziny tajemnego państwa polskiego. 1859-1862. Warszawa 1990 ( 374/90, 425/91). Rec.: BÓBR-TYLINGO Stanisław. Teki Hist. T.20: 1993 [wyd. 1994] s. 409-416; HALICZ Emanuel. Zeitschr. f. Ostforsch. R.43: 1994 z.2 s. 288-290.
 • Stourzh Gerard: Wege zur Grundrechtsdemokratie. Studien zur Begriffs- und Institutionengeschichte des liberalen Verfassungsstaates.Wien-K öln 1989. Rec.: GRODZISKI Stanisław.Równouprawnienie narodowe w monarchii habsburskiej. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 3 s. 417-424.
 • WĄSOWICZ Marek: Między tronem, giełdą i barykadą. Francja 1830-1848. Warszawa: Omnia 1994 8° ss. 335, 16 sd. tabl.: il., facs., fot., indeks.
 • WRZYSZCZ Andrzej: Delimitacja gubernii chełmskiej (1912-1914). — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sectio G. Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 315-327: 2 mapy, Zsfg. ———————————————————————————————————
 • BANDURKA Mieczysław: Rozwój terytorialny ziem województwa łódzkiego w okresie 1918-1939. — Rocz. Łódz. T.41: 1994 s. 13-45.
 • DŁUGAJCZYK Edward: Polskie władze i organy przedstawicielskie na Sląsku w latach 1918-1922. — Kronika Katowic. T.4: 1993 s. 5-23.
 • JASUDOWICZ Tadeusz: Zagadnienie zwierzchnictwa nad Ziemią Wileńską w związku z II wojną światową. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.261, Prawo Z. 33: 1993 s. 59-75: Zsfg.
 • KRACZKOWSKI Romuald: Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926. Warszawa: Wyd. Sejm. 1994 8° ss. 197, nlb. 3: bibliogr., indeks. Rec.: KRASOWSKI Krzysztof. Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926. Uwagi na marginesie książki Romualda Kraczkowskiego. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 339-347; SARNECKI Paweł. Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 4 [wyd. 1995] s. 165-168.
 • MAJECKI Henryk: Obóz sanacyjny w Łomżyńskiem w latach 1928-1939. — Studia Łomżyń. T.4: 1993 s. 61-75.
 • MAJECKI Henryk: Obóz sanacyjny na Białostocczyźnie w latach 1926-1939. — Studia Podlaskie T.4: 1993 s. 67-90.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Polskie Państwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939-1945. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedag. 1994 8° ss. 323, nlb.1: il., facs., fot., portr. — Szkice z dziejów Polski. Rec.: DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.2 s. 181-184; Polem.: SALMONOWICZ Stanisław. Dzieje Najnow. R.28: 1996 z.3-4 [wyd. 1997] s. 257-260; Odp.: DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof. Tamże s. 260-261; GÓRSKI Grzegorz. W sprawie polemiki K. Dunin-Wąsowicza ze S. Salmonowiczem czyli jeszcze kilka uwag o Polskim Państwie Podziemnym. Czasy Nowoż. T. 9: 2000 s. 203-208.
 • SZEWCZYK Helena: Zakres działania Województwa Śląskiego jako jednostki autonomiczno-samorządowej. — Samorząd Teryt. R.2: 1992 nr 6 s. 3-11. ———————————————————————————————————
 • Mołdawa Tadeusz: Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. Warszawa 1991 ( 436/91 ). Rec.: HARTMANN Karl. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.45: 1996 z.3 s. 452-453; SKRZYPEK Andrzej. Studia Źródłozn. T. 35: 1994 s. 129-130. 2. Panujący, władze centralne
 • RAJMAN Jerzy: Mieszko II Otyły książę opolsko-raciborski (1239-1254). — Kwart. Hist. R.100: 1993 Nr 3 [wyd.1994] s. 19-41: 2 tab.
 • SWIEŻAWSKI Aleksander: „Dux Regni Poloniae” and „Haeres Regni Poloniae". The Titles of Polish Rulers in the 13th-14th Centuries. — Acta Pol.Hist. 69: 1994 s. 5:16. ———————————————————————————————————
 • KĄDZIELA Łukasz: Efemeryczna Rada Nieustająca z wiosny 1793 roku. — Wiek Oświec. T.9: 1993 s. 175-186.
 • PŁAZA Stanisław: Rokosz Lubomirskiego. Kraków: KAW 1994 8° ss. 72: fot. (w tym kolor), portr., rys., mapy, bibliogr. — Dzieje Narodu i Państwa Polskiego. ———————————————————————————————————
 • MAZUR Jacek: Najwyższa Izba Kontroli w Rzeczypospolitej Polskiej. — Kontrola Państw. R.39: 1994 nr 1 s. 16-22.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Utworzenie Najwyższej Izby Kontroli w 1919 roku. — Kontrola Państw. R.39: 1994 nr 1 s. 7-15.
 • SYLWESTRZAK Andrzej: Zasada kolegialności w Najwyższej Izby Kontroli. — Kontrola Państw. R.39: 1994 nr 3 s. 19-35. ———————————————————————————————————
 • PIERRON Jean-Louis: La transformation du Comité de Lublin en gouvernment provisoire polonaise. W: Guerres mondiales et conflicts contemporains. 1994 nr 173 s. 93-106. 3. Konstytucje, parlamentaryzm
 • BASZKIEWICZ Jan: La Constitution du 3 mai 1791, entre la tradition et l'avenir. — Droit Pol. Con. 1992 nr 1-4 [wyd. 1994] s. 5-14.
 • JASKIERNIA Jerzy: Zasada równości w prawie wyborczym USA. Warszawa: ISP PAN 1992 8° ss. 286. Rec.: ZAKRZEWSKI Witold. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 4 s. 98-99.
 • KULESZA Władysław T.: Referendum. — Jurysta 1994 nr 5 s. 8-10.
 • KULESZA Władysław T.: Konstytucje Polskie. — Jurysta 1994 nr 1 s. 23-25.
 • Ludwikowski Rett R., Fox William F.: Beginning of the Constitutional Era (A Bicenternial Comparative Analysis of the First Modern Constitutions).Washington D.C. 1993. Rec.: BAŁABAN Andrzej. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 11 s. 89-90.
 • MOJAK Ryszard, SOBCZAK Jacek: Zgromadzenie Narodowe. — Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 2 s. 9-32.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej B.: [Konstytucje Republiki Litewskiej 1918-1992]. Wstęp W: Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 roku. Wyd. 2. Warszawa: Wyd. Sejm. 2000 s. 3-21. (Wyd. 1: 1994). ———————————————————————————————————
 • BOGDAN Danuta: Sejmik warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Olsztyn: Ośrodek Badań Nauk. 1994 8° ss. 206, nlb. 2: facs., 2 mapy, bibliogr., indeks, Zsfg. — Rozpr. i Mater. Ośr. Bad. Nauk. im. W. Kętrzyń. w Olszt. nr 137. Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.2 s. 256-258; MAROŃ Jerzy. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1995 nr 2 s. 190-192; OLSZEWSKI Henryk.Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 132-134.
 • BYLIŃSKI Janusz: Marcin Broniewski - trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III. Wrocław: Wyd. UWr.1994 8° ss. 192, nlb. 3, 16 s. tabl.: facs., fot., portr., err., bibliogr., indeks., Sum., Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1595. Rec.: KEMPA Tomasz. Białoruskie Zesz.‑y Hist. Z.7: 1997 s. 181-185.
 • DOROBISZ Janusz: Sejm nadzwyczajny z 1624 roku. Opole: Opol. Tow. Przyj. Nauk. -Kwant 1994 8° ss. 110, nlb. 2: Bibliogr., indeks, Sum.
 • KAŹMIERCZAK Adam: Sejmy i sejmiki szlacheckie wobec Żydów w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa: Wydaw. Sejm. 1994 8° ss. 173, nlb. 2: bibliogr., indeks. Rec.: KALIK Jehudit. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 104-106; KOZYRSKI Robert. Rocz. Chełm. T.5: 1999 s. 450-452.
 • KOCÓJ Henryk: Stosunek Prus do Konstytucji 3 maja. — Studia Hist. Slavo-Germanica T.18: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 139-157: Zsfg.
 • KRAWCZUK Wojciech: Listy sejmikowe w świetle Instructuariumkancelarii koronnej. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 63-68.
 • LESZCZYŃSKI Anatol: Sejm Żydów Korony 1623-1764. Warszawa: Żyd. Inst. Hist. 1994 8° ss. 180. Rec.: KALIK Jehudit. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 97-99; KRUPA Jacek. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.51: 1996 nr 4 s. 555-559.
 • NEUGEBAUER Wolgang: Politischer Wandel im Osten. Ost- und Westpreußen von den alten Ständen zum Konstitutionalismus. Stutgart: Franz Steiner Verlag 1992 ss. 551. — Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa.T. 36. Rec.: KAMIEŃSKI Andrzej. Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 255-259; SALMONOWICZ Stanisław. Z dziejów parlamentaryzmu stanowego w Prusach Wschodnich i Zachodnich (1824-1847). Kom.‑y Mazur.-Warmiń. 1993 nr 3 s. 449-456; WOJTOWICZ Jerzy. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 113-115.
 • OPALIŃSKI Edward: Rola polityczna zgromadzeń stanowych w Brandenburgii, Meklemburgii i Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. — Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 13-30: Zsfg.
 • SEREDYKA Jan: Posłowie wybrani na sejm w latach 1611-1623. — Zesz.‑y Nauk. Hist. WSP Opole Z. 30: 1994 s. 105-123.
 • STASZEWSKI Jacek: Elekcja 1697 roku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 73-92: Zsfg.
 • SUCHOJAD Henryk: Polityka sejmików małopolskich i wielkopolskich wobec miast w drugiej połowie XVII wieku (1669-1699). — Rocz. Świętokrzys. T.21: 1994 s. 9-23: Sum.
 • SZCZYGIELSKI Wojciech: Referendum trzeciomajowe: sejmiki lutowe 1792 roku. Łódź: Wyd. UŁ. 1994 8° ss. 426, nlb. 2, 1 k. mapa: bibliogr., indeks, rez., Sum.
 • ZIELIŃSKA Zofia: Sejmiki 8 lutego 1790 - pierwsze referendum na temat dokonań sejmu. — Wiek Oświec. T.9: 1993 s. 113-125: rés.
 • ZŁOTKOWSKI Dariusz: Problematyka sejmiku odbytego w Starej Częstochowie dniach 14-15 lutego 1792 roku. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 229-238: Sum.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej J.: Stanowisko duchowieństwa wobec Konstytucji 3 Maja. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.1: 1993 s. 279-290. ———————————————————————————————————
 • BUSZKO Józef: Parlamentaryzm austriacki i udział w nim Polaków (1848-1849). — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 1 s. 57-80: Sum.
 • STALIUNAS Darius: Rinkimai i I Rusijos Duma Lietuvoje [Wybory do pierwszej Dumy Państwowej na Litwie]. — Lietuvos Istorijos Metrastis 1992 s. 45-66: Sum.
 • SZABAT Barbara: Posłowie guberni kieleckiej do Dum Państwowych. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 63-90.
 • SZAFLIK Józef Ryszard: Pertraktacje o reformę wyborczą w Galicji. — Rocz. Dziejów Ruchu Ludow. Nr 28: 1994 s. 105-109. ———————————————————————————————————
 • CITOVA Antanina: Belaruski deputacki klub i prablema agrarnaj reformy u polskim sejme u 1922-1925 gg. W: Belarusika-Albaruthenica 3 Minsk: Navuka i Technika 1994 s. 269-276.
 • TEBINKA Jacek: Debata polska w brytyjskim parlamencie (27 luty - 1 marzec 1945 r.). — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 1 s. 59-76.
 • WIERZBIENIEC Wacław: Udział posłów żydowskich w pierwszej sesji Sejmu ustawodawczego w 1919 roku. — Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Rzeszow. Hist. Z.4: 1994 s. 89-101: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • KOZŁOWSKI Ryszard: Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie pomorskim. — Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 49-64: 2 tab.
 • WASIK Zofia: Pozycja komisji sejmowych w latach 1950-1956. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.261 Prawo Z. 33: 1993 s. 77-93: Zsfg. 4. Administracja
 • FENSKE Hans: Die Verwaltung Pommers 1815-1945. Aufbau und Ertrag. Köln-Weimar: Böhlau 1993 ss. 184. — Forsch.‑n z. pommerschen Gesch.T.26. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 146-147.
 • JEMIELITY Witold: Podziały administracyjne powiatów białostockich i monieckiego w latach 1919-1990. — Studia Teolog. Białystok-Drohiczyn-Łomża T. 11: 1993 s. 307-339: tab.
 • JEMIELITY Witold: Podziały administracyjne powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego w latach 1919-1990. — Studia Łomżyń. T.4: 1993 s. 163-202.
 • JEMIELITY Witold: Układ administracyjny ziemi ostrołęckiej dawniej i dziś. — Zesz.‑y Nauk. Ostrąłęc. Tow. Nauk. Z.8: 1994 s. 48-56.
 • NOWACKA Ewa: Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej w Polsce. Studium politycznoprawne. Wrocław: Wyd. UWr. 1993 8° ss. 162: Sum. — Acta Univ. Wratils. Nr 1494, Politologia T.9.
 • MUCHA Bogusław: Dzieje cenzury w Rosji. Łódź: Wyd. UŁ 1994 8° ss. 195, nlb. 4: indeks, rez.
 • PELCZAR Roman: Publiczne szkolnictwo katolickie w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego od II połowy XIV w. do 1772 r. — Kwart. Eduk. 1994 nr 1-2 s. 3-15.
 • SUCHODOLSKA Jolanta: Z dziejów szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim do roku 1920. — Pamiętnik Cieszyń. T.6: 1993 s. 61-71: Zsfg.
 • TRELA-MAZUR Elżbieta: Polski „system oświatowy” w latach 1943-1946 w Związku Radzieckim. — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 147-165.
 • ZAMEK-GLISZCZYŃSKA Anna: Szkolnictwo polskie w systemie oświatowym Wschodniej Syberii do 1921 roku. — Przegl. Hist. Oświat. R.37: 1994 nr 3-4 s. 171-178. ———————————————————————————————————
 • PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Funkcjonariusze służb specjalnych w późnym cesarstwie - Agentes in rebus.— Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 147-157: Sum. ———————————————————————————————————
 • HORWAT Jerzy: Kasztelania bytomska od XII do XIV w. — Rocz. Muz. Gliwic. T.9: 1993 [wyd. 1994] s. 361-364.
 • HORWAT Jerzy: W sprawie kasztelanii strzeleckiej. — Rocz. Muz. Gliwic. T.9: 1993 [wyd. 1994] s. 357-360.
 • Schwinges Rainer Christoph: Rektorwahlen. Ein Beitrag zur Verfassungs-, Sozial- und Universitätsgeschichte des alten Reiches im 15. Jahrhundert. Sigmaringen 1992. Rec.: ŻOŁĄDŹ Dorota. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 144-146.
 • SŁOŃ Marek: Szpitale lwowskie w wiekach średnich. — Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 3 s. 221-237. ———————————————————————————————————
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Z tradycji centralizacji Warszawy. — Samorząd Teryt. R.4: 1994 nr 6 s. 44-55.
 • BĄCZKOWSKI Marek Jan: Akademia Rycerska w Nieświeżu i radziwiłłowski korpus kadetów w XVIII w. — Wiek Oświec. T.10: 1994 s. 17-50: rés.
 • BUCHWALD-PELCOWA Paulina: Papierowe wojny i problemy cenzury w Polsce XVII wieku. — Barok Nr 1: 1994 s. 71-87: Sum.
 • JUDA Maria: Ochrona prawna wydawnictw reformacyjnych w Polsce w XVI-XVIII wieku. — Odrodz. i Reform. w PolsceT.38: 1994 s. 55-61: rés.
 • KARBOWNIK Henryk: Szkolnictwo elementarne na terenie archidiakonatu warszawskiego w przedrozbiorowej Polsce. — Studia Płock. T. 21: 1993 [wyd. 1994] s. 127-136.
 • KĄKOLEWSKI Igor: Nadużycia i korupcja w administracji Prus Książęcych w połowie XVI wieku. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R.37: 1993 nr 1 s. 11-20: Zsfg.
 • SIEDLECKI Jan: Aleksander Józef Gąssowski (ok. 1660-ok. 1715) podstarości i sędzia brański. — Ziemia Brańska T.2-3: 1990-1991 s. 110-114.
 • SROGOSZ Tadeusz: Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim. Łódź: Akad. Med. 1993 8° ss. 498. Rec.: KRZYMKOWSKI Marek. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 292-293.
 • STĘPIEŃ Roman: Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 85: Sum. — Acta Univ. Wratisl. , Prace Pedag. Nr 102. ———————————————————————————————————
 • ADAMCZYK Janusz: Historia Poczty w Krakowie 1846-1918. Krzysztofory T. 19: 1992 [wyd. 1993] s. 135-163: Sum.
 • CZAPLIŃSKI Marek: Udział Uniwersytertu Wrocławskiego w tworzeniu kadry urzędniczej na Górnym Śląsku w XIX w. — Acta Univ. Wratisl., Studia Dziej. Uniw. Wrocł. T. 3: 1994 s. 59-68.
 • GALOS Adam: Do genezy ustawy językowej z 1908 roku (1897-1902). — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 181-193.
 • GALOS Adam: Z dziejów genezy jednego paragrafu [ustawy o stowarzyszeniach i zgromadzeniach z 1908 r.]. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 2-3 s. 247-259: Zsfg.
 • GORIZONTOW Leonid: Aparat urzędniczy Królestwa Polskiego w okresie rządów Paskiewicza. — Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 1-2 s. 45-58: 1 tab.
 • JEMIELITY Witold: Szkolnictwo w Królestwie Polskim 1866-1914. — Saeculum Christ. R.1: 1994 nr 1 s. 125-135: tab. rés.
 • KACZYŃSKA Elżbieta, DREWNIAK Dariusz: Ochrana - carska policja polityczna. Warszawa: 1993 8° ss. 149, nlb. 2. — Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu. Rec.: LESZCZYŃSKI Jan. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 4 s. 95-97.
 • KOŁODZIEJ Jerzy: Zarys dziejów poczty przemyskiej (do roku 1918). — Studia Przemys. T.1: 1993 s. 85-124.
 • KRAMARZ Henryk: Samorząd Lwowa w czasie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu miasta. Kraków: Wyd. Nauk. Wyż. Szk. Pedag. 1994 8° ss. 131, nlb. 4, 16 s. tabl.: facs., fot., 1 mapa, 2 portr. — Prace Monogr. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Nr 182.
 • MAŁECKI Zygmunt: Szkolnictwo elementarne w dobrach staszowskich w XIX wieku (do 1864 roku). — Kielec. Studia Hist T.12: 1994 s. 17-27.
 • MAZAN Bogdan: Interpretacje przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. — Prace Polonist. Ser. 47: 1991-1992 [wyd. 1992] s. 129-165: Sum.
 • RUSZCZYC Marek: Agenci i prowokatorzy. Z tajemnic carskiej ochrany. Warszawa: Wyd. Ancher 1993 8° ss. 132. Rec. LESZCZYŃSKI Juliusz. Palestra R.38: 1994 nr 5-6 s. 155-159.
 • SCHILLER Joanna: Warszawskie rządowe szkoły średnie w latach 1795-1862. — Rozpr.‑y Dziej. Oświat. T.36: 1994 s. 41-109.
 • WAKAR Andrzej: Z dziejów szkolnictwa w XIX wieku. Od upadku szkoły łacińskiej do założenia gimnazjum. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1993 nr 1 s. 61-76: Zsfg.
 • WINIARZ Adam: Sprawa rządowego szkolnictwa elementarnego dla dzieci żydowskich w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831). — Acta Univ. Wratisl., Prace Pedag. Nr 103: 1994 s. 7-22: Sum.
 • WRZYSZCZ Andrzej: Prace nad powołaniem guberialnych urzędów administracyjnych w guberni chełmskiej w latach 1913-1914. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 77-88. ———————————————————————————————————
 • BARANOWSKI Julian: Organizacja władz administracji ogólnej szczebla wojewódzkiego w Łodzi w latach 1919-1939. — Rocz. Łódz. T.41: 1994 s. 47-70.
 • CHROBACZYŃSKI Jacek: Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej (1939-1945). Kraków: Wyd. Nauk. WSP 1993 8° ss. 330, nlb. 1. — Prace Monograf. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie Nr 147.
 • JEMIELITY Witold: Szkoły powszechne w województwie białostockim w latach 1919-1939. Łomża 1991 ss. 129. Rec. MILEWSKI Jan Jerzy. Studia Łomżyń. T.4: 1993 s. 291-294.
 • JEMIELITY Witold: Szkoły średnie i zawodowe w województwie białostockim w latach 1919-1939. Łomża 1991 ss. 129. Rec. MILEWSKI Jan Jerzy. Studia Łomżyń. T.4: 1993 s. 291-294.
 • JEMIELITY Witold: Szkoły żydowskie, średnie i zawodowe w Białymstoku w latach 1919-1939. — Białostocczyzna 1994 nr 3 s. 49-55.
 • KUTTA Janusz: Policja w Polsce odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922. Geneza-organizacja-funkcjonowanie. Bydgoszcz: Polkal 1994 8° ss. 162. Rec.: MISIUK Andrzej. Przegl. Polic. R.5: 1995 nr 4 s. 149-151.
 • MAJER Piotr: Kilka uwag o wzorcu osobowym policjanta w II Rzeczypospolitej. — Przegl. Policyj. R.2: 1992 nr 4 s. 76-91.
 • MISIUK Andrzej: Policja Państwowa (1919-1939). Wybrane zagadnienia. — Przegl. Policyj. R.4: 1994 nr 4 s. 8-58: Sum.
 • PANKOWICZ Andrzej: Galicyjski model samorządu w początkach II Rzeczypospolitej. Nowe regulacje prawne. — Samorząd Teryt. R.4: 1994 nr 12 s. 3-11.
 • ROŻAŃSKI Jan: Działalność niemieckiej Tajnej Policji Państwowej (gestapo) na terenie Przemyśla i okolicy. — Studia Przemys. T.1: 1993 s. 171-194.
 • WALCZAK Marian: Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1993 8° ss. 269, nlb. 1: Sum., Zsfg. Rec.: MARKIEWICZ Hanna. Przegl. Hist.-Oświat. R.36: 1993 nr 1-2 s. 113-114.
 • WANIAK Beata: Sytuacja prawna szkolnictwa niemieckiego w Polsce w latach 1918-1939. — Acta Univ. Wratisl., Prace Pedag. Nr 103: 1994 s. 75-89.
 • WASILUK Jerzy: Szkolnictwo Żydowskie w Drugiej Rzeczypospolitej. — Pogranicze T.3: 1993 s. 163-183: tab.
 • WĘGIERSKI Jerzy: Obywatelska Straż Bezpieczeństwa we Lwowie we wrześniu 1939 r. — Przegl. Policyjny R.2: 1992 nr 1 s. 175-176.
 • WINCENCIAK Witold: Oświata i szkolnictwo północno-wschodniego Mazowsza w latach wojny i okupacji (1939-1945). Łomża: Łomżyń. Tow. Nauk. im. Wagów 1993 8° ss. 219, nlb. 4.
 • WOŹNIAK Magdalena: Żydowskie szkoły w II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki. — Acta Univ. Wratisl., Prace Pedag. Nr 103: 1994 s. 91-104.
 • WORDLICZEK Zofia: Żydowskie szkolnictwo podstawowe, średnie i zawodowe w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. — Krzysztofory T. 19: 1992 [wyd. 1993] s. 124-134: Sum.
 • ZAWILSKI Piotr: Powstanie i organizacja policji państwowej w województwie łódzkim 1919-1939. — Rocz. Łódz. T.41: 1994 s. 89-105. ———————————————————————————————————
 • DATNER Helena: Szkoły Centralnego Komitetu Żydów w Polsce w latach 1944-1949. — Biul. Żydow. Inst. Hist. 1994 nr 1-3 s. 103-119: 4 tab.
 • MAJER Piotr: Milicja Obywatelska i Policja w latach 1944-1994. Geneza i podstawowe przeobrażenia. — Przegl. Policyj. R.4: 1994 nr 4 s. 59-81: Sum.
 • MAJEWSKI Stanisław: Organizacja szkolnictwa podstawowego w województwie kieleckim 1944-1961. Kielce: 1993 ss. 163: 52 tab. Rec.: GUMUŁA Teresa. Kielec. Studia Hist.. T.12: 1994 s. 271-273.
 • PACZYŃSKA Irena: Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945-1950 na przykładzie Krakowa. Kraków: UJ 1994 8° ss. 250: bibliogr., Sum. — Rozprawy Habilitacyjne UJ nr 271. 5. Skarbowość
 • KARBOWNIK Henryk: Kontrybucje duchowieństwa rzymskokatolickiego w Gubernii Lubelskiej w latach 1863-1865. — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 71-85L Sum., tab.
 • KARBOWNIK Henryk: Opodatkowanie duchowieństwa katolickiego i dóbr kościelnych w Księstwie Warszawskim. — Kościół i Prawo T.12: 1994 s. 43-73. ———————————————————————————————————
 • BIERNACKA Małgorzata: Finansowanie zakładów opiekuńczych Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności w latach 1919-1939. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. H: Oeconomia, Vol. 25: 1991 [wyd. 1993] s. 87-100: Sum. 6. Wojskowość
 • BORAWSKI Piotr: Zwierzchnicy wojskowi Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. — Acta Baltico-Slavica T.22: 1994 s. 59-83.
 • IWAŃCZAK Wojciech: Wojsko najemne na ziemiach czeskich - aspekt wewnętrzny i międzynarodowy. — Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 3 s. 309-328: Sum.
 • TKACZEW Władysław: Powstanie i działalność organów informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948. Kontrwywiad wojskowy. Warszawa: Bellona 1994 8° ss. 332. Rec.: MAJEWSKI Ryszard. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.52: 1997 nr 3-4 s. 444-446. ———————————————————————————————————
 • AFFEK Mariusz: Rola hetmanów koronnych w genezie i przebiegu mediacji w Rawie Ruskiej w 1716 r. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 59-78.
 • BORAWSKI Piotr: Służba wojskowa Tatarów-ziemian w dobrach Radziwiłła (XVI-XVIII w.). — Rocz. Muzułmański R.1: 1992 T.1 s. 74-100.
 • BRYNKUS Józef: Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy. — Wiadom. Hist R.36: 1993 nr 3 s. 141-150.
 • BRYNKUS Józef: Obrońcy kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy. Służba wojskowa i publiczna. — Rocz. Nauk. Dydakt. Wyż. Szk. Pedag. im. KEN w Krakowie Z.158, Prace Hist. [T.] 16: 1993 s. 221-245: rés.
 • DYBAŚ Bogusław: Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 13-33: Zsfg.
 • DYBAŚ Bogusław: Przyczynki do społeczno-politycznych i ustrojowych uwarunkowań budowy fortyfikacji stałych na południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej w XVII w. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.35: 1993 s. 95-111.
 • RACHUBA Andrzej: Konfederacja wojska litewskiego w Wierzbołowie w 1655 r. — Miscellanea Hist.-Arch. T.4: 1994 s. 13-31.
 • SPIERALSKI Zdzisław: Instrukcje i artykuły hetmańskie Jana Tarnowskiego. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 271-308.
 • WAGNER Marek: Prawa i obowiązki oficerów armii koronnej w drugiej połowie XVII w. Ze studiów nad rozwojem prawa wojskowego w dawnej Rzeczypospolitej. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 23-50. ———————————————————————————————————
 • ORZECHOWSKA Elżbieta: Księża kapelani w oddziałach powstańczych województwa sandomierskiego. — Wojsk. Przegl. Hist. R.39: 1994 nr 4 s. 94-109. ———————————————————————————————————
 • CIEPLEWICZ Mieczysław: Organizacja i kompetencje naczelnych i terytorialnych władz wojska polskiego w latach 1921-1926. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 35: 1993 s. 261-280.
 • KRAJEWSKI Kazimierz: Uderzeniowe Bataliony Kadrowe 1942-1944. Warszawa: IW PAX 1993 8° ss. 608. Rec.: NEY-KRWAWICZ Marek. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 2 s. 133-135
 • KULA Henryk Mieczysław: Polska Straż Graniczna 1928-1939. Warszawa: Bellona 1994 8° ss. 271, nlb. 1, mapa złoż.: il.
 • ŁUCZAK Rajmund: Z badań nad polityką personalną Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1926-1935: (fragm. pracy). — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 217-244.
 • MERESTA Ludwik: Księża kapelani Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie w latach 1939-1944. Lublin: Wyd. Zw. Żołnierzy NSZ. Okręg Lublin 1994 8° ss. 34: bibliogr., indeks.
 • PEPŁOŃSKI Andrzej: Oddział II Sztabu Generalnego NDWP. Zarys organizacji i działalności (1919-1920). — Wojsk. Przegl. Hist. R.39: 1994 8° ss. nr 1-2 s. 88-103.
 • PROCHOWICZ Jerzy: Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny. Cz. 1: Powstanie i przemiany organizacyjne KOP do 1939 r. Cz. 2: Przemiany organizacyjne i przygotowania wojenne Kop w 1939 roku. — Wojsk. Przegl. Hist. R.39: 1994 nr 3 s. 148-160; nr 4 s. 3-13.
 • SŁUGOCKI Józef K.: Organizacja i działalność duszpasterstwa w Polskiej Marynarce Wojennej II Rzeczypospolitej. — Studia Pelpliń. T. 21-22: 1990-1991 [wyd.1994] s. 225-242.
 • STAWECKI Piotr: Z badań nad organizacją najwyższych władz wojskowych w Polsce w latach 1921-1939. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 201-215.
 • STOLARSKI Rafał E.: Organizacja, obsada personalna i zadania Departamentu Kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych przed wybuchem II wojny światowej. — Przegl. Kawalerii i Broni Pancer. T.20: 1993 nr 145 s. 188-196.
 • WIELECKI Henryk, SIERADZKI Rudolf: Wojsko Polskie 1921-1939: organizacja i odznaki artylerii. Pruszków: Ajaks 1994 8° ss. 123, nlb. 1: facs., fot., 2 portr., rys. (w tym kolor.).
 • ZIEMIŃSKI Janusz: Polskie ustawodawstwo wojskowe czasu wojny lat 1919-1920: (próba systematyzacji). — Annales UMCS Sect. G, T.39: 1992 [wyd. 1994] s. 325-349: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • BIEDROŃ Tomasz: Schemat organizactjny WiN-u (1945-1949). Okręg Krakowski WiN. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R.3: 1994 nr 5 s. 47-67.
 • NALEPA Edward Jan: Doradcy wojskowi ZSRR w powojennym Wojsku Polskim (1946-1959 r.). — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 1 s. 127-143: 3 tab. 7. Organizacja miast
 • ABRAMSKI Jerzy: Zawiercie. Studium monograficzne. Zawiercie: Miejski Ośrodek Kultury 1994 8° ss. 575, nlb. 1, 1 k. tabl. złoż.: facs., fot., 1 pl., portr., bibliogr., indeksy, Sum., Zsfg.
 • BIENIAS Andrzej, PRZYBYSZEWSKI Stanisław M.: Koszyce 1374-1994. Koszyce: Urz. Gminy 1994 8° ss. 208, nlb. 3: facs., fot., il., pl., portr.
 • BRAUER Teresa: Samorząd miejski Kruszwicy: dawniej i dziś. Kruszwica: Urz. Miasta i Gm. 1994 8° ss. 92: facs., fot., 2 mapy, pl., 2 portr., bibliogr.
 • DRABINA Jan: Historia Bytomia. Bytom - Katowice: Tow. Miłośn. Bytom: Edytor 1994 8° ss. 151, 12 k. tabl.: facs., fot., il., pl., portr.
 • PISKORSKI Jan M., WACHOWIAK Bogdan, WŁODARCZYK Edward: Szczecin: zarys historii. Poznań: Poznań. Towarz. Przyj. Nauk. 1993 8° ss. 175, nlb. 1, 56 s. tabl. (w tym 4 złoż.): facs., fot., mapy, pl., portr., rys., bibliogr.
 • PURCHLA Jacek: Czy Kraków powinien być metropolią. — Samorząd Teryt. R.4: 1994 nr 9 s. 3-10.
 • TRZCIONKA Piotr: Skała. Zarys dziejów miasta. Kraków: Dom Kultury w Skale 1994 8° ss. 269, nlb. 2, 5 k. tabl. złoż., 48 s. tabl.: facs., fot., mapy, portr., bibliogr.
 • ZDRENKA Joachim: Rats- und Gerichtspatriziat der Rechten Stadt Danzig. Cz.1: 1342-1525. Oberhausen: E. Meier 1991 8° ss. 499. ———————————————————————————————————
 • BARAVY Rascislau: Atryman'ne magdeburskaga prava Berascem i palitycnaia barac'ba u Vialikim Kniastve Litouskim na miazi XIV-XV st.[Nadanie prawa niemieckiego dla Brześcia i walka polityczna na przełomie XIV i XV w.] — Belaruski Gistarycny Agliad T.1 z.1: 1994 s. 38-53. ———————————————————————————————————
 • BALIULIS Algirdas: Apie Akmene ir Dabikine XVI-XVIII amziuje.[Zarys dziejów Okmian w XVI-XVIII w.]. W: Zemaiciu praetis 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla 1994 s. 176-181.
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Lokacja miasta Wołynia na prawie magdeburskim w XVI w. — Rocz. Bial.-Podl. T.2: 1994 s. 7-20: Sum.
 • DŁUGOKĘCKI Wiesław: Początki Nowego Stawu. Przyczynek do polityki miejskiej Zakonu Krzyżackiego. — Rocz. Gdański T.52: 1992 z. 1-2 [wyd. 1993] s. 51-66: Sum.
 • DYGO Marian: „Hospites eciam eo iure fruantur, quo et milites mazovienses".W sprawie lokacji Płocka w 1237 roku. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 z. 3 [wyd. 1994] s. 3-17.
 • GOLIŃSKI Mateusz, ŻERELIK Rościsław: Kontrowersje wokół lokacji Legnicy. — Szkice Legnic. T.15: 1994 s. 9-33.
 • LOZICKIJ Aleksandr Ivanovic: Pinsk XVI stoletia. Minsk: Navuka i Technika 1994 8° ss. 53: mapa, tab.
 • RACHUBA Andrzej: Wilno pod okupacją moskiewską 1655-1661. — Lithuania 1994 nr 2-3 s. 63-72. ———————————————————————————————————
 • DALECKI Maciej: Gospodarka finansowa władz miejskich Przemyśla w latach 1867-1914. — Rocz. Przemys. T.28: 1991-1992 [wyd. 1993] s. 199-216.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Status prawny Wieliczki w latach 1809-1813. — Rzesz. Zesz.‑y Nauk. Prawo-Ekonom. T.15: 1994 s. 211-217: Sum.
 • OPAS Tadeusz: Rzeszów na przełomie XVIII i XIX wieku. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk., Prawo-Ekon. T.14: 1993 s. 3-14: Sum.
 • OSTROWSKI Wojciech: Brańsk pod pruskim zaborem (1796-1807). — Ziemia Brańska T.4: 1993 s. 42-48. ———————————————————————————————————
 • MARCZUK Józef: Prezydenci miasta Lublina 1918-1939. Lublin: Tow. Miłośn. Lublina - Multico 1994 8° ss. 124, nlb. 3: portr., indeks.
 • PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939). Społeczeństwo i gospodarka. Toruń: Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika 1994 8° ss. 223, nlb. 2, 16 s. tabl.: fot., portr., bibloigr., indeks.
 • TŁUCZEK Ryszard: Samorząd miasta Przemyśla w latach 1918-1933. — Studia Przemys. T.1: 1993 s. 149-159. 8. Organizacja wsi
 • PROKSA Michał: Horyniec: (zarys dziejów). Przemyśl: Archiw. Państw. w Przemyślu 1994 8° ss. 88
 • RAWSKI Józef, RAWSKI Wojciech: Miechociń - kolebka Tarnobrzega. Tarnobrzeg: Jan Rawski 1994 8° ss. 324, 52 s. tabl.: fot., mapy, pl., portr., rys., err., indeksy.
 • ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Uwagi nad dziejami wsi Brodnia koło Sieradza: (do początków XVII wieku). — Acta Univ. Lodz. Folia Archeol. [Z.] 18: 1994 s. 105-125: Sum. ——————————————————————————————————— IX. Kościoły i wyznania
 • BAJKO Piotr: Cerkiew i parafia prawosławna w Białowieży. Białowieża - Białystok Parafia Prawosławna św. Mikołaja: Orthdruk 1994 8° ss. , nlb. 2: fot. portr. Sum., Zsfg.
 • BARCIAK Antoni: Jarosław - Kazimierz, pierwsza nieudana fundacja cysterska na Górnym Śląsku. — Nasza Przeszłość T.83: 1994 s. 189-201: Sum.
 • BARDACH Juliusz: Dacynen'ni pamiz katalikami i pravaslaunymi u Vialikim Kniastve Litouskim (kanec XIV-XVII st.). — Belaruski Gistarycny Agliad T.1 Z.1: 1994 s. 66-81.
 • BENDZA Marian, SZYMANIUK Anatol: Z dziejów patriarchatu aleksandryjskiego. — Rocz. Teol. R.36: 1994 z.1-2 s. 79-121.
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Duchowni luterańscy na południowo-zachodnim Mazowszu do połowy XIX w. — Rocz. Teol. R.36: 1994 z.1-2 s. 189-196.
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Iłowie w XVIII-XIX w. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.38: 1994 s. 11-120: rés.
 • GERLIC Henryk: Kapituła głogowska w dobie piastowskiej i jagiellońskiej (1120-1526). Gliwice: Wyd. Nota1993 8° ss. 319. Rec.: DRABINA Jan. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 311; KOPIEC Jan. Archiv f. schles. Kirchengesch. T.51-52: 1994 [wyd. 1995] s. 279-280; RADZIMIŃSKI Andrzej. Kwart.Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 76-79.
 • GÓRALSKI Wojciech: Pojęcie i klasyfikacja legatów papieskich. — Kościół i Prawo T.12: 1994 s. 89-100.
 • GÓRALSKI Wojciech: Szkic do dziejów seminariów duchownych diecezji płockiej (1594-1994). — Studia Płockie T.22: 1994 s. 29-39.
 • GRZYBOWSKI Michał Marian: Z dziejów Seminarium Płockiego (1710-1939). — Studia Płockie T.22: 1994 s. 41-66.
 • HAWRYLUK Jerzy: Z dziejów cerki prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku. Bielsk Podlaski: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlasia 1993 8° ss. 224: facs., mapy, portr., rys., bibliogr.
 • KOWAL Janusz: Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 1-2 s. 47-72: rias.
 • KRATOCHWIL Zofia: Augustianie w Warszawie: Kościół i Klasztor Św. Marcin (1356-1864). — Warszaw. Studia Teol. T.7: 1994 s. 190-216: Sum.
 • KRIEGSEISEN Wojciech: Zbór ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1803-1939. Zarys dziejów. Warszawa: Semper 1994 8° ss. 32: 2 facs., fot., bibliogr.
 • LIEDKE Antoni: Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 r. Pelplin: Wyd. Diecezj. 1994 8° ss. 109, nlb. 3: facs., fot., 2 mapy, portr.
 • MANDZIUK Józef: Kościół katolicki na Śląsku pod panowaniem habsburskim. — Seaculum Christ. R. 1: 1994 nr 1 s. 65-83: rés.
 • OŁDYTOWSKI Henryk: Wspólnoty wyznaniowe w Supraślu w XIX i XX w. — Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 70-78.
 • TRAJDOS Tadeusz: U zarania karmelitów w Polsce. Warszawa: PAN IH 1993 8° ss. 246, nlb. 1: Sum.
 • WIŚNIEWSKI Jan: Zarys dziejów Diecezji Pomezańskiej (1243-1525-1821). — Studia Pelpliń. T. 21-22: 1990-1991 [wyd. 1994] s. 113-216.
 • WOJNAR Stanisław: Urząd dziekański w świetle ustaw józefińskich na przykładzie diecezji przemyskiej w latach 1786-1824. — Studia Koszaliń.-Kołobrz. T.2: 1993 s. 169-184.
 • WYRWA Andrzej M.: Cystersi polscy i losy ich patrimonium do czasów współczesnych. Zarys problemu. — Nasza Przeszłość T.83: 1994 s. 13-34: Sum.
 • ZWIĄZEK Jan: Przynależność kościelna pogranicza Wielko- i Małopolska ze Śląskiem. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist. Z.2: 1994 s. 53-98: Sum. ———————————————————————————————————
 • WIPSZYCKA Ewa: Kościół w świecie późnego antyku. Warszawa: PIW 1994 8° ss. 414, nlb. 1, 40 s. tabl.: fot., mapy, rys., bibliogr., indeksy. ———————————————————————————————————
 • BOBOWSKI Kazimierz: Rozwój klasztorów cysterskich w Niemczech i na ziemiach polskich w dobie średniowiecza. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist. Z.2: 1994 s. 29-34: Sum.
 • DOBOSZ Józef: Okoliczności i motywy fundacji klasztoru cystersów w Sulejowie. Nasza Przeszłość T.83: 1994 s. 177-187: Sum.
 • GIRKONTAS Robertas: Bandymai igyvendinti baznytine unija Lietuvos Dzidziojoje Kunigaikstysteje XV a. I puseje. — Lituanistica 4: 1993 nr 1 s. 3-16: rés.
 • KRZYŻANIAKOWA Jadwiga: Władysław III Jagiełło wobec klasztorów cysterskich w Królestwie Polskim. — Nasza Przeszłość T. 83: 1994 s. 93-124: Sum., tab.
 • LABUDA Gerard: Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu. — Studia Źródłózn. T. 35: 1994 s. 23-64: Zsfg.
 • SKIERSKA Izabela: Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecznej diecezji pomezańskiej. — Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 185-202.
 • ŚRUTWA Jan: Diecezje Pomorza Zachodniego (Diecezja wolińska a później kamieńska) między związkami z Gnieznem, Magdeburgiem i bezpośrednią zależnością od Stolicy Apostolskiej. — Szczeciń. Studia Kośc. T.2: 1991 s. 31-4-: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • BISKUP Marian: O początkach reformacji luterańskiej w Prusach Królewskich. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 101-112.
 • FOKCIŃSKI Hieronim: Propozycje konsystorialne w XVI wieku. Omówienie. Teksty polskie. Rzym: Papieski Inst. Studiów Kośc. 1994 ss. 228. Rec.: GROCHOLEWSKI Hieronim. Apollinaris T.68: 1995 nr 1-2 s. 400-402; MARCINIAK Ryszard. Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 248-249; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 282-283; STACHOWSKI Zbigniew: Przegl. Religiozn. 1994 nr 3 s. 162-163.
 • JOBERT Ambroise: Od Lutra do Mohyły: Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. Przeł. z franc. Elżbieta SĘKOWSKA, przedm. do wyd. pol. Jerzy KŁOCZOWSKI, posł. Zofia LIBISZOWSKA. Warszawa: Pax - Volumen 1994 8° ss. 333: indeks.
 • LUTYŃSKI Konrad: Poznańscy prałaci i kanonicy w XVI w. — Saeculum Christ. T.1: 1994 nr 2 s. 109-153.
 • MIRONOWICZ Antoni: Bractwo Objawienia Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Bielsk Podlaski: Parafia prawosławna św. Michała Archanioła 1994 8° ss. 46: 1 facs., fot., rez., Sum.
 • Mironowicz Antoni: Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI-XVII wieku. Białystok 1991 ( 663/91 ). Rec.: CHYNCZEWSKA-HENNEL Teresa. Studia Podlas. T.4: 1993 s. 313-317.
 • NITKIEWICZ Krzysztof: La pratica della Sacra Congregazione del Consilio circa il cumulo di benefici in Polonia (1564-1752) Roma 1991 ss. 148. Rec.: GÓRALSKI Wojciech: Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 135-137.
 • Olin John C.: Catholic reforms from cardinal Ximenes to the Council of Trent 1495-1565. An essey with illustrative documents and a brief study of st. Ignatius Loyola. New York 1990. Rec.: DERWICH Marek. Śl. Kwart. Hist.Sobótka R.49: 1994 nr 1-2 s. 150-151.
 • PAWLAK Marian: Reformacja i kontreformacja w Elblągu w XVI-XVIII wieku. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy 1994 8° ss. 121, 10 s. tabl.: facs., fot., il., portr., bibliogr., Sum., Zsfg. ———————————————————————————————————
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w wieku XIX. — Rocz. Łódzki T.40: 1993 s. 255-270.
 • JEMIELITY Witold: Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 3-4 s. 267-284.
 • JEMIELITY Witold: Czwarta część majątku po zmarłych proboszczach dla parafii w Królestwie Polskim. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 1-2 s. 259-268.
 • GAJDA Ewa: Przeszkoda różnicy wyznania (mixta religio) katolików obrządku łacińskiego z prawosławnymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.284 Prawo Z.34: 1994 s. 15-29: Sum.
 • KROCHMAL Anna: Cerkiew prawosławna wobec Kościoła katolickiego na Chełmszczyźnie i Podlasiu (1875-1905). — Rocz. Przemyski T.28: 1991-1992 [wyd. 1992] s. 103-121.
 • MAJDOWSKI Andrzej: O zniesieniu diecezji podlaskiej w świetle źródeł rosyjskich. — Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 56-69.
 • MYLIK Mirosław: Udział polskich uczonych w przygotowaniu encykliki „Rerum novarum". — Przegl. Religiozn 1993 nr 3 s. 41-48: rez., Sum.
 • STEGNER Tadeusz: Ewangelicy warszawscy 1815-1918. Warszawa: Semper 1993 8° ss. 212: Zsfg. Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.2 s. 290-291; KIEC Olgierd.Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 92-94. ———————————————————————————————————
 • BRODZIŃSKI Witold: Zmiany w pozycji prawnej Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce po 1921 roku. W: Prawo państwowe. Nowe koncepcje ustrojowo-prawne w pracach nad konstytucjami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacyjnej Republiki Czesko-Słowackiej. Łódź 1994 s. 49-60: Sum. — Acta Univ. Lodz., Folia Iurid. 59.
 • DZWONKOWSKI Roman: Kościół katolicki w Związku Radzieckim w okresie międzywojennym. — Przegl. Religiozn. 1994 nr 2 s. 155-164.
 • KROCHMAL Anna: Protestanckie ruchy religijne i sekty w greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie II Rzeczypospolitej. — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 159-180.
 • ZWOLIŃSKI Andrzej: „Postępowy” Kościół w Drugiej Rzeczypospolitej. — Homo Dei 1994 nr s. 54-60: rias. ———————————————————————————————————
 • KOŁODZIEJEK Henryk: Organizowanie kościoła ewangelicko-augsburskiego w województwie szczecińskim. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 [wyd. 1994] z. 1 s. 149-156.
 • SZETELNICKI Wacław: Kapituła metropolitalna we Wrocławiu w latach 1952-1993. Wrocław: [Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Rubikon"] 1994 8°ss. 140, nlb. 3, 16 s. tabl. (w tym kolor.): fot., portr., indeks. Rec.: SWASTEK Józef. Monografia o wrocławskiej kapitule katedralnej. Duszpasterz Polski Zagranicą R.45: 1994 nr 4 s. 559-563.
 • SZTYCHMILER Ryszard: Koncepcja celów małżeństwa rozpatrywane podczas Soboru Watykańskiego II. — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 17-41: Sum.
 • WOJEWODA Zbigniew: Zarys historii Kościoła grekokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989. Kraków: Nomos 1994 8° ss. 126: il. Rec.: MARCZEWSKI Marek. Chrześc. w Świecie R. 23: 1995 nr 1 s. 143-148. X. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i proces
 • KURYŁOWICZ Marek: Debuts historiques du notariat europeen. — Le Gnomon. Revue Intern. d'hist. du notariat Nr 93: 1994 s. 12-19.
 • LITEWSKI Wiesław: Schiedsgerichtsbarkeit nach den älterten ordines iudiciarii. W: Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft /= Festschrift W. Trussen/, Paderborn-München-Wien-Zürich 1994 s. 193-206.
 • PISZCZEK Piotr: Tryb nakazowy w polskiej procedurze karnej. Rys historyczny. Cz.1. — Białostoc. Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 55-98.
 • ROGACKA-RZEWNICKA Maria: Instytucja kasacji we Francji. — Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 3 s. 69-75.
 • SALMONOWICZ Stanisław: La noblesse polonaise contre l'arbitraire du pouvoir royal: Les privilèges judiciares de la noblesse . — Rev. Hist.Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 1 s. 21-29.
 • SMYK Grzegorz: Zarys historycznego rozwoju zakazu reformationis in peiusw procesie cywilnym w czasach nowożytnych do końca XIX wieku. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sec. G. Ius T. 38: 1991 [wyd. 1994] s. 199-211: Zsfg.
 • Soman Alfred: Sorcellerie et Justice Criminelle. Le Parlement de Paris (16 e -18 e sieècles). Paris 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław.Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 144. ———————————————————————————————————
 • MOSSAKOWSKI Wiesław: Accusatorw rzymskich procesach de repetundisw okresie republiki. Toruń: Wyd. UMK 1994 8° ss. 81: indeks, Sum. Rec.: AVENARIUS Martin. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.116: 1999 Rom. Abt. s. 641-642.
 • ZABŁOCKI Jan: Si morbus aevitasve vitium escit. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 3-4 s. 47-57: Sum. ———————————————————————————————————
 • MYŚLIWSKI Grzegorz: Czas na Mazowszu średniowiecznym. Praktyka sądowa ziemi płońskiej w początkach XV wieku. — Przegl. Hist. T. 83: 1992 z.1 [wyd. 1993] s. 49-63.
 • SIERADZAN Wiesław: Mazowiecki materiał dowodowy w procesach polsko-krzyżackich w latach 1412-1423. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 495-509: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • GĄSIOROWSKI Stefan: Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636. — Nasza Przeszłość T.82: 1994 s. 353-357.
 • GULDON Zenon, WIJACZKA Jacek: Procesy o mordy rytualne na Rusi Czerwonej, Podolu i prawobrzeżnej Ukrainie XVI-XVIII wieku. — Nasza Przeszłość T.81: 1994 s. 51-84: Sum. Rec.: GĄSIOROWSKI Stefan. Acta Pol. Hist. T.76: 1997 s. 222-223.
 • KAMLER Marcin: Proces w marcu 1610 roku. — Kron. M. Poznania R. 61: 1993 nr 1-2 s. 94-109.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Z badań nad problemem stosowania tortur w prawie ziemskim w Polsce. — Białostoc. Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 45-54: Sum., rés.
 • WITKOWSKI Wojciech: Notariat w XVI-XVIII-wiecznej Polsce (w związku z kształceniem notariuszy publicznych w Akademii Zamojskiej). — Rejent R.4: 1994 nr 10 s. 26-42. ———————————————————————————————————
 • ROSNER Anna: Stare i nowe w organizacji i działalności sądów Księstwa Warszawskiego. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 69-76.
 • ZASZTOWT Leszek: Procesy karne na ziemiach litewsko-ruskich po likwidacji unii w 1839 roku. — Przegl. Wschod. T. 2: 1992-93 z. 3 [wyd. 1994] s. 611-631: tab., wykr., Sum. ———————————————————————————————————
 • MIELNIK Andrzej Kazimierz: Działalność sądów radzieckich w prawobrzeżnym Przemyślu 1940-1941 w świetle dokumentów Sądu Ludowego II dzielnicy. — Rocz. Hist.-Archiw. T.7-8: 1994 s. 181-206: tab. XI. Prawo cywilne
 • ŚMIEJA Andrzej: Przeniesienie własności nieruchomości na cudzoziemca należącego do kręgu spadkobierców ustawowych zbywcy. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1690, Prawo T. 238 s. 135-148. ———————————————————————————————————
 • BOJARSKI Władysław: Unifikacja praw dzierżaw wieczystych w prawie rzymskim. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 117-131: rés.
 • DAJCZAK Wojciech: „Cum vir uxori si non nupseritaliquid legavit.” Der Beitrag zur Frage der condicio viduitatis . W: Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje al Profesor G. Martinez Diez. T. 1.Madrid: 1994 s. 119-127.
 • ILUK Jan: Małżeństwo w okowach prawa i Kościoła. Z dziejów późnorzymskiego społeczestwa. — Przegl. Religiozn. 1994 nr 2 s. 3-28: Sum, rez.
 • KRASOŃ Magdalena: Z badań nad prawami i obowiązkami superficjariusza. Białostoc. Studia Prawn. Nr 2: 1994 s. 21-43: Sum., rés.
 • KURYŁOWICZ Marek: Chirographa i syngrapha. Z historii antycznych zobowiązań pisemnych. — Rejent R.4: 1994 nr 10 s. 12-25.
 • KRZYNÓWEK Jerzy: Precariuma klientela. — Przegl. Hist. T. 84: 1993 z. 4 s. 427-432.
 • LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Mandatum incertum w klasycznym prawie rzymskim. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 1-2 s. 223-248: Sum.
 • Lucrezi Francesco: Senatusconsultum Macedonianum. Napoli 1992. Rec.: LITEWSKI Wiesław: Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch. T. 111: 1994 Rom. Abt. s. 564-572.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: Statut personnel et liens de famille dans les droits de l'Antiquité. Aldershot: Variorum 1993 ss. X, 298. — Collected Studies 411. Rec.: GAUDEMET Jean. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 1 s. 59-60; KRÄNZLEIN A[rnold]. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgeschichte T.112: 1995 Rom. Abt. s. 472-483.
 • SITEK Bronisław: Najem mieszkań w czasach Plauta. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr1-2 s. 181-188: rés.
 • ZABŁOCKI Jan: Appunti sul „ testamentum mulieris ". — Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano T.94-95: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 157-179. ———————————————————————————————————
 • MAKOWSKI Krzysztof: Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1992 8° ss. 245. Rec.: CABAN Wiesław. Nasza Przeszłość T.80: 1993 s. 381-385. ———————————————————————————————————
 • KRASOWSKI Krzysztof: Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Reczypospolitej. — Kwart. Prawa Prywat. R.3: 1994 z.3 s. 467-502. XII. Prawo karne i penitencjarne
 • KUNICKA-MICHALSKA Barbara: Ruch reformy prawa karnego w Kostaryce na tle ewolucji przepisów karnych. Warszawa: INP PAN 1994 8° ss. 175. Rec.: POKLEWSKI-KOZIEŁŁO Krzysztof. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 11 s. 88-89.
 • PĘDOWSKI Karol: Patronat. (Rzecz o ratowaniu ludzi). — Przegl. Więzien. Pol. Nr 2-3: 1992 s. 41.
 • REJMAN Genowefa: Odpowiedzialność karna osób prawnych. — Prace Nauk. Uniw. Śl. Nr 1445. Problemy Prawa Karnego T.20: 1994 s. 5-20: Sum.
 • RZEPLIŃSKA Irena: Kara konfiskaty w prawie polskim i obowiązującym na ziemiach polskich oraz w praktyce jego stosowania. — Archiw. Kryminologii T.20: 1994 s. 79-96.
 • ŚWIECZYŃSKI Jan: Przestępczość przeciwko sakralnym dobrom kultury (w ujęciu historyczno-kryminalistycznym). — Przegl. Policyj. R.2: 1994 nr 4 s. 13-28.
 • WĄSEK Andrzej: Wprowadzenie do belgijskiego prawa karnego. Lublin: Red. Wyd. KUL 1994 8° ss. 136. Rec.: WOJCIECHOWSKA Janina. Przegl. Prawa Karnego 1994 nr 11 s. 55-57. ———————————————————————————————————
 • DĘBIŃSKI Antoni: Poena culleiw rzymskim prawie karnym. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 133-146: Zsfg.
 • DĘBIŃSKI Antoni: „ Sacrilegium” w prawie rzymskim jako kradzież ( furtum) rzeczy świętych (" res sacrae"). — Rocz.‑i Nauk Prawn. R.2: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 87-109: Sum.
 • KULESZA Ryszard: Zjawisko korupcji w Atenach V-IV wieku p.n.e. Warszawa: Wyd. UW 1994 8° ss. 175, nlb. 1: err., bibliogr., Sum. — Studia Antiqua 5.
 • MOSSAKOWSKI Wiesław: The Crimen Repetundarum. The Analisys of the Juridical Sources of Roman Republic. — Eos T.81: 1993 [wyd. 1994] z.2 s. 213-221.
 • MOSSAKOWSKI Wiesław: Problematyka periodyzacji rzymskiego prawa karnego. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.284 Prawo Z.34: 1994 s. 3-14: Sum.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: La sanction de l'homicide en droit grec et hellénistique. W: Symposion 1990. Vorträge zur grieschischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln - Weimar - Wien 1991 s. 3-16. ———————————————————————————————————
 • BARAN Kazimierz: Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów. Do roku 1640. Kraków: UJ 1994 8° ss. 166 — Rozpr.‑y Habilit. UJ Nr 270.
 • Dülmen Richard van: Frauen vor Gericht. Kindsmord in der frühen Neuzeit. Frankfurt a.M. 1991. Rec.: ŁUKASIEWICZ Dariusz.Kwart. Hist. R.100: 1993 nr 3 [wyd. 1994] s. 121-125.
 • KAMLER Marcin: Kary za przestępstwa pospolite w dużych miastach Polski w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 3 s. 25-39: 3 tab.
 • LITYŃSKI Adam: O prawie karnym insurekcji 1794 roku. W: 200 rocznica powstania kościuszkowskiego. Pod red. Henryka KOCÓJA. Katowice: Wyd. UŚl. 1994 s. 159-169: rés., Zsfg.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: O niektórych przestępstwach obyczajowych w prawie miejskim w Polsce XVI-XVIII wieku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. Nr 1445. Problemy Prawa Karnego T.20: 1994 s. 63-78: rez., Zsfg.
 • ORGANIŚCIAK Wojciech: Kara śmierci w prawie wojskowym Rzeczypospolitej szlacheckiej od XVI do XVIII wieku. — Prace Nauk. Uniw. Śl. Nr 1445. Problemy Prawa Karnego T.20: 1994 s. 79-93: Zsfg.
 • SIEDLECKI Jan: Kat brański Michałko - legenda i historia. — Ziemia Brańska T.4: 1993 s. 34-41. ———————————————————————————————————
 • BORKOWSKA Małgorzata: Klasztor w roli więzienia. — Nasza Przeszłość T.82: 1994 s. 165-185: Sum.
 • JASIEWICZ Krzysztof: Nieprawidłości i nadużycia w inwestycjach kolejowych Królestwa Polskiego (1840-1914). — Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T. 51-52: 1990-1991 [wyd. 1993] s. 91-119: rés.
 • KACZYŃSKA Elżbieta, GRUSZCZYŃSKA B.: The Crime and Punishment in the Russian Empire 1815-1914. W: Quntification and Criminal Justice History in International Perspective. Special Issue of Historische Sozialforschung [b.m.] 1990 s. 950-1020.
 • STRZYŻEWSKA Zofia: Działalność egzekucyjna policji narodowej w Warszawie (1862-1864). — Miscellanea Hist.-Arch. T.4: 1994 s. 95-112. ———————————————————————————————————
 • BEDYŃSKI Krystian: Represje NKWD wobec funkcjonariuszy polskiego więziennictwa w latach 1939-1945. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 2-3: 1992 s. 54-67.
 • JASIEWICZ Krzysztof: Obywatele polscy aresztowani na terytorium tzw. Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941 w świetle dokumentów NKWD/KGB. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 1 s. 105-134: 9 tab.
 • PAWLAK Karol: Bereza Kartuska. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 6-7: 1994 s. 3-6.
 • PAWLAK Karol: Zakłady dla nieletnich w latach 1918-1939. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 8: 1994 s. 48-58.
 • STAŃDO-KAWECKA Barbara: Charakter prawny zakładu poprawczego w kodeksie karnym z 1932 roku. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 4-5: 1993 s. 3-16. ———————————————————————————————————
 • KAUBA Krzysztof: Przywracanie praw skazanym. — Edukacja Prawn. R.1: 1994 nr 3 s. 51-54.
 • KOLARCZYK Tadeusz: Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy. — Przegl. Więzien. Pol. Nr 2-3: 1992 s. 68-86. XIII. Prawo gospodarcze
 • KRASNOPOLSKI Mieczysław: Rzemieślnicy dynowscy w latach przed II wojną światową. — Rocz. Przemys. T.28: 1991-1992 [wyd. 1993] s. 229-240.
 • LANDAU Zbigniew: Koncern Banku Gospodarstwa Krajowego. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 39-53.
 • NAMITKIEWICZ Jan: „Polityka” prawa handlowego. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1994 nr 4 s. 26-31.
 • NAMITKIEWICZ Jan: Prawo handlowe a zasada bezpieczeństwa w obrocie. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1994 nr 2 s. 31-36.
 • PAWLUCZUK Zdzisław: Ukraińska spółdzielczość w Polsce do 1939 roku. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.4 s. 863-872: 2 tab.
 • STOBRAWA Włodzimierz: Rola polskich banków akcyjnych w rozwoju gospodarczym Wielkopolski w latch 1924-1939. — Kronika Wielkop. R. 20: 1992 nr 1 s. 33-46.
 • SYCZ Mirosław: Spółdzielczość ukraińska w II Rzeczypospolitej a nowelizacja ustawy o spółdzielniach (1934 r.). — Dzieje Najnow. R.24: 1992 z.4 [wyd. 1993] s. 37-44.
 • SZONERT Stanisław: Fuzja spółek handlowych czy wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu po jego liwidacji. Z archiwum PPH. — Przegl. Prawa Handl. 1994 nr 1 s. 26-28.
 • WYKRĘTOWICZ Stanisław: Podstawy prawne działalności izb rolniczych w Polsce 1919-1939. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Gdań., Nauki Polit., Nr 11: 1992 [wyd. 1993] s. 33-42.
 • ZACHARKO Lidia: Nadzór nad przedsiębiorstwem komunalnym użyteczności publicznej w okresie międzywojennym. — Samorząd Teryt. R.4: 1994 nr 3 s. 56-61. XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy
 • MOLENDA Danuta: Die Arbeitsverfassung im Erzbergbau Kleinspolens und Oberschlesiens vom 15. bis 17. Jahrhundert. W: Bergbau und Arbeitsrecht. Die Arbeitsverfassung im europäischen Bergbau des Mittelalters und der Frühen Neuzeit.Wien 1989 s. 253-274.
 • WALCZAK Krzysztof: MOP w 75 rocznicę powstania. - Międzynarodowy Kodeks Pracy - Regulacje dotyczące podstawowych praw człowieka. Cz.1-2. — Edukacja Prawn. R.1: 1994 nr 8 s. 173-178; nr 9 s. 204-208. ———————————————————————————————————
 • FIJAŁEK Jan: Działalność Inspekcji Fabrycznej Królestwa Polskiego na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy, rozwoju opieki zdrowotnej i windykacji odszkodowań wypadkowych w latach osiemdziesiątych XIX stulecia. — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce Z. 10: 1994 s. 5-35.
 • PĘKOWSKA Marzena: Opieka państwowa w Królestwie Polskim do 1870 roku w świetle przepisów prawnych. — Kielec. Studia Pedag. i Pschychol. T. 9: 1994 s. 79-88.
 • SADOWSKA Jolanta: Formy ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego robotników w Królestwie Polskim (1890-1914). — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce Z. 10: 1994 s. 37-54.
 • URBANEK Bożena: Opieka społeczno-medyczna nad chorym w XIX wieku w Galicji. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.4 s. 909-913. ———————————————————————————————————
 • PŁAWUCKA Helena: Ubezpieczenia na wypadek braku pracu w Polsce w okresie międzywojennym: (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów organizacyjnych). — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce Z.10: 1994 s. 81-100.
 • SADOWSKA Jolanta: Prawnoorganizacyjne podstawy ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce (1920-1939). — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce Z. 9: 1993 s. 17-58.
 • WACHOWSKA Barbara: Związki i stowarzyszenia społeczno-zawodowe w Zgierzu w okresie międzywojennym 1918-1939. — Rocz. Łódzki T.40: 1993 s. 203-234. XV. Prawo narodów i stosunki międzynarodowe
 • BAUMGART Marek: Wielka Brytania i Polska wobec Paktu Wschodniego (styczeń-kwiecień 1935) - zmierzch pewnej idei. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 113. Szczeciń. Studia Hist. Nr 7: 1993 s. 129-146: Zsfg.
 • GIZA Antoni: Konflikt polsko-czeski o Śląsk Cieszyński 1877-1920. Cz.1-2. — Przegl. Zach.-Pomor. R.8: 1993 z.3 [wyd. 1994] s. 101-120: Zsfg; z. 4 [wyd. 1994] s. s. 77-88: Zsfg.
 • GIZA Antoni: Stosunki polsko-czeskie 1795-1920. Szczecin: Wyd. Nauk. USz. 1995 8° ss. nlb. 2, 209: mapy, Obsah, Zsfg. — Rozpr.‑y i Studia, Uniw. Szczeciń. T. 209. [Wyd. 2 zm.] (Wyd. 1 - 1993). ———————————————————————————————————
 • BARTNIK Czesław Stanisław: Rzym a stosunki czesko-polskie za Władysława Jagiełły (1386-1434). Lublin: [b.w.] 1993 8° ss. 190: Zsfg.
 • JUDZIŃSKI Józef: Układy polsko-krzyżackie z 1309 roku w sprawie zwrotu Pomorza Gdańskiego. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 2-3 s. 147-153: Zsfg.
 • NIKZENTAITIS Alvydas: Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1340-1345.W: Is Lietuvos ist. tyrinejimu. Vilnius 1991 s. 31-36.
 • POLEK Krzysztof: Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi. Kraków: Wyd. Nauk Wyż. Szk. Pedag. 1994 8° ss. 194, nlb. 1: mapy, rys., bibliogr. — Prace Monograf. Wyż. Szk. Pedag. w Krakowie nr 183. Rec.: LABUDA Gerard. Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 212-215.
 • SKOWROŃSKI Wiesław: Działalność polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława w latach 1321-1341 na tle stosunków polsko-krzyżackich. — Zesz.‑y Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Bydgoszczy, Studia Hist. Z.3: 1993 s. 32-58.
 • Szczur Stanisław: Traktaty międzynarodowe Polski Piastowskiej. Kraków 1990 ( 704/90). Rec.: ŻERELIK Rościsław. Archeion T.93: 1994 s. 235-238. ———————————————————————————————————
 • DYGDAŁA Jerzy: Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia 1733 roku. — Acta Univ. N. Copernici Nauki Hum.-Społ. Z. 259 Hist. Z. 28: 1993 s. 103-124: Zsfg.
 • WIJACZKA Jacek: Polska a Mołdawia w latach 1541-1546. — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 2 s. 163-178: Sum. ———————————————————————————————————
 • LECZYK Marian: Z dziejów polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego 1926-1932. — Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 3 s. 43-69
 • MATERSKI Wojciech: Georgia rediviva. Republika gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1994 8° ss. 251, nlb. 2, 8 s. tabl.: 3 facs., 1 fot., mapy, portr., bibliogr., indeks. Rec.: ŁOSSOWSKI Piotr. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.2 s. 168-170; MĄDZIK Marek. Pro Georgia Z.4: 1994 s. 99-101.
 • MATERSKI Wojciech: Tarcza Europy. Stosunki polsko - sowieckie 1918-1939. Warszawa: Książka i Wiedza 1994 8° ss. 386, nlb. 2, 16 s. tabl.: facs., fot., mapy, portr., bibliogr., indeks.
 • Szostakowska Małgorzata: Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939. Olsztyn 1990 ( 839/91). Rec.: GELLES Romuald. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1993 nr 1 s. 107-114. ———————————————————————————————————
 • DASZKIEWICZ Walenty: Informator o stosunkach Polska - Związek Radziecki 1944-1991. Warszawa: Minist. Spr. Zagr. 1994 8° ss. 378.
 • JANICKI Lech: Ocena konsekwencji prawno-politycznych umowy poczdamskiej (1945) i układu moskiewskiego (1990) dla kwestii niemieckiej. — Wieś i Państwo 1994 nr 1-2 s. 233-243.
 • JONCA Karol: Stosunki polityczno-prawne Polska-RFN w świetle traktatów 1949-1992. — Wieś i Państwo 1994 nr 3-4 s. 301-314.
 • MANIA Andrzej: The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 1945-1960. Kraków: 1994 8° s. 224: bibliogr., Sum. XVI. Ogólne 1. Bibliografie
 • BIBLIOGRAFIA historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1991 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Opr. Henryk BARANOWSKI i Urszula ZABORSKA. — Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z. 2-3 s. 135-229: indeks. Rec.: WACHOWIAK Bogdan. Henryka Baranowskiego: Bibliografia ... za lata 1959-1994. Jej charakterystyka i znaczenie. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 7-12: rés..
 • BIBLIOGRAFIA historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1992 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Opr. Urszula ZABORSKA prz współpr. Henryka BARANOWSKIEGO. — Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 2-3 s. 125-220: indeks.
 • BIBLIOGRAFIA historii polskiej za rok 1990. Oprac. Waldemar BUKOWSKI, Stanisław GŁUSZEK, Zbigniew SOLAK. Wrocław: Ossolineum 1994 8° ss. VIII, 350, nlb. 2: indeks. — PAN IH Zakład Bibliogr. Bieżącej.
 • BIBLIOGRAFIA historii polskiej za rok 1991. Oprac. Wojciech FRAZIK, Stefan GĄSIOROWSKI, Stanisław GŁUSZEK, Zbigniew SOLAK. Wrocław: Ossolineum 1994 8° ss. VI, 397, nlb. 3: indeks. — PAN IH Zakład Bibliogr. Bieżącej.
 • BIBLIOGRAFIA historii polskiej za rok 1992. Oprac. Wojciech FRAZIK, Stefan GĄSIOROWSKI, Anna GRUCA, Zbigniew SOLAK. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szk. Biznesu 1994 8° ss.400. — PAN IH Zakład Bibliogr. Bieżącej.
 • BIBLIOGRAFIA wschodnia 1993. [Oprac. Marian ROMANOWSKI]. — Przegl. Wschodni T.3: 1994 z.1 ss. 132.
 • CHOJNACKI Wojciech, JASTRZĘBSKI Marek: Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. 1 I 1986 - 31 XII 1987. Warszawa: Editions Spotkania 1993 8° ss. 327, nlb. 1: wykr.
 • HARZ Maria: Bibliografia zbrodni katyńskiej. Materiały z lat 1943-1993. Warszawa: Wojsk. Inst. Hist.- Centralna Bibliot. Wojsk. 1993 8° ss. XXVI, 174. Tyt. równol. Bibliography of the Katyń crime. Materials from 1943-1993.
 • JASTRZĘBSKI Marek: Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury. 13 XII 1981 - 31 XII 1988. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1994 8° ss. 488: indeksy.
 • LANDAU-CZAJKA Anna: Bibliografia artykułów dotyczących bankowości polskiej. Cz.1: 1945-1956. Warszawa: NBP 1992 4° ss. 246. — NBP Depart. Analiz i Badań; Cz. 2: 1957-1965; Cz. 3: 1966-1980. Warszawa: NBP. Depart. Analiz i Badań 1994-1995 4° ss. 329; 2, 329-537. CZ.4: 1980-1989; Cz. 5 t.1,2: 1990-1992. Warszawa: NBP. Depart. Analiz i Badań 1996-1997 4° ss. 439; 181; nlb. 2, 3, 182-370.
 • MARKIEWICZ Grażyna, PAŁCZYŃSKA Regina: Akademia Zamojska: bibliografia. Zamość: Wojew. i Miejska Bibl. Publ. 1994 8° ss. 37, nlb. 2: 1 facs., indeks.
 • MATERIAŁY do bibliografii Zrzeszenia WiN-u. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u R.1: 1992 nr 1 s. 131-138; nr 2 s. 151-155, R.2: 1993 nr 3 s. 208-212; nr 4 s. 245-248, R.3: 1994 nr 5 s. 225-228.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1992. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, M. ZABŁOCKA. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 217-293.
 • MINAKOWSKI Jerzy: Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957-1992. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1993 nr 2 s. 243-268: indeks.
 • PAJĄK Jerzy Z.: Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Wacława Urbana (1953-1990). — Kielec. Studia Hist. T.11: 1993 s. 9-29.
 • POLSKA Bibliografia Prawnicza. Pod red. Marty JASZCZUKOWEJ. — Państwo i Prawo R.: 49: 1994 Cz.1: Artykuły: nr 2 s. 115-123; nr 3 s. 115-124; nr 4 s. 119-125; nr 5 s. 118-124; nr 6 s. 119-125; nr 7-8 s. 168-178; nr 9 s. 121-125; nr 10 s. 119-124; nr 11 s. 118-124; nr 12 s. 121-125; Cz.2: Książki: nr 1 s. 118-124; nr 7-8, s. 178-187.
 • WARTALSKA Elżbieta: Bibliografia prac Aleksandra Swieżawskiego. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 s. 15-21.
 • WIĘCEK Adam: Bibliografia odznaczeń i odznak polskich za lata 1919-1990 z „Monitora Polskiego” i „Dziennika Ustaw". Cz.1-3. — Biul. Numizmat. 1992 nr 2 s. 9-15; nr 3 s. 11-15; nr 4 s. 12-20.
 • WIĘCEK Adam: O medalach, monetach i odznaczeniach w Dziennikach Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Bibliografia. — Biul. Numizmat. Nr 2: 1993 s. 22-29.
 • WOJTKOWSKI Andrzej: Bibliografia historii Wielkopolski. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk T.2 pod red. Ryszarda MARCINIAKA. Z. 4-5: Hasła: Stodoły-Tuczno oprac. Andrzej WOJTKOWSKI. Z. 6-8: Hasła: Tuczno-Żytowiecko oprac. Michał ŁUCZAK, przy współpracy Haliny JANKOWSKIEJ-FEJNAS, Ryszarda MARCINIAKA i Elżbiety STELMASZCZAK. Poznań: Pozn. Tow. Przyj. Nauk 1994 8° ss. XIX, nlb. 1, 162, nlb.1.
 • WOJTKOWSKI Andrzej: Bibliografia historii Wielkopolski. T. 1, 2 z. 1-3. Poznań: PTPN 1995 8° ss. nlb. 2, XXVI, 484; XV, nlb. 1, 176. — Wznowienia, Poznań. Tow. Przyj. Nauk T. 1 [wyd. 1938]; T. 2 [wyd. 1937].
 • WYKAZ publikacji Profesora dra hab. Henryka Kupiszewskiego. Oprac. Maria ZABŁOCKA. — Prawo Kan. R.37: 1994 nr 1-2 s. 7-20.
 • ZAWADZKI Konrad: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. Warszawa: Biblioteka Publ. m. Warszawy - Biblioteka Główna 1994 8° ss. XXIII, 408: err., indeks. 2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe
 • AKADEMIA Zamojska i jej tradycje. Red. nauk. i przedm. Bogdan SZYSZKA. Zamość: Muzeum Okręg. w Zamościu 1994 8° ss. 147, nlb. 1: indeks. Zawiera m.in.: OGŁOSZENIE Akademii w Zamościu z 5 IV 1594 r. [Wyd.] Bogdan Szyszka (s. 7-9); ODEZWA do Polaków na otwarcie Akademii Zamojskiej [Wyd.] B. Szyszka (s. 10-12); GRZYBOWSKI Stanisław: Jan Zamoyski - Europejczyk i Sarmata. (s. 13-25: Sum., Zsfg); WITUSIK Adam Andrzej: Szymon Szymonowic - współorganizator Akademii Zamojskiej (s. 26-34: Sum., Zsfg); KURYŁOWICZ Marek: Prawo rzymskie oraz prawo kanoniczne w programie studiów prawniczych Akademii Zamojskiej (s. 35-48: Sum., Zsfg); WITKOWSKI Wojciech: Nauczanie prawa krajowego w Akademii Zamojskiej w XVI-XVIII stuleciu (s. 49-66: Sum., Zsfg); BRZUSKOWSKA Marta: Święty Jan Kanty - Patron Akademii Zamojskiej (s. 67-75: Sum., Zsfg); GMITEREK Henryk: Młodzież Akademii Zamojskiej w świetle albumu studentów (s. 76-83: Sum., Zsfg); MYK Sławomir: Zamojska oficyna akademicka w świetle nowych źródeł (s. 84-102: Sum., Zsfg); MEMORIAŁ w obronie Akademii Zamojskiej. [Wyd.] WITUSIK Adam Andrzej (s. 110-117: Sum., Zsfg); SZYSZKA Bogdan: Tradycja Akademii Zamojskiej w życiu umysłowym Zamościa w XIX wieku (s. 118-130: Sum., Zsfg).
 • AKTYWNOŚĆ gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII-XX wieku. Pod red. Wiesława CABANA i Mieczysława B. MARKOWSKIEGO. Kielce: Kiel. Tow. Nauk. - Wyż. Szk. Pedag. im J. Kochanowskiego 1993 8° ss. 203, nlb. 1.
 • BALTICUM. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII-XVII wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Zenona Huberta NOWAKA. Toruń: Wyd. TNT 1992 8° ss. 412, 2 s. wkładki z niem. spisem treści. Zawiera m.in.: BARANOWSKI Henryk: Bibliografia prac Mariana Biskupa za lata1982-1992 (s. 9-24); BOGUCKA Maria: Wdowi skarb z roku 1566. Inwentarz ruchomości Małgorzaty, wdowy po Tiedemanie Feldstete (s. 61-66); DYGO Marian: O przywileju Hermana Balka dla rycerzy polskich w ziemi chełmińskiej z lata 12135-1239 (s. 113-121); JASIŃSKI Tomasz: Okoliczności nadania ziemi chełmińskiej krzyżakom w 1228 roku w świetle dokumentu łowickiego (s. 151-163); KOSTRZAK Jan: Rola i funkcje inflanckich stanów w XV wieku jako problem badawczy (s. 181-187); MISANS Ilgvar: Z dziejów ogólnoinflanckiego zjazdu krajowego (landtagu) (s. 221-225); SZCZUCZKO Witold: Miasta w riksdagu szwedzkim w XV-XVI wieku (s. 319-325); ŻYTKOWICZ Leonid: Przebudowa ustroju agrarnego Europy Środkowej i Wschodniej w XV i XVI wieku (s. 395-410). Rec.: WYROZUMSKI Jerzy. Zap.‑i Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 144-147.
 • Das HERZOGTUM Kurland 1561-1795. Verfassung, Wirtschaft, Gesellschaft. T.1 Red. Erwin OBERLÄNDER i Ilgvars MISĀNS. T.2. Red. Erwin OBERLÄNDER. Lüneburg: Nordostdeutsches Kulturwerk 1993-2001 8° ss. 173; 307. Rec.: [T. 2] BUES Almut. Kwart. Hist. R. 110: 2003 nr 2 s. 123-128; [T. 1] OLSZEWSKI Henryk.Czas. Pr.-Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 150-152.
 • DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość. [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T.1. T.7: Dekanat Golub. T. 18: Dekanat wąbrzeski. Toruń: Wyd. Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna - Bydgoszcz: współpr. Excalibur 1994 8° ss. 242, 1 k. tabl.: fot. (w tym kolor.), il., mapy, portr.; ss. 87, nlb. 1: fot., il., 1 mapa, bibliogr.; ss. 78: fot., il., 1 mapa, bibliogr.
 • DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość. [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T.5: Dekanat chełmżyński. T. 11: Dekanat lubawski. T. 15, 16, 17: Dekanaty toruńskie - I, II i III. Toruń: Wyd. Konserwatora Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna - Bydgoszcz: współpr. Excalibur 1995 8° ss. 123: fot., il., 1 mapa; ss. 90: fot., il., 1 mapa; ss. 318, nlb. 1: il., fot., 3 mapy, rys.
 • DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość. [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T.2: Dekanat bierzgłowski. T.4: Dekanat chełmiński. Toruń: Wyd. Diecezjalne 1996 ss. 104: fot., 1 mapa; ss. 176: fot., 1 rys.
 • [DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość.] [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T.3: Dekanat brodnicki. T.9: Dekanat lembarski. T.12: Dekanat łasiński. T.13: Dekanat nowomiejski. Toruń: Wyd. Diecezjalne 1997-1998 8 ss. 131: il., fot., 1 mapa; 80: mapa; 107, nlb. 2: mapa; 131, nlb. 1: fot., mapa.
 • [DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość.] [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T.6: Dekanat działdowski. T. 10: Dekanat lidzbarski. Toruń: Wyd. Diecezjalne 1999 8° ss. 149: il., fot., mapa. Rec.: [T.1-24] BORZYSZKOWSKI Józef. Zap.‑i Hist. T.66: 2001 z. 2-3 s. 155-160.
 • [DIECEZJA toruńska. Historia i teraźniejszość.] [Red nacz. Stanisław KARDASZ] T. 8: Dekanat grudziądzki. T.14: Dekanat radzyński. Toruń: Wyd. Diecezjalne 1997 8 ss. 131, nlb. 1: il., fot., 2 mapy; ss. 131: fot., mapa. Rec.: [T.15-17] SZULIST Władysław. Rocz. Gdań. T.56: 1996 z. 1 s. 161-163.
 • DZIEJE Mazowsza do 1526 r. Pod red. Aleksandra GIEYSZTORA i Henryka SAMSONOWICZA. Warszawa: PWN 1994 8° ss. 483, nlb. 1, 1 k. tabl., 68 s. tabl.: facs., fot., mapy, portr. Zawiera m.in.: ŻEBROWSKI Tadeusz: Kościół (X-XIII w.) (s. 132-162); SAMSONOWICZ Henryk: Gospodarka i społeczeństwo (XIII- początek XVI w.) (s. 249-293: 2 tab.); RUSSOCKI Stanisław: Ustrój polityczny i prawo (s. 294-326); ŻEBROWSKI Tadeusz: Kościół (XIV- początek XVI w.) (s. 327-361). Rec.: GRABOWSKI Janusz. Przegl. Hist. T. 89: 1998 z.1 s. 160-169; JASIŃSKI Kazimierz. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.2-3 s. 87-92; SKROK Zdzisław. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 26-27
 • DZIEJE Poznania w latach 1793-1945. Pod red. Jerzego TOPOLSKIEGO i Lecha TRZECIAKOWSKIEGO. [T. 2, Cz.1]: 1793-1918. Warszawa; Poznań: PWN 1994 8° ss. 787, nlb. 1, 110 s. tabl. (w tym kolor.), 5 k. tabl. złoż.: il., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr., bibliogr. (T.1- 844/88).
 • DZIEJE Sławna. Pod. red. Józefa LINDMAJERA. Sławno: UM 1994 8° ss. 499, nlb. 1: il., facs., fot., mapy., portr., rys., bibliogr. — Urz. Miejski w Sławnie, Wyż. Szk. Pedag. w Słupsku, Inst. Hist. - Słupsk.
 • DZIEJE Wągrowca. Pod red. Edmunda MAKOWSKIEGO. Poznań: Wyd. WBP 1994 8° ss. 318, nlb. 1: facs., fot., mapy, portr., rys. — Urz. Wojew. w Poznaniu, Wydz. Kult. i Sztuki. Bibl. „Kroniki Wielkopolski” Dzieje Miast Wielkopolski; nr 4.
 • GALICJA i jej dziedzictwo. T.1: Historia i polityka. Red. Włodziemierz BONUSIAK, Józef BUSZKO. Rzeszów: Wyd. Wyż. Szk. Pedag. w Rzeszow. 1994 8° ss. 262. Zawiera m.in.: GRODZISKI Stanisław: Zarys ustroju Galicji (s. 17-31: Sum., Zsfg); KUMOR Bolesław: Józefińska regulacja terytorialnej organizacji Kościoła obrządku łacińskiego w Galicji 1772-1822 (s. 33-41: Sum., Zsfg);
 • GŁOGÓW. Zarys monografii miasta. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław - Głogów: Silesia 1994 8° ss. 337, nlb 3: facs., fot., mapy, pl., portr., rys., bibliogr. — Dolnośl. Tow. Społ.-Kult., IH UWr., Tow. Miłoś. Głogowa, Monogr. Region. Dolnego Śląska.
 • Historia Bydgoszczy. T.1: Do roku 1920. Pod red. Mariana Biskupa. Warszawa-Poznań 1991 ( 881/91). Rec.: WYROBISZ Andrzej. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z.4 s. 143-145; NAWROCKI Stanisław. Tamże s. 145-146.
 • HISTORIA Bydgoszczy. Pod red. nauk. Mariana BISKUPA. T. 2 cz. 1: 1920-1939; cz. 2: 1939-1945. Bydgoszcz: Bydgos. Tow. Nauk. 1999-2004 8° ss. 895, nlb. 1, 2 k. tabl. złoż. luz.: il.; ss. 615, 9 k. tabl. złoż.: il., facs., fot., pl., portr., bibliogr., indeksy.
 • HISTORIA nowożytna. [Red. nauk. Julian JANCZAK]. Łódź: Wyd. UŁ 1993 8° ss. 212. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. 49: 1993 ss. 212. Zawiera m.in.: TOMCZYK Gabriela: Stronnictwo królewskie na sejmie 1776 roku (s. 35-47: 2 tab., Sum.); FILIPCZAK Witold: Rola spraw wojskowo-skarbowych w walce politycznej na sejmie 1786 roku (s. 49-65: Sum.); ANUSIK Zbigniew: Wznowienie stosunków dyplomatycznych polsko-szwedzkich u progu obrad sejmu czteroletniego (s. 67-95: Sum.).
 • HISTORIA prawa - Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Pod red.Ewy BORKOWSKIEJ-BAGIEŃSKIEJ i Henryka OLSZEWSKIEGO. Poznań: Printer 1994 8° ss. 452, nlb. 3, 1 k. tabl. złoż.: facs., fot., mapy, 2 portr. — Prace Wydz. Prawa i Adm. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu T. 1. Zawiera m.in.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa, OLSZEWSKI Henryk: Witold Maisel (1914-1993) (s. 5-11); BIBLIOGRAFIA prac naukowych Profesora Witolda Maisla (zestawił Andrzej GULCZYŃSKI) (s. 15-37); WĘDZKI Andrzej: Przydatność badań archeologicznych do odtworzenia podziałów terytorialnych wczesnego średniowiecza (s. 41-48); STRZELCZYK Jerzy: „Okręgi słowiańskie” na pograniczu połabsko-niemieckim (s. 49-61); KURNATOWSKA Zofia: Rola wielkopolskich grodów wczesnopiastowskich w organizacji osadnictwa i państwa polskiego (s. 63-74); WALACHOWICZ Jerzy: Czy tylko sześć miast? Wokół askańskiej lokacji miejskich trans Oderam (s. 75-85); GĄSIOROWSKI Antoni: Monarsze przywileje dla miasta Poznania (s. 89-98); RADTKE Irena: Kancelaria miasta Poznania w latach 1570-1793 (s. 99-111); ŁYSIAK Ludwik: Najstarsza księga dekretów sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim (s. 157-166); JANICKA Danuta: Dowody w procesie karnym w świetle trzech rewizji prawa chełmińskiego z XVI wieku (s. 167-183); ŁASZEWSKI Ryszard: Przestępstwa przeciwko religii i dobrym obyczajom w prawie wiejskim Rzeczypospolitej szlacheckiej (s. 185-191); URUSZCZAK Wacław: Proces czarownicy w Nowym Sączu w 1670 roku. Z badań nad miejskim procesem karnym czasów nowożytnych (s. 193-203); SALMONOWICZ Stanisław: Procesy przeciwko Żydom o rzekome mordy rytualne w Polsce XVII i XVIII wieku (s. 205-217); SOBCZAK Jacek: Ustrój miasta i organizacja sądownictwa miejskiego Słupcy w XVII i XVII wieku (s. 219-230); MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Konstancja, cesarzowa z odległej Sycylii (s. 243-251); ORZECHOWSKI Kazimierz: Na marginesie zbioru śląskich aktów normatywnych Chrystiana Brachvogla (s. 253-262); SONDEL Janusz: Paweł Kuszewicz i jego tłumaczenie rewizji nowomiejskiej prawa chełmińskiego (s. 263-289); ĆWIK Władysław: Polacy z zaboru pruskiego na uniwersytecie w Insbrucku do 1918 roku (s. 291-302); OCHMAŃSKI Jerzy W.: Pozytywizm a teoria organiczna. Z dziejów konfliktów ideowych i początków II Rzeszy Niemieckiej (s. 303-316); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Udział cywilistów francuskich w nauczaniu prawa na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym (s. 317-324); GULCZYŃSKI Andrzej: Zamek w Poznaniu jako siedziba władz polskich w okresie międzywojennym (s. 325-340); SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Stanowisko sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego w sprawie emancypacji Żydów (s. 343-364); TRZECIAKOWSKI Lech: Kształtowanie się klienteli wyborczej w zaborze pruskim w latach 1848-1914 (s. 365-378); KOROBOWICZ Artur: Rosyjska polityka narodowościowa w sądownictwie Królestwa Polskiego (1876-1915) (s. 379-407); TARNAWSKI Maciej: Kształtowanie się ustawodawstwa karnego polskiego w latach 1918-1994. Prawo karne materialne (s. 397-407); LITYŃSKI Adam: Rok 1943 w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR: tworzenie wojskowego prawa sądowego (s. 409-419); KRASOWSKI Krzysztof: Zmiany w ustroju diecezjalnym Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej (s. 421-435); ZMIERCZAK Maria: O rozumieniu terminu „faszyzm” w powojennej Polsce (s. 437-449). Rec.: JACKOWSKA Natalia. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 254-256; KLEMENTOWSKI Marian Lech. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch, Germ. Abt. T.114: 1997 s. 470-477.
 • JUBILEUSZ 75-lecia Poznańskiego Wydziału Prawa. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1994 ss. 176, nlb. 2. — Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 56: 1994 z. 3. Zawiera m.in.: BORKOWSKA[-BAGIEŃSKA] Ewa: Jubileusz Poznańskiego Wydziału Prawa (s. 1-4); BŁAŻEJCZYK Bogdan: Alfred Ochanowicz - początki cywilistyki poznańskiej (s. 4-6); ŁĄCZKOWSKI Wojciech: Profesor Edward Taylor (s. 7-9); ZIEMBIŃSKI Zygmunt: Czesława Znamierowskiego wkład do rozwoju poznańskiego Wydziału Prawa (s. 9-12); JANOWICZ Zbigniew: Marian Zimmermann - uczony i człowiek (s. 12-18); OLSZEWSKI Henryk: Zygmunt Wojciechowski - poznańska szkoła historii prawa (s. 18-23); KNAKIEWICZ Zenobia: Powiązania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (s. 25-35: Sum.).
 • Juridiczna nauka i osvita na Ukrajni. Red. Jurij Siergiejewicz Szemszuczenko. Kijiv: Naukova Dumka 1992. Rec.: ŁUKASZUK Leonard. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 11 s. 91-92.
 • Juristische Zeitgeschichte - Ein neues Fach? Pod red. Michaela Stolleisa. Baden-Baden 1993. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 56: 1994 z. 2 s. 152-153.
 • Kaiserin Theophanu - Prinzessin aus der Fremde - des Westreichs grosse Kaiserin.Praca zbior. pod red. G üntera Wolfa. K öln1991. Rec.: MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 140-141.
 • KONSTYTUCJA 3 Maja: 200-lecie tradycji. Red. nauk. Barbara GROCHULSKA. Warszawa: Wyd. Sejm. 1994 8° ss. 104, nlb. 2, bibliogr., indeks. Zawiera m.in.: ZIELIŃSKA Zofia: Sejm Czteroletni: późny triumf idei demokracji szlacheckiej (s. 7-21); KĄDZIELA Łukasz: Blaski i cienie polskiej polityki w latach 1788-1792 (s. 22-36); ZAJEWSKI Władysław: O tradycjach 3 Maja w czasie Powstania Listopadowego (s. 37-54); GROCHULSKA Brabara: Tradycja Konstytucji 3 Maja. Zarys ogólny (s. 55-79); RAMOTOWSKA Franciszka: Konstytucja 3 Maja w świadomości pokolenia 1863 roku (s. 80-100).
 • KRÓLEWSKIE wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta. Red. nauk. Andrzej NOWAKOWSKI. Warszawa: Iustitia 1994 8° ss. 164, 8 s. tabl.: 1 portr., rys., rés., Zsfg.
 • KRYNICA. Pod red. Feliksa KIRYKA. Kraków: Secesja 1994 8° ss. 425, nlb. 1: il., fot., 1 mapa, pl., portr., 1 rys., 1 wykr., indeks, Sum.
 • KTO był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Red. nauk. Jacek M. MAJCHROWSKI przy współpr. Grzegorza MAZURA i Kamila STEPANA. Warszawa: BGW 1994 8° ss. 579, nlb. 1: portr., bibliogr., indeks.
 • LITWA i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. Pod red. Grzegorza BŁASZCZYKA i Artura KIJASA. Studia ofiarowane Prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Poznań: Wielkopolska Agencja Wyd. 1994 8° ss. 210, nlb. 4: mapy, ryc. Zawiera m.in.: PIETKIEWICZ Krzysztof: Bibliografia prac Jerzego Ochmańskiego do 1993 r. (s. 11-27); WASILEWSKI Tadeusz: Pochodzenie i początki kariery domu Czartoryskich (s. 45-63); PIETKIEWICZ Krzysztof: Dokument ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506) (s. 65-86: tab.); BŁASZCZYK Grzegorz: Plebani kroscy na Żmudzi i ich uposażenie do końca XVIII wieku (s. 105-120); RACHUBA Andrzej: Uwagi do genealogii Maskiewiczów (s. 121-135: 1 tabl.).
 • MIELEC: studia i materiały z dziejów miasta i regionu. Pod red. Feliksa KIRYKA. T. 3. Rzeszów: Resovia, Mielec: staraniem Towarz. Miłośników Z. Mieleckiej im. W. Szafera 1994 8° ss. 851: il., facs., fot., mapyt., pl., portr., rys. (T.1- 874/84, 875/86, T.2- 856/88)
 • MIĘDZY monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku. Red. nauk. Anna SUCHENI-GRABOWSKA, Małgorzata ŻARYN. Warszawa: Wyd. Sejm. 1994 8° ss. 397: aneks, indeks. Zawiera m.in.: SUCHENI-GRABOWSKA Anna: Przedmowa (s. 7-12); LITWIN Henryk: W poszukiwaniu rodowodu demokracji szlacheckiej. Polska myśl polityczna w piśmiennictwie XV i początków XVI w. (s. 13-53); SUCHENI-GRABOWSKA Anna: Obowiązki i prawa królów polskich w opiniach pisarzy Odrodzenia (s. 54-115); DYBKOWSKA Alicja: O powoływaniu biskupów za panowania Zygmunta Augusta (s. 116-142); DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Król i szlachta na sejmach batoriańskich. Konflikty i kompromisy (s. 143-169); URWANOWICZ Jerzy: Ideologia a działalność polityczna szlachty w czasach Zygmunta III. Wokół wartości ustrojowych (s. 170-190); DZIĘGIELEWSKI Jan: Biskupi rzymskokatoliccy końca XVI w. - pierwszej połowy XVII w. i ich udział w kształtowaniu stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej (s. 191-210); OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Od stabilizacji do kryzysu władzy królewskiej. Państwo Wazów (s. 211-269); TRAWICKA Zofia: Życie polityczne szlachty województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVII w. (s. 270-313); Aneks: Sandomierzanie czynni politycznie w drugiej połowie XVII w. (s. 314-331); DYGDAŁA Jerzy: Episkopat rzymskokatolicki doby saskiej. Aktywność w życiu publicznym Rzeczypospolitej (s. 332-376). Rec.: AUGUSTYNIAK Urszula. Przegl. Hist. T. 86: 1995 z.2 s. 199-207.
 • MIĘDZY wielką polityką a szlacheckim partykularyzmem. Szkice z dziejów nowożytnej Polski i Europy. [Kom. red. Kazimierz WAJDA i in.]. Toruń: Wyd. UMK 1993 8° ss. 383, nlb. 1. Zawiera m.in.: OLSZEWSKI Henryk: Epoka saska w ocenie historiografii polskiej (s. 13-29); PORAZIŃSKI Jarosław: Ordo intermedius? Kilka uwag o politycznej roli senatu w XVII i XVIII wieku (s. 217-224); WÓJCIK Zbigniew Stanisław: Bezkrólewie 1673-1674 i elekcja polska 1674 roku w relacjach „Gazette de France” (s. 233-252); RACHUBA Andrzej: Sprawy obsady urzędów litewskich po Sapiehach w początkach XVIII wieku (s. 253-261); STANEK Wojciech: Generalny zjazd tarnogrodzki w 1715 roku (s. 263-273); MICHALSKI Jerzy: Reforma sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 roku (s. 295-313); GOLBERG Jakub: Dzieje Żydów w dawnej Rzeczypospolitej - próba syntetycznego spojrzenia (s. 337-352); MIKULSKI Krzysztof: Najstarsze dzieje Czapskich herbu Leliwa. (Ze studiów nad genealogią szlachty pomorskiej) (s. 353-364); ACHREMCZYK Stanisław: Próby reformy sejmiku generalnego Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku (s. 365-373); GIERSZEWSKI Stanisław: Sejmik lęborsko-bytowski pod władztwem brandenbursko-pruskim (1658-1777). Z dziejów walki o prawa szlachty (s. 375-383).
 • MIĘDZY Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Teresy CHYNCZEWSKIEJ-HENNEL. PAN IH. Warszawa: Wyd. Fundacji „Historia pro Futuro” 1993 8° ss. 260, nlb. 2: 1 portr. Zawiera m.in.: KULECKI Michał, MAKOWSKI Marek Piotr: Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika (s. 1-12); SUCHENI-GRABOWSKA Anna: O sejmiku ziemi liwskiej w latach 1542-1695 (s. 29-38); OPALIŃSKI Edward: Między „liberum veto” a głosowaniem większościowym. Funkcjonowanie sejmu w latach 1587-1648 (s. 43-51); CHYNCZEWSKA-HENNEL Teresa: „Do praw i przywilejów swoich dawnych”. Prawo jako argument w polemice prawosławnych w pierwszej połowie XVII w. (s. 53-60); FILIPCZAK-KOCUR Anna: Z dziejów litewskiego skarbu nadwornego za Zygmunta III Wazy (s. 77-86); WISNER Henryk: Prowiantmistrz w Wielkim Księstwie Litewskim 1612-1622 (s. 87-92); OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Uwagi o politycznej roli Trybunału Koronnego w XVII w. (s. 103-110); KULECKI Michał: Komisja warszawska 1668. Epizod z dziejów tzw. egzulantów po traktacie andruszowskim (s. 157-167); GIEROWSKI Józef Andrzej: Rozkład państwowości szlacheckiej w czasach saskich (187-195).
 • Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalitätsgeschichte des Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Red. Andreas Blauert i Gerd Schwerhof.Frankfurt/M. 1993. Rec.: PTAK Marian. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 141-144; SZKURŁATOWSKI Krzysztof. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 272-273.
 • NAJNOWSZE dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku). Pod red. Jerzego TOMASZEWSKIEGO. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1993 8° ss. 498, nlb. 2. Rec.: GĄSSOWSKI Tomasz. Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 3 s. 440-443; RUDNICKI Szymon. Więź R.24: 1994 nr 4 s. 162-165; WASZKIEWICZ Ewa. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.49: 1994 nr 3-4 s. 334-336.
 • The Origin of Human Rights. Proceedings at the Seminar. May 3-5 1991. Wyd. Janusz L. Justyński. Toruń 1991 ( 921/91 ).Rec.: TOKARCZYK Roman. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 1 s. 98-99.
 • PARTYKULARYZM a unifikacja prawa w Polsce (XV-XX w.). Red. Tadeusz MACIEJEWSKI. Gdańsk: Polskie Tow. Hist. - Uniw. Gdań. 1994 8° ss. 73. Zawiera m.in.: URUSZCZAK Wacław: Między partykularyzmem a unifikacją. Prawo polskie ziemskie w XV-XVI wieku (s. 9-29); MACIEJEWSKI Tadeusz: Partykularyzm prawa gdańskiego (XV-XIX w.) (s. 31-46); GRODZISKI Stanisław: Losy prawa polskiego w Galicji (1772-1848) (s. 47-60); PIETRZAK Michał: Z problematyki kodyfikacji prawa w II Rzeczypospolitej (s. 61-73).
 • PAX et bellum. Pod red. Karola OLEJNIKA. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1993 8° ss. 334, 2 mapy, rys., Sum. — Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznan., Hist. Nr 175. Zawiera m.in.: DWORZACZKOWA Jolanta: Sprawy wojska na sejmikach wielkopolskich w latach 1648-1661 (s. 55-64); LABUDA Gerard: Przeobrażenia w organizacji polskich sił zbrojnych w XI wieku (s. 87-110); STAWECKI Piotr: O Radach Wojskowych i Wojennych oraz Komitetach Obrony w Drugiej Rzeczypospolitej (s. 247-257); WĄSICKI Jan: Przełomowe lata końca XVIII wieku. Refleksje ustrojowe (s. 283-295); ZAGÓRNIAK Marian: Polski wywiad wojskowy w 1939 roku, jego oceny sytuacji i wpływ na decyzje militarne i polityczne (s. 323-332). Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 151-153.
 • I KONGRES Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Księga Pamiątkowa. Red. nauk. Aleksander OLESZKO. [Kluczbork]: Wyd. Stow. Notar. RP [1994] 8° ss. 371. Zawiera m.in.: HOMOLA-SKĄPSKA Irena: Z dziejów krakowskiego notariatu w okresie autonomii galicyjskiej (s. 35-58); KURYŁOWICZ Marek: Historyczne początki notariatu europejskiego (s. 93-113); ŻMUDZIŃSKI Wolfgang: Rys historyczny polskiego notariatu (s. 367-371).
 • POLITYKA zagraniczna Rosji i ZSRR. Pod. red. Wojciecha Cymbarskiego. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. 51: 1994 ss. 190. Zawiera m.in.: CYMBAJEV Mikołaj I.: Aleksandr I i Polsza (s. 31-35: streszcz.); CHMIELEWSKI Paweł: Vnesznaja politika Sovietskogo Sojuza v podderżivanii mira i mieżdunarodnoj bezopasnosti do naczała II mirovoj vojny (s. 87-97: streszcz); GŁOWACKI Albin: Słożnyje puti polsko-soviet'kich otnoszenij v gody vtoroj mirovoj vojny (s. 161-172: streszcz.); FERTACZ Sylwester: Emigracjonnyje pravitelstva słavianskich stran i vsesłavianskij komitet v Moskvie vo vremiv vtoroj mirovoj vojny (s. 173-180: streszcz.).
 • POLSKA-Kresy-Polacy. Studia Historyczne. Red. Stanisław CIESIELSKIEGO, Teresa KOTULAK, Krystyn MATWIJOWSKI. Wrocław: UWr. 1994 8° ss. 356. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1636, Hist. 116. Zawiera m.in.: GIEROWSKI Józef A.: O nowe ujęcie dziejów Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (s. 7-14); MATWIJOWSKI Krystyn: Jeszcze o poglądach biskupa Stanisława J. Święcickiego na sprawy państwa w czasach Jana III Sobieskiego (s. 15-20); WOJCIECHOWSKI Mieczysław: Niemieckie rady ludowe w prowincji Prusy Zachodnie w latach 1918-1920 (przyczynek do dziejów niemieckiej myśli politycznej w początkach XX w.) (s. 141-152).
 • POŁANIEC: zarys dziejów: praca zbiorowa. Połaniec: Urz. Miasta i Gminy 1994 8° ss. 210., nlb. 4, 14 s. tabl., XXV s. tabl.: fot., mapy, rys., err., bibliogr.
 • PROBLEMY Prawa Publicznego. Lublin: Wyd. UMCS 1993 8° ss. 307. — Annales Univ. M. Curiae-Skłodowska, Sec. G. Ius T.40. Zawiera m.in.: BOJARSKI Tadeusz: Ewolucja polskiego systemu prawa wykroczeń na tle rozwiązań europejskich (s. 21-30: Sum.); KOŚCIELSKA Renata: Niektóre aspekty dyskusji dotyczącej kształtu sądowej kontroli administracji po II wojnie światowej (s. 63-69: Sum.); KURYŁOWICZ Marek: Tresviri capitalesoraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne (s. 71-79: Sum.); REDER Jerzy: Ustrojowo-prawna geneza stolic polskich województw w ujęciu historycznym (s. 155-173: Sum.); SZWARC Wojciech: Z orzecznictwa pruskiego Wyższego Trybunału Administracyjnego w Berlinie (1875-1914) w „sprawach polskich” - nazewnictwo administracyjne (s. 235-248).
 • SPOŁECZEŃSTWO i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci Profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin. Red. nauk. Józef ŚLIWIŃSKI. Olsztyn: Wyż. Szk. Pedag. 1994 8° ss. 131. — Studia i Materiały WSP w Olsztynie nr 65. Zawiera m.in.: WŁODARSKI Józef: Bibliografia prac Wacława Odyńca za lata 1947-1993 (s. 14-24); RADOCH Marek: Długi zastawne Siemowita IV Mazowieckiego wobec Zakonu Krzyżackiego (s. 51-57); ŚLIWIŃSKI Józef: Jeszcze w sprawie „familiares” monarchów polskich w XIV i XV wieku (s. 78-83); RADOCH Marek: Badanie sporów granicznych mazowiecko-krzyżackich przez Benedykta z Makry w 1413 roku (s. 85-95); TĘGOWSKI Jan: Anna i Barbara - księżne mazowieckie XV z wieku. Przyczynek do genealogii Piastów mazowieckich (s. 97-104: tab.); GRYGUĆ Andrzej: Użytkowanie puszcz królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim i na Podlasiu w XVI wieku przez ludność wiejską w świetle „Ustawy na wołoki” oraz „Ustawy leśnej” z 1567 roku (s. 119-122). Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1995 nr 3 s. 309-311; SIERADZAN Wiesław. Zap.‑i Hist. T.62: 1997 z. 4 s. 152-156.
 • STAROŻYTNY Rzym we współczesnych badaniach. Państwo, społeczeństwo, gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz. Pod red. Józefa WOLSKIEGO, Tadeusza KOTULI i Andrzeja KUNISZA. Kraków: UJ 1994 8° ss. 410, 1 k. portr.: pl., bibliogr., Sum. — Varia UJ t. 334. Zawiera m.in.: DĄBROWA Edward: Organizacja armii rzymskiej w okresie Wczesnego Cesarstwa (s. 105-119: Sum.); WIPSZYCKA Ewa: Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieku (s. 149-189); SALAMON Maciej: Rozpad i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo wobec nowych struktur politycznych (s. 191-209: Sum.); SUDER Wiesław: Sexagenarios de ponte. Ludzie starzy w rodzinie i społeczeństwie rzymskim w świetle prawa. Parę uwag i opinii (s. 319-328: Sum.); KOLENDO Jerzy: Rolnictwo rzymskie (s. 331-354: Sum.); KUNISZ Andrzej: Mennictwo i system monetarny Republiki Rzymskiej (s. 355-390: Sum.). Rec.: JACZYNOWSKA Maria. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.3 s. 655-660; ŻYROMSKI Marek. Eos T.82: 1994 z.2 [wyd. 1995] s. 339-343.
 • STREFA bałtycka w XVI-XVIII w. Polityka-Społeczeństwo-Gospodarka. Ogólnopolska sesja naukowa zorganizowana z okazji 70-lecia urodzin Profesora Edmunda Cieślaka. Red. Jerzy TRZOSKA. Gdańsk: Gdańsk. Tow. Nauk. 1994 8° ss. 230. [sesja - Gdańsk 7 XII 1992 r.]. Zawiera m.in.: CIEŚLAK Katarzyna: Bibliografia publikacji Edmunda Cieślaka za lata 1950-1992 (s. 13-35); OLSZEWSKI Henryk: Dzieje Polski XVI-XVIII w. w ocenie reprezentantów historiograficznej szkoły pruskiej (s. 71-82); WACHOWIAK Bogdan: U źródeł genezy stanowiska namiestnika w Prusach Książęcych w 1657 r. (s. 83-94). Rec.: BOGUC KA Maria. Acta Pol. Hist. 69: 1994 s. 207-208.
 • STUDIA historycznoprawne. Pod red. Alfreda KONIECZNEGO. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 195. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1692, Prawo 240. Zawiera m.in.: ROMINKIEWICZ Jarosław: XII mowa Isajosa W obronie Eufiletosa(s. 5-12: Zsfg); WOJCIECHOWSKI Rafał: Servi coruptiow klasycznym prawie rzymskim (s. 13-27: Zsfg); MULARCZYK Jerzy: Studium o władzy książąt śląskich w XIII wieku (s. 29-66: Zsfg); MIERZWIŃSKA Danuta: Sytuacja majątkowa i publicznoprawna śląskiej księżny na przykładzie dokumentu z 1472 r. (s. 67-80: Zsfg); ORZECHOWSKI Kazimierz: Skarbowe sprawy Śląska w 1695 r. Cz.IV: Relacja z odbioru rachunków (cz.III- /92) (s. 81-103: Zsfg); PTAK Marian: Zgromadzenia i urzędy stanowe wolnego państwa pszczyńskiego (1517-1742) (s. 105-153: mapka, rys., Zsfg); KOREDCZUK Józef: Kilka uwag o udziale organów administracji w inkwizycyjnym procesie karnym i ich wpływie na jego przebieg (s. 169-183: Zsfg).
 • STUDIA z historii prawa i myśli politycznej. Red. Jan KODRĘBSKI. Łódź: Wyd. UŁ 1994 8° ss. 79. — Acta Univ. Lodz. Folia Iurid. 61. Zawiera m.in.: PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna: Rzymska strukrura agrarna w świetle doktryny agrimensores(s. 3-14: Sum.); KODRĘBSKI Jan: Rodzina w rewolucji francuskich (s. 33-42: Sum.); JAKUBOWSKI Ireneusz: Władysław Holewiński wobec tradycji prawa rzymskiego (s. 43-54: Sum.); JANKOWSKI Maciej: Włodzimierz Spasowicz - król rosyjskiej adwokatury (s. 55-69: Sum.).
 • TRADYCJE polityczne dawnej Polski. Pod red. Anny SUCHENI-GRABOWSKIEJ i Alicji DYBKOWSKIEJ. Warszawa: Editions Spotkania [b.r.] 8° ss. 342, nlb. 8 fot.: tab. geneal. Zawiera m.in.: SUCHENI-GRABOWSKA A.: Przeobrażenia ustrojowe od Kazimierza Wielkiego do Henryka Walezego (s. 16-74); DZIĘGIELEWSKI Jan: Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczypospolitej w pierwszym stuleciu po unii lubelskiej (s. 75-116); DYBKOWSKA A., DZIĘGIELEWSKI J.: Udział Kościoła rzymskokatolickiego w sprawach państwa (s. 117-167); MAJEWSKI Wiesław: Wojsko i służba żołnierska (s. 219-258); BILIŃSKI Wojciech: Mieszczanie i miasta w dawnej Rzeczypospolitej (s. 259-294); ŻARYN Małgorzata: Wieś w dawnej Polsce (s. 295-325). Rec.: CHYNCZEWSKA-HENNEL Teresa. Odrodzenie i Reformacja 1994 s. 148-151.
 • TRUDNE stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Łukasza KĄDZIELI, Wojciecha KRIEGSEISENA i Zofii ZIELIŃSKIEJ. Warszawa: Wyd. Nauk. Semper 1994 8° ss. 278. Zawiera m.in.: BIBLIOGRAFIA publikacji Jerzego Michalskiego z lat 1947-1994 (s. 8-24); WÓJCIK Zbigniew: Epilog traktatu Grzymułtowskiego w roku 1686 (s. 27-45); DYGDAŁA Jerzy: Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początków bezkrólewia 1733 roku a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej (s. 46-54); CZEPPE Maria: Z dziejów rywalizacji między marszałkiem i kanclerzem (s. 55-59); PASZTOR Maria: Milicje magnackie Radziwiłłów: Michała Kazimierza „Rybeńki” i Karola Stanisława „Panie Kochanku” - skład, organizacja, funkcje (s. 140-146: 3 tab.); WYCZAŃSKI Andrzej: Uwagi o działaniach lustratorów w starostwie wiślickim w 1765 roku (s. 147-151); LITYŃSKI Adam: Z badań nad reformą prawa karnego u schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej (s. 152-163).
 • UNIA brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Pod red. Ryszarda ŁUŻNEGO, Franciszka ZIEJKI i Andrzeja KĘPIŃSKIEGO. Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac Nauk. „Uniwersitas” 1994 8° ss. 555, nlb. 4: 41 mapa, 3 wykr. Zawiera m.in.: KUMOR Bolesław: Geneza i zawarcie unii brzeskiej (s. 26-44: Sum., rez.); MOKRY Włodzimierz: Stosunek państwowych i cerkiewnych władz moskiewskich do ukraińskiej Cerkwii prawosławnej i unickiej w wiekach XVII-XX (s. 83-94: Sum., rez.); MOLNAR Istvan D.: Mniejszość religijna czy religia mniejszości? Grekokatolicy na ziemiach polskich i na Węgrzech (s. 152-162: Sum., rez.); KOŁBUK Witold: Ustawy i statuty unickich bractw cerkiewnych (s. 329-336: Sum., rez.); NIEDZIELA Zdzisław: Szkoły bazyliańskie na Białorusi w świetle raportów Komisji Edukacji Narodowej (s. 358-364: Sum., rez); KANIA Janusz: Unickie Seminarium Diecezjalne w Chełmie w latach 1795-1833 (s. 365-377: Sum., rez.).
 • WKŁAD pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku. Pod red. nauk. Ireny STASIEWICZ-JASIUKOWEJ. Warszawa - Kraków: Inst. Hist. Nauki, Oświaty i Techn. PAN - Wyd. Pol. Prowincji Pijarów 1993 8° ss. 651, 11 tabl.: il., Sum. Zawiera m.in.: GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna: Wkład pijarów w kształtowanie politycznej kultury szlachty w czasach stanisławowskich (s. 133-150: rés.); ŚLUSARSKA Magdalena: Zagadnienia polityczne i społeczne w kazaniach OO. Pijarów w Polsce wieku oświecenia (s. 151-169: rés.); AFFEK Mariusz: Twórczość prawna księdza Teodora Wagi (s. 171-184: rés.); PITALA Adam: Pijarskie zakłady kształcenia nauczycieli w dawnej Polsce - profesoria (s. 391-408: rés.); KINOWSKA Małgorzata: Osiemnastowieczne szkoły pijarskie w Warszawie (s. 419-431: rés.); WÓJCIK Zenon J.: O akcie odnowy szkół pijarskich w Królestwie Polskim (s. 529-538: rés.).
 • WŁADZE RP na Obczyźnie podczas II wojny światowej. 1939-1945. Red. Zbigniew BŁAŻYŃSKI. Londyn: Pol. Tow. Nauk. na Obczyźnie 1994 8° ss. 1008. Rec.: HABIELSKI Rafał. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.3 s. 151-155. GMURCZYK-WROŃSKA Małgorzata. Tamże s. 155-157.
 • WOJNA i polityka. Studia nad historią XX wieku. Pod red. Andrzeja PANKOWICZA. Kraków: 1994 8° ss. 236. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jag. 1142, Prace Hist. Z.112. Zawiera m.in.: MĄCZYŃSKI Marek: Niemieckie siły zbrojne jako element aparatu policyjno-represyjnego na terenie Krakowa 1939-1945 (s. 135-152: rés., Zsfg.); ROJEK Wojciech: Powiat gorlicki 1939-1945. Zarys podstawowych struktur organizacji konspiracji i form ich działania oraz losów ludności (s. 153-168: rés., Zsfg.); PANKOWICZ Andrzej: Katyń, prawo, sprawiedliwość. Rozważania na marginesie prawa norymberskiego (s. 197-210: rés., Zsfg); MANIA Andrzej: Rada Bezpieczeństwa Narodowego 1947-1961 (s. 211-222: rés., Zsfg.).
 • Z DZIEJÓW Galicji, Śląska, Polski i Niemiec. Prace ofiarowane profesorowi drowi Adamowi Galasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Marka CZAPLIŃSKIEGO, Romualda GELLESA, Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław: Inst. Hist. UWr., Wrocław. Towarz. Miłośn. Hist. (Wr: Antiqua) 1994 8° ss. 239, nlb. 1, 1 k. portr., bibliogr. — Prace Hist. Nr 5. Zawiera m.in.: MATWIJOWSKI Krystyn: Sylwetka nauczyciela i uczonego. Z okazji Jubuleuszu Prof. dra Adama Galosa (s. 5-14); FRAS Zbigniew: Bibliografia prac prof. dra Adama Galosa (s. 15-20); ORZECHOWSKI Kazimierz: Jeszcze o śląskim konwencie i o konkludującym wotum Urzędu Zwierzchniego (s. 31-38); MATWIJOWSKI Krystyn: Senatorowie duchowni wobec spraw państwa w czasach Jana III Sobieskiego. (Instrukcja dla spowiedników bpa chełmskiego S. Święcickiego) (s. 39-43);
 • Z DZIEJÓW polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie. Pod red. Marii NOWAK-KIEŁBIKOWSKIEJ, Henryka BUŁHAKA, Zbigniewa WÓJCIKA. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 8° ss. 397. Zawiera m.in.: GIEYSZTOR Aleksander: Uwagi o sukcesji historycznej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej (s. 13-17); ŁOSSOWSKI Piotr: Ustanowienie stosunków Polski z Estonią w latach 1918-1921 (s. 197-209); BUŁHAK Henryk: Działalność Władysława Sikorskiego w dziedzinie polityki zagranicznej w latach 1922-1925 (s. 255-268); BIEGAŃSKI Stanisław: Kilka uwag o sytuacji międzynarodowej Polski w latach 1932-1934 (s. 288-290); ŁAPTOS Józef: Organizacja, personel i funkcjonowanie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1918-1939 (s. 332-347). Rec.: SCHRAMM Tomasz. Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.1 s. 129-134.
 • Z HISTORII doktryn politycznych. Red. Andrzej MANIA. Kraków: Wyd. UJ 1994 8° ss. 100 — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiel. Nr 1116 Prace z Nauk Polit. Z. 50. Zawiera m.in.: BANKOWICZ Marek: Myśl demokratyczna Tomasza G. Masaryka (s. 23-42: Zsfg.); KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Niemcy a Europa w doktrynie politycznej Konrada Adenauera (1945-1946) (s. 43-54: Zsfg.); ŚLIWIŃSKA Anita: Etyczno-moralne zasady katolickiej koncepcji prawa własności w nauczaniu społecznym Stolicy Apostolskiej (s. 55-76: Zsfg.); SZLACHTA Bogdan: Dwa nurty konserwatyzmu Europejskiego (s. 77-100: Zsfg). 3. Konferencje, wystawy
 • ARMIA Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu. Materiały sesji naukowej Lublin 24-25 IX 1985 r. Pod red. Tomasza STRZEMBOSZA. Lublin: Red. Wyd. KUL 1993 8° ss. 518, nlb. 1.
 • BOGUCKA Maria: Colloque polono-israëlien à l'occasion du bicentenaire du projet de loi „Le Statut du peuple juif an sein de la nation polonaise” dont fut saisie il y a deux siècles la Diète dite Grande. [Warszawa, 15-16 IX 1992 r.]. — Acta Pol. Hist. T.68: 1993 s. 185-186.
 • L'ÉTAT dans les doctrines économiques et politiques de la Renaissance à nos jours. Colloques de 24-26 mai 1988. Strasbourg 1990 . Zawiera m.in.: BORAS Zygmunt: L'État dans le programme politique d'Etienne Bathory (s. 15-23); SERWA ŃSKI Maciej: Les projects dans de l'élection „vivente rege” en Pologne au XVII e sieècle (s. 35-44); WILLAUME Małgorzata: Nation sans état. Problèmes choisis au XIX e sieècle (s. 73-84); TOPOLSKI Jerzy: L'État dans le pensée politique de Stanislav Staszic (s. 99-100); SCHRAMM Tomasz: L'État dandestin polonais sous l'occupation nazie (s. 121-131).(konf. - 794/90).
 • FERENC Marek: Sesja naukowa „Urzędy centralne i nadworne Rzeczypospolitej od XIV do XVIII wieku” (Kraków, 16 XI 1993). — Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 3 s. 449-452.
 • KANCELARIE okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich. Materiały sesji odbytej 20-21 listopada 1992 w Archiwum Państwowym w Toruniu pod red. Andrzeja TOMCZAKA. Warszawa: DiG 1994 8° ss. 147. Rec.: [sesji] SZCZUCZKO Witold. Zapi.‑i Hist. T.58: 1993 z. 4 s. 185-187.
 • KANIEWSKA Irena: Sesja naukowa „Senat w Polsce - dzieje i teraźniejszość” (Kraków, 25-26 V 1993). — Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 1 s. 141-143.
 • KAZIMIERSKI Józef: Dwóchsetlecie powstania magistratu Warszawy i Archiwum Generalnego Miasta Warszawy 23 IV 1792 — 23 IV 1992. — Rocz. Warszaw. R.23: 1993 s. 301-310. [wystawa].
 • KOTEWICZ Ryszard: Międzynarodowa konferencja „Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja w ujęciu porównwczym (1493-1993) (Piotrków Trybunalski, Sulejów 6-8 V 1993). — Studia Hist. R. 37: 1994 z. 1 s. 137-141.
 • KROCHMAL Jacek: Sesja naukowa w sześćsetlecie nadania praw miejskich dla Przemyśla (Przemyśl, 7 X 1989). — Studia Hist. R.36: 1993 z.1 s. 133-134.
 • KUCZYŃSKI Stefan K.: XXI Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki. Luksemburg 28 VIII - 3 IX 1994. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 161-163.
 • La Vendée dans l'histoire. Actes du Colloque. Paris 1994. SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 165-167.
 • LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek: Konferencja naukowa w Zajączkowie: Prawo rzymskie i Europa - perspektywa polska [27 i 28 XI 1993]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 203-204.
 • MACIEJEWSKI Marek: Konferencja naukowa we Wrocławiu: Ustrój polityczny Polski i Niemiec (1918-1945). — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 210-212.
 • MIASTA polskie w dwusetlecie prawa o miastach. Pod red. Ewy KALENBERG-KWIATKOWSKIEJ. Warszawa: Pol. Tow. Socjol. 1994 8° ss. 241: mapy, tab. Zawiera m.in.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Prawa miast u schyłku Rzeczypospolitej (s. 45-56); ZIENKOWSKA Krystyna: Polski stan trzeci pod koniec XVIII wieku (s. 57-63); GROCHULSKA Barbara: Miasta polskie w początkach XIX wieku. Kontynuacja czy przełom (s. 65-72).
 • MORACZEWSKA Henryka: Konferencja naukowa: W siedemdziesięciolecie pierwszego dekretu o archiwach państwowych [Toruń, 5 X 1989]. — Archeion [T.] 91: 1993 s. 206-208.
 • PASTERNAK Andrzej: Międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1945” (Rzeszów, 17-18 X 1990 r.). — Studia Hist. R.36: 1993 z.3 s. 405-407.
 • XV POWSZECHNY Zjazd Historyków Polskich, Gdańsk 19-21 IX 1994. [Oprac. PUDLISZEWSKI Jacek, DEKAŃSKI Dariusz Aleksander, STEGNER Tadeusz, OKONIEWSKA Barbara]. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 163-167.
 • PROBLEMY opracowania archiwaliów staropolskich w skomputeryzowanych systemach informacyjnych. Materiały sympozjum, Toruń 9 i 10 września 1993 r. pod red. Bohdana RYSZEWSKIEGO. Toruń: UMK 1994 8° ss. 88. — Komputeryzacja archiwów T.1.
 • ROSNER Anna: Konferencja Zespołu Historii Parlamentaryzmu do 1914 r.: Problemy badawcze sejmików Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. [Warszawa, 22 XI 1994]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 213-214.
 • RZEWUSKA Monika: Konferencja naukowa w Toruniu: Cesare Beccaria - reformator prawa karnego i jego epoka. [Toruń, 29. 03. 1994 r.]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 210.
 • SESJA naukowa PAN zorganizowana w 75 rocznicę odzyskania niepodległości Polski (10 XI 1993 r.) - „Drogi do niepodległości” - teksty referatów. — Nauka PAN 1994 nr 1 s. 5-88. Zawiera m.in.: WOJNA Romuald: Geopolityczne warunki powstania II i III Rzeczypospolitej (s. 7-22); AJNENKIEL Andrzej: Uwagi o ustroju politycznym Polski, 1918-1922 i 1989-1992 (s. 61-73).
 • STĘPIŃSKI Włodzimierz: Polsko-niemiecka konferencja w Szczecinie o szlachcie i ziemiaństwie. [nt. „Szlachta i ziemiaństwo polskie i niemieckie w Prusach i Niemczech 1795-1933. Gospodarka. Społeczeństwo. Polityka. Próba porównania” Szczecin, 22-24 X 1993 r.] — Zapiski Hist. T.59: 1994 z. 4 s. 174-177.
 • The Swedish Riksdag in an International Perspective. Report from the Stockholm Symposium April 25-27 1988. Wyd. Nils Stjernquist. Stockholm 1989.Rec.: SZCZUCZKO Witold. Zap.‑i Hist. T.58: 1993 z.1 s. 142-146.
 • SZADY Bogumił: Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie środko-wschodniej. Lublin 30 VI - 1 VII 1994 r. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 159-161.
 • TRADYCJE liberalne w Polsce. Sympozjum historyczne Konstancin Jeziorna, 17-19 XI 1992. Pod red. Romana BENEDYKCIUKA i Ryszarda KOŁODZIEJCZYKA. Warszawa: Wyd. DiG 1993 8° ss. 202. — Materiały i rozprawy do teorii, dziejów i współczesności liberalizmu T.1. Rec.: CHIMIAK Łukasz. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 s. 144-146; WOLSZA Tadeusz. Dzieje Najnow. R.26: 1994 nr 2 s. 125-128.
 • Vom Unfug des Hexen-Prozesses. Wyd. Hartmut Lehmann i Otto Ulbricht. Wiesbaden 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław: O niegodziwości procesów o czary.Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 115-120.
 • ZMIERCZAK Maria: Spotkanie historyków prawa w Rennes: Historia administracji i prawo administracyjne wczoraj i dziś. [26-29 V 1994]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 212-213.
 • Z PRZESZŁOŚCI diecezji chełmińskiej 1243-1992. Materiały konferencji naukowej w Toruniu 6 XI 1993 r. Pod red. Mariana BISKUPA. Toruń: Toruń. Tow. Nauk. 1994 8° ss. 144, nlb. 4, 24 s. tabl., 3 k. tabl. złoż.: il., fot., mapy, portr. — Uniw. M. Kopernika w Toruniu.
 • ŻAK Elżbieta: Konferencja naukowa w Lublinie: Kara śmierci w starożytnym państwie rzymskim. [18 XI 1994]. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 204-205. 4. Dzieła ogólne, podręczniki
 • BARDACH Juliusz: Od narodu politycznego do narodu etnicznego. — Kult. i Społ. T.37: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 3-23.
 • BOJARSKI Władysław: Die Epieikeia bei Thomas von Aquin. W: Estudios de Historia del Derecho Europeo. Homenaje al Profesor G. Martinez Diez. T. 1. Madrid: 1994 ss. 373-387.
 • Frosini Vittorio: Teoria e tecnica dei diritti umani.Napoli 1993. Rec.: WAWRZYNIAK Jan. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 5 s. 92-93.
 • GIARO Tomasz: Dogmatyka a historia prawa w polskiej tradycji romanistycznej. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 85-99: Zsfg.
 • GIARO Tomasz: Europäische Privatrechtsgeschichte. Werkzueg der Rechtsvereinheitlichung und Produkt der Kategorienvermengung. — Ius commune T. 21: 1994 s. 1-43.
 • GIARO Tomasz: Illusion der Wissenschaftlichkeit. — Index T. 22: 1994 s. 107-134.
 • GIARO Tomasz: L' argumentation dogmatique et l' argumentation scientifique. — Rechtshist. Jour. T. 13: 1994 s. 271-304.
 • IVONEN Jyrki: Independence or Incorporation? The Idea of Poland's National Self-Determination and Independence within the Russian and Soviet Socialism from the 1870s to the 1920s. Helsinki: Finnish Inst. of Intern. Affairs 1990 8° ss. XII, 334. Rec.: GOLCZEWSKI Frank. Jahrbüch. f. Gesch. Osteuropas R.43: 1993 z.2 s. 94-95.
 • JÄHNIG Bernhard: Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens in Preussen. — Westpreussen Jahrb.T.41: 1991 s. 60-72.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Predmetnyje predely dejstvija federalnogo zakona w SSZA. — Prace Nauk. Uniw. Śląsk. w Katowic. Nr 1406 Studia Iuridica Silesiana T. 17 s. 93-109: streszcz., Sum.
 • KRĄPIEC Mieczysław: O rozumieniu narodu. — Zesz.‑y Nauk. KUL R.34: 1991 nr 3-4 [wyd. 1994] s. s. 3-12: Sum.
 • Muchembled Robert: Le temps des supplices: de l'obéissance sous les rois absolus XV e -XVIII e sieècle.Paris 1992. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Historyka T.24: 1994 s. 87-93: Sum .
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Sądownictwo i system prawny księstwa siewierskiego. Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 1 s. 3-23: Sum.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Wschowa i Ziemia Wschowska w dawnej Polsce: (do roku 1795). Białystok: Temida 2 przy współpr. Wydz. Prawa Uniw. Warsz. 1994 8° ss. 162, nlb. 1, 7 s. map: rés., Zsfg.
 • Punt Josef: Die Idee der Menschenrechte. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre Rezeption durch die moderne katholische Sozialverkündigung.Paderborn 1987. Rec.: MAZUREK Franciszek Janusz. Kościół i Prawo T.12: 1994 s. 162-170.
 • SKOTNICKI Krzysztof: Wstęp. W: Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 s. 5-27.
 • Weber Matthias: Das Verhältnis Schlesiens zum Alten Reich in der frühen Neuzeit.Köln 1992. Rec.: PTAK Marian. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 131-134.
 • WOJTYCZEK Krzysztof: Konieczność jako legitymizacja działań władzy w demokratycznym państwie prawa. — Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 9 s. 39-49.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Czy prawo rzymskie przestało istnieć? — Palestra R. 38: 1994 nr 3-4 s. 77-80; nr 5-6 s. 59-61; nr 9-10 s. 69-72; nr 12 s. 120-122.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: L' impatto delle idee ciceroniane dello stato sul pensiero politico americano del settecento. W: Ciceroniana. Atti dell' VIII Colloquium Tullianum. New York, 6-9 maggio 1991.Roma 1994 s. 129-134.
 • ZAKRZEWSKI Andrzej [B.]: Iurydycna-administracyjny regianalizm u I Recy Paspalitaj. W: Belarusika-Albaruthenica 3 Minsk: Navuka i Technika 1994 s. 16-23. ———————————————————————————————————
 • GIARO Tomasz: Geltung und Fortgeltung des römischen Juristenrechts. — Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch.T. 111: 1994 Rom. Abt. s. 66-94.
 • KURYŁOWICZ Marek: Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie. Lublin: Lubel. Wyd. Prawn. 1994 8° ss. 229, nlb. 1: fot., bibliogr. Rec.: AVENARIUS Martin. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.115: 1998 Rom. Abt. s. 754; DĘBIŃSKI Antoni. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 2 s. 239-240; KODRĘBSKI Jan.Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 265-267.
 • LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Nietykalność posła w Rzymie okresu pryncypatu. — Prawo Kan. r. 37: 1994 nr 3-4 s. 165-174: Sum.
 • MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI Joseph: L'ordonnance sur les cultures. Droit grec et réalités égyptiennes en matičre de bail forcé. — Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 72: 1994 nr 1 s. 1-20.
 • SOKALA Andrzej: Palam corpore questum facere . Glossa ad D.23,2,43 pr.-3. — Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 159-164: rés.
 • TUCZYŃSKI Jan: Rodzina w dawnych Indiach. Jej kult, jej prawo. — Przegl. Religiozn. 1994 nr 2 s. 103-108. ———————————————————————————————————
 • DRABINA Jan: Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na Litwie. Kraków: UJ 1994 8° ss. 192. — Skrypty Uczeln. Uniwer. Jagiel. Nr 702.
 • GÓRECKI Piotr: Economy, Society and Lordship in Medieval Poland 1100-1250. New-York-London: Holmes and Meier 1992 8° ss. XII, 323. Rec.: IRGANG Winfried. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.3 s. 456-458; KNOLL Paul W. Pol. Rev. T.41: 1996 Nr 1 s. 117-118; URUSZCZAK Wacław.Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 75: 1997 nr 3 s. 467-468.
 • KLEMENTOWSKI Marian Lech: Studia nad kształtowaniem się gwarancji ochrony wolności osobistej w państwie niemieckim (X-XIV wiek). Lublin: Wyd. UMCS 1994 8° ss. VIII, 251, nlb. 1. — Uniw. M. Curie-Skłodowska Rozprawy Wydz. Prawa i Admin. Rozprawy Habilit. Nr 53. Rec.: LITYŃSKI Adam. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 89-91; LITYŃSKI Adam. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.113: 1996 Germ. Abt. s. 509-510.
 • KUPISZEWSKI Henryk: Az Europa communis kialakulása a. VI-X. században. W: Szentje: Adalbert (Vojtech-Wojciech-Bela). Budapest 1994 s. 19-28.
 • Schulze Hans K.: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter.T.1-2 1992. Rec.: RUSSOCKI Stanisław. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 130-131. ———————————————————————————————————
 • ACHREMCZYK Stanisław: Biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski jako mąż stanu. —Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 2-3 s. 203-218: Zsfg.
 • BISKUP Marian: Mikołaj Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku (do początków działalności dla reformy monetarnej). — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 4 s. 383-394, 7 s. fot.: Zsfg.
 • GROCHULSKA Barbara: Sejm Czteroletni w życiu Stanisława Kostki Potockiego. — Wiek Oświec. T.9: 1993 s. 127-137: rés.
 • JANECZEK Zdzisław: Zmagania Ignacego Potockiego z opozycją prorosyjską po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. — Studia Hist. R. 37: 1994 Z. 1 s. 39-55: Sum.
 • KĄDZIELA Łukasza: Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793. Warszawa: Ofic. Wyd. Volumen 1993 8° ss. 383. Rec.: MICHALSKI Jerzy. Ostatni sejm Rzeczypospolitej. Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 79-86; SALMONOWICZ Stanisław: Od Targowicy do Sejmu Grodzieńskiego. Casus Fryderyka Moszyńskiego. Przegl. Hist. T. 85: 1994 z. 3 s. 307-313.
 • MĄCZAK Antoni: Jedyna i nieporównywalna? Kwestia odrębności Rzeczypospolitej w Europie XVI-XVII wieku. — Kwart. Hist. R. 100: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 121-136.
 • NOWAKOWSKI Andrzej: Stosunki polsko-pomorskie w latach 1548-1637. Szkic prawnohistoryczny. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 8: 1993 [wyd. 1994] z. 1 s. 57-74.
 • SALMONOWICZ Stanisław: O obrazie Niemca w Polsce czasów saskich. Z badań nad kształtowaniem się stereotypów. — Wiek Oświec. T.9: 1993 s. 73-81: rés.
 • SOBOLEWSKI Ludwik: Wpływ artykułów mielnickich z 1501 r. na rozwój prawa polskiego w XVI w. — Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 31-58: rés.
 • STOLICKI Jarosław: Egzulanci podolscy (1672-1699). Znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej. Kraków: 1994 8° ss. 159: bibliogr., Sum. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jag. 1152, Prace Hist. Z.114 ———————————————————————————————————
 • BOJARSKI Władysław: Prawo rzymskie. Toruń: TNOiK 1994 8° ss. 253, nlb. 3: bibliogr. Rec.: KODRĘBSKI Jan. Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 57: 1995 z. 3 s. 173-174.
 • BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa, KRASOWSKI Krzysztof, LESIŃSKI Bogdan, WALACHOWICZ Jerzy: Historia państwa i prawa Polski. Zarys wykładu. Poznań: Ars Boni et Aequi 1994 8° ss. 320.
 • GACA Andrzej, KAMIŃSKA Krystyna: Powszechna historia ustroju państwa: Cz.1: Państwo antyczne. Cz.2: Państwo feudalne. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1994 8° ss. 98, nlb. 6; ss. 253, nlb. 1.
 • GACA Andrzej, KAMIŃSKA Krystyna: Państwo niewolnicze. Toruń: Comer. 1994 8° ss. 98. — Powszechna historia ustroju państwa cz.1.
 • Gavernet Haroldo Ramon, Mojer Mario Antonio: El Romano - La Tiera - Las Armas. Evolucion historica des las Istituciones del Derecho Romano, La Plasta 1992.Rec.: ZABŁOCKI Jan. Prawo Kan. R. 37: 1994 nr 3-4 s. 285-287.
 • HISTORIA prawa polskiego. T.1 - Dariusz MAKIŁŁA: Historia prawa polskiego: zarys wykładu. T.2 - Zbigniew NAWORSKI: Prawo karne i proces Polski przedrozbiorowej. T.3 - Zbigniew NAWORSKI: Historia Prawa: prawo karne w okresie zaborów; prawo karne II Rzeczypospolitej; geneza i rozwój nowych gałęzi na ziemiach polskich. T.4 - Dariusz MAKIŁŁA: Historia prawa cywilnego i procedura cywilna na ziemiach polskich: Polska pod zaborami; Druga Rzeczpospolita. Zarys wykładu. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1994 8° ss. 76, nlb. 1; 115; 80, nlb. 1; 91, nlb.1.
 • KOROBOWICZ Artur, WITKOWSKI Wojciech: Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległości. Wyd. 2. Lublin: „Morpol” 1996 8° ss.232, nlb. 1. (Wyd. 1 - 1994). Rec.: [Wyd.1] NOWAKOWSKI Andrzej. Miscellanea Hist.-Iurid Bialostoc. s. 243-245; ROSNER Anna. Czas. Pr.- Hist. T. 46: 1994 z. 1-2 s. 170-172; SOBOCIŃSKI Władysław. Państwo i Prawo R.49: 1994 nr 11 s. 76-79.
 • KUKUŁKA Józef: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994. Warszawa: Scholar - Fundacja Studiów Międzynarodowych 1994 8° ss. 638, nlb. 2: err., bibliogr., indeks.
 • LITEWSKI Wiesław: Rzymskie prawo prywatne. Wyd. 3. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1997 8° ss. 471, nlb. 1. (Wyd. 1- 1990 ,wyd. 2 - 1994).
 • SZCZĄSKA Zbigniew: Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego. Konspekt do wykładu. Warszawa: UW [1993] 8° ss. 9, nlb. 3.: bibliogr. — UW Wydz. Prawa i Adm., Podyplom. Studium Adm.
 • SZYSZKOWSKA Maria: Zarys dziejów filozofii prawa. Białystok: Uniw. Warsz. 1994 8° ss. 243. 5. Czasopisma, wydawnictwa seryjne
 • Archivfür schlesische Kirchengeschichte. T.49: 1991. Rec.: KUMOR Bolesław. Nasza Przeszłość T.80: 1993 s. 387-390.
 • CZASOPISMO Prawno-Historyczne. Red. Henryk OLSZEWSKI. Pol. Akad. Nauk., Inst. Hist., Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydz. Prawa i Admin. 8° T.46: 1994 z. 1-2 ss. 293.
 • PRAWOKanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny. Red. nacz. ks. Tadeusz PAWLUK. Akad. Teol. Kat. w Warszawie 8° R.37: 1994 nr 1-2 ss. 290; nr 3-4 [Śp. Henrykowi Kupiszewskiemu Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teologii Katolickiej przyjaciele, współpracownicy, uczniowie] ss. 317, nlb. 3: fot. I. / 1995
 • BUKOWSKA-GORGONI Christina: Causae Polonae coram sacra Romana Rota XV-XVII saec. Explanatio processuum et regesta documentorum. Roma: Pontificium Inst. Stud. Ecclesiasticorum 1995 8° ss. 671. — Studia Ecclesiastica 19, Historico-Iuridica 1. Rec.: GAŁKOWSKI Tomasz. Prawo Kan. R.40: 1997 nr 3-4 s. 297-301; KANIEWSKA Irena. Studia Hist. R.39: 1996 z.4 s. 574-575; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 260-261; MAKOWSKI Tomasz. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 4 s. 85-87; SKIERSKA Izabela. Rocz.‑i Hist. R.62: 1996 s. 208-210.
 • CORPUS inscriptionum Poloniae. T. 9: Województwo olsztyńskie. Z.1: Lubawa i okolice. Wyd. Jarosław WENTA, Jan WRONISZEWSKI. Toruń: UMK 1995 8° ss. 121, nlb. 1, 44 s. fot.
 • HISTORIA ustroju państwa w tekstach źródłowych. Oprac. Bogdan LESIŃSKI, Jerzy WALACHOWICZ. Poznań: Pol. Dom Wyd. „Ławica” 1995 8° ss. 244, nlb. 1. Rec.: MOHYLUK Mariusz. Miscellanea Hist.-Iurid Bialostoc. s. 239-241.
 • INWENTARZE mieszczan wojnickich. 1589-1822. Wyd. Barbara TRELIŃSKA. Wojnicz: TPZW 1995 8° ss. 133, nlb. 2. — Tow. Przyj. Ziemi Wojnickiej. Biblioteczka Hist. T. 4.
 • LAUDA miasta Wojnicza 1575-1801. Wyd. Józef SZYMAŃSKI. Wojnicz: TPZW 1994 8° ss. 165, nlb. 1. — Tow. Przyj. Ziemi Wojnickiej. Biblioteczka Hist. T.2.
 • MAGDEBURGER Recht. Wyd. Friedrich EBEL. T.2: Rechtsmitteilungen und Rechtssprüche für Breslau. Cz.2: Die Quellen von 1453 bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1995. — Mitteldeutsche Forsch. T.89/II/2. (T.1 - 35/87 ; T.2 Cz.1 - 28/90 ). Rec.: DIESTELKAMP Bernhard. Hist. Zeitschr.T.264:1997 z. 1 s. 129-130.
 • ROMAN Wanda: Dokumenty Zarządu NKWD d/s Jeńców Wojennych i Internowanych (1939-1955). — Biul. Wojsk. Służby Archiwalnej Nr 16: 1993 s. 64-77. [W załączniku: Opis spraw prowadzonych przez sekretariat i oddziały NKWD d/s Jeńców Wojennych i Internowanych na 1941 rok oraz Krótki wykaz zadań należących do kompetencji poszczególnych oddziałow GZ d/s JW i I].
 • STATUTA Capituli et Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis ex Annis 1298-1763. Wyd. Władysław PAWELCZAK. Poznań: PWT 1995 ss. nlb. 3, XXXII, 206, nlb. 1. —Studia i Mater., Papieski Wydz. Teol. w Poznaniu; 15. Rec.: WALACHOWICZ Jerzy. Czas. Pr.-Hist. T. 50: 1998 z.1 s. 307-308.
 • SYNODS of the Polish National Catholic Church 1904-1958.Synody polskiego narodowego katolickiego kościoła 1904-1958. Wyb. i oprac. Casimir J. GROTNIK. New York: Columbia Univ. Press 1993 8° ss. 603.
 • TORHIWLA na Ukrajini XIV - seredyna XVII stolittia. Wołyń i Naddniprianszczyna. Red. M. F. KOTLAR. Kyjiw: Naukowa Dumka 1990 ss. 404, mapa, ilustr. [Akta procesowe sądów grodzkich i ziemskich, dekret sądu kahalnego, ok. 40 kontraktów handlowych]. Rec.: CHYNCZEWSKA-HENNEL Teresa. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 107-108. ———————————————————————————————————
 • WYBÓR źródeł do historii starożytnej. Pod red. Andrzeja Stanisława CHANKOWSKIEGO. Warszawa: IH UW 1995 8° ss. 199. ———————————————————————————————————
 • Diplomata Hungariae antiquissima. T.1. Red. György Györffy. Budapest 1992. Rec.: BARAŃSKI Marek. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 2 s. 126-128.
 • DECRETA iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Recht auf der Berg zu Krakau 1456-1481. Wyd. Ludwik ŁYSIAK, Karin NEHLSEN-von STRYK. Frankfurt am Main 1995 8° ss. XXX, 598. — Ius Commune 68. Rec. [T.1]: EBEL Friedrich. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch.T.114: 1997 Germ. Abt. s. 539-540; MATUSZEWSKI Józef. Wyroki najwyższego sądu prawa niemieckiego grodu krakowskiego. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 215-228; SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 3 s. 388-389.
 • DECRETA iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Die Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Recht auf der Burg zu Krakau. T.2: 1481-1511. Wyd. Ludwik ŁYSIAK, Karin NEHLSEN-VON STRYK. Frankfurt/M. 1997 8° ss. XVI, 427, 1 k. złoż. — Ius Commune 105. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 76: 1998 nr 2 s. 297.
 • DOKUMENTY lokacyjne Brzostku z 1367 i 1394 r. [Wyd. Krzysztof TYBUROWSKI]. — Rocz. Brzostecki T.2: 1994 s. 40-49.
 • KSIĘGA wójtowska krakowska 1442-1443. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie = Regestrum domini advocati Cracoviensis 1442-1443. Przygot. do dr. Mieczysław NIWIŃSKI, Krystyna JELONEK-LITEWKA, Aleksander LITEWKA. Kraków: Secesja 1995 8° ss. XII, 235. — Fontes Cracovienses 3. Rec.: SKIERSKA Izabela. Rocz.‑i Hist. R.62: 1996 s. 207-208.
 • LIBER de festis Magistri Johannis Marienwerder. Wyd. Anneliese TRILLER. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1992 8° ss. XXIII, 224.
 • MIKULSKI Waldemar: Gramota wielkiego księcia Kazimierza Jagiellończyka dla wojewody wileńskiego Dowgirda z 1442 r. — Przegl. Hist. T.86: 1995 z.1 s. 66-74: Sum.
 • NAJSTARSZE przywileje Chwaliszewa (tłum. Anna PAWLACZYK). — Kron. M. Poznania 1995 nr 1 s. 7-10.
 • NAJSTARSZY testament radomski. Wyd. Wacław URBAN. — Biul. Kwart. Radom. Tow. Nauk. T.29: 1992 z.1-4 [wyd. 1994] s. 153-155. [Testament Pawła Jordana z Radomia z 1470 r.].
 • NAJSTARSZY Zwód Prawa Polskiego. Wyd. i oprac. Józef MATUSZEWSKI i Jacek MATUSZEWSKI. Łódź: Wyd. UŁ 1995 8° ss. 167, nlb. 4, dyskietka. [Równoległy tytuł i tekst niemiecki]. Rec.: LESIŃSKI Bogdan. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 256-259; RUSSOCKI Stanisław. Acta Pol. Hist. T.73: 1996 s. 157-158.
 • THIETMARI Merseburgensis episcopi Chronicon. Editionis quam paraverat R. HOLZMANN textum denuo imprimendum curavit W. TRILLMICH. Wyd. 7. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995 8° ss. XXXII, 516. — Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelaters. Freiherr von Stein.- Gedächtnisausgabe T.9. Rec.: TYSZKIEWICZ Lech A. Śl.Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 293-295.
 • ŻYDZI w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich. Oprac. Bożena WYROZUMSKA. Kraków: PAU 1995 8° ss. 286, nlb. 2. — UJ, Izraelska Akad. Nauk, Uniw. Hebraj. w Jerozolimie. Rec.: WIŚLICZ Tomasz. Acta Pol. Hist. T.76: 1997 s. 213-214. ———————————————————————————————————
 • AKT podziału majątku Stanisława Lubomirskiego z 18 marca 1642. [Wyd.] Kazimierz PRZYBOŚ. — Zesz.‑y Nauk. WSP w Rzeszowie Nr 10 Historia. Z.3: 1993 s. 15-34.
 • DEKRET biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego z 19 lipca 1743 roku w sprawie Żydów przemyskich. [Wyd.] Jacek KROCHMAL. — Rocz. Przemyski T.29-30: 1993-1994 s. 285-299.
 • FONTI per la storia della nunziatura polacca di Annibale di Capua (1586-1591). Wyd. Jan Władysław WOŚ. Trento 1992 8° ss. 379, nlb. 2.
 • Die HERZÖGE Albrecht Friedrich und Georg Friedrich von Preußen und das Bistum Ermland (1550-1568). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Wyd. Stefan HARTMANN. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1994 8° ss. nlb. 6, 344. — Veröff. aus den Archiv Preuß. Kulturbesitz, T.37.
 • Die HERZÖGE Albrecht Friedrich und Georg Friedrich von Preußen und das Bistum Ermland (1568-1618). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten mit ergänzenden Schrifftstücken bis 1699. Wyd. Stefan HARTMANN. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1994.
 • Die HERZÖGE Albrecht von Preußen und das Bistum Kulm (1525-1691). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten. Oprac. Ursula BENNINGHOVEN. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1993 8° ss. VI, 218. — Veröff. aus den Archiv Preuß.Kulturbesitz, T.35.
 • INDYKCJA dominiów, poddanych i miast Śląska według „pierwszej rewizji” z 1726 roku. Materiały do statystyczno-geograficznego opisu Śląska z pierwszej połowy XVIII wieku. Wyd. Kazimierz ORZECHOWSKI. Wrocław 1995 ss. 240. Rec.: FILIPCZAK-KOCUR Anna. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 366-367; ŻERELIK Rościsław. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 302-303.
 • INWENTARZ starostwa wojnickiego z 1763 r. Wyd. Józef SZYMAŃSKI. Wojnicz: TPZW 1995 8° ss. 77, nlb. 1. — Biblioteczka Hist. Tow. Przyj. Ziemi Wojnickiej T. 3.
 • KANCELARIA koronna a sejm walny. Instructuarium. Oprac., przekł. i wstęp Wojciech KRAWCZUK. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 102, nlb. 4: Sum. [tekst równol. pol-łac.] Rec.: WREDE Maria. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 2 s. 136-138; Replika: KRAWCZUK Wojciech, Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 3 s. 121; Odp. na repl.: WREDE Maria. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 3 s. 122.
 • KOCÓJ Henryk: Prusy a Konstytucja 3 Maja. (Wybór z pruskich źródeł archiwalnych). Katowice: nakł. własny 1995 8° ss. 117.
 • KUS Józef: Dwa dokumenty do dziejów Siedliszcza: przywilej lokacyjny z 1760 roku i inwentarz z 1782 roku. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 335-340.
 • KUS Józef: Z dziejów handlu Kazimierza Dolnego w XVII-XVIII wieku. Instruktarze cła wodnego z 1616 i 1763 roku. — Rocz. Lubel. T.31-32: 1989-1990 [wyd.1992] s. 235-241.
 • LIETUVOS Metrika (1528-1547). 6-oji Teismu bylu knyga [6-sta księga sądowa]. [Wyd. Egidijus BANIONIS]. Vilnius: Vilnius universiteto leidykla 1995 4° ss.708. Rec.: SPIRYDONOV Michail Fiodorovič. Belarus. Gist. Agliad T. 3 Z.3:1996, s. 259-275.
 • LIETUVOS Metrika (1499-1514). Knyga Nr.8. Užrašymu knyga [Księga wpisów]. [Wyd. Egidijus BANIONIS]. Vilnius: Mosklo ir enciklopediju leidykla 1995 4° ss. CXLVIII, nlb. 2, 337. — Lietuvos istorijos institutas.
 • LIPIŃSKI Ireneusz: Umowa przedślubna Michała Ossolińskiego i Anny Szaniawskiej z 1753 roku. — Genealogia T.6: 1995 s.133-136.
 • LUSTRACJA województw wielkopolskich i kujawskich: 1616-1620. Wyd. Zbigniew GÓRSKI, Ryszard KABACIŃSKI, Jan PAKULSKI. Cz.1-2. Wrocław: Ossolineum 1994 8° ss. XXXV, 378, mapy 3; 194, nlb. 1, mapy 3. — Bydgoskie Tow. Nauk., IH PAN. Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Wielkopolska i Kujawy. Rec.: PAWLAK Marian. Zap.‑i Kujaw.-Dobrzyń. T.10: 1996 s. 457-459.
 • LUSTRACJA województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Cz.2: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inwrocławskie i Ziemia Dobrzyńska. Wyd. Zbigniew GÓRSKI, Jan PAKULSKI, Andrzej TOMCZAK. Toruń: TNT 1996 8° ss. XVI, 338, 3 mapy. — Tow. Nauk. w Toruniu. Fontes T.81. (Cz.1 - 39/78). Rec.: CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar, KARCZEWSKI Dariusz. Z. Kujaw. T.13: 1998 s. 202-211; Ci sami. Studia Źródłoznawcze T.38: 2000 s. 116-121; PAWLAK Marian. Przegl. Bydg. R.8: 1997 s. 111-113.
 • MATERIAŁY do dziejów latyfundium Lubomirskich. Podział majątku Stanisława Lubomirskiego w latach 1642-1649. [Wyd. i wstęp. poprzedził] Kazimierz PRZYBOŚ. — Przemys. Zap‑i. Hist. R.8-9: 1991-1992 [wyd. 1993] s. 215-258.
 • MONTELUPI Walerian: Testament z roku 1593 Waleriana Montelupiego - krakowskiego kupca i bankiera. — Biul. Inform. Bibliot. Nar. 1995 nr 3 s. 29-32.
 • PIETKIEWICZ Krzysztof: Metryka Litewska - księga wpisów za lata 1516-1518. — Lituano-Slavica Posnan. T.6: 1994 [wyd. 1995] s. 159-199: indeks, omów.
 • POŚMIERTNY inwentarz Ludwiki Marii Gonzagi, 1667 r. Wyd. Ryszard SZMYDKI. — Rocz. Warszaw. T.23: 1993 [wyd. 1994] s. 261-296.
 • POTWIERDZENIE praw i przywilejów miasta Stężycy. Przygot. do dr. Franciszek PAWŁOWSKI. Stężyca: Tow. Przyj. Stężycy 1995 8° ss. 15, nlb. 1: 1 facs., 1 portr., 2 rys.
 • PROCES o sprzedaż dziecka Żydom w Izbicy Kujawskiej z 1779 roku. [Wyd.] Jacek WIJACZKA. — Ziemia Kujaw. T.10: 1994 s. 85-90.
 • PRZYWILEJ Anny ze Stemberku, księżnej Ostrogskiej, wojewodziny wołyńskiej, dla Jarosławia z 1 sierpnia 1630 roku. Wstęp i oprac. Michał PROKSA. Przemyśl: Stowarzysz. Archiw. Polskich. Oddział Wojew. w Przemyślu, Archiw. Pań. w Przemyślu 1995 8° ss. 75.
 • SKARGA Piotr: Kazania sejmowe. (Wyd. 5 uzup.). Wrocław: Ossolineum 1995 8° ss. XCVIII, 185.
 • TAKSY podwojewodzińskie dla miast kujawskich z lat 1660-1730. [Wyd.] Zenon GULDON, Jacek WIJACZKA. — Ziemia Kujaw. T.10: 1994 s. 69-84.
 • TESTAMENT królowej szwedzkiej Katarzyny Jagiellonki. Wyd. Piotr KUTAŚ. — Biul. Bibliot. Jagiell. R.44: 1994 z.1-2 s. 109-117: tabl. 1, rés.
 • TREPKA Walerian Nekanda: Liber generationis plebeanorum. „Liber chamorum". Wyd.2.Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich 1995 8° ss. 531, nlb. 4: indeks.
 • WIJACZKA Jacek: Inwentarz klucza janikowskiego z 1782 roku. — Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 201-217.
 • WOJCIECHOWSKI Dariusz: Inwentarz Kozienic z 1784 roku. — Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 219-230. ————————————————————————————————
 • APIE Lietuviu spaudos draudima ir Kataliku dvasininkijos vaidineni ji igyvendinant. [Opinia kuratora Wileńskiego Okręgu Oświaty (kwiecień 1884 r.) o wcieleniu w życie rozporządzenia generał-gubernatora M. Murawiowa z 1864 r. Tekst w jęz. ros. i litew.] Wyd. Kazys MISIUS. — Lietuviu Atgimimo Ist. Studijos T.7: 1994 s. 410-434: streszcz., Sum., Zsfg.
 • DOBRA ostrowieckie w latach 1809-1836. Wyb. dokument., do druku przygot. Jerzy MONIEWSKI. Radom: Jerzy Moniewski 1995 8° ss. XII, 357, 11 s. tabl. złoż.
 • INWENTARYZACJA dóbr opactwa benedyktynów przez władze pruskie w 1796 r. [Wyd.] Karol MEISSNER — Zesz.‑y Lubińskie Z.3: 1994 s. 80-95.
 • JAŚKIEWICZ Leszek: Memoriał generał-gubernatora warszawskiego ks. Aleksandra Imeretyńskiego z 14 listopada 1897 r. — Przegl. Hist. T.85: 1994 z.4 s. 443-448.
 • KUK Leszek: Unbekannte Briefe Cyprian Roberts an Fürst Adam Jerzy Czartoryski. — Jahrbüch.f. Gesch. Osteuropas T.43: 1995 z.3 s. 347-363: Sum.
 • ORGANIZACJA szkół elementarnych w dobrach staszowskich na początku XIX w. [Wyd.] Zygmunt MAŁECKI. — Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie Z.174: Prace z Historii Oświaty i Wychowania T.4: 1994 s. 125-130.
 • [PETYCJA cechu rzemiosł szewców wojnickich do marszałka sejmu krajowego z 1898 r. Wyd. Józef SZYMAŃSKI]. J. SZYMAŃSKI: Z dziejów kapitalizmu w Wojniczu. — Zesz.‑y Wojnickie R.3: 1992 nr 2 s. 7-8.
 • PROBLEMY książki w świetle ustawodawstwa galicyjskiego z lat 1773-1818. Wyd. Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH. — Czas. Zakł. Nar. im Ossolińskich Z.5: 1994 s. 7-56. [Zawiera teksty ustaw dotyczących książki z „Ekstraktu cyrkularzów powszechnych ustaw i uniwersałów od Najwyższego Cesarsko-Królewskiego Gubernium w Galicji i Lodomerii Królestwach wydawanych” oraz „Edicta et mandata universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae"].
 • PROTOKOŁY Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. Oprac. Tadeusz MENCEL i Marian KALLAS. T.3 Cz.1-2. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995-1996 8° ss. 281, nlb. 3; 176; ss. 174, nlb. 2. — Fontes Towarzystwo Naukowe w Toruniu 79, 80. Rec.: [T.3/1] KARPIŃSKA Małgorzata. Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 2 s. 130-131; [T.3/2] KRZYMKOWSKI Marek. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 368-369.
 • SEJM Królestwa Polskiego o działalności rządu i stanie kraju. 1816-1830. Do dr. przyg. i wstęp. opatrzyły Janina LESKIEWICZOWA i Franciszka RAMOTOWSKA. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 453, nlb. 1. Rec.: KARPIŃSKA Małgorzata. Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 2 s. 131-133.
 • SŁOTWIŃSKI Konstanty Leliwa: Katechizm poddanych galicyjskich o prawach i powinnościach ich względem Rządu, Dworu i samych siebie. Fragmenty przyg. do druku i posłow. opatrzył Antoni KROH. — Pol. Sztuka Lud. Konteksty R.47: 1993 nr 1 . 68-76: Sum. [Tekst z 1832 r.]
 • WINIEN Żyd! (Czyli 2 przypadki fałszywych oskarżeń z ubiegłego stulecia). [Wyd.] Zofia BORZYMIŃSKA. — Almanach - Kalendarz Żydowski R.12: 1994-1995 s. 7-11. [Próba zabójstwa w Łomży w r. 1839 i porwanie w Koninie w r. 1846].
 • Z KART historii notariatu [Akt notarialny sporządzony 6 września 1894 r.; wnoszenie podań hipotecznych i podań o wpis do rejestru handlowego przez notarjuszów, zastępstwo notarjuszów]. — Rejent R.5: 1995 nr 10 s. 97-113; nr 12 s. 94-96. ————————————————————————————————
 • [BENE ŠEduard]: ...o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Wyd. Piotr WANDYCZ. — Przegl. Wsch. T.2: 1992-1993 z.4 [wyd. 1994] s. 891-893.
 • JEŃCY polscy w ZSRR w początkowym okresie niewoli. Dokumenty. Oprac. Stanisław JACZYŃSKI. — Wojsk. Przegl. Hist. R.40: 1995 nr 1-2 s. 405-422.
 • Kumaniecki Jerzy: Tajny raport Wojkowa czyli Radziecka taktyka zwrotu polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po pokoju ryskim. 1921-1923. Dwa lata prac delegacji rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińsko-polskich Komisji Mieszanych Reewakuacyjnych i Specjalnej nad wykonaniem Ryskiego Traktatu Pokojowego. Sprawozdanie. Warszawa 1991 ( 101/91). Rec.: STĘPNIAK Władysław. Archeion T.93: 1994 s. 204-206.
 • PROTOKOŁY z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T.1: Październik 1939 - czerwiec 1940. T. 2: czerwiec 1940 - czerwiec 1941. Red. nauk. Marian ZGÓRNIAK. Oprac. Wojciech ROJEK przy współpracy Andrzeja SUCHCITZA. Kraków: Secesja 1994; 1995 8° ss. 347, nlb. 1; XXXIII, nlb. 1, 416, nlb. 2. — PAU, Inst. Pol. i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Archiwum Komisji dla Badania Dziejów Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, 1939-1990. Rec.: [T. 1] ESCH Michael. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.48: 1999 s. 276-277.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T.3: czerwiec 1941 - grudzień 1941. Red. nauk. Marian ZGÓRNIAK. Oprac. Wojciech ROJEK przy współpracy Andrzeja SUCHCITZA. Kraków: Secesja 1996 8° ss. XLII, 372, nlb. 1. — PAU, Inst. Pol. i Muz. im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Archiw. Komisji dla Badania Dziejów Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1990.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T.4: grudzień 1941 - sierpień 1942. Red. nauk. Marian ZGÓRNIAK. Oprac. Wojciech ROJEK przy współpracy Andrzeja SUCHCITZA. Kraków: Secesja 1998 8° ss. LXV, nlb. 1, 460, nlb. 2. — PAU, Inst. Pol. i Muz. im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Archiw. Komisji dla Badania Dziejów Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1990.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T.5: wrzesień 1942 - lipiec 1943. Red. nauk. Marian ZGÓRNIAK. Oprac. Wojciech ROJEK przy współpracy Andrzeja SUCHCITZA. Kraków: Secesja 2001 8° ss. LXXVI, 546, nlb. 2. — PAU, Inst. Pol. i Muz. im. Gen. Sikorskiego w Londynie, Archiw. Komisji dla Badania Dziejów Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1990.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. T.6: lipiec 1943 - kwiecień 1944. Red. nauk. Marian ZGÓRNIAK. Oprac. Wojciech ROJEK przy współpracy Andrzeja SUCHCITZA. Kraków: Secesja - Wyd. PAU 2003 8° ss. LXXIV, 660, nlb. 2. — Archiw. Komisji dla Badania Dziejów Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1990.
 • REGULAMIN Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty dnia 7 lutego 1940 r., zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 21 lutego 1940 r. (z wykazem zmian). (Oprac. Teresa KOPERSKA). — Przegl. Sejm. R.2: 1994 nr 4 [wyd. 1995] s. 201-218.
 • ROZKAZY i instrukcje komendanta Obwodu AK Jasło (październik 1943 - lipiec 1944 r.). [Wyd.] Bohdan STANASZEK. — Rocz. Brzostecki T.2: 1994 s. 50-70.
 • RZECZPOSPOLITA Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939-1945. Słowo wstęp. Ryszard KACZOROWSKI, Lech WAŁĘSA, przedm. Andrzej STRZEMBOSZ, red. nauk. Andrzej Krzysztof KUNERT. Warszawa: Kopia 1995 8° ss. 858 pag. varia: indeks.
 • SUDOŁ Adam: Polska na szachownicy wielkich mocarstw. Sprawa polska w tajnej korespondecji dyplomatycznej (1942-1945). Bydgoszcz - Toruń: Wyd. Wyż Szk. Pedag. w Bydgoszczy 1995 8° ss. 249: indeks, bibliogr.
 • WYROK śmierci Trybunału Ludowego w sprawie karnej przeciwko Helmuthowi Jamesowi hr. von Moltke z 11 stycznia 1945 r. [Oprac. Karol JONCA, tłum. na polski]. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1715 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.18: 1995 s. 127-159: il., Zsfg.
 • ZBIÓR praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. T. 1-2. Wybór Włodzimierz DĄBROWSKI. Katowice: Muzeum Śląskie 1995 8° ss. 371, nlb. 15; 308, 14 k. [Repr. wyd. z l. 1922-23] ————————————————————————————————
 • AGENTURA informacji wojskowej w latach 1945-1956. Wyd. Zbigniew PALSKI. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1992 8° ss. 88, tabl. 10. — Dokumenty do Dziejów PRL Z.3. [Dokumenty z Archiwum Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej].
 • BEZPIECZEŃSTWO i porządek publiczny w latach 1945-1950. Oprac. Tadeusz BIAŁECKI, Jan MACHOLAK. Szczecin: Wyd. Nauk. USz. 1995 8° ss. 436. — Wyd. Źródł., Uniw. Szczeciń. T. 7, Źródła do dziejów Pomorza Zachodn. Uniw. Szczeciń., Archiw. Pań. w Szczecinie. T. 6.
 • DWA dokumenty programowe z 1946 r. ("Wytyczne dla Delegacji", „Nasze podstawy ideowe i organizacji"). — Zesz.‑y Hist. WiN‑u Nr 7: 1995 s. 129-142.
 • DZIAŁALNOŚĆ egzekucyjna podziemia w Polsce w 1945 roku na przykładzie Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Wyd. Tomasz LENCZOWSKI. — Mars T.2: 1994 s. 307-322: Sum.
 • GŁÓWNY Urząd Kontroli Prasy 1945-1949. Oprac. Daria NAŁĘCZ. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1994 8° ss. 98, nlb. 1. — Dokumenty do Dziejów PRL Z.6.
 • INSTRUKCJA NK/003/47. Ściśle tajne, Moskwa 2 VI 1947. — Antyk 1993 nr 9-12 s. 160-162. [Dla rządu Bolesława Bieruta dotyczaca metod sprawowania władzy].
 • MATERIAŁY z procesu gen. Okulickiego w Moskwie w 1945 r. Wyd. Jan SZOSTAK i Tadeusz WAWRZYŃSKI. — Biul. Wojsk. Służby Archiwalnej Nr 16: 1993 s. 119-199, nlb. 1.
 • KOMISJA Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Wybór dokumentów. 1945-1954. Wstęp i oprac. Dariusz JAROSZ, Tadeusz WOLSZA. Warszawa: Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko Nar. Pol. Inst. Pamięci Narod. 1995 8° ss. 170. Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1996 nr 3 s. 456-461.
 • PIERWSZA próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947. [Wyd. Andrzej KRAWCZYK]. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1994 8° ss. 107. — Dokumenty do Dziejów PRL Z.7.
 • I ZARZĄD Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przed sądem komunistycznym. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:7 1995 s. 143-210.
 • POLSKA-ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty WKP(b) 1944-1949. Oprac. Giennadij A. BORDIUGOW, Aleksander KOCHAŃSKI [i in.]. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1995 8° ss. 312.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej. 1944-1947. Wybór, wstęp i oprac. Jerzy KOCHANOWSKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 347, nlb. 1. —Archiwum Sejmu PRL. Rec.: STĘPIEŃ Stefan. Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. K: Politologia T.5: 1998 s. 236-240.
 • PRZED wyborami. Korespondencja z kraju przełomu 1946 i 1947 r. (wybór). Oprac. Janusz KURTYKA. — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr 6: 1995 s. 127-169.
 • REFERENDUM 1946 roku w krakowskiem. Oprac. Bolesław DEREŃ. — Rocz.‑i Dziej. Ruchu Lud. Nr 27: 1992 s. 69-85. [Zawiera Interpelację Klubu Radnych PSL w sprawie nadużyć PPR podczas referendum 1946 r. w Krakowskiem oraz wyniki referendum w woj. krakowskim według informacji uzyskanych przez Zarząd Okręgowy PSL w Krakowie].
 • REGULAMIN obrad Krajowej Rady Narodowej uchwalony na 7 plenarnym posiedzeniu KRN w dniu 6 maja 1945 roku. — Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 1 s. 143-157.
 • REGULAMIN Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalony dnia 21 listopada 1952 roku. Oprac. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 3 s. 153-166.
 • REGULAMIN Sejmu Ustawodawczego z dnia 25 czerwca 1948 r. Oprac. Teresa KOPERSKA. — Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 2 s. 155-177.
 • SPRAWA 16-tu. Protokoły przesłuchań gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” i współoskarżonych. Przedm. Waldemar STRZAŁKOWSKI. Oprac. Andrzej CHMIELARZ, Andrzej Krzysztof KUNERT. Tłum. z ros. Kazimierz STEMBROWICZ. Warszawa: Czasopisma Wojsk. 1993 8° ss. 255, nlb. 1.
 • SPRAWOZDANIE komendanta obwodu WiN Bielsk Podlaski z przebiegu „głosowania ludowego” 30 czerwca 1946 r. w powiecie Bielsk Podlaski. (Oprac. Jerzy ZIELENIEWSKI). — Ziemia Brańska T.6: 1995 s. 138-141.
 • U KRESU samodzielnego ruchu ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe 1947-1949. Protokoły, sprawozdania, listy. Zebrali, oprac. i wstęp. poprzedz. Józef Ryszard SZAFLIK, Romuald TURKOWSKI. Warszawa: Nacz. Dyr. Archiw. Pań. 1995 8° ss. 284. II. Historia i krytyka Źródeł
 • GROTH Andrzej: Rewizja lidzbarska prawa chełmińskiego z 1566 roku. — Słupsk. Studia Hist. T.1: 1993 s. 13-33.
 • KIRYK Feliks: Księga kaplicy Bractwa Literackiego z roku 1779 w kolegiacie zamojskiej. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 471-479: Zsfg.
 • KOSIŃSKA Urszula: Kwestie polityczne, obojętne [Franciszka Radzewskiego]. Traktat polityczny z roku 1699. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 91-112: Sum.
 • MILEWSKI Józef: Wilkierz Starogardzki z 1634 roku. — Kociewski Magazyn Region. 1992 z.10 s. 8-18.
 • SZACHERSKA Stella Maria: Płock czy Połock? Rzekomy dokument Rady Płockiej z 1501 r. w sprawie kupca wrocławskiego. — Notatki Płockie R. 38: 1993 nr 2 s. 3-9.
 • SZKURŁATOWSKI Krzysztof: Praktyki magiczne czarownic w świetle księgi sądowej Zielonej Góry z XVII wieku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 247-253.
 • URBAN Wacław: Judaica w księgach sądowych biskupa krakowskiego Piotra Gamrata (1538-1545). — Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 197-199. ———————————————————————————————————
 • JANCZAK Julian K.: Spis parafii Królestwa Polskiego 1835 roku. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 409-418: Sum.
 • KALLAS Marian: Opis Lipna z 1829 roku. — Ziemia Dobrzyń. R.3: 1995 s. 81-104.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Das ALR in Westpreussen. W: Das Preussische Allgemeine Landrecht.Politische, rechtliche und soziale Wechsel und Fortwirkung. Heidelberg 1995 s. 97-100. ———————————————————————————————————
 • CIAPAŁA Jerzy: Uwagi ogólne o pozycji ustrojowej prezydenta w projektach i postanowieniach konstytucji II Rzeczypospolitej. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczec. Nr 132: Rocz.‑i Prawn. Nr 5: 1993 [wyd. 1994] s. 33-50: Sum.
 • ŁYSZCZAK Wiktor: Wojenne Monitory i Dzienniki Ustaw 1939-1940 r. — Palestra R.39: 1995 nr 3-4 s. 176-184. [w aneksie Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Rady Narodowej z dnia 9 grudnia 1939 r.].
 • ŁYSZCZAK Wiktor: Wojenne Monitory i Dzienniki Ustaw 1940-1942 r. — Palestra R.39: 1995 nr 1-2 s. 146-152.
 • ŁYSZCZAK Wiktor: Wojenne Monitory i Dzienniki Ustaw 1942-1943 r. — Palestra R.39: 1995 nr 7-8 s. 131-135. [w aneksie Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 marca 1943 r. o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne].
 • SERWATKA Tomasz: Rozkaz nr 19 generała Sosnkowskiego z 1 IX 1944 jako protest przeciw postawie Wielkiej Brytanii wobec powstania warszawskiego. Geneza i reperkusje. — Czas. Zakł. Nar. im. Ossolińskich Z. 5: 1994 s. 83-99. III. Wydawnictwa pomocnicze
 • ENCYKLOPEDIA Katolicka. T.6: Graal - Ignorancja. Pod red. Jana WALKUSZA. Lublin: Bibliot. Uniw. KUL 1993 8° ss. VIII, 1456 col. (T.5 - 119/91). ———————————————————————————————————
 • ARCHIWA rodzinno-majątkowe w zbiorach państwowych we Lwowie. Informator. Oprac. Stanisław PIJAJ. Warszawa: Min. Kult. i Sztuki 1995 8° ss. 181, nlb. 3.
 • ARCHIWUM Państwowe m. st. Warszawy. Oddział w Kutnie. Informator o archiwum i zasobie. Red. Henryk FAŁEK. Warszawa-Kutno: Archiw. Pań. 1994 8° ss. 79.
 • DZIWOKI Julia, KOWALCZYK Halina: Kancelaria biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach. — Śl. Studia Hist.-Teol. T.27-28: 1994-1995 s. 435-483.
 • INFORMATOR o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Suwałkach. Opr. Sławomir FILIPOWICZ. Suwałki: Archiw. Pań., Urząd Miasta 1995 8° ss. 63, 10 ss. facs.
 • KATALOG inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Oprac. Maria STRUTYŃSKA. Toruń: Wyd. UMK 1995 8° ss. 205: 1 il., facs. (w tym kolor.), fot., bibliogr., indeksy.
 • KATALOG rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Oprac. Jan STASZEL. [T.10]: Sygnatury 4677-4715. Wrocław: Ossolineum 1995 8° ss. XVIII, 232, nlb. 1; T. 11: Sygnatury 4797-4886. Oprac. Józef DUŻYK. Wrocław: Ossolineum 1996 8° ss. VI, nlb. 2, 156, nlb. 3. (T.9 - 151/91).
 • KATALOG starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. T.6, 7. Wrocław: Tow. Przyj. Ossolineum 1995 8° ss. nlb. 4, 130, nlb. 1; 282; T. 8: T-Z . Oprac. Wiesław TYSZKOWSKI, indeksy zestaw. Grażyna ROLAK. Wrocław: Tow. Przyj. Ossolineum 1996 8° ss. nlb. 4, 337, nlb. 2.
 • KORAL Piotr: Rodzina szlachecka w województwie sandomierskim w świetle rejestrów pogłównego z 1673 r. — Przegl. Hist. T.86: 1995 z.3-4 s. 361-367: tab.
 • KOTEWICZ Ryszard: Metryka Piotrkowa Trybunalskiego i regionu. Piotrków Trybunalski: Archiw. Pań. 1994 8° ss. 23, nlb. 1, tabl. 32.
 • KOTEWICZ Ryszard: Źródła do dziejów Legionów Polskich w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski: Archiw. Pań. 1994 8° ss. 66.
 • KRAWCZUK Wojciech: Metryka koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku. Kraków: UJ 1995 8° ss. 55, nlb. 1: Sum. — UJ, Varia T. 349.
 • ŁOBOZEK Marcin Maksymilian: Archiwum i Biblioteka Bonifratrów w Cieszynie. Rozprawa doktorska. Warszawa: Papieski Wydz. Teolog. 1995 8° ss. 451, nlb.1: facs., fot., 2 pl., bibliogr.
 • PROKSA Michał: Akta wsi i dominiów w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Informator. Przemyśl: Archiw. Pań. 1995 8° ss. 36.
 • RADTKE Irena: Akta organizacji kupieckich w Poznaniu w latach 1429-1939. — Poznań. Rocz. Archiwalno-Hist. R.1: 1993 [wyd. 1994] s. 53-64.
 • RĄCZKA Zofia: Akta miasta Jordanowa od XVI do XIX wieku: charakterystyka kancelaryjno-archiwalna. — Krakow. Rocz. Archiw. T.1: 1995 s. 20-29.
 • SAPIEGU gimines dokumentai. Fondo aprašas F. NR.1292 [Dokumenty rodu Sapiehów. Inwentarz. Opis źródła nr 1292]. Vilnius: Lietuvos Archyvu Departamentas - Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas 1995 8° ss. 73, 16 k. ilustr.: rez., Sum.
 • STOKSIK Janina: Galicyjski kataster gruntowy - jego gromadzenie i opracowywanie w Archiwum Państwowym w Krakowie. — Krakow. Rocz. Archiwistyki T.1: 1995 s. 46-57.
 • STRYJKOWSKI Krzysztof: Materiały archiwalne dotyczące zbrodni okresu stalinowskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu. — Poznań. Rocz. Archiwalno-Hist. R.1: 1993 [wyd. 1994] s. 69-72.
 • WYROZUMSKA Bożena: Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu. Kraków: UJ 1995 8° ss. 128. — UJ Nr 1950, Rozprawy habilit. Nr 308.
 • ZARYS dziejów Archiwum Państwowego w Poznaniu. — Poznań. Rocz. Archiwalno-Hist. R.1: 1993 [wyd. 1994] s. 7-14. ———————————————————————————————————
 • KONOPSKA Beata: Polskie atlasy historyczne. Koncepcje i realizacje. Warszawa: Inst. Hist. Nauk PAN 1994 8° ss. 197: facs., 1 mapa, 1 portr.
 • MAGOCSI Paul Robert: Historical Atlas of East Central Europe. London: Univ. of Washington Press Seatlle 1993 8° ss. XIII, 218, 89 map. — A History of East Central Europe, T.1.
 • SOBCZAK Jacek: Mapy departamentów litewskich Komisji Edukacji Narodowej. — Lituano-Slavica Posnan. T.6: 1994 [wyd. 1995] s. 201-214: Sum. ————————————————————————————————
 • ADAMCZEWSKI Marek: Pieczęcie i herby Pabianic w okresie staropolskim (XVI-XVIII w.). — Pabianiciana T.2: 1993 s. 3-13.
 • ADAMUS Jan: Pieczęcie miasta Wilna. — Lituano-Slavica Posnan. T.6: 1994 [wyd. 1995] s. 15-31: Sum.
 • BOKOTA Piotr: Uwagi o pieczęciach i herbie Włocławka w średniowieczu i okresie nowożytnym. — Rocz. Muzealny T.5: 1994 s. 21-34.
 • BONDYRA Wiesław: Starostowie chełmscy w XVI wieku. Charakterystyka grupy. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. F Historia T.46-47: 1991-1992 s. 133-156: rés.
 • BORAS Zygmunt: Herb miasta Lęborka. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 [wyd. 1995] z. 2 s. 169-177.
 • DACHNOWSKI Jan Karol: Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław PENTEK [teksty łac. oprac. Anna PAWLACZYK]. Kórnik: BK 1995 8° ss. LXIII, nlb. 1, 594, nlb. 1. — PAN Bibliot. Kórnicka współpr. Tow. Geneal.-Herald. w Poznaniu. Rec.: KOWALKOWSKI Jacek. Genealogia T.8: 1996 s. 91-136.
 • DEPTUŁA Czesław: W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej (znaki - mit - historia). — Zesz.‑y Nauk. KUL R.35: 1992 z.1-2 [wyd. 1995] s. 3-31: Sum.
 • DREŚCIK Jan: Pieczęcie powstańcze 1863-1864 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. — Studia Hist. R.38: 1995 z.2 s. 203-223: il., Sum.
 • FILIPOW Krzysztof: Order Orła Białego. Białystok: „Łuk” 1995 8° ss. 63, nlb. 1: il., facs., fot. (w tym kolor.) portr., Sum.
 • GÓRNY Marek: Szlachta pałucka. Wypisy z ksiąg metrykalnych powiatu kcyńskiego z lat 1598-1700. Cz.2 (K-P). — Studia i Mater. do Dziej. Wielkopol. i Pomorza T.:19 1993 z.1 s. 43-77 (Cz.1 - 145/91).
 • HERBARZ polski Kaspra Niesieckiego. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. Wyd. przez Jana Nep. Bobrowicza. T.1; T.2: A-B; T.3: C-D. Wrocław: Agencja Prod.-Usług.-Handl. Oksza 1995 8° ss. XVI, 580, nlb. 2; nlb. 3, 390; nlb. 4, 476, nlb. 2: rys.; T. 4: E-J; T. 5: K. Wrocław: Agencja Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Oksza” 1996 8° ss. nlb. 4, 518, nlb. 2: rys.; ss. 4, 476, nlb. 2: rys. [Przedr. wyd. z 1839 r.]
 • HETMANI Rzeczypospolitej Obojga Narodów. [Łukasz KĄDZIELA, Andrzej LINK-LENCZOWSKI, Henryk LULEWICZ et al.]. Warszawa: Bellona 1995 8° ss. 590, nlb. 1, il.
 • LISOWSKI Witold: Polskie symbole narodowe. Warszawa: Wyd. Fundacja Grobu Nieznanego Żołnierza 1995 8° ss. nlb. 2, 42, 36 s. tabl.: il. (w tym kolor.), 1 facs., fot., 1 nuty, portr.
 • MICHTA Jerzy: Godło w herbach nobilitowanych w Rzeczypospolitej w XV-XVIII wieku. — Biul. Pol. Tow. Herald. Nr 9: 1993 s. 1-8.
 • Panek Jaroslav: Posledni Rozmberkovie. Velmozi česke renesanse. Praha 1989. Rec.: LITYŃSKI Adam. Studia Hist. R.36: 1993 z.1 s. 123-125.
 • PRZYBOŚ Kazimierz: Problem orderu konfederatów barskich. — Studia Hist. R.38: 1995 z.2 s. 183-201: Sum.
 • SPIS szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa: BGW 1991 16° ss. XVII, 326, V, 56. — Bibliofilska Edycja Reprintów [Oryginał Warszawa 1851].
 • SZCZYPIORSKI Krzysztof: Poczet herbów właścicieli Mińska Mazowieckiego w latach 1421-1944. — Rocz. Mińsko-Mazow. Z.1: 1992-1993 s. 22-28.
 • WOŹNIAKOWA Maria: Orzeł Biały godło państwa polskiego. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. nlb. 18, 62 s. tabl. (w tym kolor.) : il., facs., fot. — Dokumenty Przeszłości Narodowej. ———————————————————————————————————
 • GĄSIORSKI Aleksander: Historia częstochowskiego pieniądza zastępczego 1861-1939 z katalogiem. Częstochowa: Wyd. Politech. Częstochow. 1995 8° ss. 167, nlb. 1, XXXIII, nlb. 1, 26 s. tabl.: facs., fot. (w tym kolor.), 2 mapy, 1 pl., 1 portr., rys., 1 wykr., rez., Sum., Zsfg.
 • JANUŠONIS Stanislovas: Lietuvišku pinigu klausimos pirmaisiais Abieju Tautu Respublikos gyvanimo metais. [Problem pieniądza litewskiego w pierwszych latach po unii lubelskiej]. — Liet. Ist. Metraštis 1994 [wyd. 1995] s. 191-206: Sum.
 • KAMIŃSKI Czesław, KURPIEWSKI Janusz: Katalog monet polskich 1587-1632 (Zygmunt III Waza). Warszawa: KAW 1990 8° ss. 515. Rec.: SINlČUK Ivan. Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.1: 1995 s. 135-138.
 • Kubiak Stanisław: Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2 połowie XV w. Wrocław-Warszawa 1986 ( 145/86). Rec.: DUTKOWSKI Jarosław. Prace i Mater. Muzeum Archeol. i Etnogr. w Łodzi. Ser. Numizmat. i Konserwatorska. Nr 9: 1989 [wyd. 1990] s. 237-238.; Repl.: KUBIAK S. Tamże s. 239-240. ———————————————————————————————————
 • LIZISOWA Maria Teresa: Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne. Kraków: Wyd. Nauk. Wyż. Szk. Pedag. 1995 8° ss. 283: bibliogr., tabele, Sum.
 • ROLSKA Maria: Elementy łacińskie w stylu urzędowo kancelaryjnym XVIII wieku (na przykładzie „Księgi miejskiej Częstochowy z lat 1759-1765"). — Studia z Filol. Pol. i Słow. T.30: 1993 s. 69-90. ———————————————————————————————————
 • ENGLERT Juliusz L., MALINOWSKI Maciej: Zamek Królewski w Warszawie - jego rola i funkcje w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Ars Regia 1993 4° ss. 156. IV. Zagadnienia metodologiczne
 • BUDZYŃSKI Zdzisław: Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim w XVIII w. Metody ustalania. Możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych. — Rocz. Przemyski T.29-30: 1993-1994 s. 215-233.
 • Raisch Peter: Juristische Methoden: vom antiken Rom bis zur Gegenwart. Heidelberg 1995. Rec.: GIARO Tomasz. Zufall in Pisa, Quart als Quintessenz und Einheit durch Kanones.Rechtshist. Jahr. T.15: 1995 s. 441-446. V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje
 • GILAS Janusz: Stan polskiej nauki międzynarodowego prawa morskiego. — Prawo Morskie T.9: 1995 s. 21-30.
 • ROGALL Joachim: Polnische Veröffentlichungen zum einheimischen Bevölkerung Schlesiens nach 1945. — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.1 s. 97-114. ————————————————————————————————
 • OLSZEWSKI Henryk: Doktorat honoris causadla Profesora Juliusza Bardacha. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 309.
 • OLSZEWSKI Henryk: Jubileusz Profesora Jana Baszkiewicza. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 309-310.
 • OLSZEWSKI Henryk: Posiedzenie komitetu redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego". — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 317. ————————————————————————————————
 • AFFEK Mariusz: Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia. — Analecta. Studia i memoriały z dziejów nauki R.4 z.2(8) 1995 s. 43-54: Sum.
 • AFFEK Mariusz: Związki polsko-włoskie w naukach prawnych. (1764-1795). Z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce. Warszawa: Inst. Hist. Nauki PAN 1995 8° ss. 204, nlb. 2: 2 il., 1 facs., 1 fot., portr. Rec.: KUREK Jacek. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.52: 1997 nr 1-2 s. 179-181; LITYŃSKI Adam. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 4 s. 153-157; OPAS Tomasz. Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. Prawo-Ekonomia T.21: 1997 s. 260-266.
 • BARDACH Juliusz: Kursy polskogo prava v Sankt-Peterburskom i Moskovskom Universitetach v 1840-1860 godach. W: Polskije professora i studenty v universitetach Rossii (XIX - načalo XX v.). Warszawa 1995 s. 10-19.
 • BARDACH Juliusz: Michał Sczaniecki (biogram). W: Polski Słownik Biograficzny T.35. Kraków 1995 s. 105-107.
 • BARDACH Juliusz: Studia prawa polskiego na Uniwersytetach Petersburskim i Moskiewskim w latach 1840-1861. — Czas. Pr.-Hist. T. 45: 1993 z. 1-2 s. 17-30.
 • BARDACH Juliusz: Tadeusz Manteuffel o historii ustroju i prawa. — Przegl. Hist. T.86: 1995 z.3-4 s. 293-301.
 • BOJAŃCZYK Antoni: Czy Juliusz Makarewicz został uczonym radzieckim? — Palestra R.39: 1995 nr 11-12 s. 106-112: il.
 • BRYK Andrzej: The Limits to arbitrary Government. Edward Coke and the Search for fundamental Law. Kraków: Oficyna Literacka 1995 8° ss. 202, nlb. 1.
 • GIARO Tomasz: La Civilpolitik di Petrażycki o dell' amore nel sistema decentralizzato. — Index T.23: 1995 s. 97-157.
 • HEMPEREK Piotr, GÓRALSKI Wojciech: Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego. Lublin: Red. Wyd. KUL 1995 8° ss. 188, nlb. 1: bibliogr.
 • JASZCZUK Andrzej: Czy Włodzimierz Spasowicz był zdrajcą narodu? — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 2 s. 11-25.
 • KODRĘBSKI Jan: Najnowsze podręczniki prawa rzymskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 239-250.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Konstanty Grzybowski i rozwój historii doktryn politycznych i prawnych w Polsce po 1945 r. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 61-77: rés.
 • KULISIEWICZ Wojciech, ROSNER Anna: Podręczniki do przedmiotów historyczno-prawnych. Wstęp do dyskusji. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 251-258.
 • KURYŁOWICZ Marek: Rozprawa Jana Zamojskiego o senacie rzymskim. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. F Hist. T.49: 1994 s. 139-157: rés.
 • MALARCZYK Jan: Ulrich von Hutten - życie i dzieło. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.39: 1992 [wyd. 1994] s. 81-118: Zsfg.
 • PASZTOR Maria: Zagadnienie prawa karnego w „Kodeksie Stanisława Augusta” i „Kodeksie Karzącym” Królestwa Polskiego 1818 roku jako przyczynek do historii nauki prawa karnego. — Kwart. Hist. Nauki i Techn. T.40: 1995 nr 3 s. 105-113.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Cesare Beccaria (1738-1794). Sylwetka i dzieło. — Analecta. Studia i memoriały z dziejów nauki R.4 z.2(8) 1995 s. 9-27: Sum.
 • SADURSKI Franciszek: Adwokat Stefan Korboński. — Palestra R.39: 1995 nr 11-12 s. 101-105.
 • SENKOWSKI Jerzy: Sawicki Jakub (Jakób) Teodor Walery (biogram). W: Polski Słownik Biograficzny T.34. Kraków 1994 s. 313-316.
 • Sini Francesco: A quibus iura civilibus praescribebantur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C. Torino 1995. Rec.: DAJCZAK Wojciech.Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 268-269.
 • SZYMCZAK Tadeusz: Tradycje badań porównawczych w zakresie prawa konstytucyjnego. (107 lat od publikacji Antoniego Okolskiego). — Studia Iuridica T.28: 1995 s. 183-193. ———————————————————————————————————
 • [ CzeszakGrzegorz] KRZYMKOWSKI Marek: Obrony prac doktorskich [Grzegorza Czeszaka nt.: Władza sądowa księcia w feudalnej Republice Nowogrodu]. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316-317.
 • [ DziadzioAndrzej] KWIECIEŃ Marcin: Obrony prac doktorskich [Andrzeja Dziadzio nt.: Trybunał Administracyjny w Austrii 1875-1918. Powstanie - Kompetencje - Organizacja - Orzecznictwo]. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316.
 • [ KlementowskiMarian Lech] WRZYSZCZ Andrzej: Habilitacja dra Mariana Lecha Klementowskiego [Na podstawie rozprawy Studia nad kształtowaniem się gwarancji ochrony wolności osobistej w państwie niemieckim (X-XIV wiek)]. — Czas. Pr.- Hist. T. 47 1995 z. 1-2 s. 315-316.
 • [ KupiszewskiHenryk] GIARO Tomasz: Henryk Kupiszewski (13.1.1927-3.4.1994.) [Nekr.] — Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.112: 1995 Rom. Abt. s. 737-739.
 • [ KupiszewskiHenryk] WOŁODKIEWICZ Witold: Henryk Kupiszewski 1927-1994. [Wspomnienie pośmiertne] — Rocz. Tow. Nauk. Warszaw. T.57: 1994 [wyd. 1995] s. 37-43.
 • [ MaiselWitold] GULCZYŃSKI Andrzej: Profesor Witold Maisel - historyk wielkopolskiego prawa. [Nekr.] — Kron. Wielkop. R. 22: 1994 nr 4 s. 115-118.
 • [ MaiselWitold] SOBCZAK Jacek: Witold Maisel (1914-1993). [In memoriam] — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 299-301.
 • [ Malinowska-KwiatkowskaIrena] BARAN Kazimierz: Irena Malinowska-Kwiatkowska (1925-1994). [In memoriam] — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 303-304.
 • [ SzubertWacław] BARDACH Juliusz: Wacław Szubert (1912-1994). [Wspomnienie pośmiertne] — Rocz. Tow. Nauk. Warszaw. T.57: 1994 [wyd. 1995] s. 27-31.
 • [ WąsickiJan] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Jan Wąsicki (1921-1995). [In memoriam] — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 305-308.
 • [ WąsickiJan] SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna: Jan Wąsicki (1921-1995). [Nekr.] — Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 3 s. 204-207.
 • [ WrzyszczAndrzej] SMYK Grzegorz: Obrony prac doktorskich [Andrzeja Wrzyszcza nt.: Ustawodawstwo o wydzieleniu guberni chełmskiej i jego realizacja]. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 316.
 • [ ZdrójkowskiZbigniew] JANICKA Danuta: Zbigniew Zdrójkowski (18 VIII 1915 - 27 II 1995). [In memoriam] — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 321-323. VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych
 • BERNACKI Włodzimierz: Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego. Kraków: Wyd. Oddz. PAN 1994 8° ss. 77, nlb 1. — PAN Oddz. w Krakowie. Nauka dla Wszystkich Nr 467.
 • HABRAT Anna: Niektóre aspekty problemu ludzkiej wolności. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.15: 1994 s. 157-170: Sum.
 • HERTZ Aleksander: Szkice o totalitaryzmie. Wyb. Jan GAREWICZ. Wstęp Wojciech LAMENTOWICZ. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1994 8° ss. 312. Rec.: JACKOWSKA Natalia. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 264-266.
 • JASUDOWICZ Tadeusz: Śladami Ludwika Ehrlicha: Do Pawła Włodkowica po naukę o prawach człowieka. Toruń: Wyd. Comer 1995 8° ss. 206.
 • MICH Włodzimierz: Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego. Lublin: AWH Antoni Dudek 1994 8° ss. 66.
 • MROCZKO Marian: Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939. Gdańsk: Wyd. Marpress 1994 8° ss. 302. Rec.: WANATOWICZ Maria Wanda. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr1 s. 121-124.
 • NIEWIADOMSKI Zygmunt, SZRENIAWSKI Jan: Społeczno-polityczne przesłanki kształtowania się instytucji samorządu terytorialnego w Europie. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.15: 1994 s. 41-56: Sum.
 • POPŁAWSKA Ewa: Konstytucyjna zasada rządów przedstawicielskich. — Jurysta 1995 nr 5 s. 11-14.
 • STEFANIUK Małgorzata: Vilfredo Pareto - późniejsza wersja teorii polityki. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.39: 1992 [wyd. 1994] s. 209-224: Sum.
 • TOKARCZYK Roman Andrzej: Polska myśl utopijna. Trzy eseje z dziejów. Lublin: Wyd. UMCS 1995 8° ss. 168, nlb. 1: il., facs., portr. Rec.: JABŁOŃSKA-BONCA Jolanta. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 6 s. 88-89; ZMIERCZAK Maria. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 280-281.
 • TOKARCZYK Roman: Recepcja UtopiiTomasza Morusa w Polsce. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.42: 1995 s. 171-196: Sum.
 • ŻYRO Tomasz: Boża plantacja. Historia utopii amerykańskiej. Warszawa: 1994 8° ss. 325. Rec.: KACZMAREK Jerzy. Ruch Prawn., Ekonom. i Socjol. T. 57: 1995 z. 1 s. 158-159. ———————————————————————————————————
 • WYROZUMSKI Jerzy: Wpływ nauki papieża Innocentego IV na rozwój myśli tolerancyjnej w Polsce. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 669-678: rés. [2 źródła w aneksie]. ———————————————————————————————————
 • MICHALSKI Jerzy: Sarmacki republikanizm w oczach Francuza: Mably i konfederaci barscy. Wrocław: FNP - „Leopoldinum” , 1995 8° ss. 321, nlb. 3: rés., Sum.
 • OBIREK Stanisław: Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego 1995 8° ss. 71.
 • PYSZKA Stanisław: Jana Chądzyńskiego SJ (1600-1660) trzy koncepcje reformy państwa. — Rocz.‑i Wydz. Filoz. Tow. Jezusowego w Krakowie R.5: 1993-1994 s. 229-245.
 • SEIDLER Grzegorz Leopold: Afrykańscy Amerykanie. — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.42: 1995 s. 57-60: Sum. (stosunek Jeffersona i Franklina)
 • SEIDLER Grzegorz Leopold: Mrok (kilka uwag o spiskowej teorii dziejów). — Annales Univ. M. Curie-Skłodowska Sect. G. Ius T.42: 1995 s. 1-12: Sum. ————————————————————————————————
 • BACZKOWSKI Michał: Projekt reform politycznych w Galicji w 1809 roku. — Studia Hist. R.38: 1995 z.3 s. 353-363: Sum.
 • BILIŃSKI Kazimierz: Idea spółdzielczości w koncepcji ustrojowej Edwarda Abramowskiego. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.284 Prawo Z.34: 1994 s. 31-45: Sum.
 • WALICKI Andrzej: Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. Warszawa: Inst. Stud. Polit.. PAN 1995 8° ss. 496. ————————————————————————————————
 • DROZDOWSKI Marian Marek: Myśl ustrojowa Józefa Piłsudskiego. — Palestra R.39: 1995 nr 9-10 s. 61-68.
 • KAWALEC Krzysztof: Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 220. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1797 Hist. T. 122. Rec.: MACAŁA Jarosław. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 61.
 • KORNAŚ Jerzy: Koncepcje reform ustrojowych Polski w programach konspiracji rządowej i prokomunistycznej lat 1943-1944. — Zesz.‑y Nauk. AE w Krakowie Nr 424: Prace z zakresu nauk politycznych: 1994 s. 5-19: Sum.
 • KORNAŚ Jerzy: Koncepcje ustroju państwa polskiego w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego lat 1919-1921. — Zesz.‑y Nauk. AE w Krakowie Nr 437: Prace z zakresu nauk polit.: 1994 s. 45-54: Sum.
 • KORNAŚ Jerzy: Naród i państwo w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego. Kraków: AE 1995 8° ss. 172: Sum. — Zesz.‑y Nauk. Akad. Ekonom. w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie nr 126.
 • MACIEJEWSKI Marek: Niemieckie elity a Hitleryzm. O stosunku rewolucyjnych konserwatystów do nazizmu w Rzeszy demokratycznej i hitlerowskiej. Wrocław 1994 ss. 393: ilustr. Rec.: GALOS Adam. Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 319-321.
 • MACIEJEWSKI Marek: Rozważania nad znaczeniem antysemityzmu w ideologii Adolfa Hitlera. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1715 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.18: 1995 s. 5-20: Zsfg.
 • MICH Włodzimierz: Obcy w polskim domu. Nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939. Lublin: Wyd. UMCS 1994 8° ss. 144. Rec.: GUCKA Agnieszka. Przegl. Zach. R.53: 1997 nr 238-241; MAJCHROWSKI Jacek M. Studia Hist. R.38: 1995 z.4 s. 596-597.
 • SCHEFFLER Tomasz: Idea zjednoczenia Europy w myśli politycznej Kreisauer Kreis Helmuta Jamesa von Moltkego (1939-1945) — Acta Univ. Wratisl. Nr 1715 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.18: 1995 s. 101-126: Zsfg.
 • STĘPNIAK Marek: Kwestia społeczna w listach pasterskich biskupów polskich 1919-1939. Łódź: Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie 1995 8° ss. 152, nlb. 4.
 • ZAREMBA Marcin: Nacjonalizm jako forma legitymizacji władzy: na przykładzie reżimów autorytarnych (Łotwa, Litwa, Estonia) w okresie międzywojennym. — Sprawy Narodowośc. 1995 z.1 s. 17-36. VII. Ustrój gospodarczy i społeczny 1. Podstawy ustroju gospodarczego
 • FERENC-SZYDEŁKO Ewa: Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce. — Prace Kom. Hist. Poznań. Tow. Nauk. T.49: 1995 s. 1-162.
 • FERENC-SZYDEŁKO Ewa: Podział terytorialny obszarów bartnych domeny w dawnej Polsce. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczeciń. Nr 132: Rocz.‑i Prawn. T 5: 1993 [wyd. 1994] s. 19-32: Sum.
 • PIOTROWSKI Roman: Struktura agrarna w powiecie rypińskim w latach 1867-1939. — Ziemia Dobrzyń. R.3: 1995 s. 23-51.
 • SERWAŃSKI Maciej, SCHRAMM Tomasz: Czy gospodarność Wielkopolan to wynik wpływów pruskich? Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do pracy organicznej. — Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 3 s. 1-12.
 • SOKÓLSKI Wojciech: Kilka uwag o początkach fundacji klasztoru supraskiego. — Białostocczyzna R.9: 1994 nr 2 s. 13-16. ———————————————————————————————————
 • DOBOSZ Józef: Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. Poznań - Gniezno: IH UAM - Muzeum Początków Państwa Pol. 1995 8° ss. 252, nlb. 1: mapy, err., bibliogr., indeks, Sum. — Publ. Inst. Hist. Uniw. A. Mickiewicza w Pozn. Państwo Pol. w Pierwszych Wiekach, 2. Rec.: ŚLIWIŃSKI Błażej. Na marginesie działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego. Książę krakowski a kulty św. Wojciecha i św. Floriana. Rocz.‑i Hist. R.61: 1995 s. 174-178; TETERYCZ Agnieszka. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 4 s. 68-71.
 • GANCEWSKI Jan: Zamek krzyżacki w Brodnicy 1298-1497: przyczynek do dziejów gospodarczo-społecznych państwa zakonnego w Prusach [frag.]. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R.39: 1995 nr 4 s. 235-341: Zsfg.
 • PANIC Idzi: Jeszcze o pierwotnym uposażeniu klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich. — Ziemia Śląska T.3: 1993 s. 119-136.
 • SIKORSKI Czesław: O fundacji zakonu norbertanek w Strzelnie. — Archeol. Hist. Pol. T.2: 1995 s. 193-210.
 • WYRWA Andrzej Marek: Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej: Łekno, Ląd, Obra. Poznań: IH UAM 1995 8° ss. 293, 1 k. tabl. złoż.: il. kolor., facs., fot., mapy, pl., rys., wykr., Sum. — Publ. Inst. Historii UAM Rec.: JUREK Tomasz. Rocz.‑i Hist. R.61: 1995 s. 188-194.
 • ZIMNIEWICZ Magdalena: Fundacje kościelne w późnośredniowiecznym Kościanie. Poznań: Printer 1994 8° ss. 89, nlb. 2: plany, mapy. — Tow. Miłośn. Ziemi Kościańskiej.
 • ZAWADZKI Roman Maria: Fundacje i darowizny kościelne królowej Jadwigi. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 679-700: Summ. ———————————————————————————————————
 • ADAMEK Robert: Wieś, folwark i kościół dłutowski w dobrach Pabianice w XVII-XVIII wieku. — Pabianiciana T.3: 1995 s. 45-62.
 • BIAŁUŃSKI Grzegorz: Elementy życia gospodarczego Lecu (Giżycka) w XVI-XVII wieku. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R. 37: 1993 nr 4 [wyd. 1994] s. 547-552: Zsfg.
 • DUMANOWSKI Jarosław: Mechanizmy szlacheckiego obrotu ziemią na Kujawach w drugiej połowie XVI wieku w świetle ksiąg grodzkich brzesko-kujawskich. — Zap.‑i Kujaw.-Dobrzyń. T.9: 1995 s. 55-65.
 • KRAJKOWSKI Leszek: Właściciele nieruchomości w Gnieźnie w 1787 r. — Gens R.3: 1992 nr 4 s. 130-131: Sum.
 • SIWEK Andrzej: Fundacje kościelne Franciszka Szwarcenberga Czarnego (przegląd problemów). — Teki Krakowskie T.1: 1994 s. 99-112.
 • WALCZY Łukasz: Uposażenie kościoła parafialnego Św. Klemensa w Wieliczce do 1772 roku. (Altarie). — Studia i Mater. do Dziejów Żup Solnych w Polsce T.18: 1994 s. 53-99: Sum. ———————————————————————————————————
 • DAUGIRDAITE-SRUOGIENE Vanda: Žemaičiu bajoro ukis. XIX amžiaus pirmoje puseje [Gospodarka żmudzkiego szlachcica w XIX w.]. Vilnius: Baltos Lankos 1995 8° ss. 143: plany, tabele.
 • FOLLPRECHT Kamila: Dominia w Suchej i Ślemieniu w latach 1799-1855. — Krakow. Rocz. Archiw. T.1: 1995 s. 28-35.
 • JEMIELITY Witold: Upaństwowienie majątków kościelnych w powiatach łomżyńskim i mazowieckim po powstaniu styczniowym. — Studia Łomżyń. T.5: 1995 s. 5-14.
 • KUKULSKI Jerzy: Znoszenie własności ziemskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w powiecie piotrkowskim w latach 1796-1866. — Zbliżenia Piotrkow. 1995 nr 1-2 s. 55-73.
 • WELIK Grzegorz: Ziemiaństwo powiatu konstantynowskiego guberni siedleckiej w latach 1867-1914. Problemy gospodarcze. — Rocz. Bialskopodl. T.2: 1994 s. 35-53: Sum.
 • WOŹNIAK Krzysztof: Z problemów niemieckiego osadnictwa rolnego w okolicach Łodzi w początkach XIX wieku: obrót ziemią. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z.52: 1995 s. 3-18: Sum. ———————————————————————————————————
 • MICHALIK Krzysztof: Przemiany gospodarczo-społeczne powiatu rzeszowskiego w okresie międzywojennym (1918-1939). — Zesz.‑y Nauk, WSP w Rzeszowie Nr 10: Seria Społ.-Pedag. i Hist: Historia. Z.3: 1993 s. 123-134. ———————————————————————————————————
 • NADOLSKI Marek: Polityczne uwarunkowania wymiany towarowej między wsią a miastem w latach 1946-1952. — Rocz. Dziej. Ruchu Lud. Nr 29: 1995 s. 111-120. 2. Ustrój społeczny
 • CALLHAN Ewa: Struktura wyznaniowa i narodowościowa Lwowa w latach 1857-1991. — Literat. Lud. 1995 nr 4-5 s. 57-70.
 • KĘDELSKI Mieczysław: Struktura ludności chrześcijańskiej miasta Poznania w latach 1777-1800 w świetle spisów. — Rocz. Dziej. Społ. T.53-55: 1992-1995 s. 15-36.
 • ŚWIĘCH Jan: Młynarze wiatraków jako grupa społeczno-zawodowa na Kujawach od XIV do XX wieku. — Zap.‑i Kujaw.-Dobrzyń. T.9: 1995 s. 31-54. ———————————————————————————————————
 • URBANIK Jakub: Auctoratii auctoratiow prawie rzymskim. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 155-170. ———————————————————————————————————
 • JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV w. [Zamysł badawczy] — Inter Finitimos Nr 6: 1994 s. 8-13.
 • JUREK Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV w. Poznań: Wyd. PTPN 1996 8° ss. 450, nlb.2: katalogi rodzin, tab. genealogiczne, bibliogr., indeks, Zsfg. — Pr. Komis. Hist. Poznań. Tow. Przyj. Nauk T. 54. Rec.: MANIKOWSKA Halina. Kwart. Hist. R. 105: 1998 nr 3 s. 122-125; WALACHOWICZ Jerzy. Czas. Pr.-Hist. T. 50: 1998 z.1 s. 308-310; WRONISZEWSKI Jan. Przegl. Hist. T. 89: 1998 z.3 s. 482-486. ———————————————————————————————————
 • AUGUSTYNIAK Urszula: Dwór i klientela Krzysztofa II Radziwiłła. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.38: 1994 s. 63-77: rés.
 • KRASIŃSKI Józef: Dwieście lat Uniwersału Połanieckiego. — Kron. Diecezji Sandomierskiej R.87: 1994 nr 3-4 s. 152-157.
 • NOGA Zdzisław: Przybysze wśród osiadłej szlachty siewierskiej w XVII wieku. — Rocz. Nauk.-Dydakt., Prace Hist. WSP w Krakowie Z.17: 1995 s. 33-43: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • CABAN Wiesław: Społeczeństwo Kielecczyzny 1832-1864. Studia nad strukturą i aktywnością gospodarczą ziemiaństwa, mieszczaństwa i Żydów. Kielce: WSP 1993 8° ss. 211, nlb. 3: mapy. Rec.: MAKOWSKI Krzysztof A. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 4 s. 160-163; OLSZEWSKI Daniel. Rocz. Świętokrzyski T.21: 1994 s. 167-168.
 • GĄSOWSKI Tomasz: Żydzi-ziemianie w autonomicznej Galicji. — Biul. Pol. Tow. Herald. Nr 10: 1993 s. 21-24.
 • PYTLAS Stefan: Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914. Łódź: Wyd. UŁ 1994 8° ss. 430, nlb. 1: Sum., Zsfg. Rec.: CABAN Wiesław. Przegl. Hist. T.86: 1995 z.3-4 s. 399-401.
 • SIKORSKA-KULESZA Jolanta: Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. [Pruszków]: Oficyna Wyd. „Ajaks” 1995 8° ss. 115, 8 s. ilustr.: bibliogr., tabele. Rec.: BAIRAŠAUSKAITĖ Tamara. Liet. Ist. Metraš. 1996 [wyd. 1997] s. 393-397; SIELICKI Franciszek. Slavia Orientalis T. 46: 1997 nr 3 s. 479-480; SMALIANČUK Aleś. Belarus. Gist. Agliad T. 4 Z.1-2: 1997 s. 258-261. ———————————————————————————————————
 • ROSZKOWSKI Wojciech: Landowners in Poland 1918-1939. New York: Columbia University Press 1991 8° ss. 203, tab. — East European Monographs No 299. Rec.: KESSLER Wolfgang. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.3 s. 450-451. ———————————————————————————————————
 • OSĘKOWSKI Czesław: Ludność rodzima a procesy integracji i dezintegracji społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej. — Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 4 s. 107-115. 3. Status mniejszości
 • ŁAGIEWSKI Maciej: Wrocławscy Żydzi. Wrocław: Muzeum Hist. 1994 4° ss. 215, nlb. 1. Rec.: ŻGUTOWICZ Ewa. Zbliżenia. Polska-Niemcy. R.4: 1994 nr 3 s. 115-116.
 • PEŁCZYŃSKI Grzegorz: Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich. Warszawa: Wyd. Stanisław Kryciński - Towarzystwo Karpackie 1995 8° ss. 81, nlb. 5, 13 s. tabl.: fot., 2 portr.
 • WASILUK Jerzy: Szkolnictwo mniejszości narodowych w Polsce w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej - próba porównań. — Zesz.‑y Politolog. 1994 z.1 s. 66-92: tab. ———————————————————————————————————
 • PELCZAR Roman: Szkolnictwo protestanckie w województwie ruskim w XVI-XVII wieku. — Przemys. Zap.‑i Hist. R.8-9: 1991-1992 [wyd. 1993] s. 21-35.
 • PELCZAR Roman: Szkolnictwo ruskie, żydowskie i protestanckie na terenie Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w okresie przedrozbiorowym. — Kwart. Eduk. nr 3-4: 1994 [wyd. 1995] s. 10-18.
 • WIJACZKA Jacek: Żydzi w Prusach Książęcych (1525-1701). — Kom.‑y Mazur.-Warm. R.39: 1995 nr 1 s. 3-14. ———————————————————————————————————
 • BORZYMIŃSKA Zofia: Government-Sponsored Schools for Jews in the Kingdom of Poland, 1864-1870. — Gal-Ed.On the Hist. of Jews in Poland T.13: 1993 s. 27-38.
 • BORZYMIŃSKA Zofia: Szkolnictwo żydowskie w Warszawie. Warszawa: Żydow. Inst. Hist. 1994 8° ss. 337. — Seria Prac Nauk. ŻIH.
 • FIJAŁKOWSKI Paweł: Żydzi w dziewiętnastowiecznym Sochaczewie. — Almanach - Kalendarz Żydowski R.12: 1994-1995 s. 12-20.
 • FILART Tadeusz: Miejsce mniejszości ukraińskiej w XIX i XX-wiecznym Krakowie do roku 1918. — Krakow. Zesz.‑y Ukrainozn. T.1-2: 1992-1993 s. 433-458.
 • MAŁECKI Jan M.: Ludność żydowska Galicji w dobie autonomii (1867-1914). W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii. Księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca. Kraków 1994 s. 231-245: tab. 9. ———————————————————————————————————
 • ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939. Toruń: Wyd. UMK 1995 8° ss. 145, nlb. 1, 14 tabl.: fot., portr., indeks., Zsfg. Rec.: KIEC Olgierd. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 3 s. 146- 149.
 • KUWAŁEK Robert: Żydowskie gminy w powiecie chełmskim w latach 1918-1939. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 217-244.
 • MACAŁA Jarosław: Kościół katolicki w diecezji katowickiej wobec mniejszości niemieckiej w latach 1926-1930. — Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 3 s. 88-107.
 • MATELSKI Dariusz: Mniejszości narodowe w Wojsku Polskim w 1922 roku. Poznań: „Inter-Arpress” 1995 8° ss. 52: Zsfg.
 • MATELSKI Dariusz: Niemcy wyznania mojżeszowego w Wielkopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej. — Sprawy Narodowoś. 1995 z.2 s. 199-206.
 • MATELSKI Dariusz: Polityka państwa polskiego wobec mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce w latach 1919-1939. — Kron. Wielkopol. R.23: 1995 nr 4 s. 15-36. ———————————————————————————————————
 • SYRNYK Jarosław: Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952-1989. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 1-2 s. 91-109: 8 tabel, Zsfg.
 • SZAYNOK Bożena: Początki osadnictwa żydowskiego na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej: maj 1945-styczeń 1946. — Biul. Żydow. Inst. Hist. R.45: 1994-1995 nr 2-4 s. 45-63. VIII. Ustrój polityczny i administracyjny 1. Zagadnienia ogólne
 • LESZCZYK Mirosław: Zmiany przynależności państwowej i terytorialno-administracyjnej Lędzin od IX do XX wieku. Lędziny: UM 1994 8° ss. 35. — Urząd Miasta, Widziane z Górki Klemensowej, Z.1.
 • MAŁAJNY Ryszard M.: Prawodawstwo delegowane w świetle konstytucji USA. — Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 3 s. 52-63.
 • NAWROT Stefan: Historyczno-polityczne i systemowe uwarunkowania stosunków wyznaniowych. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 167-192: Sum.
 • POPIELAS-SZULTKA Barbara: Związki polityczne Pomorza Słupsko-Sławieńskiego z Polską od X do połowy XVII wieku. — Słupskie Prace Hum. Nr 14: 1995 s. 145-158.
 • SZYMAŃSKI Józef.: Starostwo i starostowie wojniccy. — Zesz.‑y Wojnickie R.3: 1994 nr 1 s. 1-2. ———————————————————————————————————
 • PAKULSKI Jan: Jeszcze o zastawie Złotoryi i Ziemi Dobrzyńskiej Krzyżakom przez Władysława Opolczyka w latach 1391-1392. — Zap.‑i Kuj.-Dobrzyń. T.9: 1995 s. 11-30.
 • RYMAR Edward: Władztwo biskupów kamieńskich między Unieścią i Grabową w XIII i XIV wieku. — Rocz. Koszaliń. Nr 25: 1995 s. 35-54. ———————————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: Le principe f é d é raliste et le principe unitaire dans la l é gislation de la Di ète polono-lituanienne de Quatre Ans 1788-1792. — Parliaments, Estates and Representation T.15: 1995 s. 37-46.
 • DUBAS-URWANOWICZ Ewa: Stosunek Korony do Unii z Litwą w latach 1562-1574. — Studia Podlas. T.5: 1995 s. 5-39.
 • GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ Anna: Dyskusje o wolności słowa w czasach stanisławowskich. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 53-65: Sum.
 • KAMIEŃSKI Andrzej: Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku. Olsztyn: OBN 1995 8° ss.181, nlb. 5, 6 s. tabl.: 1 il., portr. Zsfg. — Rozpr‑y. i Mater.‑y Ośrodka Badań Nauk. im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 148. Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz. Zap.‑i Hist. T.63: 1998 z. 1 s. 177-179; SZULTKA Zygmunt. Rocz. Gdański T.56: 1996 z. 2 s. 148-151; SZYMCZAK Barbara. Przegl. Hist. T. 88: 1997 z.2 s. 356-359.
 • MATWIJÓW Maciej: Poddanie się szlachty województwa sandomierskiego Karolowi Gustawowi w 1655 roku. — Studia Hist. R.38: 1995 z.2 s. 163-182: Sum. ———————————————————————————————————
 • DEMIDOWICZ Tomasz: Rady powiatowe w guberni lubelskiej w latach 1861-1863. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. F Historia T.48: 1993 s. 87-97.
 • GOCLON Jacek Arkadiusz: Organizacja władz administracji terytorialnej i sądownictwa w „Polsce na królu pruskim zdobytej". Opole: Wyd. UO 1995 8° ss. 77, nlb. 1: Sum. — Studia i Monografie, Uniwersytet Opolski nr 231. ———————————————————————————————————
 • DZWONKOWSKI Roman: Taktyka walki z Kościołem katolickim w ZSSR w okresie międzywojennym. — Zesz.‑y Nauk KUL R.37: 1994 nr 1-2 [wyd. 1995] s. 45-64: Sum.
 • GÓRSKI Grzegorz: Ustrój Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1944. Studium historyczno-prawne. [Praca habilitacyjna]. Lublin: Red. Wyd. KUL 1995 8° ss. 345, nlb. 1: bibliogr.
 • JACHYMEK Jan: Rola stronnictw ludowych w życiu politycznym ziemi chełmskiej w latach 1918-1939. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 259-288. ———————————————————————————————————
 • CIMAŁA Bogdan: Dwuwładza na Śląsku w 1945. — Kwart. Opol. R.41: 1995 nr 3-4 s. 14-30.
 • DUDEK Antoni: Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970. Kraków : „PiT” 1995 8° ss. 278, nlb. 2. Rec.: KRASOWSKI Krzysztof. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 374-378.
 • KRASOWSKI Krzysztof: Państwo a Kościół katolicki w Polsce Ludowej. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 45-59: rés.
 • SIWIK Anna: Władze emigracyjne „obozu zjednoczenia” w latach 1954-1972. — Studia Hist. R.37: 1994 z.4 s. 519-539: Sum.
 • STASZEWSKI Michał Teofil: Państwo-Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne. Warszawa: Inst. Stud. Polit. PAN 1994 8° ss. 117, nlb 1: Sum.
 • WRONA Janusz: System partyjny w Polsce 1944-1950. Miejsce, funkcje, relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego. Lublin: Wyd. UMCS 1995 8° ss. 345. 2. Panujący, władze centralne
 • DALEWSKI Zbigniew: Ceremoniał koronacyjny królów polskich w XV i początkach XVI wieku. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 37-60: Sum. ———————————————————————————————————
 • BORAS Zygmunt: Znaczenie koronacji Przemysława II: 1295. 700-lecie zjednoczenia Królestwa Polskiego. — Rocz. Nadnotec. T.26: 1995 s. 11-17. ———————————————————————————————————
 • CIEŚLAK Edmund: Stanisław Leszczyński (1677-1766). Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossoliń. 1994 8° ss. 281, nlb. 2, tabl. 24. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 286-287.
 • KARBOWNIK Henryk: Urząd interreksa w Polsce przedrozbiorowej. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 453-470.
 • SOWA Andrzej Leon: Świat ministrów Augusta II. Wartości i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702-1728. Kraków: nakł. Biblioteki Jagiellońskiej - „Księgarnia Akademicka” 1995 8° ss. 195. — Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia T. 3 Rec.: ZIELIŃSKA Teresa. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 4 s. 98-101; Odp.: SOWA Leon. Odpowiedź na recenzję Teresy Zielińskiej; Polem.: ZIELIŃSKA Teresa. Odpowiedź recenzentki panu Andrzejowi L. Sowie. Kwart. Hist. R. 105: 1998 nr 4 s. 119-124. ———————————————————————————————————
 • BÖHM Tadeusz: Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918-1939. Warszawa: Bellona 1994 8° ss. 274. Rec.: STAWECKI Piotr. Wojsk. Przegl. Hist. R.40: 1995 nr 3-4 s. 216-221.
 • GRABOWSKI Waldemar: Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj. Warszawa: Pax 1995 8° 293, nlb. 3, 48 s. tabl.: facs., portr., rys. Rec.: KRZEMIŃSKI Zdzisław. Palestra R.40: 1996 nr 7-8 s. 182-185; SALMONOWICZ Stanisław. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.3 s. 681-684.
 • HAHN Anna: Wybory prezydenckie w II Rzeczypospolitej. — Polis 1995 nr 4-5 s. 74-77.
 • MACHALIŃSKI Zbigniew: Koncepcje i działalność polskiej centralnej administracji morskiej w latach 1918-1921. — Nautologia R.29: 1994 nr 3 s. 1-4.
 • MARSZAŁEK Piotr Krzysztof: Rada Obrony Państwa z 1920. Studium prawnohistoryczne. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 198: mapy, il., Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1719, Prawo 228. 3. Konstytucje, parlamentaryzm
 • KRIEGSEISEN Wojciech: Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 222, nlb. 2. Rec.: DOROBISZ Janusz. Kwart. Opol. R.42: 1996 nr 3-4 s. 140-144; PANEK Agnieszka. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.4 s. 899-906; ROSNER Anna. Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 1 s. 129-133; STOLICKI Jarosław. Studia Hist. R.40: 1997 z. 4 s. 610-612.
 • MIZERSKI Edmund: Geneza i konstytucyjna pozycja parlamentu związkowego w Jugosławii w latach 1941-1990 (w zarysie). Toruń : Uniw. M.Kopernika 1995 8° ss. 72, nlb. 1.
 • PERNAL Andrew: Echoes of the 3 May Polish Constitution in the Contemporary Canadian Press. — Parliaments, Estates a. Representation T.13: 1993 Nr 1 s. 65-74.
 • PIETRZAK Jerzy: Sejm RP. Tradycja i współczesność. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 167.
 • ROSNER Anna, WĄSOWICZ Marek: Sejm Polski 1493-1993. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. nlb. 84, 96 s. tabl. (w tym kolor.): facs., fot., il., mapy, portr. Rec.: ZAKRZEWSKI Andrzej B. Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 4 [wyd. 1996] s. 182-185.
 • SIEMIEŃSKI Feliks: Uchwalanie konstytucji polskich. W: Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym. Wrocław 1995 s. 13-22.
 • ZIÓŁEK Ewa: Wielka Emigracja wobec Konstytucji 3 Maja. — Rocz. Lubels. T.31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 39-43. ———————————————————————————————————
 • RUSSOCKI Stanisław: La naissance du parlementarisme polonais vue dans perspective comparative. — Acta Pol.Hist. T.72: 1995 s. 33-47. ———————————————————————————————————
 • DĄBROWSKI Janusz: Inwektywa i kalumnia na sejmach za panowania Jana Kazimierza Wazy (1649-1668). — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 39-51: Sum.
 • GMITEREK Henryk: Zjazd w Stężycy w 1575 roku. Stężyca: Tow. Przyjaciół Stężycy 1995 8° ss. 35: il., 1 fot., portr.
 • KASPERAVIČIUS Algis: 1791 w. Lenkijos ir Lietuvos valstybes ir Prancuzijos Konstituciju lyginamoji analize. [Porównanie konstytucji 3 Maja z konstytucją francuską]. — Musu praeitis 4: 1994 [wyd.1995] s. 19-31.
 • KOCÓJ Henryk: Mocarstwa europejskie a Konstytucja 3 Maja. Katowice: nakł. własny 1995.
 • ŁOŚ Robert: Działalność Suchorzewskiego, posła kaliskiego, w początkach obrad Sejmu Wielkiego (6 X 1788 - 19 I 1789). — Rocz. Kaliski T.23: 1991 [wyd. 1993] s. 9-25.
 • OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Przysięga marszałka poselskiego na sejmach lat 1648-1668. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 201-214.
 • PERNAL Andrew B., GASSE R.P.: Procedure in the Diets of Polish-Lithuanian Commonwealth: A Description by Vincent FABRICIUS in 1647. — Parliaments, Estates a. Representation T.12: 1992 Nr 2 s. 109-119.
 • SAMOJŁOWICZ Adam: Sejmiki w XVII wieku i ich doktryna. — Archiw. Hist. Myśli Polit. T.4: 1994 [wyd. 1995] s. 5-17.
 • SUCHOJAD Henryk: Problem soli suchedniowej na sejmikach małopolskich i wielkopolskich w drugiej połowie XVII wieku: 1669-1699. — Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 29-42. ————————————————————————————————
 • DZIEKOŃSKI Mateusz, KUKULSKI Jerzy: Wybory do sejmów drugiej Rzeczypospolitej w powiecie piotrkowskim. — Zbliż. Piotrkow. 1995 nr 1-2 s. 28-54.
 • ŚLIWA Michał: Ludowcy i socjaliści w Parlamencie II Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 166, nlb. 2. Rec.: KOŁODZIEJCZYK Arkadiusz. Dzieje Najnow. R.28: 1996 z.3-4 [wyd. 1997] s. 182-18; KULISIEWICZ Wojciech. Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 4 [wyd. 1996] s. 180-182. ———————————————————————————————————
 • OSĘKOWSKI Czesław: Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach przekazanych Polsce po II wojnie światowej. — Dzieje Najnow. R.27: 1995 z.3 s. 87-97: tabele, Sum.
 • STRAUCHOLD Grzegorz: Postawy i nastroje ludności rodzimej na Śląsku Opolskim wokół referendum 1946 roku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 231-245: Zsfg. 4. Administracja
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Z tradycji kształcenia urzędników u progu niepodległości. W: Korpus pracowników administracji publicznej w okresie przemian ustrojowych w Polsce. Warszawa 1995 s. 15-30.
 • KALLAS Marian: Z przeszłości administracyjnej Pomorza Nadwiślańskiego (od 1772 r.). — Pomorze Nadwiślańskie 1992 nr 3 s. 12-26: 6 map.
 • KAYZER Bernard, MAJER Piotr, SIEMAK Zbigniew: Historia służb policyjnych na ziemiach polskich. Szczytno: Bernard Kayzer 1995 8° ss. 137, nlb. 1.
 • KOZŁOWSKI Edwin Franciszek: Uniwersytet w Królewcu, zapomniana uczelnia Rzeczypospolitej 1554-1994. Gdańsk: Wyd. Pomorskie RPK PTTK 1994 8° ss. 16.
 • MATUS Irena: Szkolnictwo cerkiewno-parafialne w parafii Puchły w XIX-XX w. Szkoły w Trześciance i Dawidowiczach. — Krakow. Zesz.‑y Ukrainozn. T.1-2: 1992-1993 s. 315-322.
 • MIKULSKI Zdzisław: Początki prawodawstwa wodnego w Polsce. — Gospod. Wodna 1995 nr 5 s. 221-225.
 • SERCZYK Jerzy: Albertyna: Uniwersytet w Królewcu (1544-1945). Olsztyn: Ośr. Bad. Nauk. im. W. Kętrzyński 1994 8° ss. 156, nlb. 1: Zsfg. — Bibliot. Olsztyń. Nr 26. ———————————————————————————————————
 • Kunderewicz Cezary: Studia z rzymskiego prawa administracyjnego. Łódź 1991 ( 531/91 ). Rec.: DĘBIŃSKI Antoni. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgeschichte T.112: 1995 Rom. Abt. s. 706-707. ———————————————————————————————————
 • BOGUCKI Ambroży: The Administrative Structure of Poland in the Eleventh and Twelfth Century. — Acta Pol.Hist. T.72: 1995 s. 5-32.
 • RYŚ Jan: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. Warszawa: Inst. Hist. Nauki PAN 1995 8° ss. 150: 29 s. tabel., 3 mapki, aneksy, Zsfg. — PAN Inst. Hist. Nauki Zakład Dziejów Oświaty. Monografie z Dziejów Oświaty T. 37. Rec.: KRUKOWSKI Jan. Rozpr.‑y Dziej. Ośw. T.37: 1996 s. 200-202; OŻÓG Krzysztof. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 90-96; STOPKA Krzysztof. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.3 s. 615-630.
 • STOPKA Krzysztof: Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich. Kraków: PAU 1994 8° ss. 274. Rec.: FIJAŁKOWSKI Adam. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.2 s. 471-474; OŻÓG Krzysztof. Studia Hist. R.38: 1995 z.4 s. 585-588; RADZIMIŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 266-269. ———————————————————————————————————
 • BURDA Bogumiła: Rozwój szkół w Zielonej Górze w XVI-XVIII wieku. — Studia Zielonogór. T.1: 1995 s. 77-83.
 • GAŁUSZKA Marian: Materiały do dziejów polskiego prawa przeciwpożarowego. — Muzeal. Rocz. Pożarniczy T.2: 1991 [wyd. 1992] s. 71-75.
 • KROCHMAL Jacek: Podwojewodowie przemyscy (od końca XV do XVIII wieku). — Rocz. Hist.-Archiw. T.9: 1995 s. 45-54.
 • MUSZYŃSKA Jadwiga: Udział starostwa w spławie wiślanym w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. — Pamięt. Sandomier. T.2: 1995 s. 23-27.
 • PELCZAR Roman: Szkoły kolegiackie w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1523-1790). — Zesz.‑y Nauk. WSP Rzesz., Hist. Z. 5: 1995 s. 43-56.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Das Thorner protestantische Gymnasium Academicum 1568-1793. — Beitr. zur Gesch. Westpreussen T.14: 1995 s. 41-53. ———————————————————————————————————
 • DUTKOWA Renata: Polityka szkolna w Galicji między autonomią a centralizmem. (1861-1875). Kraków: Księgarnia Akademicka 1995 8° ss. 171: Zsfg. Rec.: MOLENDA Jan. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 2 s.101-107.
 • KOZŁOWSKI Aleksander: Niemieckie szkolnictwo w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. — Kwart. Opol. R.41: 1995 nr 1 s. 62-68.
 • KOZŁOWSKI Jerzy: Administracja prowincjonalna w Poznaniu w latach 1793-1918. — Kron. Wielkop. R. 22: 1994 nr 3 s. 23-41.
 • KUCHARCZYK Grzegorz: Konflikt miedzy królem Wilhelmem I a Kronprinzem Fryderykiem na tle nowego rozporządzenia prasowego w 1863 roku. — Przegl. Hist. T.86: 1995 z.1 s. 15-27.
 • MOŻDŻEŃ Stefan: Szkolnictwo Królestwa Polskiego w latach 1831-1853 w świetle relacji Jana Kantego Krzyżanowskiego. — Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie Z.174: Prace z Historii Oświaty i Wychowania [T.]14: 1994 s. 89-100.
 • PAVONE TAVIANI Sabina: Accademia di Polock, collegi gesuiti e riforme statali in Russia all' inizio del XIX secolo. — Orientalia Christiana Periodica T.61: 1995 z. 1 s. 163-194. ———————————————————————————————————
 • ANTCZAK Stanisław: Organizacja samorządu miejskiego Poznania w latach 1919-1933. — Kron. M. Poznania R.63: 1995 nr 3 s. 302-326.
 • GÓRSKI Grzegorz: Administracja Polski Podziemnej. Studium historyczno-prawne. Toruń: Fundacja Inicjatyw Lokal. „Pomerania” 1995 8° ss. 337. Rec.: NEY-KRWAWICZ Marek. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 302-304.
 • GRABOWSKI Waldemar: Policja w planach Delegatury Rządu RP na kraj. Warszawa: Księgarnia Akademicka 1995 8° ss. 54, nlb. 3., 10 s. portr.
 • IZDEBSKI Hubert: Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. W: Samorząd terytoriany i rozwój lokalny. Warszawa 1992 s. 86-108.
 • MARMON Wacław: Szkoły powszechne nowosądeckie w okresie międzywojennym (1918-1939). — Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie Z.174: Prace z Historii Oświaty i Wychowania T.4: 1994 s. 209-219: tab. 3.
 • MIELCZAREK Ryszard: Z dziejów administracji morskiej w latach 1920-1922. (Urząd Hydrograficzny Marynarki Wojennej. Urząd dla Rozbitków). — Nautologia R.29: 1994 nr 3 s. 9-16.
 • MISIUK Andrzej: Początki policji politycznej w II Rzeczypospolitej. — Przegl. Polic. R.5: 1995 nr 4 s. 131-143.
 • MISIUK Andrzej: Policji Państwowa w województwie białostockim w latach 1919-1926. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 2 s. 25-34. ———————————————————————————————————
 • JAROSZ Dariusz, WOLSZA Tadeusz: Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1945-1954). — Biul. Gł. Kom. Badania Zbrodni T.36: 1993 s. 7-36.
 • JUREK Piotr: Samorząd terytorialny w PRL. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 33-43: rés.
 • KONOPKA Hanna: Podstawowe uregulowania prawne nauczania religii w powojennej Polsce (1944-1956). — Białostoc. Teki Hist. T.1: 1995 s. 103-129.
 • PAWLIKOWSKI Leszek: Kontrwywiad Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1948-54 według relacji pułkownika Stefana Antosiewicza. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 129-152: Sum.
 • WRZESIŃSKI Wojciech: Uniwersytet Wrocławski. 1945-1995. Wrocław: Leopoldinum 1995 8° ss. 538, nlb. 3, 40 s. tabl : facs., fot., portr. 5. Skarbowość
 • KARBOWNIK Henryk: Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285-1918. Studium historycznoprawne. Lublin: Red. Wyd. KUL 1995 8° ss. 230: Zsfg. Rec.: FLAGA Jerzy. Rev. d'Hist. Ecclé. T.80: 1995 nr 3-4 s. 536-537. ————————————————————————————————
 • JEZIERSKI Andrzej: O reformie pieniężnej Władysława Grabskiego z 1924 r. — Ekonomista 1995 nr 1-2 s. 89-96: Sum. ———————————————————————————————————
 • GORZAŁA Zenon: Rys historyczny administracji skarbowej w Szczecinie w latach 1945-1993. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 1 [wyd. 1995] s. 179-205: mapy, wykr., tab. 6. Wojskowość
 • RYCHLIKOWA Irena: Bojarzy pancerni na pograniczu moskiewskim XVI-XIX wieku. — Przegl. Wschod. T.3: 1994 z.3 s. 411-450: Sum. ———————————————————————————————————
 • PANKIEWICZ Ryszard: U źródeł stipendium. Przyczynek do zagadnienia wynagradzania w armii rzymskiej w V wieku p.n.e. — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Jagiell. Nr 1166 Prace Hist. Z.117: 1995 s. 31-42: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • PLEWCZYŃSKI Marek: Polsko-pomorska współpraca wojskowa w latach 1517-1569. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.37: 1995 s. 3-16.
 • PLEWCZYŃSKI Marek: Rusini w armii koronnej w latach 1501-1569. — Przegl. Wschod. T.3: 1994 z.3 s. 361-377: Sum.
 • RACHUBA Andrzej: Siły zbrojne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku. — Przegl. Wschod. T.3: 1994 z.3 s. 379-410: Sum.
 • WISNER Henryk: Lisowczycy. Warszawa: Bellona - Oficyna Wyd. Rytm 1995 8° ss. 152, nlb. 4, 16 s. tabl.: il., fot., rys., portr. ———————————————————————————————————
 • GAUL Jerzy: Oddział Wywiadowczy Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918. — Wojsk. Przegl. Hist. R.39: 1994 nr 4 s. 81-93.
 • GAUL Jerzy: Służba wywiadowcza w Polskiej Organizacji Wojskowej (1914-1918). — Przegl. Hist. T.86: 1995 z. 2 s. 179-188. ———————————————————————————————————
 • BÖHM Tadeusz: Organizacja szkolnictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej Polskiej. — Przysposobienie Obronne 1995 nr 1-2 s. 51-53.
 • BÖHM Tadeusz: Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej wyznania rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej. — Życie i Myśl R.41: 1994 nr 2 s. 42-50.
 • BORAWSKI Piotr: Pułk Tatarski Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza. — Rocz. Muzułmań. R.3: 1994 T. 2 s. 64-72.
 • LEINWALD Artur: Polska Organizacja Wojskowa we Lwowie. — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.37: 1995 s. 213-229.
 • PINDEL Kazimierz: Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona 1995 8° ss. 432, 8 s. tabl.: facs., fot., mapy, pl., 1 portr.
 • STRYCHALSKI Jerzy: Wojskowe Gubernatorstwo Warszawy 29.7-23.9.1920 roku. — Wojsk. Przegl. Hist. R. 40: 1995 nr 3-4 s. 12-21. ———————————————————————————————————
 • ZAGÓRSKI Andrzej: Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1947). Okręg WiN Rzeszów (próba rekonstrukcji). — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr 6: 1995 s. 51-115. 7. Organizacja miast
 • ACHREMCZYK Stanisław, SZORC Alojzy: Braniewo. Olsztyn: Ośrodek Badań Nauk. im. W. Kętrzyńskiego 1995 8° ss. 340, 16 s. tabl: fot., portr., err., bibliogr., indeks, Zsfg. — Monografie Miast i Wsi Warmii i Mazur nr 2.
 • CIEŚLAK Edmund, BIERNAT Czesław: History of Gdańsk. Tłum. Bożenna BLAIM and George M. HYDE. Wyd. 2. Gdańsk: Fundacja Bibliot. Gdań. 1995 8° ss. 594, nlb. 1, 52 s. tabl. kolor.: facs., fot., il., mapy, portr. (Wyd. 1 - 513/88).
 • ĆWIK Władysław: Miasto Jarosław jako ośrodek administracyjno-sądowy (zarys historyczny). — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 83-93: Sum.
 • MARSZAŁ Tadeusz: Szadek - monografia miasta. Szadek: Zarząd Gminy i Miasta 1995 8° ss. 131, nlb. 1, 12 s. fot., 1 k. tabl. złoż. luz.: il., mapy, pl., rys., wykr., Sum.
 • MICHALUK Dorota: Średniowieczne grodziska okolic m. Narew na tle podziałów administracyjnych w XVI w. — Zesz. Nauk. Muz. Wojska w Białymstoku Z.8: 1994 s. 5-9: Sum.
 • RATKA Antoni: Ruda Śląska (1295-1995). Ruda Śląska: Urząd Miejski - Tow. Przyj. Rudy Śląsk. 1995 8° ss. 94, nlb. 2, 1 k. pl.: fot. kolor., 1 mapa.
 • WŁODARCZYK Edward: Naukowy aspekt obchodów 750. rocznicy lokacji Szczecina na prawie magdeburskim. — Kron. Szczecina R.9: 1992-1993 [wyd. 1994] s. 14-21. ———————————————————————————————————
 • HORWAT Jerzy: Uwagi o grodzie przemyskim. — Rocz. Przemyski T.29-30: 1993-1994 s.311.
 • JANECZEK Andrzej: Miasta Rusi Czerwonej w nurcie modernizacji. Kontekst reform XIV-XV wieku. — Kwart. Hist. Kult. Mat. R.43: 1995 nr1 s. 55-66
 • LABERSCHEK Jacek: Rola średniowiecznego Lelowa jako rezydencji panującego, ośrodka dóbr monarszych i powiatu sądeckiego. — Teki Krakow. T.1: 1994 s. 49-62.
 • NOWAK Bożena: Lokacja Szczekarzowa (Krasnegostawu) z 1394 roku. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 19-26.
 • Popielas-Szultka Barbara: Początki i lokacje miast na Pomorzu Sławieńsko-Słupskim do połowy XIV wieku. Słupsk 1990 ( 495/90). Rec.: KNOPEK Jacek. Słupskie Studia Hist. Nr 4: 1995 s. 213-215; Tenże. Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 3 [wyd. 1995] s. 221-224.
 • SCZANIECKI Paweł: Miejska lokacja Brzostku. — Rocz. Brzostecki T.2: 1994 s. 7-11. ———————————————————————————————————
 • GULDON Zenon: Dzieje Przysuchy w XVIII wieku. Przysucha: Muzeum im. O. Kolberga 1995 8° ss. 73: facs., fot., mapy.
 • KUCZYŃSKI Janusz: Ludność Kielc w świetle lustracji z 1788 roku. — Rocz. Muz. Narod. w Kielcach T.18: 1995 s. 39-70: Sum.
 • MICHALUK Dorota: Lokacja Narwi na prawie chełmińskim w 1514 r. i na prawie magdeburskim w 1529 r. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 2 s. 88-90. ———————————————————————————————————
 • KORZENIOWSKI Mariusz: Lubelski Miejski Komitet Obywatelski w latach 1914-1915. — Rocz. Lubel. T.31-32: 1989-1990 [wyd. 1992] s. 161-174.
 • PURCHLA Jacek: Krakau unter österreichischer Herrschaft. 1846-1918. Faktoren seiner Entwicklung. Wien-Köln-Weimar: Böhlau 1993 8° ss. 144, tabl. 12. Rec.: LONG Christopher. Jahrbücher f. Gesch. Osteuropa N. F. T.44: 1996 z.2 s. 296-297.
 • WRZOSEK Małgorzata: Austriackie władze okupacyjne i samorząd miejski w Kielcach w czasie pierwszej wojny światowej (organizacja i funkcjonowanie). — Kielec. Studia Hist. T.13: 1995 s. 183-193. 8. Organizacja wsi
 • ADAMEK Robert: Dłutów - wieś włości pabianickiej w XV-XVI wieku. — Pabianiciana T.2: 1993 s. 15-32.
 • MUSIOŁ Ludwik: Mokre. Z dziejów wsi i parafii. (Monografia historyczna). Katowice: „Śląsk” 1995 8° ss. 109, nlb. 3.
 • OLEJNICZAK Marek: Strzyżew. Monografia wsi 1295-1995. Sieroszewice: Urząd Gminy - Ostrów Wielkopolski: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1995 8° ss. 157, 1 k. mapa złoż. luz.: fot., mapy, portr.
 • WIĄCEK Barbara, KOCHANOWSKI Marian, LABUDA Gerard: Dzieje wsi Luzino do schyłku XIX wieku. Luzino: Urząd Gminy - Gdańsk: „Czec” 1995 8° ss. 177, nlb. 3, 1 k. tabl. złoż.: fot., mapy, 1 portr., 1 rys. ———————————————————————————————————
 • ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Lokacje wsi na prawie niemieckim w dobrach pabianickich kapituły krakowskiej. — Pabianiciana T.3: 1995 s. 27-43. ———————————————————————————————————
 • MIKULSKI Krzysztof: Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku. Toruń: TNT 1994 8° ss. 214. — Rocz.‑i Tow. Nauk. w Toruniu, R.86 z.2. ———————————————————————————————————
 • KUSIAK Franciszek: Gospodarcze uwarunkowania osadnictwa na wsi dolnośląskiej w latach 1945-1949. — Zbliżenia Polska-Niemcy 1995 nr 2 s. 42-53. IX. Kościoły i wyznania
 • BŁASZCZYK Grzegorz: Charakterystyka biskupów żmudzkich 1417-1609. — Lithuania R.2-3: 1991-1992 nr 1-4 s. 256-263.
 • DYDYCZ Antoni P.: Kapucyni na Litwie. Dzieje zakonu braci mniejszych kapucynów na Litwie (1756-1993). Rzym 1994 8°ss. 223. Rec.: LAUKAITYTE Regina. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 85-89.
 • HAJDUK Mikołaj: Unia Brzeska 1596. Białystok: Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego 1995 8° ss. 125, nlb. 2: il., 1 facs., fot., 1 rys.
 • JEMIELITY Witold: Zarys diecezji Augustowskiej czyli Sejneńskiej. — Lithuania R.6: 1995 nr 2 s. 99-124.
 • KANIA Janusz: Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie w latach 1759-1833. Lublin: Red. Wyd. KUL 1993 8° ss. 359: mapa, il. Rec.: FLAGA Jerzy. Zesz.‑y Nauk. KUL R.37: 1994 nr 1-2 [wyd. 1995] s. 143-147; Tenże. Rev. d’Hist. Ecclé. T. 91:1996, nr 1, s. 204-207.
 • KRATOCHWIL Zofia: Augustianie w metropolii lwowskiej od końca XIV do połowy XIX wieku. — Rocz.‑i Teol. 1995 z.4 s. 65-104: Sum.
 • KUMOR Bolesław: Historia Kościoła. Cz.8: Czasy współczesne 1914-1992: Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej, zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich. Lublin: Red. Wyd. KUL 1995 8° ss. 701, nlb. 3: bibliogr., indeks. (Cz.7 - 681/91).
 • KURNATOWSKA Zofia: Opactwo benedyktynów w Lubiniu. — Kron. Wielkop. R. 22: 1994 nr 3 s. 57-68.
 • MANDZIUK Józef: Z dziejów archidiecezji lwowskiej. — Saeculum Christ. R.2: 1995 nr 2 s. 35-59.
 • MAROSZEK Józef: Dominikanie choroscy w XVII-XIX w. — Białostocczyzna R.9: 1994 nr 1 s. 24-27.
 • PASTUSZKO Marian: Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w szczególnych okolicznościach (kanony: 976, 977 i 982). — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 1-2 s. 27-70:Summ.
 • PASTUSZKO Marian: Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnych okolicznościach (kanony: 978, 979, 980 i 981). — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 3-4 s. 27-85: Summ.
 • PŁOSKI Tadeusz: Personel duchowny i obiekty kultu religijnego w prawie wojennym. — Prawo Kan R.38: 1995 nr 3-4 s. 223-230: Zsfg.
 • SUCHECKI Zbigniew: La cremazione nel diritto canonico e civile. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticano 1995 8° ss. 300. Rec.: PIKULSKA-ROBASZKIEWICZ Anna.Prawo Kan. R.40: 1997 nr 3-4 s. 301-303.
 • SUCHECKI Zbigniew: La cremazione nel diritto comparato.W: Vitam Impendere Magisterio. Città del Vaticano 1993 8° s. 111-167.
 • ŚLIWIŃSKA Barbara Gerarda: Geneza i rozwój norm prawnych Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w minionym czterechsetleciu (1583-1983). — Studia Warmiń. T.22-23: 1985-1986 [wyd. 1992] s. 25-57: Zsfg. [W aneksie: I Reguła (zatwierdzona przez biskupa Marcina Kromera dnia 18 Marca 1583 r. na zamku w Lidzbarku Warmińskim), II Reguła (zatwierdzona przez biskupa Piotra Tylickiego oraz nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoni w Wilnie dnia 12 marca 1602 r.)].
 • ŚMIGIEL Kazimierz: Z dziejów parafii archidiecezji gnieźnieńskiej. — Studia Gnes. T.10: 1995 s. 173-222.
 • TURONAK Jury: Farmavan'ne setki ryma-katalickich parafiau u Belarusi (1387-1781). — Belaruski Gistaryčny Agliad T.2 Z.2: 1995 s. 173-194: 10 s. tabel, mapka, Sum.
 • WOJTKOWSKI Julian: Dzieje Kapituły Warmińskiej 1772-1945. — Studia Warmiń. T.32: 1995 s. 25-92: Summ.
 • WOŻNIAK Krzysztof: Protestanci pabianiccy (do 1914): szkic do portretu. — Pabianiciana. T.3: 1995 s. 63-87. ———————————————————————————————————
 • BOROVY V.: The Destiny of the Union of Florence in Poland and the Great Lithuanian Principality (Byelorussia and Ukraine). W: Christian Unity. The Council of Ferrara-Florence 1438-1439. Leuven 1991 s. 555-571.
 • BUCZEK Karol: Pierwsze biskupstwo polskie. Kraków: Universitas 1995 8° ss. 53, nlb. 2.
 • DEPTUŁA Czesław: Abbatia de Brescaw w. XII-XIII i wybrane zagadnienia najstarszych dziejów grupy brzeskiej premonstratensów polskich. — Rocz.‑i Hum. T.42: 1994 z.2 [wyd. 1995] s. 5-52: Sum.
 • JÓŹWIAK Sławomir: Powstanie i rozwój sieci parafialnej na terenach komturstwa nieszawskiego i domen krzyżackich na Kujawach inwrocławskich do początku XV w. — Ziemia Kujawska T.10: 1994 s. 7-11.
 • JUREK Tomasz: Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kościoła polskiego w XI wieku. — Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 21-66: Zsfg.
 • PIEC Bogdan: Prałaci kapituły katedralnej krakowskiej do początków XIV wieku. — Rocz.‑i Hum. T.42: 1994 z.2 [wyd. 1995] s. 53-95: tab., Sum.
 • PONIEWOZIK Leszek: Kształtowanie sieci parafialnej w dekanacie Wysocice w średniowieczu. — Rocz.‑i Hum. T.43: 1995 z.2 s. 5-57: Sum.
 • PONIEWOZIK Leszek: Średniowieczne okręgi parafialne w dekanacie Wysocice. — Zesz.‑y Nauk. WSP w Rzeszowie Hist. Z.5: 1995 s. 25-38.
 • RADZIMIŃSKI Andrzej: Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV-XV w. na tle porównawczym. Studium nad rekrutacją i drogami awansu. Toruń: Wyd. Uniw. im. M. Kopernika 1995 8° ss. 312: 12 tab., bibliogr., Zsfg. — UMK Rozprawy. Rec.: KOCZERSKA Maria: Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 277-280.
 • SZYMAŃSKI Józef.: Kanonikat świecki w Małopolsce (od końca XI do połowy XIII wieku). Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa ADudek 1995 8° ss. 144. Rec.: RAJMAN Jerzy. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 160-163. ———————————————————————————————————
 • GÓRALSKI Wojciech: Il primo sinodo diocesano (1564) del card. Carlo Borromeo. — Cristianità ed Europa. T.1 Roma-Freiburg-Wien 1994 s. 729-742.
 • KLEMP Aleksander: Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII wieku do drugiej połowy XVIII wieku. Gdańsk-Wrocław: Ossolineum 1994 8° ss. 253, nlb. 3, mapy 2. — Gdań. Tow. Nauk. Wydz. I Nauk Społ. i Humanist. Monografie. Nr 98.
 • LEC Zdzisław: Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła. — Saeculum Christ R.2: 1995 nr 1 s. 211-220: Zsfg.
 • LUTYŃSKI Konrad: Obsadzanie prebend w kapitule poznańskiej w XVI wieku. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 753-764: Zsfg.
 • PAWLIK Wojciech: Religia w projektach urządzenia szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej. — Rocz.‑i Hum. T.42: 1994 z.2 [wyd. 1995] s. 123-154: Sum.
 • PIETRZYK Zdzisław: Antytrynitarze z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Strasburgu w latach 1538-1621. — Biul. Bibliot. Jagiell. 1995 nr 1-2 s. 47-62.
 • PODSKALSKY Gerhard: Die Union von Brest aus der Sicht des Ökumenischen Patriarchats (Konstantinopolen) im 17. Jahrhundert. — Orientalia Christiana Periodica T.61: 1995 z.2 s. 555-570.
 • SUTTNER Ernst Christoph: Die Synoden von Zamość (1720) und Wien (1773) als prägende Ereignisse für die Unierten Polens und der Donaumonarchie. — Ostkirchliche Studien T.44: 1995 z.4 s. 273-291.
 • SZOR Alojzy: Dzieje parafii katolickiej w Królewcu 1641-1650. — Studia Warmiń. T.32: 1995 s. 129-183.
 • TOMECKI Karol: Organizacja kościelna na Śląsku austriackim w drugiej połowie XVIII wieku. — Śląsk. Studia Hist.-Teol. T.27-28: 1994-1995 s. 431-433. ———————————————————————————————————
 • BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech: Gmina ewangelicka w Rzesznikowie w XIX wieku. Koszalin: nakł. autora 1995 8° ss. 160, nlb. 1: 2 fot., 2 mapy, bibliogr.
 • DERDZIUK Andrzej: Organizacja wychowania w nowicjacie Polskiej Prowincji Kapucynów w okresie międzypowstaniowym (1830-1864). — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 1-2 s. 189-206.
 • DYLĄGOWA Hanna: Likwidacja unii w Królestwie Polskim w świetle archiwaliów watykańskich. — Zesz.‑y Nauk. KUL R.34: 1991 nr 1-2 [wyd. 1994] s. 13-28: Sum.
 • JANCZAK Julian K.: Spis parafii Królestwa Polskiego 1835 roku. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 409-418: Sum.
 • JEMIELITY Witold: Instytut Księży Demerytów w Liszkowie 1836-1852. — Analecta Cracov. T.27: 1995 s. 419-430: Sum.
 • JEMIELITY Witold: Konkursy na beneficja w Królestwie Polskim 1817-1865 (w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej). — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 3-4 s. 205-222: Sum.
 • JOGELA Vytautas: Vilniaus Romos Kataliku Dvasines Akademinos ikurimas. [Założenie Wileńskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej (1831)]. — Lietuviu Atgimimo Ist. Studijos T.7: 1994 s. 56-95: streszcz., Sum., Zsfg.
 • KUMOR Bolesław: Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim 1915-1917. — Zesz.‑y Nauk. KUL R.37: 1994 nr 1-2 [wyd. 1995] s. 21-34: Sum.
 • KUMOR Bolesław: Obsada biskupstwa ormiańsko-katolickiego we Lwowie w latach niewoli narodowej (1772-1918). — Analecta Cracov. T.26: 1994 s. 372-384: Zsfg.
 • LEWANDOWSKI Jan: Z dziejów unickiej diecezji chełmińskiej w latach 1790-1804. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 51-63.
 • STEGNER Tadeusz: Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914. Gdańsk: UG 1992 8° ss. 236. — Rozprawy i Monografie Uniw. Gdańs. Nr 174. Rec.: CABAN Wiesław. Kwart. Hist. R. 10: 1993 nr 1 s. 150-152; Repl.: STEGNER T. Tamże nr 3 [wyd. 1994] s. 171-172.
 • STEGNER Tadeusz: Protestanci na terenie guberni radomskiej i kieleckiej w XIX i na początku XX wieku. — Studia Kielec., Ser. Hist. 1995 s. 13-20: Sum.
 • ZIMAŁEK Marian: Początki diecezji sandomierskiej i jej instytucji centralnych (1818-1830). — Kron. Diecezji Sandomier. R.87: 1994 nr 3-4 s. 137-152. ———————————————————————————————————
 • DOLA Kazimierz: Duszpasterstwo w (archi)diecezji wrocławskiej i jej ustrój za rządów arcybiskupa ks. kardynała Adolfa Bertrama (1914-1945). — Studia Teol.-Hist. Śl. Opol. T.15: 1995 s. 143-206.
 • NABYWANIEC Stanisław: Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w świetle schematyzmu na rok 1936. Zagadnienia wstępne. — Rocz.‑i Teol. 1995 z.4 s. 105-128: Sum.
 • Turowski Stefan: Kościół ewangelicko-unijny w Polsce. 1920-1939. Bydgoszcz. 1990 ( 538/90). Rec.: ALABRUDZIŃSKA Elżbieta. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.4 s. 163-165. ——————————————————————————————————— X. Organizacja wymiaru sprawiedliwości i proces
 • GÓRKA Marek, TYPAŃSKA Honorata M.: Sąd biskupi (metropolitalny) w Katowicach 1923-1994. — Śl. Studia Hist. Teol. T.27-28: 1994-1995 s. 317-323.
 • JANCZEWSKI Zbigniew: Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku. — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 3-4 s. 165-204: Sum.
 • KISZA Andrzej, KRZEMIŃSKI Zdzisław, ŁYCZYWEK Roman: Historia adwokatury polskiej. Warszawa - Skrzeszew: M.C. Kwadrat 1995 8° ss. 195: portr., bibliogr., indeks. Rec.: BĄKOWSKI Andrzej. Palestra R.39: 1995 nr 9-10 s. 128-138; SADURSKI Franciszek. Tamże s. 139-142.
 • PŁOSKI Tadeusz: Z kościelnej praktyki sądowej Trybunału Warmińskiego. [Praca doktorska]. Olsztyn: Warmińskie Wyd. Diecezjalne 1995 8° ss. 133, nlb. 3.
 • Subjektivierung des justiziellen Beweisverfahrens. Beiträge zum Zeugenbeweis in Europa und den USA (18. 20. Jahrhundert). Wyd. A[ndré] Gouron, L. Mayali, A. Padoa Schioppa, D[ietrich] Simon. Frankfurt/Main 1994. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 2 s. 285. ———————————————————————————————————
 • MOSSAKOWSKI Wiesław: The Problem of Unification of Criminal Courts and Procedure in Sulla's Period. — Eos T.81: 1993 z.1 [wyd. 1994] s. 93-95.
 • ZABŁOCKI Jan: Talion w świetle „Noctes Attice” Aulusa Gelliusa. — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 3-4 s. 231-244: Sum. ———————————————————————————————————
 • FROCH Władysław, SZYMAŃSKI Tadeusz: Kształtowanie się zawodu pełnomocnika sądowego w Lublinie. Przyczynek do historii palestry lubelskiej (w II połowie XV wieku). — Rocz.‑i Nauk Prawn. T.4: 1994 [wyd. 1995] s. 163-177: Sum., aneksy.
 • GĄSIOROWSKI Antoni, SKIERSKA Izabela: Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 93-124: rés .
 • GĄSIOROWSKI Antoni, SKIERSKA Izabela: Średniowieczni oficjałowie gnieźnieńscy. — Rocz.‑i Hist. R.61: 1995 s. 37-86: aneksy, Zsfg.
 • SIERADZAN Wiesław: Rycerstwo kujawsko-dobrzyńskie w procesie polsko-krzyżackim w Warszawie w 1339 r. — Ziemia Dobrzyń. R.3: 1995 s. 7-22. ———————————————————————————————————
 • Ingram Martin: Church, Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640.Cambridge 1990. Rec.: DZIUBA Andrzej. Prawo Kan. R.38: 1995 nr 1-2 s. 215-217.
 • LITYŃSKI Adam: O sądach kryminalnych insurekcji 1794 r. — Wiek Oświecenia T.11: 1995 s. 103-128.
 • MIKOŁAJCZYK Marian: Z dziejów wymuszania zeznań w Polsce (na podstawie praktyki krakowskiego sądu miejskiego w II połowie XVIII wieku). —Prace Nauk. Uniw. Śl. Nr 1485. Probl. Prawa Karnego T.21: 1995 s. 86-96: rez., Zsfg.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Les procčs pour meurtre rituel en Pologne (XVI e -XVIII e sieècle). — Rev. Hist.Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 3 s. 323-332.
 • SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym. — Analecta. Studia i memoriały z dziejów nauki R.4 z.2(8) 1995 s. 29-42: Sum. ———————————————————————————————————
 • DALECKI Maciej: Z dziejów ustroju i kancelarii sądów w środkowej Galicji w latach 1855-1918. — Rocz. Hist.-Arch. T.9: 1995 s. 97-113.
 • DZIADZIO Andrzej: Orzecznictwo austriackiego Trybunału Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918). — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 125-154: rés.
 • HEMPOWICZ Franciszek: Referendariusz i asesor sądowy, czyli aplikacja Polaka pod zaborem pruskim. Wyd. Ryszard MARCINIAK. — Kron. Wielkopol. R.22: 1994 nr 3 s. 91-99.
 • KOROBOWICZ Artur: Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915. Lublin: Wyd. UMCS 1995 8° ss. 175. Rec.: OLESZKO Aleksander. Rejent 1996 nr 1 s. 205-209.
 • Liessem Peter: Verwaltungsgerichtsbarkeit im späten Zarenreich. Der Dirigierende Senat und seine Entscheidungen zur russischen Selbstverwaltung (1865-1917). Frankfurt/M 1995.Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 293. ———————————————————————————————————
 • GRABSKI Marian: Adwokatura w Polsce odrodzonej. — Palestra R.39: 1995 nr 3-4 s. 167-175.
 • KONIECZNY Alfred: Akcja „Noc i mgła” w okupowanych przez III Rzeszę krajach zachodniej Europy. Geneza -założenia-realizacja. Wrocław: Wyd. Uwr. 1995 8° ss. 274. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 296-297. ————————————————————————————————
 • DROZDOWSKI Marian Marek: W pięćdziesiątą rocznicę procesu szesnastu przywódców Polski Podziemnej. —Palestra R.39: 1995 nr 5-6 s. 6-20.
 • KIELASIŃSKI Marek: Raport o sądowych morderstwach. — Archiw. Kryminol. T.20: 1994 s. 97-135: rez., Sum. [Wyroki śmierci wydane przez Sąd Wojskowy Lubelskiego Garnizonu na żołnierzy AK w l.1944-1945].
 • WOJCIECHOWSKI Grzegorz: Ułaskawienia prezydenta Bieruta: losy wniosków o ułaskawienie skazanych przez sądy wojskowe (1947-1953). — Archiw. Kryminol. T.21: 1995 s. 153-189: Sum. XI. Prawo cywilne
 • Mackin Theodore: The Marital Sacrament. New York - Mahwah N.Y. 1989. Rec.: DZIUBA Andrzej. Prawo Kan. R.38: 1995 nr 1-2 s. 217-221.
 • NESTOROWICZ Mirosław: Od nieograniczonej do ograniczonej odpowiedzialności hoteli za rzeczy gości hotelowych. — Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 2 s. 53-63.
 • SZUMSKI Jerzy: Akta hipoteczne i notarialne do 1939 r. z terenu województwa łomżyńskiego. — Studia Łomżyń. T.5: 1995 s. 103-107. ———————————————————————————————————
 • DAJCZAK Wojciech: Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklasischen Perioden. Ein Beitrag zur Erforschung der lex Iulia et Pappia . — Rev. Intern. des Droits de L'Antiquité T. 42: 1995 s. 155-166.
 • DAJCZAK Wojciech: Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim. Toruń: Wyd. UMK 1995 8° ss. 203, nlb. 1: Zsfg. Rec.: AVENARIUS Martin. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.114: 1997 Rom. Abt. s. 639-640; DĘBIŃSKI Antoni. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 74: 1996 nr 2 s. 271; KURYŁOWICZ Marek. Rocz. Nauk. Prawn. T.6: 1996 s. 159-161; LONGCHAMPS DE BÉRIER Franciszek. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 3 s. 83-84.
 • ROMINKIEWICZ Jarosław: Adopcja i dziedziczenie w mowach Isajosa. Wrocław: Wyd. UWr 1995 8° ss. 90: bibliogr., Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1646, Prawo T. 235.
 • SOKALA Andrzej: The Effectiveness of the „ne prostituatur” Clauses in Roman Law. — Eos T.81: 1993 z.1 [wyd. 1994] s. 97-100. ———————————————————————————————————
 • JEMIELITY Witold: Acta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 1-2 s. 163-188. ———————————————————————————————————
 • KRASOWSKI Krzysztof: Prawo o aktach stanu cywilnego II Rzeczypospolitej. — Kwart. Prawa Prywat. R.4: 1995 nr 2 s. 227-252. ———————————————————————————————————
 • RADWAŃSKI Zbigniew: Prawo cywilne PRL. — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 23-31: rés. XII. Prawo karne i penitencjarne
 • KLEWEK Jan: Z dziejów siedleckiego więzienia. — Przegl. Więzien. Pol. T. 11: 1995 s. 45-58.
 • Rusche Georg, Kirchheimer Otto: Peine et structure sociale. Histoire et „Théorie critique"du régime pénal. Texte présenté et établi par René Lévy et Hartwig Zander, traduit de állemand par F. Laroche. Paris 1994. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 1 s. 109.
 • Vimont Jean Claude: La prison politique en France. Genèse d'un mode d'incarcération spécifique XVIII e -XX e sieècles. Paris 1993. Rec.: UTRAT-MILECKI Jarosław.Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 3 s. 98-101.
 • WĄSEK Andrzej: Polskie prawo karne 1918-1990. — Rocz. Inst. Pol.-Skandynaw. R.6: 1990-1991 [wyd. 1992] s. 67-81: Sum. ———————————————————————————————————
 • DĘBIŃSKI Antoni: Sacrilegiumw prawie rzymskim. Rozprawa habilit. Lublin: Red. Wyd. KUL 1995 8° ss. 239, nlb. 1. Rec.: AVENARIUS Martin. Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.115: 1998 Rom. Abt. s. 755- 756; BOJARSKI Władysław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 75: 1997 nr 1 s. 109. ———————————————————————————————— ———
 • Blastenbrei Peter: Kriminalität in Rom 1560-1585. Tübingen 1995. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 281-282. ———————————————————————————————————
 • DALECKI Maciej: Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny światowej. — Rocz. Hist.-Archiw. T. 7-8: 1994 s. 151-157.
 • SIRUTAVIČIUS Vladas: Nusikaltimai ir visuomene XIX amžiaus Lietuvoje. [Przestępczość a społeczeństwo na Litwie w XIX wieku]. Vilnius: Baltos lankos 1995 8° ss. 206: tab. Sum., streszcz. — Lietuviu Atgimimo Istorijos Studijos 12. ———————————————————————————————————
 • BEDYŃSKI Krystian: Warszawska konspiracja więzienna 1939-1944 (udział polskiego personelu). — Archiw. Kryminol. T. 21: 1995 s. 191-200.
 • LITYŃSKI Adam: Die Kodifikationskommission und ihre Arbeiten am Strafgesetzbuch der Zweiten Polnischen Republik. — Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgeschichte T.112: 1995 Germ.Abt. s. 382-395.
 • PAWLAK Karol: Więziennictwo polskie w latach 1918-1939. Kalisz: Central. Ośrodek Szkol. Służby Więzien. 1995 8° ss. 212: mapy. Rec.: NAWROCKI Stanisław. Kronika Wielkopolski 1997 nr 2 s. 122-124.
 • PAWLAK Karol: Zakłady otwarte i półotwarte w Polsce w latach trzydziestych. — Przegl. Więzien. Pol. T. 11: 1995 s. 34-44. ———————————————————————————————————
 • KRAWCZYŃSKI Cezary: Więzienie w Barczewie w systemie więzień politycznych w latach 1945-1956. — Pamięć i Sprawiedliwość [poprz. pt. Biul. Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko...)] T.38: 1995 s. 241-261.
 • LITYŃSKI Adam: Ze studiów nad początkami wojskowego prawa karnego PRL. — Prace Nauk. Uniw. Śl. Nr 1485 Probl. Prawa Karnego T. 21: 1995 s. 9-35: rez., Zsfg. XIII. Prawo gospodarcze
 • BASTA Jan: Wojewódzka Izba Rolnicza w Rzeszowie 1944-1946 (Powstanie, funcjonowanie, likwidacja). — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 153-166: Sum.
 • JEZIERSKI Andrzej, LESZCZYŃSKA Cecylia: Bank Polski SA 1924-1951. Warszawa: NBP 1994 4° ss 139, 15 tabl.
 • KAŁKOWSKI Leszek: Tradycje polskich obligacji komunalnych. — Samorząd Teryt. R.5: 1995 nr 3 s. 47-49.
 • MASTERNAK Mariusz: Ewolucja regulacji prawnej wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Polsce. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.284 Prawo Z.34: 1994 s. 73-88: Sum.
 • MOTYLEWICZ Jerzy: Handel zewnętrzny Przeworska w świetle rejestrów komór celnych. — Zesz.‑y Nauk. WSP w Rzeszow., Hist. Z.5: 1995 s. 67-72.
 • OLSZEWSKI Jan: Geneza polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.17: 1995 s. 31-44: Sum.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek: Cech rymarzy chwaliszewskich w świetle swoich archiwaliów. — Kron. M. Poznania R.63: 1995 nr 1 s. 51-75.
 • ZALESKI Zygmunt: Bractwo krawieckie chwaliszewskie. — Kron. M. Poznania R.63: 1995 nr 1 s. 21-48.
 • ZALESKI Zygmunt: Cech szewski chwaliszewski. — Kron. M. Poznania R.63: 1995 nr 1 s. 49-50. ———————————————————————————————————
 • SOŚNIA Mieczysław: Umowy dotyczące zrzeszania się w celach gospodarczych w rozwoju historycznym (okres starożytności). — Rejent R.5: 1995 nr 9 s. 11-29. ———————————————————————————————————
 • KUS Józef: Jarmarki jarosławskie i ich wpływ na rozwój miasta w XVI i XVII wieku. — Rocz. Hist.-Archiw. T.9: 1995 s. 29-43.
 • SARNOWSKY Jürgen: Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens in Preußen (1382-1454). Köln-Weimar-Wien: Böhlau 1993 8° ss. XX, 918, 123 tab. Rec.: HECKMANN Dieter. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.45: 1996 z.2 s. 247-248. ———————————————————————————————————
 • BITNER-NOWAK Anna: Kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918). Poznań: „PSO” 1995 8° ss. nlb. 2, 191, nlb. 5: facs., mapy, portr. Sum., Zsfg. Rec.: HARTMANN Stefan. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). T. 46:1997, z.2, s.283-284; SANGOWSKI Tadeusz. Wiad. Ubezp. 1996 nr 10-12 s. 45-49; TOMASZEWSKI Jerzy. Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.4 s. 912-914.
 • HORN Maurycy: Cechy żydowskie na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1795-1850. — Biul. Żyd. Inst. Hist. 1994-1995 nr 2-4 s. 3-22.
 • JACYSZYN Jerzy, NOWAK Artur: Wybrane elementy definicji weksla własnego w Bills of Exchange Act 1882. — Rejent R.5: 1995 nr 11 s. 80-83.
 • KOPRUKOWNIAK Albin: Działalność Banku Włościańskiego w pow. bialskim w latach 1909-1915. — Rocz. Bialskopodlaski T.3: 1995 s. 221-237.
 • KOSIK Jan: O spółkach ks. Augustyna Szamarzewskiego pod zaborem pruskim w latach 1872-1891. Wrocław: 1992 ss. 132. Rec.: WINIAR Jan. J.; GAJDA Jan. Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.15: 1994 s. 259-261.
 • LANDAU Zbigniew: Cele powołania Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i ich realizacja w zakresie kredytów długoterminowych. — Studia Hist. R.37: 1994 z.4 s. 487-504: tab., Sum.
 • MATUS Irena: Towarzystwa kredytowe. — Przegl. Prawosławny R.10: 1994 nr 12 s. 30-31. [Towarzystwa kredytowe przy parafiach prawosławnych w powiecie bielskim (gubernia grodzieńska) w latach 1908-1915]
 • WIECH Stanisław: Rzemieślnicy małych miasteczek guberni kieleckiej w latach 1870-1914. Kielce: Wyż. Szk. Pedag. im. J.Kochanowskiego 1995 8° ss. 241, nlb. 2: 2 mapy. ———————————————————————————————————
 • ALLERHAND Maurycy: Prawo o postępowaniu układowym z komentarzem. [Oprac. Piotr Michał NIESPOREK]. Bielsko-Biała: Sto 1995 8° ss. 119.
 • DRĘTKIEWICZ Andrzej: Miasto Płock emitentem pierwszych klasycznych obligacji komunalnych. — Notatki Płockie 1995 nr 3 s. 31-34.
 • HAJDUK Bolesław: Polski system celny w latach 1919-1924. — Rocz.‑i Dziej. Społ. i Gosp. T.53-55: 1992-1995 s. 91-113.
 • JĘDRZEJEWSKA Anna: Ogólne założenia typowej spółki cichej na tle przedwojennej regulacji k.h. — Przegl. Prawa Handl. 1995 nr 3 s. 7-14.
 • KAMIŃSKI Artur: Działalność Spółki Akcyjnej Wrocławskie Targi i Wystawy w latach 1933-1944. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 1-2 s. 29-44: aneks [skład władz spółki], Zsfg.
 • KASZUBSKI Remigiusz Witold: Bank Polski SA - bank centralny II Rzeczyspospolitej. — Bank i Kredyt T.26: 1995 nr 9 s. 38-48: Sum.
 • MIKULEC Bronisław: Spółdzielcze instytucje drobnego kredytu w powiecie chełmskim w latach 1902-1914. — Rocz. Chełm. T.1: 1995 s. 151-169.
 • NOWAK Marek, WŁUDYKA Tadeusz: Pocztowa Kasa Oszczędności w II Rzeczypospolitej. Tło, ustrój prawny, główne kierunki działania. Kraków: Tow. Autorów i Wyd. Prac. Nauk. „Universitas” 1993 8° ss. 120, nlb. 1.
 • SCHMIDT Andrzej: Kształtowanie polskiego systemu pieniężnego po 11 listopada 1918 r. — Biul. Numizmat. 1994 nr 3 s. 3-9. XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy
 • SURDACKI Marian: Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku. Lublin: Wyd. Tow. Nauk. KUL 1992 8° ss. 351. Rec.: KARPIŃSKI Andrzej. Kwart. Hist. Kult. Mat. R.43: 1995 nr1 s. 140-146. XV. Prawo narodów i stosunki międzynarodowe
 • BACZKOWSKI Krzysztof: Próby włączenia Państw Jagiellońskich do koalicji antytureckiej przez papieża Aleksandra VI na przełomie XV/XVI wieku. — Nasza Przeszłość T.81: 1994 s. 5-50: Zsfg.
 • BOJKO Krzysztof: Początki stosunków dyplomatycznych Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z Rzeszą Niemiecką (1486-1493). — Studia Hist. R.38: 1995 z.2 s. 147-161: Sum.
 • FLEMMING Marian: Jeńcy w wewnętrznych konfliktach zbrojnych. — Wojsk. Przegl. Prawn. R.68: 1995 nr 2 s. 3-17.
 • FLEMMING Marian: Międzynarodowe prawo zwyczajowe. — Wojsk. Przegl. Prawn. R.68: 1995 nr 3-4 s. 3-19.
 • SOZAŃSKI Jarosław: Status prawnomiędzynarodowy Litwy, Łotwy i Estonii w latach 1918-1994. Ryga 1995 8° ss. 347.
 • SOZAŃSKI Jarosław: International legal Status of Lithuania, Latvia and Estonia in the years 1918-1994.Ryga 1995 8° ss. 215. ————————————————————————————————
 • CZERSKA Danuta: Sprawa kandydatury królewicza Władysława na tron moskiewski. (Umowa z 4 lutego 1610 r.). — Studia Hist. R.38: 1995 z.3 s. 309-333: Sum.
 • GIZA Antoni: Polityka bałtycka Iwana IV Groźnego. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 3 [wyd. 1995] s. 27-40.
 • GIZA Antoni: Polityka bałtycka Moskwy w latach 1584-1682. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 4 [wyd. 1995] s. 35-46: Zsfg.
 • ODYNIEC Wacław: Polskie dominium maris baltici w XVI i XVII w. Koncepcje i realizacja. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R.39: 1995 nr 3 s. 223-232.
 • SMOŁUCHA Janusz: Misja legata Achillesa de Grassisa do państw jagiellońskich w roku 1510. — Studia Hist. R.37: 1994 [wyd. 1995] z.4 s. 461-475: Sum.
 • WIJACZKA Jacek: Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525-1568. — Kom.‑y Mazur.-Warm. R.38: 1994 nr 1 s. 3-12: Zsfg.
 • WISNER Henryk: Król i car.Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku. Warszawa: KiW 1995 8° ss. 138. Rec.: KOŚCIELNY Robert. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 76-77. ————————————————————————————————
 • BARTOSZEWICZ Henryk: Od paktu Ribbentrop - Mołotow do umowy Mołotow - Osóbka-Morawski. — Studia z Dziej. Rosji i Europy Środk.-Wsch. T.29: 1994 s. 149-155.
 • BATOWSKI Henryk: Zachód wobec granic Polski 1920-1940. Niektóre fakty mniej znane. Łódź: Wyd. Łódz. 1995 8° ss. 234, nlb. 2: bibliogr., indeks, Sum. Rec.: SIERPOWSKI Stanisław. Przegl. Zach. R.52: 1996 nr 3 s. 153-155; KORZON Andrzej. Dzieje Najnow. R.28: 1996 z.3-4 [wyd. 1997] s. 178-182.
 • BAUMGART Marek: Zagadnienie Paktu Wschodniego w stosunkach polsko-brytyjskich w 1934 r. — Przegl. Zachod. R.50: 1994 nr 1 s. 15-29.
 • BEDNARZAK Mirosława: Locarno a stosunki polsko-radzieckie. — Zesz.‑y Nauk. WSRP w Siedlcach Nr 36 Hist. Z.1: 1993 [wyd. 1994] s. 95-109: rez.
 • FLEMMING Marian: Zbrojny ruch oporu w okresie II wojny światowej. Aspekty prawnomiędzynarodowe. — Wojsk. Przegl. Prawn. R.68: 1995 nr 1 s. 3-19.
 • GREGOROWICZ Stanisław, ZACHARIAS Michał Jerzy: Polska - Związek Sowiecki. Stosunki polityczne 1925-1939. Warszawa: IH PAN 1995 ss. 230. Rec.: WAPIŃSKI Roman. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 1 s. 125-128.
 • KARSKI Jan: Tajna dyplomacja Churchilla i Roosevelta w sprawie Polski (1940-1945). Lublin: Wyd. UMCS 1995 8° ss. 23, nlb. 1: 1 portr.
 • KORCZYK Henryk: Pakt Ligi Narodów a pakt Brianda-Kelloga. — Krakow. Studia Prawn. T.26-27: 1993-1994 [wyd. 1995] s. 81-91: Zsfg.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Problem wileński w świetle prawa międzynarodowego. — Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T.30: 1995 s. 113-122.
 • ŁOSSOWSKI Piotr: Polityka II Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich. — Przegl. Wschod. T.2: 1992-1993 z.4 [wyd. 1994] s. 755-767.
 • ŁUKOMSKI Grzegorz: Konflikt polsko-litewski o Suwalszczyznę w latach 1918-1920. Uwarunkowania polityczne i militarne. — Lithuania R.6: 1995 nr 2 s. 125-147.
 • SCHATTKOWSKY Ralph: Deutschland und Polen von 1918/19 bis 1925. Deutsch-polnische Beziehungen zwischen Versailles und Locarno. Frankfurt a. M. - Berlin - Bern: Verlag Peter Lang 1994 8° ss. 363. Rec.: FIEDOR Karol.Zbliżenia. Polska - Niemcy R.5: 1995 nr 3 s. 111-113; FUCHS Konrad. Hist. Zeitschr. T.261: 1995 z. 3 s. 969-970.
 • STĘPNIAK Władysław: Potencjalna sojuszniczka czy drugorzędny partner? Grecja w polityce polskiej w latach 1920-1923. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 151-167: Sum.
 • TARKA Krzysztof: Inkorporacja, federacja czy współistnienie. Polityka Rządu RP wobec Litwy (1939-1945). — Arka Nr 50: 1994 s. 85-95.
 • WILK Stanisław: Geneza konkordatu polskiego z 1925 roku. — Univ. Gedanensis Nr 12: 1995 s. 61-73. ————————————————————————————————
 • MARCZAK Tadeusz: Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944-1950. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 560. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1798 Hist. T. 123.
 • ROSTWOROWSKI Stanisław Jan: Stosunki WiN-u z placówkami dyplomatycznymi państw suwerennych (jesień 1946-koniec 1947 r.). — Zesz.‑y Hist. WiN‑u Nr 7: 1995 s. 23-40. XVI. Ogólne 1. Bibliografie
 • BIBLIOGRAFIA historii polskiej za rok 1993. Oprac. Wojciech FRAZIK, Stefan GĄSIOROWSKI, Anna GRUCA, Zbigniew SOLAK. Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szk. Biznesu 1995 8° ss.487. — IH PAN Zakł. Bibliogr. Bieżącej.
 • BIBLIOGRAFIA historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 1993 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Opr. Urszula ZABORSKA prz współpr. Henryka BARANOWSKIEGO. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z. 2-3 s. 119-231: indeks.
 • FEDOROWICZ Grażyna, GROMADZIŃSKA Krystyna, KACZYŃSKA Maria: Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989. Warszawa: Bibliot. Narod. 1995 8° ss. 498, nlb. 2: indeksy.
 • HENZEL Władysław, SAWICKA Irena: Powstanie Warszawskie 1944 r. Bibliografia Selektywna. T.1-2. Warszawa: CBW 1994 8° ss. XXVI, 343; VI, 267. — Depart. Stos. Społ. Central. Bibliot. Wojsk.
 • MATERIAŁY do polskiej bibliografii historycznoprawnej za rok 1993. Pod red. Marii ZABŁOCKIEJ. Materiały zebrali: Marzenna PASZKOWSKA, Roman SOBOTKA, M. ZABŁOCKA. — Czas. Pr.- Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 319-386.
 • POLSKA Bibliografia Prawnicza. Pod red. Marty JASZCZUKOWEJ. — Państwo i Prawo R. 50: 1995 Cz.1: Artykuły: nr 2 s. 115-124; nr 3 s. 120-125; nr 4 s. 112-117; nr 5 s. 117-125; nr 6 s. 114-120; nr 7 s. 118-125; nr 8 s. 117-122; nr 9 s. 117-125; nr 10-11 s. 174-183; nr 12 s. 115-120; Cz.2: Książki: nr 1 s. 115-125; nr 4 s. 118-123; nr 6 s. 120-125; nr 8 s. 122-125; nr 10-11 s. 183-185; nr 12 s. 120-124.
 • SZTURC Jan: Protestantyzm na Śląsku (bez Śląska Cieszyńskiego). Bibliografia polskojęzyczna na lata 1945-1993. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.50: 1995 nr 3-4 s. 283-292. 2. Księgi pamiątkowe, prace zbiorowe
 • Aux sources de la gestion publique. T.1: Enquéte lexicographique sur fundus, villa, domus, mansus. Wyd. Elisabeth Magnou-Nortier.Lille 1993. Rec.: DYGO Marian. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 2 s. 124-125.
 • BO INSZA jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. Praca zbior. pod red. Anny GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ. Warszawa: Inst. Bad. Liter. PAN 1995 8° ss. 206, nlb. 2. Zawiera m.in.: LITYŃSKI Adam: Zdrada kraju w polskim prawie karnym końca XVIII w. (s. 9-30); ZIELIŃSKA Zofia: Seweryn Rzewuski - pułapki republikanizmu (s. 31-47); GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ. A.: Zdrada trzeciego maja? Malkontenci wobec Ustawy Rządowej (s. 49-69); KĄDZIELA Łukasz: Zdrajcy i patrioci? Ugrupowania polityczne sejmu grodzieńskiego 1793 roku (s. 71-94).
 • CZĘSTOCHOWA w pierwszych latach Polski Odrodzonej. Pod red. Ryszarda SZWEDA, Jerzego MIZGALSKIEGO, Waldemara PALUSA. Rzeszów: Wyd WSP 1994 8° ss. 152, nlb. 4. Zawiera m.in.: SZWED R.: Wybory do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej w Okręgu Częstochowskim (s. 11-28: Sum.); ŚWITAŁA Marcin: Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Częstochowie w niepodległej Polsce - 9 marca 1919 r. (s. 29-44: Sum.); SZWED R.: Samorząd miasta Częstochowy w latach 1919-1925 (s. 45-58: Sum.); ZWIĄZEK Jan: Organizacja Kościoła katolickiego w regionie częstochowskim (s. 59-77: Sum.); GRZĄDZIELSKI Zbigniew: Szkolnictwo powszechne w Częstochowie pierwszych lat niepodległości (s. 78-87: Sum.); MIZGALSKI J.: Częstochowska społeczność żydowska w pierwszych latach Polski Odrodzonej (s. 99-117: Sum.); PALUS W.: Życie gospodarcze Częstochowy w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Polskiej (s. 119-124: Sum.).
 • DAWNE prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla. Pod red. Jerzego MALCA i Wacława URUSZCZAKA. Kraków: Księgarnia Akademicka 1995 8° ss. 282, nlb. 2, 1 k. portr. — UJ, Wydz. Prawa i Adm. Zawiera m.in.: BIENIARZÓWNA Janina: Wojciech Maria Bartel (1923-1992) (s. 7-13); KUGLARZ Paweł: Bibliografia prac Prof. Wojciecha M. Bartla (s. 15-25); KUBIŚ Adam: Wspomnienie o śp. prof. Wojciechu Marii Bartlu (s. 27-30); CHMIEL Jerzy: Prywatna lektura Biblii w prawodawstwie Kościoła rzymskokatolickiego (s. 33-37); DUDZIAK Jan: Zmiana formy konkordatów w XIX w. (s. 39-50); FILIPEK Józef: Elementy strukturalne norm prawa kanonicznego (s. 61-67); KOROBOWICZ Artur: Chełmska kapituła katedralna obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim XIX w. (s. 69-76); MALINOWSKA-KWIATKOWSKA Irena: Codex Ecclesiasticus Moguntinus(1547-1700) jako źródło prawa małżeńskiego (s. 77-84); ORZECHOWSKI Kazimierz: Duchowieństwo w ustroju dawnego Śląska (s. 85-90); PIERONEK Tadeusz: Studia Adama Vetulaniego nad Dekretem Gracjana w Polsce (s. 103-108); WALACHOWICZ Jerzy: Biskupstwo zachodniopomorskie do 1188 roku (s. 109-117); ĆWIK Władysław: Polacy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Innsbrucku (s. 121-132: tab.); KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Państwo w doktrynie prawno-politycznej Konrada Adenauera (1948-1952) (s. 133-143); MALARCZYK Jan: Ulrich von Hutten o roli prawa i prawników w Niemczech (s. 145-154); OLSZEWSKI Henryk: Ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów w historiograficznej koncepcji Ottona Hintze (s. 155-162); SALMONOWICZ Stanisław: Kilka uwag o recepcji Cezarego Beccarii (1738-1794) jako karnisty w Polsce. Uwagi w dwusetlecie zgonu (s. 163-170); SONDEL Janusz: Prawo rzymskie w dokumentach Akademii Krakowskiej (s. 171-181); WYROZUMSKI Jerzy: Konrad Celtis o ustroju miejskim Norymbergi (s. 183-188); BARDACH Juliusz: Geneza romanizacji II Statutu litewskiego (s. 191-206); GRODZISKI Stanisław: Miejsce i rola Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sejmie Krajowym Galicyjskim (s. 207-226); LESIŃSKI Bogdan: Konstytucja sejmowa z 1768 roku o opiece i zdolności do czynności prawnych (s. 227-235); LITYŃSKI Adam: Początki służby sprawiedliwości w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (1943 r.) (s. 237-243); MALEC J.: Nobilitacje w Europie epoki nowożytnej (s. 245-252); OPAS Tomasz: Nad źródłami do badań rozwoju rodziny w miastach polskich wieku XVIII i początków następnego stulecia (s. 253-260); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Zagadnienia systematyki prawa w austriackim programie kodyfikacyjnym doby wczesnego Oświecenia (s. 261-266); URUSZCZAK W.: Argumenty retoryczne w Statutach Kazimierza Wielkiego (s. 267-282). Rec.: JANICKA Danuta. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 259-262.
 • DZIEJE Rzeszowa. Pod red. Feliksa KIRYKA. T.1: Rzeszów od najdawniejszych czasów do I rozbioru. Rzeszów: KAW 1994 8° ss. 638, tabl. 20: Sum., rés., Zsfg, rez.
 • DZIEJE Szczecina. T.3: 1806-1945. Pod red. Bogdana WACHOWIAKA. Szczecin: 13 Muz 1994 8° ss. 996, nlb. 2, 1 k. złoż.: facs., fot., pl., portr., bibliogr., indeksy. (T.1- 864/83, T.2- 902/85). Rec.: CZAPLIŃSKI Marek. Zbliżenia Polska-Niemcy 1995 nr 3 s. 103-105.
 • FRYDERYK Zoll 1865-1948 prawnik - uczony - kodyfikator. Red. nauk. Andrzej MĄCZYŃSKI. Kraków: PAU 1994 8° ss. 77, nlb. 3, tabl. 3. — PAU Wydz. Hist-Filoz. Prace Prawnicze Nr 6. Zawiera: GRZYBOWSKI Stefan: Fryderyk Zoll - człowiek i dzieło; KOSIŃSKI Stefan: Życie i działalność Fryderyka Zolla; SKĄPSKI Józef: Fryderyk Zoll jako cywilista; KOPFF Andrzej: Fryderyka Zolla koncepcja praw do rzeczowych podobnych; SERDA Jerzy: Wkład Fryderyka Zolla w rozwój prawa autorskiego; FIJOŁKA Janusz: Wpływ Fryderyka Zolla na rozwój ustawodawstwa dotyczącego zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz patentów i znaków towarowych; MĄCZYŃSKI A.: Znaczenie prac Fryderyka Zolla w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego.
 • GMINY wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920-1939). Zbiór studiów pod red. Jana SZILINGA. Toruń: UMK 1995 8° ss. 261, nlb. 2: 1 mapa — Stos. Narodowośc. i Wyznan. na Pomorzu w XIX i XX w., T. 4.
 • HISTORIA dyplomacji polskiej. Pod red. Gerarda LABUDY. T. 4: 1918-1939. Pod red. Piotra ŁOSSOWSKIEGO, oprac. Marian LECZYK [et al.]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1995 8° ss. 718, nlb. 2, 56 s. tabl.: fot., il., mapy, portr., bibliogr., indeksy. - (T. 1, 2, 3 - 1034/82).
 • HISTORIA Gliwic. Praca zbiorowa. Pod red. Jana DRABINY. Gliwice: Muzeum w Gliwicach 1995 8° ss. 671, nlb. 1: il., facs., fot., pl., portr., rys.
 • HISTORIA-idee-polityka. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi. Pod red. Franciszka RYSZKI. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar - Wydz. Dzien. i Nauk Polit. UW 1995 8° ss. 481: 1 fot., rys. Zawiera m.in.: RYSZKA Franciszek, FILIPOWICZ Stanisław: Obecność i wzór. Jan Baszkiewicz - uczony i nauczyciel (s. 15-24); MODZELEWSKI Karol: Legem ipsam vetare non possumus. Królewski kodyfikator wobec potęgi zwyczaju (s. 26-32); ORZECHOWSKI Kazimierz: Przyczynek do dziejów zgromadzeń przedstanowych w Polsce (s. 33-43); OLSZEWSKI Henryk: Stany Rzeszy a Reichstag. Uwagi o ustroju Niemiec na progu czasów nowożytnych (s. 44-57); SAMSONOWICZ Henryk: Urbanizacja i geneza państw nowożytnych w Europie (s. 58-64); LITYŃSKI Adam: Trzy rewolucje w prawie karnym u schyłku XVIII wieku: lata 1791-1792 nad Sekwaną, Dunajem i Wisłą (s. 65-75); TOMASZEWSKI Jerzy: Koncepcja demokracji T.G. Masaryka a czechosłowacka polityka zagraniczna (s. 264-275); KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Faszyzm w interpretacji Giuseppe Bottai'a (s. 276-283); MACIEJEWSKI Marek: Narodowy bolszewizm Ernsta Niekischa wobec narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera (s. 284-295); BARDACH Juliusz: Trzeci Rzym w myśli rosyjskiej (schyłek XIX-XX wiek) (s. 308-323); MAJCHROWSKI Jacek M.: Uwagi o myśli politycznej Józefa Piłsudskiego (s. 324-329); WYBRANE pozycje z bibliografii prac naukowych profesora Jana Baszkiewicza. Zebr. i oprac. Henryk GARNUSZEWSKI (s. 472-478). Rec.: WĄSOWICZ Marek. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 1 s. 83-84; ZMIERCZAK Maria. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 262-265.
 • HISTORIA powszechna nowożytna i najnowsza. Łódź: Wyd. UŁ 1995 8° ss. 163. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z. 53. Zawiera m.in.: ROBAK Piotr: Projekt ładu europejskiego Williama Penna 1693 roku (s. 5-23: Sum.); DASZYŃSKA Jolanta: Spór wokół projektu przekształcenia Pensylwanii w kolonię królewską (1764-1765) (s. 25-40: Sum.); LIBISZOWSKA Zofia: Wartości uniwersalne i narodowe w konstytucjach schyłku XVIII wieku (s. 53-64: Sum.); NOWINOWSKI Sławomir: Liga Narodów w polityce zagranicznej Eduarda Beneša (1919-1925) (s. 77-92: Sum.).
 • HISTORIA-Prawo-Państwo. Zbiór studiów [dedykowany pamięci profesora Henryka Rota] pod red. Stanisława KAŹMIERCZYKA. Wrocław: Wyd. Uwr. 1995 8° ss. 175. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1772 Prawo T. 244. Zawiera m.in.: JONCA Karol: Niemcy-Polska-Europa w doktrynie politycznej „Kreisauer Kreis” Helmutha Jamesa von Moltke (s. 63-79); ORZECHOWSKI Kazimierz: Tryb uchwałodawczy i decyzyjny śląskiego sejmu w warunkach habsburskiego absolutyzmu (s. 107-119: tab.); ZAMKOWSKI Władysław: Identyfikacja państwa polskiego po II wojnie światowej do końca lat osiemdziesiątych (zagadnienia teoretyczno-ustrojowe) (s. 131-150).
 • HISTORIA Starego Sącza. Praca zbiorowa pod red. Feliksa KIRYKA. T.2: 1939 - 1980. Kraków: Secesja 1995 8° ss. 524, 1 k. tabl. złoż.: fot., mapy, pl., portr., wykr.
 • The JEWS in Poland. T.1. Wyd. Andrzej K. PALUCH. Kraków: UJ - Research Centre on Jewish History and Culture in Poland 1992 8° ss. 560. Zawiera m.in.: WYROZUMSKI Jerzy: „Prawa, które sam Bóg dał przez Mojżesza ludowi izraelskiemu” w średniowiecznych zbiorach polskich (s. 39-43); TOLLET Daniel: Les Juifs et le trésor royal polonaise sous le règnes des Wasa, de 1588 è 1668 (s. 51-65); HUNDERT Gershon David: Was There an East European Analogue to Court Jews (s. 67-75); ORZECHOWSKI Kazimierz: The Question of the Jews in the Silesian Convention (s. 137-148).
 • KONFEDERACJA tarnogrodzka i jej tradycje. Red. nauk. Ryszard SZCZYGIEŁ. Tarnogród: [Zarząd Miasta i Gminy] 1995 8° ss. 70.
 • Konstytucje polskie. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu. Pod red. Mariana Kallasa. T.1-2. Warszawa 1990 ( 744/90, 886/91). Rec.: USCHAKOW Alexander. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.1 s. 136-139.
 • KOŚCIERZYNA. Zarys dziejów miasta do 1939 roku. T.1. Praca zbior. pod red. Mariana KALLASA. Toruń: Errata 1994 8° ss. XI, nlb. 1, 274, nlb. 1: tabl. 59, mapy, rés., Zsfg. Zawiera m.in.: BRUSKI Klemens, ŚLIWIŃSKI Błażej: Pod rządami książąt pomorskich i zakonu krzyżackiego (s. 27-56); ODYNIEC Wacław: Miasto Prus Królewskich (s. 57-75); BOBER Józef: W państwie pruskim (s. 77-112); BRZEZIŃSKA Mirosława: Stosunki społeczno-gospodarcze [1918-1939] (s. 115-150); WIDERNIK Mieczysław: Oświata [1918-1939] (s. 181-191).
 • KOŚCIÓŁ prawosławny w Polsce dawniej i dziś. [T.1] Red. nauk. Lucjan ADAMCZUK, Antoni MIRONOWICZ. Warszawa: GUS - Warszaw. Metropolia Prawosł. 1993 [wyd. 1994] 8° ss. 182. Zawiera m.in.: MIRONOWICZ A.: Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku (s. 48-58); PAPIERZYŃSKA-TUREK Mirosława: Organizacja Kościoła prawosławnego w latach 1918-1939 (s. 59-65); URBAN Kazimierz: Struktura administracyjno-kościelna w latach 1939-1992 (s. 66-74); MIRONOWICZ A.: Duchowieństwo prawosławne X-XVIII wieku (s. 75-83); MIRONOWICZ Eugeniusz: Hierarchia i duchowieństwo w latach 1918-1939 (s. 84-87); URBAN K.: Hierarchia i duchowieństwo w latach 1939-1992 (s. 87-98: fot.); MIRONOWICZ A.: Ośrodki zakonne od XIII do XIX wieku (s. 99-105); MIRONOWICZ A.: Klasztory prawosławne w II Rzeczypospolitej (s. 105-107). Rec.: URBAN Kazimierz. Przegl. Prawosławny R.10: 1994 nr 8 s. 30-31.
 • LITWINI i Polacy o Uniwersytecie Wileńskim. — Lithuania R.5: 1994 nr 4 s. 18-138. Zawiera m.in.: RABIKAUSKAS Paulius: Założenie Uniwersytetu Wileńskiego (s. 21-27); WISNER Henryk: Stań się! (Z dziejów tworzenia się Litwy) (s. 40-44); JEGELEVIČIUS Sigitas: Pierwsze próby wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego i powstanie Uniwersytetu Stefana Batorego (s. 45-49); BARDACH Juliusz: Nauka historii ustroju i prawa litewskiego w Wilnie w latach 1920-1939 (s. 63-76).
 • LUDZIE, władza, posiadłości. Pod red. Jana POWIERSKIEGO i Błażeja ŚLIWIŃSKIEGO. Gdańsk: Wyd. UG 1994 8° ss. 256, nlb. 2: tabl. 1. — Uniw. Gdań. Gdań. Studia z Dziejów Średniowiecza. Nr 1. Zawiera m.in.: DEKAŃSKI Dariusz Aleksander: Z dziejów opactwa cysterskiego w Oliwie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zmian majątkowych w latach 1308-1342; MOŻEJKO[-CHIMIAK] Beata: Jeszcze o staroście generalnym Wielkopolski Wierzbięcie; POWIERSKI J.: Studia nad polityką Krzyżaków i ich sąsiadów w początkach XIV wieku. Cz.1; ŚLIWIŃSKI B.: Podsędek sandomierski Prandota i małopolscy Odrowążowie w II połowie XIV wieku; BRUSKI Klemens, DŁUGOKĘCKI Wiesław [wyd]: Dwa dokumenty krzyżackie dla klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1314-1315.
 • MISCELLANEA Historico-Iuridica Bialostocensia. Pod red. nauk.Piotra FIEDORCZYKA i Andrzeja NOWAKOWSKIEGO. Białystok: Wyd. Prawn. „Iustitia” 1995 8° ss. 265 [Księga dedykowana Prof. dr hab. Stanisławowi Russockiemu]. Zawiera m.in.: REDER Jerzy: Delimitacja granic po III rozbiorze Polski (s. 9-19: Zsfg); PISZCZEK Piotr: Postępowanie pozasądowe w formie manus iniectiow dobie procesu legisakcyjnego (s. 21-34: Zsfg); NICZYPORUK Piotr: Tempus lugendi(s. 35-45: Sum.); NOWAKOWSKI A.: Nieudana próba ustanowienia stosunku lennego między Polską a Pomorzem Zachodnim w początkach XVI stulecia (s. 47-69: rés., Zsfg); MIKOŁAJCZYK Marian: Kary cielesne w prawie miejskim w Polsce XVI-XVIII wieku (s. 71-85: Sum., Zsfg); NOGA Zdzisław: Sołtysi w księstwie siewierskim w dobie nowożytnej (s. 87-103: 1 tab., mapa); HOFF Jadwiga: Ustrój małych miast galicyjskich w dobie autonomii (na przykładzie miast Galicji Zachodniej) (s. 105-120: Sum., rés.); DZIADZIO Andrzej: Kontrola „swobodnego uznania” przez austriacki Trybunał Administracyjny 1876-1918. Doktryna i orzecznictwo (s. 121-161: Zsfg, Sum.); IWAŃSKA Katarzyna: Status prawny wadowickiej gminy żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku (s. 163-181: rés., Zsfg); FIEDORCZYK P.: Podstawy prawne działalności Najwyższego Trybunału Administracyjnego w II Rzeczypospolitej Polskiej (s. 183-200: Sum.); MOHYLUK Mariusz: Organy Policji Państwowej w postępowaniu karnym II Rzeczypospolitej (s. 201-231: Zsfg). Rec.: WALACHOWICZ Jerzy. Czas. Pr.-Hist. T. 50: 1998 z.1 s. 317-318.
 • MNIEJSZOŚCI narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. Mieczysława WOJCIECHOWSKIEGO. Toruń: UMK 1993 8° ss. 217, nlb. 3: Zsfg. — Stos. Narodowośc. i Wyznan. na Pomorzu w XIX i XX w., T. 3. Zawiera m.in.: WAJDA Kazimierz: Przemiany w składzie wyznaniowym i narodowościowym ludności Torunia w XIX i początkach XX wieku; NOWAK Zenon Hubert: Dzieje gminy żydowskiej w Toruniu (1815-1938). Zarys; WOJCIECHOWSKI M.: Mniejszość niemiecka w Toruniu w latach 1920-1939; KARPUS Zbigniew: Rosjanie i Ukraińcy w Toruniu w latach 1920-1939; WASZKIEWICZ Zofia: Stosunki wyznaniowe w Toruniu (1920-1939); REZMER Waldemar: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w garnizonie toruńskim w latach 1920-1939; ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Ewangelicy w Toruniu w latach 1920-1945; SZILING Jan: Struktura narodowościowa Torunia w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945). Rec.: BERENDT Grzegorz. Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.2-3 s. 103-105; MICKIEWICZ Piotr. Przegl. Zach. R.51: 1995 nr 1 s. 190-192; ROMANOW Andrzej. Rocz. Gdański T.54: 1994 z.2 s. 105-107.
 • MNIEJSZOŚĆ niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech. Pod red. Zbigniewa KURCZA i Władysława MISIAKA. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 238,nlb. 1. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1681, Socjologia T.16.
 • NATIONALE und internationale Aspekte der polnische Verfassung vom 3. Mai 1791. Wyd. Rudolf JAWORSKI i E. HÜBNER. Frankfurt/Main - Berlin: Peter Lang Verl. 1993 8° ss. nlb. 5, 177. Zawiera m.in.: TOPOLSKI Jerzy: Die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der Reformbewegungen in Polen in 18. Jahrhundert; DROZDOWSKI Marian: Die Reformen Des Grosses Sejms in der Praxis; TRZECIAKOWSKI Lech: Maiverfassung und Traditionspflege. Die Polen im preussischen Teilungsgebiet; OLSZEWSKI Henryk: Die Maikonstitution als Krönung der Reformbewegung in Polen im 18. Jahhundert. Rec.: KRZOSKA Markus. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.2 s. 276-278.
 • NUNC de suebis dicendum est. Studia archeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata. Red. Aleksander BURSCHE, Mariusz MIELCZAREK, Wojciech NOWAKOWSKI]. Warszawa: Inst. Archeologii UW 1995 8° ss. 306, nlb. 2: fot., mapy, pl., 1 portr., rys. rés., Sum., Zsfg przy pracach, [bibliogr. prac J. Kolendo s. 7-26.] - Indeks
 • Państwo w polskiej myśli politycznej. Wrocław 1988 ( 858/88 ). Rec.: KESSLER Wolfgang. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.1 s. 139-140.
 • PIOTRKÓW Sejmowy. Red. i wstęp Marcin GĄSIOR. Piotrków: Muz. Okręg. - Tow. Przyj. M. Piotrk. 1995 8° ss. 73, nlb. 3. Zawiera m.in.: KULECKI Michał: Źródła do dziejów polskiego parlamentaryzmu w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych (s. 8-16); ROSIN Ryszard: Piotrków miejscem wieców, zjazdów, konfederacji i sejmów przed 1493 r. (s. 17-38: aneks); CZUBA Anna: Przywileje królewskie miasta Piotrkowa (s. 39-48); KOTEWICZ Ryszard: Władysław Ostrowski - poseł powiatu piotrkowskiego, marszałek sejmu powstańczego 1830-1831 (s. 19-61); GĄSIOR M.: Tradycje parlamentaryzmu w dziejach Piotrkowa (s. 62-72).
 • POLONIA-Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej [kom. red. Krzysztof Baczkowski et al.] ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Secesja 1995 8° ss. 587, nlb. 1, 3 k. tabl.: 3 mapy, 1 portr. kolor., 1 rys. [Bibliogr. prac prof. J. Wyrozumskiego s. 13-35].
 • POLSKA i jej sąsiedzi w czasach najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi Karolowi Grünbergowi w 70-lecie urodzin. Red. nauk. Mieczysław WOJCIECHOWSKI. Toruń: UMK 1995 8° ss. 234, 1 k. portr.: 1 mapa. — Uniw. M. Kopernika, Rozprawy. Zawiera m.in.: GILAS Teresa: Stany Zjednoczone a Rosja 1917-1929: od współpracy do interwencji (s. 45-54); WOJCIECHOWSKI Marian: Księgi narodowościowe [aneks: zarządzenie wojewody poznańskiego z 10 kwietnia 1929 w sprawie założenia księgi narodowościowej powiatu] (s. 103-106); BALCERAK Wiesław: Anschluss Austrii. Geneza-realizacja (s. 155-164).
 • POLSKA, Prusy, Ruś. Rozprawy ofiarowane prof. zw. dr. hab. Janowi Powierskiemu w trzydziestolecie pracy naukowej. Pod red. Błażeja ŚLIWIŃSKIEGO. Gdańsk: Marpress 1995 8° ss. 236, nlb. 1: mapa. — Gdań. Studia z Dziejów Średniowiecza; nr 2. Zawiera m.in.: DEKAŃSKI Dariusz S.: Bibliografia publikacji prof. dr hab. Jana Powierskiego (s. 11-23); BRUSKI Klemens: „Knossendelt” wśród ciężarów prawa polskiego w komturstwie gdańskim w XIV i XV w. (s. 25-29); GZELLA Jacek: Związki rodzinne małopolskiej elity władzy w okresie rządów Ludwika Wegierskiego jako czynnik awansu (s. 63-70); POPIELAS-SZULTKA Barbara: Rozwój wielkiej własności ziemskiej cysterek koszalińskich od XIV do początków XVI w. (s. 115-127); RYMAR Edmund: Międzynarodowy kontekst genezy przywileju raweńskiego w sprawie lenna pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli arcybiskupstwa magdeburskiego (s. 137-147); SIKORA Franciszek: Grzymałowie z Businy w służbie Władysława Jagiełły (s. 149-162); SZYBKOWSKI Sobiesław: Gniewosz Młodszy z Dalewic i Elzbieta Warszówna. Szkic z życia małopolskiej elity pierwszej połowy XV w. (s. 163-174); ŚLIWIŃSKI Błażej: W sprawie elekcji Władysława Łokietka na księcia Pomorza Gdańskiego w lutym/marcu 1296 r. (s. 193-203).
 • PRAWO karne w okresie stalinizmu. Warszawa: Wyd. UW 1995 8° ss. 239. — Studia Iuridica T.27. Zawiera m.in.: TURSKA Anna: Społeczeństwo w systemie panowania totalnego (s. 11-23); STANOWSKA Maria: Sprawy polityczne z lat 1944-56 w świetle orzeczeń rehabilitacyjnych Sądu Najwyższego w latach 1988-91 (s. 65-92); UTRAT-MILECKI Jarosław: Więziennictwo w Polsce w latach 1944-1956 (s. 93-134); KŁADOCZNY Piotr: Zbrodnie stalinowskie na terytorium II Rzeczypospolitej w latach 1939-45 w świetle prawa norymberskiego (s. 187-213); REJMAN Genowefa: Prawo stanu wyjątkowego i odpowiedzialność karna za jego wprowadzenie a praktyka (s. 213-239). Rec.: ZABORSKI Marcin. Palestra R.40: 1996 nr 3-4 s. 210-217.
 • PROBLEMY prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-wschodniej. Pod red. Henryka ROTA. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 109, nlb. 3. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1707 Prawo T.241. Zawiera m.in.: ZAMKOWSKI Władysław: Problem zmian i ciągłości państwa polskiego w warunkach transformacji ustrojowej w okresie od 1918 do 1989 r. (s. 19-410); PONIKOWSKI Bogusław: Krytyka i kryzys państwa a problem transformacji (s. 77-109).
 • RODZINA w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka. Praca zbiorowa pod red. Janusza JUNDZIŁŁA. Bydgoszcz: WSP 1995 8° ss. 346. Zawiera m.in.: ZABŁOCKI Jan: Rodzina rzymska w świetle Noctes AtticaeAulusa Gelliusa (s. 45-57: Sum.); PANKIEWICZ Ryszard: Tzw. leges regiaea problematyka rodziny rzymskiej w epoce archaicznej (s. 59-84: Zsfg); MOSSAKOWSKI Wiesław: Iudicium domesticumw okresie republiki rzymskiej (s. 85-95: Sum.); JUNDZIŁŁ J.: Rodzina jako środowisko wychowawcze w korespondencji Frontona (s. 119-135: Sum.); MYSZOR Wincenty: Małżeństwo i rozwód w ocenie pisarzy chrześcijańskich II i III wieku (s. 241-264: Zsfg); GAJDA Ewa: Adulteriuma trwałość małżeństwa we wczesnym kościele (s. 265-279: Sum.).
 • SANOK. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod red. Feliksa KIRYKA. Kraków: Secesja 1995 8° ss. 1011, nlb. 1: il., facs., fot., mapy, pl., portr., rys., wykr.
 • SPOŁECZEŃSTWO i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Pod red. Anny ŻARNOWSKIEJ i Tadeusza WOLSZY. Warszawa: DiG 1993 8° ss. 203. Zawiera m.in.: ŻARNOWSKA A.: Rewolucja 1905-1907 a kultura polityczna społeczeństwa Królestwa Polskiego (s. 1-13: il.); ŻARNOWSKA A.: Rewolucja 1905-1907 a kultura polityczna robotników (s. 15-38: il.); STEGNER Tadeusz: Na pograniczu dwóch obyczajów politycznych: liberałowie Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905-1907 (s. 75-87); WOLSZA T.: Rewolucja a kształowanie się kultury politycznej chłopów - wzorce propagowane (narodowi demokraci, ludowcy, socjaliści) (s. 89-113: il.). Rec.: KANCEWICZ Jan. Przegl. Hist. T.85: 1994 z.4 s. 500-507.
 • STUDIA historyczne z XIII-XV wieku. Pod red. Józefa ŚLIWIŃSKIEGO. Wyd. jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora doktora Kazimierza Jasińskiego. Olsztyn: Wyż. Szk. Pedag. 1995 8° ss. 175: 1 portr. — Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 86. Zawiera m.in.: WŁODARSKI Józef: Kilka uwag o organizacji wywiadu mongolskiego w czasach Czyngis-Chana (1206-1227) (s. 13-28); POWIERSKI Jan: O początkach obsadzania funkcji wójta biskupstwa warmińskiego przez rycerzy zakonu Krzyżackiego (s. 45-85); TĘGOWSKI Jan: Bezkrólewie po śmierci Ludwika Wegierskiego a geneza unii Polski z Litwą (s. 87-110); ŚLIWIŃSKI Józef: W sprawie lokacji wsi na tzw. prawie niemieckim w latyfundium Łekneńskim w XIV wieku (w świetle kotraktów lokacyjnych) (s. 120-130); SZORC Alojzy: W sprawie włączenia Warmii do Polski w 1466 roku (s. 143-150).
 • STUDIA historycznoprawne. Pod red. Alfreda KONIECZNEGO. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 171. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1771 Prawo T. 243. Zawiera m.in.: ROMINKIEWICZ Jarosław: Lizjaszowa Obrona w sprawie zabójstwa Eufiletosa(Kilka uwag na temat cudzołóstwa w prawach greckich) (s. 5-22: Zsfg); PTAK Marian: Sądownictwo szlacheckie księstwa wołowskiego (s. 23-42: mapka, Zsfg); ORZECHOWSKI Kazimierz: Skarbowe sprawy Śląska w 1695 r. Cz.IV: Relacja z odbioru rachunków (ciąg dalszy) (s. 43-131: mapka, tabele, Zsfg); KOREDCZUK Józef: Dowód z dokumentu w ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku (s. 133-149: Zsfg); KONIECZNY Alfred: Złagodzony status francuskich jeńców wojennych w Trzeciej Rzeszy (s. 151-169: Zsfg).
 • STUDIA o szkolnictwie i oświacie mniejszości narodowych w XIX i XX w. Pod red. Stefanii WALASEK. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 164. —Acta Univ. Wratisl. Nr 1573 Prace Pedag. T.103. Zawiera m.in.: WINIARZ Adam: Sprawa rządowego szkolnictwa dla dzieci żydowskich w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807-1831) (s. 7-22: Sum.); SZABLICKA-ŻAK Joanna: Oświata mniejszości narodowych i wyznaniowych w świetle sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Sejmu (1919-1922) (s. 63-73: Sum.); WANIAK Beata: Sytuacja prawna szkolnictwa niemieckiego w Polsce w latach 1918-1939 (s. 75-89: Sum.); WOŹNIAK Magdalena: Żydowskie szkoły w II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki (s. 79-104: Sum.).
 • STUDIA Wschodnie. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO i Rościsława ŻERELIKA. Wrocław: IH UWr. - Wrocław. Tow. Miłośn. Hist. 1993 8° ss. 144. Zawiera m.in.: SZWAB Marek: Litwa wobec unii hadziackiej 1658 (s. 33-37: rez.); SREBRAKOWSKI Aleksander: Stosunek mniejszości narodowych Litwy Środkowej wobec wyborów do Sejmu Wileńskiego (s. 89-97: tab., rez.).
 • STUDIA z dziejów edukacji. Wybór Józef MIĄSO. Red. Józef Marek ŚNIECIŃSKI. Warszawa: Żak 1994 8° ss. 356: Sum., rez. Zawiera m.in.: SZYBIAK Irena: Zawód nauczycielski w projektach i przepisach edukacyjnych w Księstwie Warszawskim (s. 147-162); POZNAŃSKI Karol: Sprawa przebudowy oświaty i wychowania w Królestwie Polskim po upadku Powstania Listopadowego (s. 163-197); MIĄSO J.: Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich (s. 199-237); MAUERSBERG Stanisław: Sejm nauczycielski (14-17 kwietnia 1919 r.) (s. 239-256); GRABOWSKA Wanda: Jędrzejewiczowska ustawa szkolna z 1932 r. (s. 257-275).
 • STUDIA z przeszłości Oławy. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław: IH UWr. - WTMH 1994 8° ss. 145, nlb. 3. — IH UWr. - Wrocław. Tow. Miłośn. Hist., Prace Hist. Nr 11. Zawiera m.in.: MAROŃ Jerzy: Wydatki miasta Oławy na obronę i wojsko w czasie wojny trzydziestoletniej (s. 43-47: tab.); KWAŚNY Zbigniew: Ludność komornicza na przedmieściu Oławy w 1702 r. (s. 48-53: tab.); KWAŚNY Zbigniew: Pracownicy administracji miejskiej w Oławie w końcu XVIII w. (s. 54-60: tab.); KOŚCIK Elżbieta: Struktura demograficzna i zawodowa ludności Oławy w I połowie XIX w. (s. 61-78); ZIĄTKOWSKI Leszek: Ludność żydowska w Oławie w I połowie XIX w. (s. 79-88).
 • SZKICE brodnickie. T.2. Praca zbior. pod red. Kazimierza GRĄŻAWSKIEGO. Brodnica: Tow. Miłośn. Ziemi Michałowsk. 1993 8° ss. 417: ilustr. Zawiera m.in.: POWIERSKI Jan: Studia nad początkami miasta Brodnicy w świetle źródeł pisanych (s. 47-135); SOBIESZCZYK Jolanta: Mieszczaństwo średniowiecznej Brodnicy (s. 137-155: tab., il.); TANDECKI Janusz: Zarys dziejów cechów i rzemiosła brodnickiego (do 1772 r.) (s. 171-184: il.); MEŁNICKI Jan Kazimierz: Herb miasta Brodnicy (historia, legendy, podobieństwa) (s. 301-307: rys.).
 • SZLACHTA i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII wieku. (Przemiany struktur wewnętrznych). Red. Jerzy DYGDAŁA. Toruń 1993 8° ss. 147. Zawiera m.in.: DYGDAŁA J., MIKULSKI Krzysztof: Zmiany w elicie władzy Prus Królewskich w XV-XVIII wieku (czynniki awansu, trwania i upadku); SZCZUCZKO Witold: Walka o emancypację polityczną szlachty Prus Królewskich w dobie ruchu egzekucyjnego w drugiej połowie XVI wieku; KOPCZYŃSKI Michał: Szlachta województw chełmińskiego i pomorskiego w świetle rejestrów pogłównego generalnego z roku 1622. Próba analizy liczbowej; KLEMP Aleksander: Skład wyznaniowy i społeczny szlachty protestanckiej w Prusach Królewskich (druga połowa XVII - druga połowa XVIII wieku); ACHREMCZYK Stanisław: Szlachta na Warmii XVI-XVIII wieku; WACHOWIAK Bogdan: Zmiany w stanie posiadania polskiej wielkiej własności ziemskiej w Prusach Zachodnich w pierwszej połowie XIX wieku; JASIŃSKI Janusz: Memoriał prezesa regencji kwidzyńskiej Jakuba Von Nordenflychta z 1846 roku o szlachcie polskiej w ziemi chełmińskiej; STĘPIŃSKI Włodzimierz: Społeczna i własnościowa struktura wielkiej własności ziemskiej na Pomorzu Zachodnim w XIX i początkach XX wieku; BORZYSZKOWSKI Józef: Ziemiaństwo pomorskie a inteligencja i stan średni na przełomie XIX i XX wieku. Rec.: KLONDER Andrzej. Przegl. Hist. T.85: 1994 z.4 s. 490-492.
 • ŚWIDNICA. Zarys monografii miasta. Pod red. Wacława Korty [w oprac. udział wzięli Franciszek BIAŁY et al.]. Dolnośląskie Tow. Społ.-Kulturalne, IH UWr,. Tow. Regionalne Ziemi Świdnickiej. Wrocław - Świdnica: Silesia 1995 8° ss. 393, nlb. 1, 1 k. tabl. złoż.: facs., fot., portr., rys. — Monografie Regionalne Dolnego Śląska.
 • UNIEJÓW: dzieje miasta. Pod red. Jana SZYMCZAKA. Łódź: Pol. Tow. Hist. - Uniejów: Tow. Przyj. Uniejowa 1995 506 s., 25 s. tabl. kolor.: facs., fot., il., mapy, portr., wykr.
 • W CIENIU skoczowskiej synagogi. Praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Skoczowie. Red. Janusz SPYRA. Cieszyn-Skoczów: Interfon-Komitet Organiz. 100 Rocznicy Powstania Żyd. Gminy Wyznan. 1995 8° ss. nlb. 4, 122, nlb. 1: mapy, Sum., Zsfg. Zawiera m.in.: SPYRA J.: Materiały do dziejów Żydów w okręgach sądowych skoczowskim i strumieńskim do końca XIX w. (s. 4-30); SPYRA J: Powstanie i pierwsze lata funkcjonowania izraelickiej gminy wyznaniowej w Skoczowie (1893-1918) (s. 31-57); JAWORSKI Wojciech: Żydzi w Skoczowie w okresie międzywojennym (s. 59-65).
 • WROCŁAWSKIE studia z historii najnowszej. Pod red. Wojciecha WRZESIŃSKIEGO. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 474. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1668 Hist. T. 118. Zawiera m.in.: WINNICKI Zdzisław: Pierwsze próby uregulowania stosunków polsko-rosyjskich (radzieckich) u schyłku I wojny światowej (s. 5-16); BARNASZEWSKI Bogusław: U źródeł wyników referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1946/47 (s. 313-329).
 • ZAGÓRZ nad Osławą. Pod red. Zbigniewa OSENKOWSKIEGO. Zagórz - Rzeszów: Mitel 1995 8° ss. 123, nlb. 1, 8 s. tabl. kolor., 1 k. tabl. złoż.: fot., mapy, pl., portr., rys.
 • Z DZIEJÓW drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. Pawła SAMUSIA. Łódź: Wyd. UŁ 1995 8° ss. 201. — Acta Univ. Lodz. Folia Hist. Z.54. Zawiera m.in.: JEZIORNY Dariusz: Sprawa ochrony praw mniejszości żydowskiej w Polsce w dobie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku (s. 37-61: rés.); WALICKI Jacek: Żydowskie ugrupowania polityczne w Łodzi w wyborach parlamentarnych 1928 roku (s. 83-112: rés.); SAMUŚ Paweł: Pierwszy gabinet Walerego Sławka (29 III - 23 VIII 1930) (s. 113-142: rés.); BADZIAK Kazimierz: Nowe tendecje w kartelizacji przemysłu polskiego w latach 30-tych XX wieku: kartel „Centropapier” (s. 163-184: rés.).
 • Z HISTORII ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Pod red. Krystyna MATWIJOWSKIEGO. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 250: Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1568. Zawiera m.in.: GOLIŃSKI Mateusz: Ze studiów nad Żydami świdnickimi w średniowieczu (s. 11-31: mapka); CHMIELEWSKA Mieczysława: Z dziejów kontaktów finansowo-handlowych Żydów polskich ze Śląskiem w XVII w. (s. 55-62); KAŹMIERCZYK Adam: Problem ekspulsji Żydów w uchwałach sejmikowych w 2 połowie XVII w. (s. 63-70); MATWIJOWSKI K.: Z dziejów ludności żydowskiej w czasach Jana III Sobieskiego (s. 71-83); ZIĄTKOWSKI Leszek: Rodzina żydowska we Wrocławiu w XIX wieku (s. 109-124); MACIEJEWSKI Marek: Nazistowskie założenia polityki wobec Żydów do 1933 r. na tle antysemickiej ideologii NSDAP (s. 143-167); WRONCZAK Jerzy: Personel gminy żydowskiej w Królestwie Polskim w 1816 r. - charakterystyka materiału archiwalnego (s. 247-248).
 • ŻEŃSKIE zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947. T.7: Zgromadzenie Córek Najświętszej Maryi Panny od Siedmiu Boleści [Oprac.] Jadwiga NYCZ. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu [Oprac.] Helena MARKIEWICZ, Bogumiła STELMASZCZUK. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej [Oprac.] Julia MOSKWA. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia [Oprac.] Klara ANTOSIEWICZ. Zgromadzenie sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa [Oprac.] Janina STRĘCIWILK. T.8: Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika [Oprac.] Teresa WIŚNIOWSKA, Jadwiga FLORCZAK. Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego [Oprac.] Zofia KAPERCZAK. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Inspektoria Polska [Oprac.] Weronika PANKOWSKA, Zofia BAZYLCZUK. Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny [Oprac.] Genowefa ŁUKASIK. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek [Oprac.] Maria WIŚNIECKA. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego [Oprac.] Genowefa CYMAN. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej [Oprac] Alina CHROMIUK. Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii [Oprac.] Halina STRZELECKA. Lublin: Red. Wyd. KUL 1994-1995 8° ss. 366, nlb. 2, 15 map; ss. 345, nlb.1, 24 s. map. — KUL Inst. Geogr. Hist. Kościoła w Polsce, Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce 7, 8. (T.6 - 907/91). T.12: Urszulanki UR. Siostry katarzynki. Córki Bożej Miłości. Siostry albertynki. Siostry Duszy Chrystusowej. Lublin: Red. Wyd. KUL 1998 8° ss. 256, mapy. T.9: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Służebniczki Śląskie [Oprac.] Irena GUZY. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi - Prowincja Wrocławska [Oprac.] Aniela NIEDZIELA. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi - Prowincja Katowicka [Oprac.] Marta GOROL. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej [Oprac.] Wanda IZDEBSKA. T.10: Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. [Oprac.] SCHAEFER Eufemia. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995, 1996 8° ss. 377, nlb. 1: 9 map; ss. 374, nlb. 1, 6 k. map luz. T.11: Boromeuszki trzebnickie. Boromeuszki mikołowskie. Lublin: Red. Wyd. KUL 1997 8° ss. 244, mapy. T.13: Siostry sercanki. Siostry niepokalanki. Siostry michalitki. Siostry od Aniołów. Lublin: Red. Wyd. KUL 1999 8° ss. 283, mapy. T.14: Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego À Paulo sług ubogich chorych: prowincja warszawska. [aut. Anna JURCZAK]. Lublin: Red. Wyd. KUL 2000 8° ss. 671, nlb. 1, 2 k. tabl.: mapy. T. 15: Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa Sacré Cœur [aut. Anna CHAMIEC, Krystyna ŚMIGIEL]. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame: prowincja polska [aut. Wanda Edyta GOŁĄBEK]. T. 16: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa: prowincja warszawska, prowincja poznańska [aut. Aniela WÓJCIK]. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego [aut. Maria PIASZYK]. Lublin: Red. Wyd. KUL 2001-2002 8° ss. 512, 6 k. tabl.: il., mapy, indeksy, bibliogr.; 324, nlb. 1, 6 k. tabl.: il., mapy, indeksy, bibliogr.
 • ŻYDOWSKIE gminy wyznaniowe. Rada red. Jan A. CHOROSZY. Wrocław: Tow. Przyj. Polonistyki Wrocław. 1995 8° ss. 235. — Studia z Dziejów Kultury Żyd. w Polsce T. 1, Bibliotheca Judaica.
 • ŻYDZI w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. Pod red. Tadeusza RADZIKA. Lublin: Wyd. UMCS 1995 8° ss. 272. Zawiera m.in.: TROJANOWSKA Maria: Źródła do dziejów Żydów lubelskich w XVI-XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie (s. 7-11); KUWAŁEK Robert: Źródła do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie w XIX-XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie (s. 14-25). KUWAŁEK R.: Urzędowi rabini lubelskiego Okręgu Bożniczego 1821-1939. (Przyczynek do dziejów Gminy Żydowskiej w Lublinie) (s. 27-65); GŁADYSZ Izabela: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Lublinie 1918-1939 (s. 155-174); TOMCZYK Józef: Rada Żydowska w Lublinie 1939-1942 - organizacja, działalność i pozostałość aktowa (s. 245-255).
 • ŻYDZI w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. T. 2. Pod red. Tadeusza RADZIKA. Lublin: Wyd. UMCS 1998 8° ss. 393, 22 s. tabl.: fot., rys. Zawiera m.in.: KUWAŁKOWIE Anna i Robert: Żydzi i chrześcijanie w Lublinie w XVI i XVII wieku. Przyczynek do dziejów Żydów w Lublinie w okresie staropolskim (s. 9-31); MUSZYŃSKA Jadwiga: Żydzi w Lublinie w 1774 roku (s. 115-128); SKARBEK Jan: Żydzi Lublina podczas powstania listopadowego 1830-1831 (s. 129-153); MIKULEC Bronisław: Udział Żydów w spółdzielczych instytucjach kredytowych Lublina w latach 1884-1914 (s. 155-172). 3. Konferencje, wystawy
 • CESARE Beccaria (1738-1794). Reformator prawa karnego i jego epoka. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i Towarzystwo Naukowe w Toruniu w dniu 29 marca 1994 r. pod red. Stanisława SALMONOWICZA. Toruń: Tow. Nauk. 1995 8° ss. 65, nlb. 2, 1 k. facs. Zawiera m.in.: SALMONOWICZ Stanisław: Cesare Beccaria na tle literatury humanitarnej XVIII wieku (s. 9-32); JANICKA Danuta: Komentarz K.S. Hommla do traktatu Beccarii. Przyczynek do historii literatury prawa karnego wieku Oświecenia (s. 33-57); JUSTYŃSKI Janusz: Jeremy Bentham jako kontynuator utylitarnej teorii prawa Cesarego Beccarii (s. 58-66).
 • La COSTITUZIONE Polacca del 3 maggio 1791 e il costituzionalismo europeo del XVIII secolo. Atti del colloquio italo-polacco 1991 a cura di Jolanta ŻURAWSKA. [Napoli: Istituto Universitario Orientale] 1995 8° ss. 200, nlb. 1. Zawiera m.in.: MINISSI Nullo: Cittadini e sudditi. Discorso inaugurale (s. 9-12); BARDACH Juliusz: La Constitution du 3 mai 1791 et la garantie mutuelle de deux nations du 20 octobre 1791 (s. 13-29); BASZKIEWICZ Jan: La constitution du 3 mai 1791: entre la tradition et l'avenir (s. 31-41); MINISSI N.: La Costituzione polacca del 3 maggio 1791 (s. 43-49); SKOWRONEK Jerzy: La diversificazione e l'evoluzione del costituzionalismo nell'Europa Centrale e del Sud-Est nel Settecento (s. 51-60); VILLONE Massimo: La Costituzione polacca del 3 Maggio e la Costituzione americana (s. 61-75); WAWRZYNIAK Jan: La Costituzione polacca del 3 Maggio 1791 - le istituzioni giuridiche e le idee del Settecento (s. 77-90); ŻURAWSKA J.: Una Costituzione al bivio: osservazioni d'un filologo (s. 91-148: aneks [reprint tłumaczenia tekstu konstytucji na włoski z 1821 r.]); KOMASZYŃSKI Michał: Costituzione del 3 Maggio 1791 e la Costituzione della Francia rivoluzionaria (s. 149-161); KOCÓJ Henryk: La politique de la cour de Prusse envers la Constitution du 3 Mai (s. 163-186); BERTOLISSI Sergio: La sfida costituzionale: Russia e Polonia tra le Costituzioni del 3 maggio 1791 e del 27 novembre 1815 (s. 187-200). Rec.: BARDACH Juliusz. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 287-290.
 • DAJCZAK Wojciech, LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Tatrzańskie spotkania romanistów w Kirach. [21-27 maja 1995 r.] — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 314-315.
 • 18TH INTERNATIONAL Congress of Historical Sciences.Montreal 1995. Warszawa: Semper 1995 8° ss. 486 — Acta Pol. Hist. T.71. - PAN Komitet Nauk Hist. IH. Zawiera m.in.: BARDACH Juliusz: De la nation politique à la nation ethnique dans le Centre-Est de l'Europe(s. 17-35); PIROŻYŃSKI Jan: Legacy of Sophie, Duchess of Brunswick (1575-1672) (s. 83-109: tab.); MANIKOWSKA Halina: The Florentine Communal Prison - Le Stinche - in the Fourteenth Century (s. 133-160); KAMLER Marcin: Penalties for Common Crimes in Polish Towns 1550-1650 (s. 161-174); BOGUCKA Maria: Law and Crime in Poland in Early Modern Times (s. 175-195); KACZYŃSKA Elżbieta: Town and Countryside in Penal Judicature and Criminality: Kingdom of Poland, 1815-1914 (s. 197-209); BIBLIOGRAPHIE selective des travaux des historiens polonais, parus en langues étrangères dans le années 1988-1993 ,Oprac. Stefan GĄSIOROWSKI (s. 233-486).
 • GAŁAN Anna: System prawny a represje polityczne w Polsce w latach 1944-1956, Lublin czerwiec 1995. — Pamięć i Sprawiedliwość T.38: 1995 s. 303-305.
 • GULCZYŃSKI Andrzej, WIEWIOROWSKI Jacek: Ogólnopolska konferencja katedr historyczno-prawnych w Zajączkowie (14-17.09.1995 r.). — Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 310-314.
 • KSIĘGA Jadwiżańska. Międzynarodowe Sympozjum naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska. Wrocław-Trzebnica 21-23 września 1993. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 494: ilustr. Zawiera m.in.: TYSZKIEWICZ Lech: Śląsk przed lokacją i kolonizacją na prawie niemieckim; MENZEL Josef Joachim: Schlesien zur Zeit der Hl. Hedwig; BOBOWSKI Kazimierz: Podstawy bytu konwentu Trzebnickiego. Rec.: ORZECHOWSKI Kazimierz. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 269-270.
 • LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej pt. „Prawo rzymskie a współczesność", Warszawa-Popowo 3-5 grudnia 1994. — Prawo Kan. R.38: 1995 nr 3-4 s. 255-256. [Sesja poświęcona pamięci Henryka Kupiszewskiego].
 • LUD Żydowski w narodzie polskim, Materiały sesji naukowej w Warszawie 15-16 wrzesień 1992. Pod red. Jerzego MICHALSKIEGO. W dwuchsetlecie projektu ustawy „Urządzenie ludu żydowskiego w całym narodzie polskim". Materiały sesji naukowej w Warszawie w dniach 15-16 września 1992 r., zorganizowanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Ośrodek Badań Dziejów i Kultury Żydów Polskich Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Warszawa: IH PAN 1994 8° ss. 120. — IH PAN, Center for Research on the Hist. and Culture of Polish Jews Hebrew University. Zawiera m.in.: MICHALSKI J.: Sejmowe projekty reformy położenia ludności żydowskiej w Polsce w latach 1789-1792 (s. 20-44); GOLDBERG Jakub: Pierwszy ruch polityczny wśród Żydów polskich. Plenipotenci żydowscy w dobie Sejmu Czteroletniego (s. 45-63); GRODZISKI Stanisław: Stanowisko prawne Żydów w Galicji. Reformy Marii Teresy i Józefa II (1772-1790) (s. 64-80).
 • PARLAMENTARYZM w Polsce we współczesnej historiografii. Praca zbior. pod red. nauk. Juliusza BARDACHA przy współudziale Wandy SUDNIK. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 168. [Materiały sympozjum, Warszawa - maj 1992 r.]. Zawiera: BARDACH J.: Przedmowa (s. 5-8); RUSSOCKI Stanisław: Panujący, ich doradcy oraz wiece w Polsce Piastowskiej. Horyzonty badawcze 1967-1992 (s. 9-28); BARDACH J.: O stawaniu się sejmu polskiego we współczesnej historiografii (s. 29-54); URUSZCZAK Wacław: Suum cuique tribuere. Dwa stulecia badań nad sejmem polskim za panowania ostatnich Jagiellonów (1506-1572) (s. 55-73); FILIPCZAK-KOCUR Anna, SEREDYKA Jan: Stan badań nad dziejami parlamentaryzmu polskiego (w latach 1573-1647) i postulaty (s. 74-87); OCHMANN-STANISZEWSKA Stefania: Uwagi o badaniach nad sejmem w okresie panowania Jana Kazimierza Wazy (s. 88-93); MATWIJOWSKI Krystyn: Badania nad parlamentaryzmem polskim w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego (s. 94-99); ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego (połowa XVI - koniec XVIII w.) (s. 100-106); ZIELIŃSKA Zofia: Sejmy polskie z lat 1764-1786 (s. 107-116); FILIPCZAK Witold: Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (1778-1786) (s. 117-125); ROSNER Anna: Sejmy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (s. 126-138); GRODZISKI Stanisław: Sejm Galicyjski. Aktualny stan badań (s. 139-149: tab.); SUDNIK W.: Omówienie dyskusji (s. 150-155). Rec.: KRIEGSEISEN Wojciech. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 113-117; OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 277-280; SALMONOWICZ Stanisław. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.2-3 s. 102-103.
 • POLSKA i Pomorze Zachodnie w XVI-XVIII wieku. Praca zbior. pod red. Kazimierza KOZŁOWSKIEGO. Szczecin: Wyd. Archiw. Pań. „Dokument” 1994 8° ss. 126, nlb. 1. — Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pol. Tow. Hist., Archiw. Pań. w Szczecinie. Regiony w Dziejach Pol. Pomorze Zachodnie Z.3. [Referaty i artykuły z konferencji zorganizowanej 28 IV 1994 r. Zeszyt poświęcony pamięci prof. dr. hab. Henryka Lesińskiego (1923-1994).] Zawiera m.in.: LESIŃSKI Henryk: Pomorze Zachodnie w okresie reformacji i odrodzenia. Upadek państwa (1478-1648) (s. 11-14); DZIĘGIELEWSKI Jan: Staropolski parlamentaryzm (wybrane zagadnienia) (s. 15-28); BORAS Zygmunt: Stosunki społeczno-ustrojowe na Pomorzu Zachodnim w XVI i pierwszej połowie XVII wieku (s. 29-44); WŁODARCZYK Edward: Pomorze w państwie brandenbursko-pruskim w drugiej połowie XVII i XVIII wieku (s. 45-60).
 • POLSKA a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności. Pod red. Franciszka MINCERA. Zielona Góra: IH Wyż. Szk. Pedag. im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze - Lubus. Tow. Nauk. 1995 8° ss. 152. [Materiały z konferencji naukowej, Zielona Góra 15-16 maja 1992 r.].
 • POLSKA-Niemcy-mniejszość niemiecka w Wielkopolsce. Przeszłość i teraźniejszość. Praca zbior. pod red. Andrzeja SAKSONA. Poznań: Inst. Zachod. 1994 8° ss. 280: Zsfg. — Studium Niemcoznawcze Inst. Zachodniego. Nr 67. [Materiały z konferencji. 26 III 1993 r.] Zawiera m.in.: HAUSER Przemysław: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej (s. 33-56); MATELSKI Dariusz, SAKSON A.: Statuty towarzystw mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce w okresie II i III Rzeczypospolitej (s. 186-226). Rec.: KIEC Olgierd. Przegl. Hist. T.86: 1995 z.1 s. 115-117.
 • POSŁOWIE Sejmu Ustawodawczego 1919-1922. Wystawa w gmachu Sejmu: październik-listopad 1993. Warszawa: Wyd. Sejm. 1993 16° ss. 32. — Kancelaria Sejmu, Bibliot. Sejm.
 • PROFESOR Henryk Łowmiański. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego (Poznań 7-8 X 1994 r.). Pod red. Artura KIJASA i Krzysztofa PIETKIEWICZA. Poznań: IH UAM 1995 8° ss. 287. Zawiera m.in.: KIJAS Artur: Geneza państwa ruskiego w pracach Henryka Łowmiańskiego (s. 37-46); ZAKRZEWSKI Andrzej B.: Henryk Łowmiański a badania nad prawem i ustrojem Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 67-72); BŁASZCZYK Grzegorz: Małżeństwa dynastyczne polsko-litewskie od XIII do XV wieku (s. 98-115); TYLA Antanas: Znaczenie pospolitego ruszenia w obronie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVII w. (s. 124-134); SOBCZAK Jacek: Sejmiki litewskie 1792 r. wobec Konstytucji 3 Maja (s. 165-182).
 • ROLA i miejsce Polski w Europie 1914-1957. W 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Materiały z sesji naukowej w Instytucie Historii PAN 8-9 listopada 1993 r. Pod red. Andrzeja KORYNA. Warszawa: IH PAN 1994 8° ss. 183. Zawiera m.in.: NOWAK Andrzej: Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918-1921). Koncepcja i realizacja (s. 44-55); MATERSKI Wojciech: Traktat Ryski i jego waga międzynarodowa (s. 63-73); KORZON Andrzej: Kłopotliwy satelita. Stosunki polsko-radzieckie 1947-1957 (s. 152-162).
 • SKUPIEŃSKI Krzysztof: Notariusze i notariat w Europie XIV-XVI w., Sewilla 22-24 IX 1994 r. — Kwart. Hist. R. 101: 1994 nr 4 [wyd. 1995] s. 170
 • SOWINA Urszula: Wspólnoty lokalne i sąsiedzkie w miastach dawnej Rzeczypospolitej z uwzględnieniem przykładów europejskich. Konferencja Komisji Historii Miast przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz Wydziału Historii i Archiwistyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Toruń, 15-16 XII 1994. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 1 s. 146-150.
 • SPOŁECZEŃSTWO i gospodarka. Red. Jerzy CHŁOPECKI, Helena MADUROWICZ-URBAŃSKA. Rzeszów: Wyd. Wyż. Szk. Pedag. 1995 8° ss. 284 s., [4] s. fot.: mapy, 2 wykr. — Galicja i Jej Dziedzictwo; T. 2. Materiały z międzynarodowej konfer. nauk. w Rzeszowie 14-18 września 1992 r 114.
 • SPOŁECZEŃSTWO obywatelskie i jego reprezentacja. (1493-1993). Praca zbior. pod red. nauk. Juliusza BARDACHA, przy współudz. Wandy SUDNIK. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 221, nlb. 3. [Materiały z konfer. Piotrków Trybunalski-Sulejów 6-8 maja 1993.] Zawiera m.in.: PIETRZAK Michał, STASZEWSKI Jacek: Słowo wstępne (s. 5-7); BARDACH J.: Naród polityczny i jego przemiany (s. 9-31); RUSSOCKI Stanisław: Narodziny polskiego parlamentaryzmu w perspektywie porównawnczej (s. 32-47); URUSZCZAK Wacław: Sejm walny w epoce Złotego Wieku (1493-1569) (s. 48-61); OLSZEWSKI Henryk: Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów (s. 71-87); JAKOWENKO Natalia: Posłowie województw wołyńskiego, kijowskiego i bracławskiego na sejmach Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. (próba portretu zbiorowego) (s. 88-93); MÜLLER Michael G.: Wielkie miasta Prus Królewskich wobec parlamentaryzmu polskiego po Unii Lubelskiej (s. 94-104); ZIELIŃSKA Zofia: Sejm Czteroletni (s. 105-114); JUČAS Mečislovas: Parlamentaryzm litewski w XVIII wieku (s. 115-124); GRODZISKI Stanisław: Uwagi o parlamentaryzmie na ziemiach polskich po rozbiorach (s. 125-138); PIETRZAK Michał: Parlament Drugiej Rzeczypospolitej (s. 139-158); AJNENKIEL Andrzej: Sejm Polskiej Rzeczypopolitej Ludowej (s. 159-173); SUDNIK W.: Omówienie dyskusji (s. 193-213). Rec.: KULISIEWICZ Wojciech. Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 2 s. 133-135; SIKORSKA-DZIĘGIELEWSKA Krystyna. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 273-277.
 • SZYMCZAK Barbara: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzys (XVII-XIX w.). Kolokwium. Warszawa, 19 czerwca 1995. — Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr 3-4 s. 314-316.
 • TORUŃ i Pomorze pod władzą pruską. Materiały konferencji z 10-11 grudnia 1993 r. w Toruniu. Pod red. Szczepana WIERZCHOSŁAWSKIEGO. Toruń: Tow. Nauk. - UMK 1995 8° ss. 128, nlb. 3: mapa.
 • UNIWERSYTET Mikołaja Kopernika (Toruń). Biblioteka. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24. 02. 1995. [oprac. katalogu Maria STRUTYŃSKA]. Toruń: Wyd. UMK 1995 8° ss. 71, nlb. 1: facs. (w tym kolor.), fot., 3 mapy, 1 portr.
 • W 2500-LECIE powstania Republiki Rzymskiej : studia historyczne pod red. Andrzeja KUNISZA. Katowice: Wyd. UŚl. 1995 8° ss. 169, nlb. 3, 2 k. tabl.: il., rys. — Prace Nauk. UŚl. nr 1497. [Zawiera ref. z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 19-20 listopada 1992 r., Katowice].
 • WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan: Toruńska konferencja „II rozbiór Polski i Pomorze pod władzą pruską". [10-11 XII 1993]. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.1 s. 160-162.
 • WOŁOS Mariusz: Toruńska sesja o stosunkach narodowościowych i wyznaniowych na Pomorzu Gdańskim w XIX i XX wieku. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.1 s. 154-156.
 • WYSTĘPSKI Marian: „Gniezno. Pierwsza stolica Polski, miasto Świętego Wojciecha". Wystawa w gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa Polskiego. — Kron. Wielkopolski R.22: 1994 nr 4 s. 184-186.
 • Z DZIEJÓW Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 75 lat działalności Wydziału Prawa Odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały sesji - luty 1994 r. Warszawa: Wyd. UW 1995 8° ss. 98. — Studia Iuridica T.29. Zawiera m.in.: BAŁTRUSZAJTYS Grażyna: Wydział Prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim (s. 9-36); CZACHÓRSKI Witold: Karol Lutostański - cywilista i inicjator zmian legislacyjnych (s. 37-49); WOŁODKIEWICZ Witold: Ignacy Koschembahr-Łyskowski - romanista, cywilista, kodyfikator (s. 51-58); TURSKA Anna: Leon Petrażycki - w perspektywie historycznej i współczesnej (s. 59-74); SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Profesorowie francuscy na Wydziale Prawa odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego (s. 75-83), PASZKOWSKA Marzenna: Działalność pedagogiczna Włodzimierza Spasowicza w latach 1857-1864. Starania o katedrę prawa karnego w Szkole Głównej (s. 87-98). 4. Dzieła ogólne, podręczniki
 • ADAMCZAK Wojciech: Nowy przedmiot ratownictwa morskiego - środowisko naturalne. — Prawo Morskie T.9: 1995 s. 123-134.
 • ADAMCZYK Mieczysław Jerzy, SKAWIŃSKI Paweł, ZIĘBA Tadeusz, BABICZ Józef: Tatrzańska Wspólnota Leśna w Witowie. Nowy Targ: Podhalań. Tow. Przyj. Nauk 1995 8° ss. 158, nlb. 30, 2 s. map złoż.: facs.
 • AJNENKIEL Andrzej: Nationality, Patriotism and Nationalism. The Polish Case from the Mid-Eastern European Perspektive. W: Nationality, Patriotism and Nationalism in Liberal Democratic Scientes. St. Pauli, Minn. 1993 s. 107-137.
 • BAHLCKE Joachim: Das Herzogtum Schlesien im politischen System der Böhmischen Krone. — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.1 s. 27-55: Sum.
 • BATOWSKI Henryk, MICHOWICZ Waldemar, ZAMOYSKI Adam: Działalność dyplomatyczna i polityczna Edwarda hr. Raczyńskiego (1891-1993). W stulecie urodzin. Łódź: PAN Oddz. 1994 8° ss. 84, nlb. 2, tabl. 1.
 • BÖMELBURG Hans-Jürgen: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischen Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806). München: R. Oldenbourg 1995 8° ss. XI, 549. Rec.: DYGDAŁA Jerzy. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 90-93; FUCHS Peter.Hist. Zeitschr. T.263: 1996 z.3 s. 790-792; KOZŁOWSKI Jerzy. Przegl. Zach. R.52: 1996 nr 1 s. 148-150; SALMONOWICZ Stanisław. O narodzinach Prus Zachodnich (1772-1806). Przegl. Hist. T.86: 1995 z.2 s. 219-225; WOJTOWICZ Jerzy. Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 146-147.
 • GIARO Tomasz: Römisches Recht, Romanistik und Rechtsraum Europa. — Ius Commune T.22: 1995 s. 1-16.
 • GIARO Tomasz: Zivilistik als Geschichte und Theorie. — Rechthist.Jour. T.14: 1995 s. 345-367.
 • ŁAWNICZAK Artur: Finansowanie partii politycznych w Polsce. — Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 5 s. 69-77.
 • MAŁŁEK Janusz: Königlich Preussen. Polnisch Preussen - eine autonome Region 1466-1569.W: Regionen in der frühen Neuzeit. Berlin: 1994 s. 181-192.
 • NAWROT Stefan: Ewolucja postawy Kościoła Rzymskokatolickiego wobec socjalizmu i komunizmu. — Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.15: 1994 s. 171-198: Sum.
 • PELTZ Wojciech: Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV-XVI w.). Zielona Góra 1994 8° ss. 331. Rec.: BARDACH Juliusz. Przegl. Hist. T.85: 1994 z.4 s. 483-486; Tenże. BARDACH Juliusz. Acta Pol. Hist. T.73: 1996 s. 158-161.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Geschichte von Staat und Gesellschaft. Tł. M.V. STEFAŃSKI. Herne: Stiftung Martin-Opitz-Bibliothek 1995 8° ss. 447.
 • SONDEL Janusz: Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej. W: Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska. T.1. Warszawa 1995 s. 47-69.
 • TANDECKI Janusz: Poza zawodowe funkcje i powinności korporacji rzemieślniczych w miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w XIV-XVIIIwieku. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.1 s. 7-23: Zsfg.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Czy prawo rzymskie przestało istnieć? — Palestra R. 39: 1995 nr 1-2 s. 133-135; nr 5-6 s. 97-100.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: La professione di avvocato nei territori polacchi fra otto e novecento. W: Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale. Napoli 1995 s. 335-347. ————— ————————————————————————————
 • GIARO Tomasz: Echtheitsindizien. Eine Fallstudie zu verus, verius, verissimus . — Orbis Iuris Romani T.1: 1995 s. 78-109.
 • SŁAPEK Dariusz: Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej. Wrocław - FNP: Leopoldinum 1995 8° ss. 224, nlb. 2: il., fot. Sum. — Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna. ————————————————————————————————
 • GÓRECKI Piotr: Parishes, Tithes and Society in Earlier Medieval Poland c. 1100 - c. 1250. Philadelphia: American Philosophical Society 1993 8° ss. X, 146, 3 mapy. Rec.: IRGANG Winfried. Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.44: 1995 z.3 s. 456-458; URUSZCZAK Wacław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 75: 1997 nr 3 s. 468.
 • JANKOWSKA Ewa: Początek kariery dyplomatycznej księcia Władysława Opolczyka. — Rocz. Muz. w Gliwicach T. 7-8: 1991-1992 [wyd. 1994] s. 72-90: rés., Sum., Zsfg.
 • KARCZEWSKI Krzysztof, SIERADZAN Wiesław: Mazowsze a spory polsko-krzyżackie w latach 1320-1423. — Zesz.‑y Nauk. WSRP w Siedlcach Nr 36, Historia Z.1: 1993 [wyd. 1994] s. 5-30.
 • KRUPA Katarzyna: Polityczne zwiazki Giedyminowiczów z Nowogrodem Wielkim w latach 1430-1471. — Przegl. Hist. T.84: 1993 z.3 [wyd. 1994] s. 289-306.
 • LABUDA Gerard: Najstarsze klasztory w Polsce. (Szkice historyczne jedenastego wieku. Cz.1). — Archeol. Hist. Pol. T.2: 1995 s. 7-73: Zsfg.
 • MULARCZYK Jerzy: Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Rogatki (studia polemiczne). Wrocław: Oficyna Wyd. Oddz. Wrocław. PTTK „Sudety” 1994 8° ss. 204. Rec.: LABUDA Gerard. O polemicznych poprawkach do dziejów Polski. Rocz.‑i Hist. R.60: 1994 s. 203-209.
 • MYŚLIŃSKI Kazimierz: Polska wobec Słowian Połabskich do końca wieku XII. Lublin: Wyd. UMCS 1993 8° ss. 236: Zsfg. Rec.: LABUDA Gerard. Dzieło jubileuszowe Kazimierza Myślińskiego o Słowiańszczyźnie Połabskiej z X-XII wieku. Kwart. Hist. R.101: 1994 nr 4 [wyd. 1995] s. 101-104.
 • NIKODEM Jarosław: Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Cz. 1: „Burza koronacyjna” w relacji Jana Długosza. — Lituano-Slavica Posnan. T.6: 1994 [wyd. 1995] s. 55-75: Sum.
 • PANIC Idzi: Jeszcze o przejęciu Siewierza przez księcia cieszyńskiego Kazimierza w 1337 roku. — Pamięt. Cieszyń. T.7: 1993 s. 87-98: Zsfg.
 • RYMAR Edward: Najazd brandenburski na Kamień Pomorski (1306 r.). —Przegl. Zach.-Pomor. R. 9: 1994 z. 1 [wyd. 1995] s. 35-54.
 • WAŁKÓWSKI Andrzej: Poglądy na sprawę utraty Lubusza w świetle badań dyplomatycznych nad umową z 1249 roku. — Nadwarciański Rocz. Hist.-Archiw. Nr 1: 1994 s. 20-34.
 • WYROZUMSKI Jerzy: Przejście Księstwa Cieszyńskiego pod panowanie czeskie. — Pamięt. Cieszyń. T.7: 1993 s. 80-86: Zsfg. ———————————————————————————————————
 • GURŽIJ O.I.: Pravo v ukrainskij kozac'kij deržavi. (Druga polovyna XVII-XVIII st.). Kyiv 1994 8° ss. 47.
 • HARTMANN Stefan: Friedrich der Große und die polnische Konfederation von Bar (1768-1772). — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forschung (Zeitschr. f. Ostforsch.NF). R.44: 1995 z.2 s. 159-190: Sum.
 • KANIEWSKI Jacek: Szyfry w korespondencji XVII i XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej — Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T.36: 1994 s. 51-58.
 • ŁUKOWSKI Jerzy T.: Liberty's folly. The Polish-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century, 1697-1795. London 1991 8° ss. XV, 316.
 • OCHMAŃSKI Jerzy: Deodatus Septennius - zagadkowy autor „Pochwały” Olbrachta Gasztołda z około 1529 roku. — Lituano-Slavica Posnan.T.6: 1994 [wyd. 1995] s. 77-82.
 • PIETKIEWICZ Krzysztof: Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1995 8° ss. 256: bibliogr., indeksy, Sum. — Historia, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu nr 185. Rec.: JARMOLIK Wodzimierz. Białostocczyzna R.11: 1996 nr 1 s. 102-103; JURKIEWICZ Jan. Zap.‑i Hist. T.64: 1999 z. 1 s. 163-174; KIAUPA Zigmantas. Lietuvos Metrikos Naujienos Z.1: 1996/1997, s.20-22; TRIMONIEN” Rita Regina. Liet. Ist.Metraš. 1995 [wyd. 1996] s. 328-336.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Königsberg, Thorn und Danzig. Zur Geschichte Königsbergs als Zentrum der Aufklärung. W: Königsberg und Riga. Wyd. Heinz ISCHREYT (Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung, T.16). Tübingen 1995 s. 9-28.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Studia historycznoprawne.Przedm. Ryszard ŁASZEWSKI. Toruń: Wyd. UMK 1995 8° ss. 181. Zawiera: Geneza i treść uchwał konfederacji warszawskiej (s. 5-29: rés.); Nauczanie prawa i polityki w Toruńskim Gimnazjum Akademickim od XVI do XVIII w. (s. 30-60: rés.); O reglamentacji obyczajowości mieszczańskiej w Toruniu XVI-XVIII wieku. (Zarys problematyki) (s. 61-75: Zsfg); Narodziny nowożytnej myśli kodyfikacyjnej w Europie (s. 76-100: rés.); Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej (s. 101-124: Sum.); Brissot de Warwille jako humanitarysta: młodość Brissota w służbie ideałów wieku świateł (s. 125-147: rés.); Prawo prowincjonalne Prus Zachodnich i sprawa jego kodyfikacji (1772-1844) (s. 148- 180: Zsfg). Rec.: URUSZCZAK Wacław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 74: 1996 nr 3 s. 441-442.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Z dziejów ustrojowych wschodnich prowincji pruskich w XIX-XX wieku. — Zap.‑i Hist. T.60: 1995 z.4 s. 99-109. ———————————————————————————————————
 • Breitenborn Anke: Randgruppen im Allgemeinen Landrecht für die Preussischen Staaten von 1794. Berlin 1994. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 290-291.
 • Burger Hannelore: Sprachenrecht und Sprachengerechtigkeit im österreichischen Unterrichtwesen 1867-1918.Wien 1995. Rec.: GRODZISKI Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 294-296.
 • CHWALBA Andrzej: Imperium korupcji w Rosji i Królestwie Polskim 1861-1917. Kraków: „Universitas” 1995 8° ss. 359.
 • CHWALBA Andrzej: Korupcja w armii rosyjskiej w XIX wieku. Studium patologii społecznej. — Wojsk. Przegl. Hist. R.40: 1995 nr 3-4 s. 114-123.
 • KORZENIOWSKI Mariusz: Struktura organizacyjna i początki działalności Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji w 1915 r. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. F Historia T.46-47: 1991-1992 s. 343-368: rés.
 • MARK Rudolf A.: Galizien unter ö sterreichischer Herrschaft. Marburg: Herder-Institut 1994 8° ss. XII, 128. Rec.: FUCHS Peter. Hist. Zeitschr.T.263:1996 z.1 s. 206-208; GRODZISKI Stanisław. Studia Hist. R.38: 1995 z.3 s. 439-441.
 • MYCIELSKI Maciej: Marcin Badeni 1751-1824. Kariera kontuszowego ministra. Warszawa: Krupski i S‑ka 1994 8° ss. 135, tabl 16.
 • RUSINOWA Izabella: Prawo wyborcze a ruch kobiecy w Stanach Zjednoczonych. W: Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Warszawa: Dig - IH UW 1995 s. 159-170.
 • Tocqueville Alexis de: Dawny ustrój i rewolucja. Wstęp F. Furet, przekł. H Szymańska-Grossowa. Kraków 1994. Rec.: BOSIACKI Adam. Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 12 s. 83-85. ————————————————————————————————
 • DYMARSKI Mirosław: Ze studiów nad stanowiskiem polskiego państwa podziemnego wobec ziem postulowanych. — Studia Śląskie T.54: 1995 s. 101-129: Sum., Zsfg. ———————————————————————————————————
 • FRISZKE Andrzej: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980. Londyn: Aneks 1994 8° ss. 608: 24 tab., il. Rec.: JACKOWSKA Natalia. Przegl. Zach. R.52: 1996 nr 3 s. 172-173; SALMONOWICZ Stanisław. Z dziejów opozycji politycznej w PRL w latach 1956-1980. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 229-237.
 • HŁADKIEWICZ Wiesław: Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972. [Wyd. popr.]. Zielona Góra: WSI 1995 8° ss. 227. —Monogr., Wyż. Szk. Inżynierska w Zielonej Górze Nr 73 Rec.: WOLSZA Tadeusz. Dzieje Najnow. R.30: 1998 z.2 s. 198-205.
 • PACZKOWSKI Andrzej: Aparat Bezpieczeństwa w latach odwilży: casus Polski. — Zesz.‑y Hist. Z.114: 1995 s. 3-33.
 • RYSZKA Franciszek: Polska Ludowa w dziejach państwa i narodu polskiego. Przyczynek do ewolucji państwa narodowego. — Czas. Pr.- Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 9-22: rés.
 • SALMONOWICZ Stanisław: La justice communiste en Pologne 1944-1988. W: Libertés, Pluralisme et Droit. Une approche historique. Société d' Histoire du Droit. Actes du Colloque d' Anvers (27-30 Mai 1993), wyd. pod red. H. Van Goethem, L. Waelkens i K. Brengelmans. Bruxelles 1995 s. 315-322. ———————————————————————————————————
 • BOJARSKI Władysław, DAJCZAK Wojciech, SOKALA Andrzej: Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1995 8° ss. 210, nlb. 3.
 • Borkowski Andrew: Textbook on Roman Law. London: Blackstone Press Limited 1994 8° ss. 368. Rec.: BORKOWSKA-BAGIEŃSKA Ewa. Czas. Pr.-Hist.T. 47: 1995 z. 1-2 s. 267-268.
 • GACA Andrzej, KAMIŃSKA Krystyna: Powszechna historia ustroju państwa. Cz. 1 [do XVIII w.]. Cz.2 [XVIII-XX w.]. Toruń: Towarzystwo Wspierania Nauki „Glob” 1995 8° ss. 333, nlb. 1; 232, XVIII s. tabl.
 • Guillot Olivier, Rigaudiere Albert, Sassier Yves: Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. T.1: Des origines à l'époque féodale. T.2: Des temps féodaux aux temps de l'Etat. Paris 1994. Rec.: RUSSOCKI Stanisław. Czas. Pr.-Hist. T. 47: 1995 z. 1-2 s. 271-272.
 • KACPRZAK Agnieszka, KRZYNÓWEK Jerzy, LONGCHAMPS de BÉRIER Franciszek: Repetytorium z prawa rzymskiego.Warszawa: Fundacja „Iuris Scentia” 1995 8° ss. 55.
 • KLEIN Edmund: Powszechna historia państwa i prawa. Cz.1 [8 w. p.n.e. - 16 w. n.e.]. Wrocław: Kolonia 1995 8° ss. 265, nlb. 2.
 • KUNDEREWICZ Cezary: Rzymskie prawo prywatne. Wyd. 2. Łódź: Wyd. UŁ 1995 8° ss. 161, nlb. 1. (Wyd. 1 - 1150/82).
 • MAKIŁŁA Dariusz, NAWORSKI Zbigniew: Historia prawa na ziemiach polskich. Zarys wykładu. [T.] 1: Polska przedrozbiorowa;. [T.] 2: Polska pod zaborami, „II Rzeczpospolita". Toruń: Tow. Wspierania Nauki 1995 8° ss. 191; 170.
 • SZYSZKOWSKA Maria: Europejska filozofia prawa. Warszawa: C.H.Beck 1995 8° ss. 168. Rec.: MOTYKA Krzysztof: Państwo i Prawo R.50: 1995 nr 2 s. 87-89.
 • WAWRZYNIAK Jan: Zarys historii instytucji ustrojowych i konstytucyjnych w Polsce. Warszawa: Wyd. Wyż. Szk. Prywat. Buisinessu i Admin. 1995 8° ss. 185. 5. Czasopisma, wydawnictwa seryjne
 • CZASOPISMO Prawno-Historyczne. Pod red. Henryka OLSZEWSKIEGO. Inst. Hist. Pol. Akad. Nauk, Wydz. Prawa i Admin. Uniw. im. A. Mickiewicza 8° T.47: 1995 z. 1-2 ss. 368.
 • Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtgeschichte. T.21: 1994. Rec.: SALMONOWICZ. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 73: 1995 nr 1 s. 152-153.
 • Lietuvos Istorijos Metraštis 1992 metai. Vilnius 1994 ss. 226. Rec.: WISNER Henryk. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr3-4 s. 305-306.
 • Lietuvos Istorijos Metraštis 1993 metai. Vilnius 1994 ss. 309. Rec.: WISNER Henryk. Kwart. Hist. R. 102: 1995 nr3-4 s. 305-306.
 • PRAWOKanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny. Red. nacz. ks. Tadeusz PAWLUK. Akad. Teol. Kat. w Warszawie 8° R.38: 1995 nr 1-2 ss. 230; nr 3-4 ss. 260. I. Źródła /1996
 • BAŁTRUSZAJTYS Grażyna, KOLARZOWSKI Jerzy, PASZKOWSKA Marzenna, RAJEWSKI Karol: Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych. Warszawa: Liber 1996 8° ss. 469.
 • CORPUS inscriptionum rudensium. Zebrali i komentarzem opatrzyli Jan SZYMCZAK i Alicja SZYMCZAKOWA. Katowice: Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska 1996 8° ss. 103, nlb. 1., 6 s. fot. Rec.: GORZELIK Jerzy. Studia Hist. R.41: 1998 z. 2 s. 291-293.
 • DLA DOBRA Rzeczypospolitej. Antologia myśli państwowej. Wstęp i oprac. Krzysztof BUDZIŁO i Jan PRUSZYŃSKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss.377, nlb. 2.
 • KSIĘGA ławnicza miasta Płocka 1489-1517. Oprac. Danuta POPPE. Warszawa: Tow. Nauk. Płockie 1995 8° ss. XXII, 379, tabl. 7. Rec.: BARTOSZEWICZ Agnieszka. Archeion T.97: 1997 s. 239-242.
 • NARÓD, państwo, władza. Wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla studiujących prawo, nauki polityczne i historię. Red. nauk. Antoni DUDEK, Bogdan SZLACHTA. Kraków: „Aureus” - Ośrodek Myśli Polit.1996 8° ss. 436.
 • NOBILITACJE i indygenaty w Rzeczypospolitej: 1434-1794. Oprac. Jerzy MICHTA. Z.1: Nobilitacja Joachima de Beke wystawiona w Gdańsku, 27 maja 1457 roku. Z.2: Nobilitacja Joachima de Beke wystawiona w Krakowie, 22 czerwca 1608 roku. Z.3: Nobilitacja Jana Januszowskiego wystawiona w Krakowie, 24 stycznia 1588 roku. Z.4: Nobilitacja Abrahama Springa wystawiona w Warszawie, 12 maja 1638 roku. Z.5: Indygenat Tytusa Liwiusza Boratyniego wystawiona w Warszawie, 2 marca 1658 roku. Z.6: Nobilitacja Andrzeja Marcina Niewierawskiego wystawiona w Warszawie, 2 marca 1756 roku. Z.7: Nobilitacja Ebercharda Ferbera i jego dzieci Jana, Tidemana, Jerzego, Barbary oraz żony Gertrudy Ferber wystawiona w Posonium (Preszburg=Bratysława), 18 maja 1515 roku. Z.8: Nobilitacja Jakuba Hofnera wystawiona w Piotrkowie, 11 stycznia 1563 roku. Z.9: Nobilitacja Josta i Stanisława Cyrusów-Sobolewskich wystawiona w Krakowie, 13 kwietnia 1633 roku. Z.10: Nobilitacja Mikołaja Zandera wystawiona w Warszawie, 23 lutego 1637 roku. Z.11: Indygenat Jana, Michała, Pawła, Hieronima Deskourów (Deskurów) wystawiony w Warszawie, 15 listopada 1766 roku. Z.12: Nobilitacja Marcelego Bacciarellego wystawiona w Warszawie, 29 października 1771 roku. Z.13: Nobilitacja Kaspra Rudigiera z synami Janem, Salomonem, Kasprem wystawiona w Knyszynie, 16 listopada 1569 roku. Z.14: Nobilitacja Szymona Bara wystawiona w Warszawie, 10 czerwca 1593 roku. Z.15: Indygenat Jana Dziboni wystawiony w Warszawie, 20 marca 1654 roku. Z.16: Nobilitacja Bernarda Krzysztofa Bernatowicza-Bernackiego wystawiona w Warszawie, 2 luty - 14 marzec 1675 roku. Z.17: Indygenat Teodora Laskarisa wystawiony w Warszawie, 15 listopada 1766 roku. Z.18: Nobilitacja Tomasza Michała Dangera wystawiona w Warszawie, 19 czerwca 1792 roku. Kielce: Herb 1991-1994 4° ss. nlb. 16 (każdy zeszyt).
 • POMNIKI prawa. Kodeks Hammurabiego. Prawo Salickie. Wielka Karta Wolności. Wyd. Roman SKECZKOWSKI. Wyd. 2 uzup. Koszalin: Bałtycka Wyż. Szk. Hum. 1996 8° ss. 320. Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz. Studia Bałtyckie, Administracja Nr 5: 1997 s. 155-158.
 • PRZEPISY o obywatelstwie polskim. 1919-1995. Wyb. Maria ALBINIAK. Alicja CZAJKOWSKA. Toruń: Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 1996 8° ss. 477, nlb. 1.
 • REGESTENBUCH der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243-1856 auf Grund des Manuskriptes von Karl Otto Grotefend zum Druck vorbereitet von Bogdan FRANKIEWICZ und Jerzy GRZELAK. T.1: Regesten. T.2: Register. Szczecin: Archiw. Państw. 1996 8° ss.XLVII, nlb. 1, 384; 199.
 • VOLUMINA Constitutionum. Do dr. przygot. Stanisław GRODZISKI, Irena DWORNICKA i Wacław URUSZCZAK. Wstęp S. GRODZISKI. T. 1: 1493-1549. Vol. 1: 1493-1526. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 498, nlb. 2. Rec.: GĄSIOROWSKI Antoni. Nad nowym wydaniem tomów konstytucji dawnej Rzeczypospolitej. Rocz.‑i Hist. R.63: 1997 s. 163-169; MATUSZEWSKI Józef. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 349-350; ORZECHOWSKI Kazimierz. Przegl. Sejm. R.5: 1997 nr 2 s. 65-69; WYCZAŃSKI Andrzej. Studia Podlas. T.8: 1998 s. 309-312.
 • WYBÓR źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej. Wyb. Michał SCZANIECKI, poszerz. i oprac. wyboru Marek WĄSOWICZ. Wyd. 1 (w tej ed.). Warszawa: „Liber” 1996 8° ss. 288. ———————————————————————————————————
 • DOKTRYNY prawno-polityczne. Wybór tekstów źródłowych i interpretacji. Barbara KOZUB-CIEMBRONIEWICZ, Wiesław KOZUB-CIEMBRONIEWICZ, Jacek M. MAJCHROWSKI. T. 1: Starożytność: Platon, Arystoteles, Cicero, Św. Augustyn. Nowy Sącz: Wyż. Szk. Biznesu - Kraków: Księgarnia Akademicka 1996 8° ss. 169, nlb. 2.
 • KODEKS Hammurabiego. Oprac. i przekł. Marek STĘPIEŃ. Warszawa: Wyd. Alfa 1996 8° ss. 175. ———————————————————————————————————
 • ACTA scabinalia Casimiriensia 1407-1427 = Księga ławnicza kazimierska 1407-1427. Wyd. Bożena WYROZUMSKA. Kraków: „Drukrol S.C.” - Tow. Miłośn. Hist. i Zabytków Krakowa 1996 8° ss. XII, nlb. 2, 524, nlb. 1. — Fontes Cracovienses 4.
 • ANONIM tzw. Gall: Kronika polska. Przeł. Roman GRODECKI. Przekł. oprac., wstęp. i przyp. opatrzył Marian PLEZIA. Wyd. 7. Wrocław: Ossolineum 1996 8° ss. LXXXVII, nlb. 1, 185, nlb. 2: 1 il., 2 facs. (Wyd. 6 - 16/89).
 • THE FOUNDING Charters of Jagiellonian University.Kraków: Fundacja dla Uniw. Jagiell. [b.d.] 2° ss. 23, nlb. 1. [Tekst łac. i ang.].
 • IRGANG Winfried: Das spätmittelalterische Stadtbuch von Löwenberg (Lwówek) in Schlesien. — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch.(Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.3 s. 317-363.
 • JANKO z Czarnkowa: Kronika. Tł. z łac. Józef ŻERBIŁŁO-ŁABUŃSKI, oprac. tekstu i przyp. Marek D. KOWALSKI. Wyd. 2 popr. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk. „Universitas” 1996 8° ss. 154, nlb. 1. [1 wyd. 1905 r.].
 • JARMOLIK Włodzimierz: Prawa miejskie Suraża za Jagiellonów. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 3 s. 1-7: [dokumenty: o nadaniu wójtostwa Albertowi Shassorowi i nadaniu prawa miejskiego z 1445 r.].
 • Korčulanski statut. Statut grada i otoka Korčule (1214-1265). Statuta et leges civitatis et insulate Curzulae (1214-1265). Split 1995. Rec.: CZAPIK-LITYŃSKA Barbara, LITYŃSKI Adam.Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 3 s. 126-128.
 • LATOPIS kijowski 1118-1158. Przeł. i koment. opatrzył Edward GORANIN. Wrocław: Wyd. UWr. 1995 8° ss. 179. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1679 Slavica Wratislaviensia T.86.
 • LATOPIS kijowski 1159-1198. Przeł. i koment. opatrzył Edward GORANIN. Wrocław: Wyd. UWr. 1994 8° ss. 312, mapa. — Acta Univ. Wratisl. Nr 840 Slavica Wratislaviensia T.40.
 • PRINCESS Olena's Safe Conduct trough Poland and Lithuania (1482). ["List żelazny” Kazimierza Jagiellończyka dla Oleny, córki hospodara mołdawskiego]. Wyd. Dan SLUSANSCHI. — Rev. Roumaine d'Hist T.34: 1995 nr 1-2 s. 195-199.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Bydgoszczy - 19 kwietnia 1346. Wyd. Ryszard KABACIŃSKI. [Tekst równol. pol.-łac.]. Bydgoszcz: Komitet Obchodów 650-lecia M. Bydgoszczy 1996 8° ss. 18: 1 facs.
 • PRZYWILEJ lokacyjny miasta Łęcznej z 1467 roku. Wstęp Ryszard SZCZYGIEŁ. Przyg. do druku i tłum. Józef KUS. Łęczna: TPZŁ 1993 8° ss. 17, nlb. 3. — Tow. Przyj. Z. Łęczyńs. Źródła do Dziejów Łęcznej Nr 1.
 • ROCZNIK świętokrzyski. Wyd. Anna RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA. Kraków: PAU 1996 8° ss. LXXVI, nlb. 2, 153: bibliogr. — Monumenta Poloniae Historica = Pomniki Dziejowe Polski, Nova Series = Seria 2 T.12. ———————————————————————————————————
 • ADAMCZEWSKI Marek: Nobilitacja Wilhelma Fryderyka Zacherta. — Rocz. Pol. Tow. Heraldycznego R.2: 1995 s. 163-168.
 • AKTA nadania prawa miejskiego [Fragm. dok. z 1645 r. dot. Pisza]. — Znad Pisy Nr 1: 1995 s. 5-8.
 • AKTA nadania Węgorzewu prawa miejskiego. Tł. Monika SYCHOWSKA. — Studia Angerburgica T.1: 1996 s. 61-64.
 • BANDURKA Mieczysław: Ostatni przywilej dla mieszkańców miasteczka Łodzi z 1792 r. Potwierdzenie i uzupełnienie przywileju z 1561 r. — Rocz. Łódz. T.43: 1996 s. 259-262.
 • BICENTENNIAL of Polish Third of May Constitution 1791-1991. New Constition of the Government of Poland. Wstep. Rett R. LUDWIKOWSKI.Washington: Ambasada Pol. 1991 8° ss. 42. [Reprint ang. wyd. wydania z 1791 r.].
 • BISKUP Marian, JANOSZ-BISKUPOWA Irena: Odnaleziony reces zjazdu Stanów Prus Królewskich i Krzyżackich w Grudziądzu z 23 IV 1523 r. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.2-3 s. 71-83.
 • BOGDAN Danuta, POLAK Wojciech: Listy hetmana Żółkiewskiego do kanclerza Wawrzyńca Gembickiego z lat 1609-1612 ze sztokholmskiego Riksarkivet. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 81-109: 13 listów z omówieniem.
 • BRONIEWSKI Marcin: Ekthesis abo krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim. Oprac. Janusz BILIŃSKI i Józef DŁUGOSZ. Wrocław: Wyd UWr. 1995 8° ss. 71, nlb. 2, tabl. 1: Sum. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1698.
 • BULLA kanonizacyjna św. Jacka [Odrowąża] wydana przez papieża Klemensa VIII. — W Drodze 1994 nr 8 s. 32.
 • Code Louis. T.1: Ordonnance criminelle 1670.Milano 1996. Rec.: BRONIEWICZ Witold. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 11 s. 96.
 • [DOKUMENTY związane z ratyfikacją umowy hadziackiej]. Wyd. Andrew B. PERNAL: An Analysis of Disbursements for Diplomacy during the Ratification of the Hadiach Union Treaty at Warsaw Diet of 1659. — Harvard Ukrainian Studies T.17: 1993 nr 1-2 [wyd. 1995] s. 72-109.
 • DWA inwentarze mieszczan krakowskich. Wiadomości o modzie kozackiej w Krakowie w pierwszej połowie XVI wieku. Wyd. Wacław URBAN. — Krakow. Rocz. Archiw. T.1: 1995 s. 113-116: Sum.
 • DZIESIĘĆ dokumentów związanych z parafią Rokitno. Wyd. Ludwik KRÓLIK. — Warszaws. Studia Teolog. T.5: 1993 [wyd. 1994] s. 65-94: rés.
 • ERBHULDIGUNGSAKTEN des Herzogtums und Königreiches Preussen. Cz.3: 1678-1737.Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Etatsministerium Titel 87 d Nr 39 bis 55. Wyd. Hans Heinz DIEHLMANN. Hamburg: 1992 8° ss. 490. Rec.: BIAŁUŃSKI Grzegorz. Kom.‑y Mazur.-Warm. 1994 nr 4 s. 470-471.
 • GERLIC Henryk: Dokumenty Gliwickiej Rady Miejskiej z drugiej połowy XVII wieku - fundacje duchownych. (Omówienie i treść). — Rocz. Muz. w Gliwicach T.9: 1993 [wyd. 1994] s. 427-435.
 • GIGANTI Antonio: I Cistercensi in Polonia tra riforma e controriforma. — Prawo Kan. R.39: 1996 nr 1-2 s. 69-94: streszcz.
 • GMITEREK Henryk: Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669-1672. — Rocz. Chełm. T.2: 1996 s. 327-339.
 • HANDEL żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII w. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683. Oprac. Jan M. MAŁECKI. Współudz. Elżbieta SZLUFIK. Kraków: PAU - Uniw. Jagiell. - Izrael. Akad. Nauk., Uniw. Hebrajski w Jerozolimie 1995 8° ss. 284, nlb. 2. [tytuł równol. angiel.]
 • KONFEDERACYA Generalna Stanow Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na Walnym Zjeźdźie w Dźikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia V listopada roku pańskiego MDCC.XXXIV. Przyg. do druku Aleksandra JANAS i Adam WÓJCIK. Tarnobrzeg: Muz. Hist. M. Tarnobrzega 1994 4° ss. nlb. 85.
 • KSIĘGI miejskie wojnickie. Oprac. i wydał Józef SZYMAŃSKI. T.1: Advocatialia 1575-1627. T.4: Advocatialia 1731-1777. T.5: Viceadvocatialia 1777-1806. Advocatialia 1773-1795. Księga ingrosacyjna tabuli miasta Wojnicza 1788-1812. Wojnicz: TPZW 1995, 1996 8° ss. 204, nlb. 2, mapa; ss.170, nlb. 2: 1 mapa; ss. 158, nlb. 2. — Biblioteczka Hist., Tow. Przyj. Z. Wojnickiej T. 5; 7; 8. Rec.: [T.1, 4, 5] BARTOSZEWICZ Agnieszka. Kwart. Hist. R. 105: 1998 nr 3 s. 130-132.
 • KSIĘGI miejskie wojnickie. T.2: Advocatialia 1611-1628. Oprac. i wydał Barbara TRELIŃSKA. T.6: Consularia Woyniciensia 1603-1629. Oprac. i wydał B. TRELIŃSKA i Józef SZYMAŃSKI. Wojnicz: TPZW 1997 8° ss. 103, nlb. 1; ss. 120, nlb. 2. — Biblioteczka Hist., Tow. Przyj. Z. Wojnickiej T.9, 10.
 • KUS Józef: Inwentarz starostwa grodowego chełmskiego z 1769 roku. — Rocz. Chełm. T.2: 1996 s. 371-381.
 • LIETUVOS Metrika (1553-1567). Knyga Nr. 564. Viešųjų reikalųknyga 7 [Metryka Litewska - księga spraw publicznych nr 7]. wyd. Algirdas BALIULIS. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijř leidykla 1996 4° ss. 208: indeksy. — Liet. ist. instit.
 • MAROSZEK Józef: Najstarszy dokument uposażeniowy Kościoła Farnego w Białymstoku z 4 grudnia 1581 roku. — Białostocczyzna R.11: 1996 nr 2 s. 3-8.
 • MAROSZEK Józef: Statut cechu szewców suraskich z 1638 r. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 3 s. 97-102.
 • MATERIAŁY źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696. T.1: Lata 1674-1683. Wyd. Adam KAŹMIERCZYK. Kraków: Universitas 1995 8° ss. XXIV, 263, nlb. 7. — Studia Polono-Judaica. Ser. Fontium T.4.
 • MOTYLEWICZ Jerzy: Przywileje Żydów dobromilskich z 1612 i 1756 roku. — Rocz. Przemys. T.32: 1996 z. 1 s. 125-139.
 • NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Forma prawdziwego wolnego rządu Przez Konfederacyę Targowicką ułożona. Warszawa: Nadzieja 1985 8° ss. 32.
 • OPAS Tomasz: Księdza Józefa Paulina „Projekt” ograniczenia poddaństwa chłopów w Polsce. — Prace Hist.-Archiw. T.4: 1996 s. 255-270: Sum., Zsfg.
 • PROTOKÓŁ procesu o mord rytualny (fragment czarnej księgi krzemienieckiej z 1747 roku). Oprac. MICHAŁOWSKA Anna. — Biul. Żydow. Inst. Hist. 1995-1996 nr 3-2 s. 107-120.
 • [SIRI Niccolo]: Niccolo' Siri lettere da Cracovia e Varsavia (1642-1645).Red. Tessa CAPONI-BORAWSKA. Warszawa: Wydz. Neofilol. Katedra Italianist. Uniw. Warsz. 1993 8° ss. XXII, 208. [Korespondencja dyplomatyczna].
 • SPIS strat poniesionych przez mieszkańców komornictw reszelskiego i jeziorańskiego w 1608 roku. Wyd. Danuta BOGDAN, Wojciech POLAK. — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1995 nr 2 s. 141-144.
 • SPRAWOZDANIA wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717). Dekanaty: cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski. [teksty i tytuł równol. pol. i łac.]. Wyd. Idzi PANIC. Tłum. Bogusława BANOT-SOWA i I. PANIC. Cieszyn: Pol. Tow. Hist. Od. w Cieszynie 1994 8° ss. 212: Sum., Zsfg. — Acta Hist. Silesiae Superioris T.1.
 • Svarez Carl Gottlieb: Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuches für die Preussischen Staaten. T.1. Erster Teil, Erste Abteilung. [Oparte na wyd. z 1784]. Stuttgart 1996. Rec.: SALMONOWICZ Stanisław. Rev. Hist. Droit Fr. Étr. R. 74: 1996 nr 4 s. 606.
 • SZCZECH Bernard: Rejestr wolnych chłopów (urbarz) ziemi bytomskiej. Wyd. 2. Zabrze: Wyd. Muzeum Miejskie 1996 8° ss. nlb. 2, 17, nlb. 1.
 • TANDECKI Janusz: Toruńskie bractwo czeladnicze szmuklerzy i jego statut z 1739 roku. — Rocz. Toruń. T.23: 1996 s. 123-132.
 • VENTE du mobilier de Jean-Casimir Vaza en 1673.Wyprzedaż mienia po Janie Kazimierzu w 1673. Oprac. Ryszard SZMYDKI. Warszawa: Neriton 1995 8° ss. 298, nlb. 2: tabl. 16.
 • VOLANAS Andrius: Rinktiniai raštai [Andrzej Wolan. Pisma wybrane]. Zebr. Marcelinas ROČKA, Ingë LUKŠAITË. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijř leidykla 1996 8° ss. 447, ind., Zsfg.
 • VOLINS'KI gramoti XVI st. Wyd. B. ZADROŻNIJ, A.M. MATWIENKO. Kiiw: Naukowa Dumka 1995 8° ss. 245, nlb. 2.
 • WIJACZKA Jacek: Inwentarz dóbr tuczyńskich na Wołyniu z 1742 r. — Czasy Nowoż. T.1: 1996 s. 135-149.
 • ZAGADKI Sejmu Czteroletniego. Teksty zebr. i ustalił Edmund RABOWICZ, koment. oprac. Bernard KRAKOWSKI i E. RABOWICZ, do dr. przygot. Jerzy KOWECKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 253, nlb. 3. Rec.: ZAJEWSKI Władysław. Zesz.‑y Hist. Z.117: 1996 s. 170-175.
 • ZAMOYSKI Grzegorz: Nadanie tytułu hrabiowskiego rodzinie Mierów przez cesarzową Marię Teresę w 1777 roku. — Prace Hist.-Archiw. T.4: 1996 s. 271-286: Sum., Zsfg. ———————————————————————————————————
 • FABRYCZNE Kasy Chorych w Małopolsce (1888-1914). — Studia i Mater. z Hist. Ubezp. Społ. w Polsce Z.10: 1994 [wyd. 1995] s. 55-66. [Statut Kasy Chorych Firmy Cukrownia hr. Artura Potockiego w Sędziszowie z 13 VIII 1889 r.].
 • GOMBIŃSKI Stanisław: Victor Hugo a kara śmierci. — Palestra R.40: 1996 nr 7-8 s. 145-160.
 • JEMIELITY Witold: Budownictwo kościelne w Królestwie Polskim. — Prawo Kan. R.39: 1996 nr 1-2 s. 95-135: Sum.
 • KRASIŃSKI Zygmunt: Memoriał dla Napoleona III z października 1854. Posłowie Marek SASKI. Warszawa: „Wiara i Wolność” 1984 8° ss. 8, nlb. 2.
 • KRASIŃSKI Zygmunt: Memoriały polityczne. Aneks do III tomu „Dzieł zebranych". Wstęp i oprac. Antoni KORWIN. Siedlce: Wyd. Metrum 1987 8° ss. 50.
 • O OPIECE rady miejskiej nad chorymi i ubogimi. — Zesz.‑y Wojnickie R.4: 1995 nr 6 s. 17-20.
 • O RADZIE Miasta Wojnicza i o radnych w latach 1878-1881. — Zesz.‑y Wojnickie R.4: 1995 nr 4 s. 22-23.
 • PROCES Towarzystwa Patriotycznego w Warszawie w roku 1828. Wrocław: Agencja Informac. Solidarności Walczącej 1987 8° ss. nlb. 1, 6, nlb. 1.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Narodowej Centralnej we Lwowie: (14 IV-29 X 1848). Red. Stefan KIENIEWICZ, Franciszka RAMOTOWSKA do dr. przygot. Adam GAŁKOWSKI i in. Warszawa: „DiG” 1996 8° ss. 306, nlb. 1. — Nacz. Dyr. Archiw. Państw., Archiw. Gł. Akt Dawnych, Inst. Hist. PAN. Rec.: CHODUBSKI Andrzej. Archeion T.99: 1998 s. 257-261.
 • PRZEPISY karne o zapobieganiu pożarom w Królestwie Polskim. Wyd. Tadeusz OLEJNIK. — Muzeal. Rocz. Pożarniczy T.5: 1994 [wyd. 1995] s. 165-170.
 • RAPORT tymczasowej Komisji Śledczej z 1865 r. o sprzyjaniu powstaniu styczniowemu przez biskupa Beniamina Szymańskiego i duchowieństwa diecezji janowskiej. Objaśnienia i przypisy Jerzy M. CYGAN, tłum. z rosyj. Grzegorz MICHAŁOWSKI. — Podlas. Kwart. Kult. 1995 nr 2 s. 22-39.
 • RAPORT Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej z 6 marca 1845 r. w sprawie zakupu dominium Rzeszów przez miasto Rzeszów. Wyd. Tadeusz BIEDA, Tomasz OPAS. — Prace Hist. Archiw. T.3: 1995 s. 3-26: sum.
 • REGULAMIN Rady Stanu Królestwa Polskiego (projekt rządowy, stosowany w praktyce od 22 czerwca 1918 r.) [Oprac. Wojciech KULISIEWICZ]. — Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 2 s. 147-157.
 • REGULAMIN Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z dnia 30 stycznia 1917 r. [Oprac. Wojciech KULISIEWICZ]. — Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 1 s. 151-159.
 • RELACJA o stanie diecezji tarnowskiej biskupa Ignacego Łoboza z 1894 roku. Oprac. Bolesław KUMOR. — Tarnow. Studia Teol. T.14: 1995-1996 s. 451-460: rés.
 • SPRAWOZDANIE z urzędowania tymczasowego zarządu izraelickiej gminy wyznaniowej w Rzeszowie za czas od 3 lutego 1904 do 1 grudnia 1907. Wyd. Wacław WIERZBINIEC. — Prace Hist.-Archiw. T.2: 1994 s. 29-53: sum. ———————————————————————————————————
 • [CAR Stanisław] Stanisław Car - polska koncepcja autorytaryzmu. Wstęp, wybór i oprac. Jacek M. MAJCHROWSKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss.209, nlb. 2: 1 portr. Rec.: KULESZA Władysław T. Przegl. Sejm. R.5: 1997 nr 3 s. 97-100.
 • ČESKOSLOVENSKO-POLSKÁ jednání o vytvoření konfederace 1939-1944. Československé diplomatické dokumenty. Wyd. Ivan ŠTOVÍČEK we współpr. z Jaroslavem VALENTOU. T.1-4. Praha: [b.w.] 1994 8° ss. 656.
 • DIPLOMATICKÉ pozadi uznání polské lublinské vlády (dokumenty). Wyd. Ivan ŠTOVÍČEK. Praha: [b.w.] 1993 8° ss. 64. Rec.: TOMASZEWSKI Jerzy. Przegl. Hist. T. 85: 1994 z.1-2 s. 192-193.
 • DOBOSZYŃSKI Adam o ustroju Polski. Wstęp, wybór i oprac. Bogumił GROTT. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 200, nlb. 4: 1 portr.
 • DOKUMENTY z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. Pod red. nauk. Tadeusza JĘDRUSZCZAKA i Marii NOWAK-KIEŁBIKOWEJ. T. 2: 1933-1939. Warszawa: „Pax” 1996 8° ss. 361, nlb. 3. (T.1 - 54/89).
 • INSPEKTORAT Armii Krajowej Nowy Sącz w świetle dokumentów źródłowych. Wyd. Alina FITOWA. Cz.1-2. — Rocz. Sądecki T.22: 1994 s. 243-282; T.23: 1995 s. 147-166.
 • JAWORSKI Władysław Leopold o prawie, państwie i konstytucji. Wstęp, wybór i oprac. Michał JASKÓLSKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 ss.136, nlb. 4: 1 portr.
 • KATYŃ. Dokumenty zbrodni. T.1: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny. Sierpień 1939 - marzec 1940. Przew. Pol. Kom. Red. Aleksander GIEYSZTOR, przew. Rosyjskiego Kom. Red. Rudolf G. PICHOJA. Oprac. Wojciech MATERSKI [i in.]. Warszawa: Trio 1995 8° ss. 547, nlb. 1. — Nacz. Dyr. Archiw. Państw.
 • KREMLIN versus Poland 1939-1945. Documents from the Soviet archives.Wybr. i wyd. Wojciech MATERSKI. Warszawa: IPS PAN 1996 8° ss. 118, nlb. 1. [Zawiera facsimile dokumentów ros. z równol. tł. ang.].
 • MIECZYSŁAW Niedziałkowski o demokracji i parlamentaryzmie. Wstęp, wybór i oprac. Michał ŚLIWA. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 213, nlb. 3: 1 portr.
 • MIĘDZYNARODOWE aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów historycznych. Wyb. i oprac. Marian Marek DROZDOWSKI. Warszawa: „Typografika” 1996 8° ss.154. — Polska XX Wieku, Tow. Miłoś. Hist., Kom. Badań Dziejów Warszawy Inst. Hist. PAN.
 • PALESTRA przed laty. Rok 1937. Cz.I-II. [Sprawa Domu Zdrowia - Uchwała z dnia 6 kwietnia 1937 r.; Trzy wyciągi z wyroków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (z dnia 5 lutego 1936, 28 września 1935, 25 stycznia 1936); [Zjazd Związku Adwokatów Polskich (8-9 maja: Uchwały Zjazdu; W kwestii kodyfikacji norm adwokackiej etyki zawodowej; Przekazanie insygniów Dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, Przemówienie Dziekana Leona Nowodworskiego]. — Palestra R.40: 1996 nr 1-2 s. 160-162; nr 3-4 s. 178-192.
 • PALESTRA przed laty. Rok 1938. Cz.III. [Obrona z urzędu w sprawach karnych. Uchwała z dnia 8 listopada 1938 r.; Zajęcia uboczne aplikantów - Uchwała z dnia 8 listopada 1938 r.; Z orzecznictwa Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej]. — Palestra R.40: 1996 nr 9-10 s. 129-138.
 • PODSTĘPNE uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.). Dokumenty. Wyb. i oprac. Józef BUSZKO, Irena PACZYŃSKA. Kraków: UJ 1995 8° ss. 947, nlb. 1. Uniw. Jagiell. Varia T.348. Rec.: BATOWSKI Henryk. Uwagi o zbiorze dokumentów „Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.)”. Acta Univ. Jagiell. R.13: 1996 nr 5 s.10; MADAJCZYK Czesław. Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 3 s. 149-151.
 • RAPORT Komendy Policji Państwowej miasta Krakowa o układzie sił politycznych w Krakowie przed wyborami 1928 roku. Wyd. i wstęp. poprzedził Czesław BRZOZA. — Studia Hist. R.39: 1996 z.4 s. 539-553: 3 tab.
 • RAPORT o pracach Oddziału II Sztabu Głównego w zakresie dyplomacji wojskowej. Wyd. Andrzej GRZYWACZ i Grzegorz MAZUR. — Zesz.‑y Hist. Z.111: 1995 s. 17-28.
 • REGULAMIN Parlamentarnego Klubu Związku Ludowo-Narodowego z dnia 8 grudnia 1922 r. [Oprac. Wojciech KULISIEWICZ]. — Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 3 s. 101-106.
 • REGULAMINY Sejmu Śląskiego z dnia 23 października 1922 r.; z dnia 17 czerwca 1930 r.; z dnia 11 marca 1936 r. [Oprac. Wojciech KULISIEWICZ]. — Przegl. Sejm. R.3: 1995 nr 4 [wyd. 1996] s. 209-257.
 • REZMER Waldemar: Z historii polskiego wywiadu przed II wojną światową. Dwa dokumenty. — Wojsk. Przegl. Hist. R.41: 1996 nr 1 s. 105-115: Sum.
 • ROMAN Dmowski o ustroju politycznym państwa. Wstęp, wybór i oprac. Krzysztof KAWALEC. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 201, nlb. 3: 1 portr. Rec.: RUDNICKI Szymon. Przegl. Sejm. R.4: 1996 nr 5 [wyd. 1996] s. 107-109.
 • RZĄD Rzeczypospolitej Polskiej wobec emigacji Żydów (interpelacje poselskie i odpowiedzi premiera). Oprac. TOMASZEWSKI Jerzy. — Biul. Żydow. Inst. Hist. 1994-1995 nr 4-2 [wyd. 1996] s. 99-111.
 • SIEDEMNASTY września 1939. IV rozbiór Polski w 35 dokumentach. Oprac. Marcin GRUSZECKI. Wrocław: 1985 8° ss. 82, nlb. 2.
 • SŁUŻBA duszpasterska Armii Krajowej w powstaniu warszawskim. Wybór i oprac. dokumentów Piotr MATUSAK. Siedlce: Inst. Hist. Wyż. Szk. Roln.-Pedag. 1996 8° ss.110.
 • SPORY o ustrój Polski Niepodległej. Sprawa Narodowa i polityka. Dokumenty z lat 1939-1943. Wyd. Tadeusz KISIELEWSKI. Częstochowa: Wyż. Szk. Pedag. 1994 8° ss. 270.
 • SPRAWOZDANIE komisji rządowej w sprawie rozruchów antyżydowskich na rzeszowszczyźnie wiosną 1919 r. Oprac. TOMASZEWSKI Jerzy. — Biul. Żydow. Inst. Hist. 1996 nr 4 s. 59-77.
 • STATUT Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej Średniej i Zawodowej w Rzeszowie. Wyd. Wacław WIERZBINIEC: Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej Średniej i Zawodowej w Rzeszowie w świetle statutu szkoły z 1935 roku. — Prace Hist.-Archiw. T.3: 1995 s. 55-63: Sum.
 • USTAWA Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. Warszawa: Wyd. Pol. KPN 1988 8° ss. 32.
 • ZIELIŃSKI Zygmunt: Nota Rządu Polskiego na wychodźstwie do Narodów Zjednoczonych z 10 XII 1942 r. w sprawie eksterminacji Żydów na terenach okupowanej Polski. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1860 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.19: 1996 s. 183-187: nlb. 17, Zsfg. ———————————————————————————————————
 • AKT oskarżenia przeciwko trzydziestu dziewięciu działaczom Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość", sporządzony przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. — Studia Rzeszow. T.1: 1995 s. 79-140. [Dokument z listopada 1947 r.].
 • APARAT bezpieczeństwa w latach 1944-1956. Taktyka, strategia, metody. Oprac. Andrzej PACZKOWSKI. Cz.1: Lata 1945-1947; Cz.2: Lata 1948-1949. Warszawa: Inst. Nauk Polit. PAN 1994-1996 8° ss. 236, nlb. 1; ss. 236, nlb. 1. — Dokumenty do Dziejów PRL z. 5, 9.
 • CENZURA 1946-1949: statystyka działalności. Oprac. Andrzej PACZKOWSKI. Zesz.‑y Hist. Z.116: 1996 s. 22-57.
 • GŁÓWNA Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej oddziały terenowe w 1945 roku. Wybór dokumentów. Przyg. Mieczysław MOTAS. Warszawa: Gł. Kom. Badania Zbrodni przeciwko Nar. Pol. - Inst. Pamięci Nar. 1995 8° ss. 131., nlb. 1.
 • GOMÓŁKA i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982. Wstęp, wprowadz. i przypisy Jakub Andrzejewski [Andrzej PACZKOWSKI] Warszawa: Wyd. Krąg 1986 8° ss. 264, nlb. 1.
 • MICHALIK Marek: Proces Zarządu Okręgu Łódzkiego WiN w styczniu 1947 (najważniejsze dokumenty). — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:7 1995 s. 211-229.
 • NASZE podstawy ideowe i organizacja. Oprac Anna SUDLITZ. — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:9 1996 s. 139-147.
 • NOTATKA dotycząca działalności organów służby sprawiedliwości wojska z 16 III 1951 r. Wyd. Dariusz JAROSZ. — Polska 1944/45-1989 T.1: 1995 s. 241-264.
 • NOWE dokumenty do stosunków polsko-radzieckich. Wyd. Daniel BOĆKOWSKI. — Rubieże Nr 2-3: 1993 s. 90-92.
 • POKSIŃSKI Jerzy: „ My sędziowie nie od Boga...” Z dziejów sądownictwa wojskowego PRL 1944-1956. Materiały i dokumenty. Warszawa: Gryf 1996 8° ss. 304. Rec.:PRZYJEMSKI Stanisław. Palestra R.40: 1996 nr 5-6 s. 183-188; WOJCIECHOWSKA Janina. Przegl. Prawa Karn. Nr 14-15: 1996 s. 74-76.
 • PROCES 12, Kraków 3 maja 1946. Wstęp Andrzej CHYŻY. Warszawa: Wyd. Maratom 1984 8° ss. nlb. 2, 77.
 • PROCES szesnastu. Dokumenty NKWD. Przedmowa, wyb. Waldemar STRZAŁKOWSKI. Nota edytor., oprac. dokum., noty biogr. oskarżonych, przypisy i bibliogr. Andrzej CHMIELARZ, Andrzej Krzysztof KUNERT. Tłum. z ros. Kazimierz STEMBROWICZ, Fryderyk ZBINIEWICZ. Warszawa: Rytm 1995 8° ss. 543: il. Rec.: BĄKOWSKI Andrzej. Palestra R.40: 1996 nr 5-6 s. 177-182; KOWALSKI Marek Arpad. Okulicki i towarzysze. Nowe Książki R.4: 1995 nr 7 s. 211-229.
 • PROTOKOŁY posiedzeń Rady Jedności Narodowej (7 XI 1944 - 1 VIII 1945). Oprac. Andrzej Krzysztof KUNERT. — Dokumenty i Mater. Archiw. Pol. Podziemnej 1939-1956 Nr 3: 1995 s. 5-87.
 • RAPORTY z Polski. Wyd. Sergiej KRIWIENKO. — Karta Nr 15: 1995 s. 28-52. [Dokumenty z jednej z „Teczek Specjalnych” J. Stalina dotyczącej spraw polskich z lat 1944-1946].
 • REPRESJE NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-1945. Wybór źródeł. Wyd. Franciszek GRYCIUK, Piotr MATUSAK. T.1-2. Siedlce: Wyż. Szk. Roln.-Pedag. 1995 8° ss. 397; 233.
 • ROZKAZ nr 51 z dnia 6 września 1945 r. Oprac. Andrzej MISIUK [Dot. reorganizacji I Departamentu Bezp. Publ.]. — Przegl. Polic. R.6: 1996 nr 1 s. 103-106.
 • SPRAWOZDANIE Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach z pracy agenturalno-operacyjnej na wsi woj. kieleckiego z marca 1945 r. Wyd. Dariusz JAROSZ. — Polska 1944/45-1989 T.1: 1995 s. 265-292.
 • SPRAWY narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuacyjne sprawozdania wojewody białostockiego w Białymstoku oraz powiatowych starostów białostockiego, bielskopodlaskiego i sokólskiego w latach 1944-1948. Wybór dokumentów i oprac. Grzegorz SOSNA. Ryboły: [s. n.] 1996 8° ss. 95.
 • SUPLIKI do najwyższej władzy. Pod red. Marcina KULI. Warszawa: Inst. Studiów Polit. PAN - Inst. Hist. Uniw. Warsz. 1996 8° ss. 141.
 • SZCZECIN w dokumentach polskiej służby dyplomatycznej 1945-1950. Wstęp, wybór i oprac. Ryszard TECHMAN. Szczecin: Wyd. AP 1996 8° ss. XXXV, nlb. 1, 401. — Źródła do dziejów Pomorza Zachod. Uniw. Szczeciń., Archiw. Państw. w Szczecinie T. 7, T. 1-6 ogł. pt.: Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego.
 • W SĄDACH i prokuraturze przed laty i dzisiaj. — Szczerbiec. Biul. Zarządu Gł. Zw. Żołnierzy NSZ R.4: 1993 nr 4 s. 79-90. [Dokumenty z procesów sądowych członków NSZ z l. 1945 i 1948].
 • WYROK na trzydziestu dziewięciu działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Rzeszowie. — Studia Rzeszow. T.2: 1995 s. 145-167.
 • WYROK w procesie Emanuela Muchanowa i towarzyszy. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI— Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:8 1996 s. 167-180.
 • WYROK w sprawie rtm. Władysława Nowickiego „Stefana", mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i towarzyszy. Oprac. Andrzej ZAGÓRSKI. — Zesz.‑y Hist. WiN-u Nr:9 1996 s. 149-221.
 • ZACISKANIE pętli. Tajne dokumenty dotyczące Czechosłowacji 1968 r. Wstęp i oprac. Andrzej GARLICKI i Andrzej PACZKOWSKI. Warszawa: Wyd. Sejm. 1995 8° ss. 270, nlb. 2. [Protokoły ze spotkań przywódców 5 państw Układu Warszawskiego].
 • ZBRODNIE prawa. Wyroki sądów wojskowych w latach 1944-1954. T.2. Wyb. i oprac. Maciej Roman BOMBICKI. Poznań: Ławica 1994 8° ss. 257, nlb.2. II. Historia i krytyka Źródeł
 • ALEKSANDROWICZ-SZMULIKOWSKA Małgorzata: Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku. Warszawa: Semper 1995 8° ss. 66.
 • ANUSIK Zbigniew: Nieznany list Mikołaja Zebrzydowskiego z czasów rokoszu sandomierskiego. — Rocz. Łódz. T.43: 1996 s. 247-258.
 • CZYŻEWSKI Przemysław: Najstarsza białostocka księga miejska. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 4 s. 111-113.
 • DZIUBA Andrzej F.: Bartłomiej de Las Casas a „Leyes Nuevas de Indias” (1542). — Prawo Kan. R.39: 1996 nr 1-2 s. 137-156.
 • GIEROWSKI Józef Andrzej: Projekt układu Piotra I z Adamem Sieniawskim z 1707 roku. — Śl. Kwart. Hist. Sobótka R.51: 1996 nr 1-3 s. 210-220: aneks [projekt traktatu].
 • KOSIŃSKA Urszula: Zwolennik „Filozofa dobroczynnego” (Kwestie politycznie obojętne... z roku 1743). — Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 35-44: Sum.
 • KUMOR Bolesław: Nie znana „Księga uposażeń” diecezji krakowskiej z 1786 roku. — Rocz. Teol. (Lub.) 1996 z. 1 s. 185-191: Zsfg.
 • MARCHWIŃSKI Roman T.: Rola rejestrów podskarbich Prus Królewskich w podstawie informacyjnej lustracji Żuław z 1565 i 1570 roku. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.1 s. 25-49.
 • ROBAK-MŁYNARCZYKOWSKA Urszula: Kontrakt dzierżawy i inwentarz Staromieścia sporządzony w 1737 roku. — Prace Hist.-Archiw. T.4: 1996 s. 3-17: Sum., Zsfg.
 • WOJAK Tadeusz: Ustawy kościelne w Prusach Książęcych w XVI wieku (1525-1568). Warszawa: ChAT 1993 8° ss. 151, nlb. 1. ———————————————————————————————————
 • DYBAŚ Bogusław: Toruński statut o ochronie zabytków z 1918 r. — Rocz. Toruń. R.22: 1994 s. 169-191.
 • KORZENIOWSKA Wiesława: Dziewiętnastowieczne testamenty chłopów wsi pszczyńskich zachowane w Państwowym Archiwum w Pszczynie. — Kwart. Opol. R.40: 1994 nr 3 s. 30-39.
 • Schulte-Nölke Hans: Das Reichsjustizamt und die Entsehung des Bürgelichen Gesetzbuchs.Frankfurt/M 1995. Rec.: SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna. Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 11 s. 87-89.
 • SZUMSKI Jerzy: Ukaz z 10 grudnia 1865 roku. [Aneks: majątki ziemskie na terenie byłego obwodu białostockiego przymusowo sprzedane na podstawie ukazu]. — Rubieże Nr 2-3: 1993 s. 123-129.
 • WIECH Stanisław: Ze studiów nad ustawodawstwem rzemieślniczym w Królestwie Polskim (1815-1914). — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 63-88: rés. ———————————————————————————————————
 • BRODA Józef: Rozwój ustawodawstwa leśnego dotyczącego Lasów Państwowych w okresie międzywojennym. — Sylwan. R.139: 1995 nr 10 s. 13-22: Sum. ———————————————————————————————————
 • BRODA Józef: Przegląd i charakterystyka ustawodawstwa dotyczącego lasów państwowych i przemysłu drzewnego w powojennym pięćdziesięcioleciu (1944-1994). — Sylwan. R.139: 1995 nr 12 s. 13-23: Sum.
 • LECHNIO Włodzimierz: Wnioski o ułaskawienie z lat 1953-1956 w zespole akt: Kancelaria Rady Państwa w Warszawie przechowywanym w Archiwum Akt Nowych. — Teki Archiwalne T.23: 1996 s. 45-55: 5 tabel.
 • STRACENI na Zamku Lubelskim. Dokumenty procesu 11 żołnierzy AK (kwiecień 1945). Oprac. Zofia LESZCZYŃSKA. Lublin: Czas 1995 8° ss. 170, nlb. 1, 16 s. tabl. Rec.: JASIŃSKI Jerzy. Państwo i Prawo R.52: 1997 nr 5 s. 101-103. III. Wydawnictwa pomocnicze
 • PALMIRSKI Tomasz: Paremie i maksymy rzymskiego prawa prywatnego. Kraków: Tow. Bibliot. Słuchaczów Prawa Uniw. Jagiell. 1996 8° ss. 24.
 • PALMIRSKI Tomasz: Podręczny słownik terminów rzymskiego prawa prywatnego. Kraków: Tow. Bibliot. Słuchaczów Prawa Uniw. Jagiell. 1996 8° ss. nlb. 80: 2 tab., bibliogr. ———————————————————————————————————
 • AKTA miasta Przeworska w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Oprac. Michał PROKSA. Przemyśl: Archiw. Państw. 1996 8° ss.XVII, nlb. 1, 125 s., 12 s. tabl.: facs., fot.
 • ARCHIWUM Państwowe w Łodzi: informator o zasobie. Oprac. Maciej JANIK i Maciej WILMAŃSKI. Łódź: Archiw. Państw. - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Łodzi 1996 8° ss.245 s., 4 k. tabl.: facs., fot.
 • ARCHIWUM Państwowe w Radomiu: przewodnik po zasobie archiwalnym. Red. Helena KISIEL. Warszawa: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. 1996 8° ss. 235, 10 s. tabl.: facs., fot., mapy.
 • ARCHIWUM Państwowe we Wrocławiu: przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku. Pod red. Andrzeja DERENIA i Rościsława ŻERELIKA. Wrocław: „Arboretum” - Warszawa: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. Archiw. Państw. we Wrocławiu 1996 8° ss. 384, nlb. 2: facs., 1 fot., mapy (w tym kolor.), 1 portr.
 • BASTA Jan: Materiały do dziejów bankowości w archiwach Polski południowo-wschodniej. — Prace Hist.-Archiw. T.3: 1995 s. 43-53: Sum.
 • BIEDA Tadeusz: Kancelaria Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 1950-1970. — Prace Hist.-Archiw. T.2: 1994 s. 15-28: Sum.
 • BOROWIEC Janusz: Materiały dotyczące Urzędu Bezpieczeństwa w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. — Prace Hist.-Archiw. T.3: 1995 s. 65-77: Sum.
 • BYSZUK Dariusz: Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 1944-1950. — Prace Hist.-Archiw. T.1: 1993 s. 37-63: Sum.
 • BYSZUK Dariusz: Kancelarie starostw powiatowych województwa rzeszowskiego 1944-1950. — Prace Hist.-Archiw. T.2: 1994 s. 55-70: Sum.
 • CATALOGUS codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. T.4: Numeros continens inde a 564 usque ad 667 Zebr. Maria KOWALCZYK, Anna KOZŁOWSKA, Mieczysław MARKOWSKI, Zofia WŁODEK, Grzegorz Zathey, Marian ZWIERCAN. T.5: Numeros continens inde a 668 usque ad 771. Zebr. Maria KOWALCZYK, Mieczysław MARKOWSKI, Zofia WŁODEK, Marian ZWIERCAN. T.6: Numeros continens inde a 772 usque ad 1190. Zebr. Maria KOWALCZYK, Anna KOZŁOWSKA, Mieczysław MARKOWSKI, Lucyna NOWAK, Anna SOBAŃSKA, Ryszard TATARZYŃSKI, Zofia WŁODEK, Marian ZWIERCAN. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988 8° ss. XVII, 535; Wrocław: Ossolineum - Warszawa - Kraków PAN 1993 8° ss. XVIII, 457; Kraków: BJ - „Księgarnia Akademicka” 1996 8° ss. XVIII, 534. (T.1 - 118/80, 95/81, 109/83, 108/84; T.2 - 131/82; T.3 - 131/85).
 • CHMIELEWSKI Zdzisław: Zasady zarządzania aktami w urzędach administracji w dobie rozwijającego się kapitalizmu. — Archeion T.94: 1995 s. 22-40: Sum., rés., rez.
 • DALECKI Maciej: Akta dóbr biskupów przemyskich obrządku łacińskiego 1652-1883. Inwentarz archiwalny zespołu. — Rocz. Hist.-Archiw. T.11: 1996 s. 101-113.
 • DĄBROWSKI Adam Grzegorz: Akta Straży Granicznej w Archiwum Akt Nowych. — Teki Archiw. T.23: 1996 s. 7-16.
 • DĄBROWSKI Janusz: Wykaz diariuszy sejmowych (1649-1668) z okresu panowania Jana II Kazimierza Wazy. — Studia Hist. R.39: 1996 z.3 s. 373-393.
 • DRAKONIEWICZ Andrzej: Archiwum w Pabianicach. Zarys dziejów i zasób aktowy. — Pabianiciana T.3: 1995 s. 155-162.
 • DYBAŚ Bogusław: Księgi grodzkie dyneburskie w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.4 s. 111-117.
 • DZWONKOWSKI Tadeusz: „Akta miasta Zielonej Góry 1538-1945” - dzieje, stan zachowania i zawartość zespołu. — Studia Zielonogór. T.1: 1995 s. 35-50.
 • GAUL Jerzy: Obieg dokumentów w Kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce (1915-1918). — Rocz. Hist.-Archiw. T.11: 1996 s. 39-61.
 • GAUL Jerzy: Organizacja pracy w kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918. — Krakow. Rocz. Archiw. T.2: 1996 s. 38-47: Sum.
 • GÓRNY Marek: Lata 1592-1618. (Metryki chrztów z parafii smogulckiej, cz.1-2). — Genealogia T.5: 1995 s. 107-140; T.6: 1996 s. 80-132.
 • HUDZIK Paweł: Akta miasta Zatora z lat 1789-1918. — Krakow. Rocz. Archiw. T.2: 1996 s. 31-37: Sum.
 • INFORMATOR o archiwaliach z kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w zasobie archiwów białoruskich i LCVA w Wilnie. Oprac. MILEWSKI Jan Jerzy. Białystok 1996 8° ss. 52.
 • JEMIELITY Witold: Akta z XIX wieku dotyczące spraw kościelnych w Archiwach Państwowych Białegostoku i Łomży. — Studia Łomżyń. T.5: 1996 s. 97-102.
 • KATALOG rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. T. 6: Archiwum Czartoryskich - Hôtel Lambert. Sygnatury 760-1135. Oprac. Janusz PEZDA. T. 7: Sygnatury 1136-1359. Oprac. Maria GAMDZYK-KLUŹNIAK [i in.]. Paryż: BP - Warszawa: Biblioteka Narodowa 1996 8° ss. 236 s., 1 k. tabl. złoż.; 228.
 • KOŁODZIEJ Edward: Akta i zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze (1936-1939) w zasobie Archiwum Akt Nowych. — Archeion T.96: 1996 s. 107-120: Sum., rés.
 • KOŁODZIEJ Edward, MROWIEC Rafał: Ameryka Łacińska, Hiszpania i Portugalia w źródłach Archiwum Akt Nowych do roku 1945. Warszawa: Uniw. Warsz. Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Akt Nowych 1996 8° ss. 224.
 • MAŁEK Ariusz: Urzędy domenalne w powiecie białostockim (1795-1807). — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 4 s. 16-27: 9 s. tabel.
 • MILEWSKI Jan Jerzy: Źródła do dziejów kresów północno-wschodnich II RP w archiwach Litwy i Białorusi. — Studia Podlaskie T.5: 1995 s. 338-339.
 • PASZKIEWICZ Urszula: Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej: (spis za lata 1553-1939). Warszawa: „DiG” 1996 8°ss. 96.
 • STOLICKI Jarosław: Wykaz sejmików podolskich 1672-1699 ("In hostico"). — Studia Hist. R.39: 1996 z.3 s. 395-403.
 • SZUMSKI Jerzy: Akta hipoteczne i notarialne do 1939 r. z terenu województwa łomżyńskiego. — Studia Łomżyń. T.5: 1996 s. 103-107.
 • TARACHA Cezary: Źródła do dziejów Polski i polonika w archiwach hiszpańskich. — Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 45-54: Sum.
 • TEKI Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w. [Płyta kompaktowa CD-ROM]. Opr. Adam BIENIASZEWSKI i Rafał PRINKE pod red. Jerzego WISŁOCKIEGO. Kórnik: Bibliot. Kórnicka PAN 1996. Rec.: WNĘK Konrad. Rocz.‑i Hist. R.62: 1996 s. 217-220.
 • URBAN Wacław: Regesty do dziejów szkolnictwa parafialnego w pierwszej połowie XVI w. z Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie. — Arch. Bibl. Muz. Kośc. T.66: 1996 s. 207-390: Zsfg.
 • WELKER Lesław Jan: Znaki Polski Walczącej: odznaczenia, orły, oznaki, odznaki, medale: katalog. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 1996 8° ss. nlb. 4, 269, nlb. 2, 8 s. tabl. kolor.: facs., fot., portr. ———————————————————————————————————
 • BENNINGHOVEN Friedrich: Der Historisch-geographische Atlas des Preußenlandes. — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.1 s. 89-104.
 • BZINKOWSKA Jadwiga: Katalog map Polski wydanych w atlasach angielskich w XVII i XVIII wieku ze zbiorów The Bodleinan Library w Oxfordzie. — Biuletyn Bibliot. Jagiell. R.46: 1996 z.1-2 s. 119-141: Sum.
 • KUMOR Bolesław: Kościelna geografia historyczna diecezji pruskich (1243-1993). — Kom.‑y Mazur.-Warm. 1996 nr 1 s. 29-43: Zsfg.
 • PLANY miast w polskich archiwach państwowych. Katalog. Oprac. Maria LEWANDOWSKA, Mieczysław STELMACH, pod kier. Andrzeja TOMCZAKA. Warszawa: Nacz. Dyr. Archiw. Państw. Zakład Nauk. Archiwistyki 1996 8° ss. 515, nlb. 1. Rec.: BARTOSZEWICZ Agnieszka. Kwart. Hist. R. 104: 1997 nr 4 s. 124-127.
 • POPŁAWSKI Tomasz: Mapy starostwa suraskiego z roku 1761. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 3 s. 112-125: 14 map.
 • PRZYBOŚ Kazimierz: Granice ziemi sanockiej w czasach nowożytnych. — Rocz. Przemyski T.32: 1996 z.1 s. 21-30: Sum. ———————————————————————————————————
 • ADAMUS Jan: O herbie miasta Wilna. [wyd. Zygfryd RYMASZEWSKI]. Łódź: Wyd. UŁ 1996 8° ss.145: portr., facs., fot., bibliogr.
 • BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: Ród Hagenów (Indagine) w średniowieczu. Z heraldyki i genealogii rycerstwa Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego. — Nadwarciański Rocz. Hist.-Archiw. Nr 2: 1995 s. 58-77. Uzup.: RYMAR Edward. Post scriptum do rozprawy Grzegorza Jana Brzustowicza o rodzie Hagenów nowomarchijskich. Tamże s. 194-200.
 • CYNARSKI Stanisław: Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia: od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego. Warszawa - Kraków: Wyd. Nauk. PWN 1996 8° ss. 341, nlb. 2, 35 s. tabl., 2 k. mapy: il., facs., fot., portr.
 • GŁÓWKA Jan: Herb miasta Kielc - geneza i historia (stan badań). — Rocz. Muz. Nar. w Kielcach T.18: 1995 s. 11-37: Sum.
 • GMITEREK Henryk: Lipscy na Rusi. Z dziejów karier szlachty wielkopolskiej na Rusi Czerwonej w XVI-XVIII wieku. — Rocz. Pol. Tow. Heraldycz. R.2: 1995 s. 121-144.
 • GUT Agnieszka: Rozwój herbu Starogardu Szczecińskiego od XIII do końca XVIII wieku. — Przegl. Zach.-Pomor. R. 10: 1995 z. 4 [wyd. 1996] s. 115-131.
 • LEITGEBER Sławomir: Spis szlachty powiatu kcyńskiego z 1621 roku. — Genealogia T.5: 1995 s. 141-144.
 • LESZCZYC Zbigniew: Herby szlachty polskiej. Faksymile pierwodruku. Z przedm. Wacława GĄSIOROWSKIEGO. Wrocław: Ossolineum 1995 4° ss. CLIII, nlb. 4, 351, nlb. 4, LXXXVIII. [Przedr. wyd. z 1908 r.].
 • ŁOJEK Jerzy: Potomkowie Szczęsnego: dzieje fortuny Potockich z Tulczyna: 1799-1921. Wyd. 4. Warszawa: „Alfa-Wero” 1996 8° ss. 227, nlb. 5, 16 s. tabl. (w tym kolor.): fot., portr.
 • MARCINEK Roman, ŚLUSAREK Krzysztof: Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Cz. 1: A-K. Kraków: Tow. Wyd. „Historia Iagellonica” 1996 8° ss.159. — Szlachta w Galicji w XVIII-XIX Wieku T.1.
 • PIECH Zenon: Ikonografia pieczęci Piastów. Kraków: Universitas 1993 8° ss. 290, 96 il.: Zsfg.
 • PIECH Zenon: Herrschaftszeichen und Staatssymbolik in der Monarchie der letzten Piasten (1320-1370). — Questiones Medii Aevii Novae T.1: 1996 [Principles and Ideology of Government] s. 43-76: 11 il.
 • SEROKA Henryk: Heraldyka nobilitacji Zygmunta Starego. — Rocz. Pol. Tow. Hrealdycznego R.2: 1995 s. 75-88.
 • SOŁTAN Andrzej: Pisarze miasta Nowej Warszawy w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII w. — Rocz. Warszaw. T.25: 1995 [wyd. 1996] s. 181-187
 • TŁOMACKI Andrzej: Sapiehowie: linia kodeńska. Warszawa: Mada 1996 8° ss. 330, nlb. 2, 40 s. tabl., 1 k. tabl złoż.
 • URBAN Wacław: Nieznana lub błędnie cytowana szlachta na podstawie akt grodu krakowskiego z lat 1540-1590. — Rocz. Pol. Tow. Heraldycznego R.2: 1995 s. 156-162.
 • URBAN Wacław: Wywody szlachectwa kanoników krakowskich (1550-1600). — Herald. Nr 9: 1995 s. 15-20.
 • Veldrup Dieter: Prosopographische Studien zur Geschichte Oppeln als Herzoglicher Residenzstadt im Mittelalter. Berlin 1995. Rec.: DRABINA Jan. Studia Hist. R.39: 1996 z.4 s. 573-574; JUREK Tomasz.Rocz.‑i Hist. R.62: 1996 s. 195-198. ———————————————————————————————————
 • PARCHIMOWICZ Janusz: Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916. Wyd. 5. Szczecin: „Nefryt” 1996 8° ss. 251, nlb. 28: facs., fot. ———————————————————————————————————
 • TAZBIR Janusz: Staropolskie nazwy łapówek. — Język Pol. R.75: 1995 z.1 s. 42-46. ———————————————————————————————————
 • DALEWSKI Zbigniew: Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. Warszawa: „Neriton” - Inst. Hist. PAN 1996 8° ss. 274, nlb. 3, bibliogr., Sum. Rec.: KOWALCZYK Elżbieta. Kwart. Hist. Kult. Mater. R.45: 1997 nr 3-4 s. 409-412.
 • FIJAŁKOWSKI Adam: Średniowieczne koronacje królewskie na Węgrzech i w Polsce. — Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.4 s. 713-735. IV. Zagadnienia metodologiczne
 • LITYŃSKI Adam: Sejmiki w dawnej Rzeczypospolitej. Problemy badawcze. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 47-62: rés. V. Literatura i nauka prawa oraz ich dzieje
 • OLSZEWSKI Henryk: Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. Wprowadzenie do dyskusji. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 211-219.
 • SROKA Stanisław A.: Andegaweńska reorganizacja Węgier w świetle najnowszych badań. — Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 23-34: 2 tab., Sum.
 • URUSZCZAK Wacław: La typologie de régimes politiques de l'etat de Pologne dans l'historiographie polonaise aux XIX et XX siècles. — Zesz.‑y Nauk.Uniw. Jagiell. 1145 Pr. Hist. Z.110: 1994 s. 125-138. ———————————————————————————————————
 • CHOJNICKA Krystyna: Historia doktryn politycznych i prawnych w nauce uniwersyteckiej. Organizacja - skład osobowy - główne kierunki badań. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 221-228. ———————————————————————————————————
 • JONCA Karol: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-1995. Wrocław: Wyd. UWr. 1996 8° ss. 107, nlb. 1: facs., fot., portr., spis pracowników naukowych.
 • PISKUREWICZ Jan: Polska Akademia Umiejętności i próby organizowania nauki w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1919-1924). — Nauka Pol. - Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój T.4: 1995 s. 47-74. ———————————————————————————————————
 • BARDACH Juliusz: Pasje uczonego. Rzecz o Konstantym Grzybowskim. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 119-146: rés.
 • GRODZISKI Stanisław: Konstanty Grzybowski - historyk ustroju Polski. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 147-155: rés.
 • JANKOWSKI Maciej: Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu. Łódź: Wyd. Nauk. Ibidem 1996 8° ss. 193. Rec.: KOROBOWICZ Artur. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 371-374; KULCZYCKA-SALONI Janina. Przegl. Hum. R.42: 1998 nr 3 s. 45-54.
 • JASKÓLSKI Michał: Konstanty Grzybowski - konserwatyzm a polityka i nauka. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 173-178.
 • KOJDER Andrzej: Leona Petrażyckiego poszukiwania nowej klasyfikacji nauk. — Zagadn. Naukozn. T.30: 1994 z. 1-4 [wyd. 1995] s. 67-80.
 • KOLARZOWSKI Jerzy: Definicja i funkcje polityki kryminalnej w pracach Bronisława Wróblewskiego. — Studia Iuridica T.31: 1996 s. 23-45.
 • KRAJEWSKI Krzysztof: Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa: Dom Wyd. ABC 1994 8° ss. 167, nlb. 1: bibliogr., Sum. Rec.: WĄSOWICZ Marek. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 16-17.
 • ŁĘTOWSKI Janusz: Morny, czyli ideologia współczesnego administrowania. — Studia Iuridica T.32: 1996 s. 167-172.
 • MACIĄG Zbigniew A.: Konstanty Grzybowski - jego metody analizy, pojęcia, syntezy. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 167-171.
 • OLSZEWSKI Henryk: Konstanty Grzybowski i jego uczniowie. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 157-166: rés.
 • RUSSOCKI Stanisław: Antonio Marongiu et les études récentes sur la naissance du parlamentarisme en Pologne. Methodes actuelles de recherche sur le conseil des Souverains et les preparlements polonais. W.: Contributi alla storia parlamentare Europa (secoli XIII-XX). Atti del 43 Congresso ICHRPI, Università degli studi di Camerino - Facolta Giurisprudenza, Camerino 1996 s. 362-370.
 • SALMONOWICZ Stanisław: Cesare Beccaria und die Strafrechtsreform in Polen im 18.Jahrhundert. — Comp. Law Review T.7: 1996 s. 91-104.
 • URBAN Wacław: Stanisław z Opola, wybitny prawnik krakowski XV wieku. — Kwart. Opol. R.41: 1995 nr 1 s. 44-48.
 • WĄSOWICZ Marek: Sawicki Jerzy (biogram). W: Polski Słownik Biograficzny T.35. Kraków 1994 s. 318-321.
 • WOŁODKIEWICZ Witold: Romaniści włoscy - doktorzy honoris causa uniwersytetów polskich. — Przegl. Hist. T. 87: 1996 z.2 s. 409-422: Sum. ———————————————————————————————————
 • [ BardachJuliusz] RYMASZEWSKI Zbigniew: Kontynuator wielkiej tradycji. — Kronika, Pismo Uniw. Łódz. R.6: 1996 nr 1 s. 7: il.
 • [ Jędruch Jacek] ROGISTER John: Jacek JEDRUCH. — Parliaments, Estates and Representation T.15: 1995 s. 222.
 • [ KupiszewskiHenryk] WOŁODKIEWICZ Witold: Profesor Henryk Kupiszewski 1927-1994. — Studia Iuridica T.31: 1996 s. 227-231.
 • [ Malinowska-KwiatkowskaIrena] DZIADZIO Andrzej: Nachruf Irena Malinowska-Kwiatkowska (1925-1994). — Zeitschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtgesch. T.113: 1996 Germ. Abt. s. 702-704.
 • [ SobocińskiWładysław] IZDEBSKI Hubert: Władysław Sobociński (1913-1995). — Państwo i Prawo R.51: 1996 nr 2 s. 81-82.
 • [ SobocińskiWładysław] ROSNER Anna: Władysław Sobociński (1913-1995). — Kwart. Hist. R. 103: 1996 nr 2 s. 129-131.
 • [ SobocińskiWładysław] SÓJKA-ZIELIŃSKA Katarzyna: Profesor Władysław Sobociński 1913-1995. — Studia Iuridica T.31: 1996 s. 239-245.
 • [ ZdrójkowskiZbigniew] KAMIŃSKA Krystyna: Zdrójkowski Zbigniew. — Zap.‑i Hist. T.61: 1996 z.1 s, 151-153. VI. Historia doktryn prawnych i programów społeczno-ustrojowych
 • ANDRUSIEWICZ Andrzej: Państwo i naród w myśli chrześcijańskiej demokracji. — Zesz.‑y Nauk. WSP w Rzeszowie Nr 16 Ser. Społ.-Pedag. i Hist.: Nauki Społ. Z.2: 1994 s. 43-63.
 • CZAJKOWSKI Jacek: Koncepcje organizacji ustroju Polski. Od Rady Regencyjnej do Konstytucji Marcowej. — Kwart. Eduk. 1996 nr 1-2 s. 85-90.
 • GOLEC Anna: Agrarystyczne koncepcje gospodarcze. Lublin: Wyd. UMCS 1994 8° ss. 128. Rec.: MIECZKOWSKI Antoni. Rzeszow. Zesz.‑y Nauk. T.18: 1996 s. 345-347.
 • MICH Włodzimierz: Własność prywatna w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego w II i III Rzeczypospolitej. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. K Polit. T.2-3: 1995-1996 s. 111-123: Sum.
 • TOKARCZYK Roman Andrzej: Filozofia prawa. W perspektywie prawa natury. Białystok: „Temida 2” 1996 8° ss. 230, nlb. 1.
 • SARNECKI Paweł: Myśl konstytucyjna Konstantego Grzybowskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 179-187.
 • SEIDLER Grzegorz Leopold: The Road to Humanity. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec.G Ius T.43: 1996 s. 53-67: streszcz.
 • ZAJEWSKI Władysław: Tradycja i współczesność w sporach o model ustrojowy. — Zesz.‑y Hist. Z.111: 1995 s. 29-35. ———————————————————————————————————
 • DOMAŃSKI Juliusz: La tolleranza religiosa e la guerra giusta negli scritti di Stanislao di Scarbimiria e di Paolo Vladimiri. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 19-30.
 • Riklin Alois: Ambrogio Lorezettis politische Summe. Bern-Wien 1996.Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 259-260.
 • WIELGUS Stanisław: Polska średniowieczna doktryna „ius gentium". Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996 8° ss. 84. Rec.: CHABRAJSKA Dorota, RAJEWSKI Maciej. Ethos 1999 nr 1-2 s. 405-414. ———————————————————————————————————
 • BUCHNER Wojciech: Kant - państwo i prawo. Kraków: „Aureus": Ośrodek Myśli Politycznej 1996 8° ss. 218. — Biblioteka Myśli Polit.
 • GRZYBOWSKI Stanisław: Le Roi Soleil. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 117-122.
 • ŁUKOWSKI Jerzy Tadeusz: Recasting Utopia: Montesquieu, Rousseau and the Polish Constitution of 3 May 1791. — Hist. Journ. T.37: 1994 nr 1 s. 65-87.
 • ŁUKOWSKI Jerzy Tadeusz: Towards the Ideal Constitution: Roussseau, Montesquieu and 3 May 1791. — Parliaments, Estates and Representation T.15: 1995 s. 59-66.
 • MALARCZYK Jan: Il ruolo del passato nel pensiero politico del Rinascimento (N. Machiavelli, U. von Hutten, A. Frycz Modrzewski). — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 69-77.
 • OBIREK Stanisław: Jezuicka filozofia państwa w Polsce w latach 1564-1668. — Forum Philos. T.1: 1996 s. 235-263.
 • OGONOWSKI Zbigniew: La liberté de citoyen et la liberté religieuse dans la philosophie politique en Pologne au XVII e siècle. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 155-162.
 • PIAIA Gregorio: Echi e legami patavini in Andrzej Frycz Modrzewski. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 55-68.
 • PIWKO Stanisław: La guerra juste selon André Frycz Modrzewski. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 51-54.
 • POTKOWSKI Edward: Sarmatismus als politische Ideologie der jagiellonischen Dynastie. — Zeitschr. f. Ostmitteleuropa Forsch. (Zeitschr. f. Ostforsch. NF). R.45: 1996 z.3 s. 364-380.
 • RAU Zbigniew: Contractrianism versus holism. Reinterpreting Locke's Two Treatises of Government. New York - London: Univ. Press of America - Inc., Lanham 1995 8° ss. 152. Rec.: ZMIERCZAK Maria. Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 262-264.
 • SZCZUCKI Lech: Stanisław Orzechowski e gli inizi del pensiero politico della Controriforma. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 83-88.
 • SKRZYPEK Marian: La fonction politique de la Réforme d'après les écrivains des Lumières polonaise. — Odrodz. i Reform. w Polsce T.39: 1995 s. 179-188.
 • TRZOSKA Jerzy: Koncepcja utworzenia admiralicji u progu panowania Augusta II Sasa (1698-1700) — Przegl. Morski R.47: 1994 z.11 s. 27-33.
 • WÓJTOWICZ Andrzej: Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Katowice: Wyd. Uniw. Śl. 1996 8° ss. 137.
 • ZAJEWSKI Władysław: Stanisława Augusta filozofia „mniejszego zła". — Univ. Gedan. Nr 15: 1996 s. 169-173. ———————————————————————————————————
 • BILIŃSKI Kazimierz: Problem wolności w dorobku pisarskim Edwarda Abramowicza. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.304 Prawo Z.35: 1996 s. 31-39.
 • DYBOWSKI Krzysztof: Państwo prawa w koncepcji Johna Austina. — Acta Univ. N. Coper. Nauki Hum.-Społ. Z.304 Prawo Z.35: 1996 s. 23-29.
 • JANOWSKI Maciej: Michał Bobrzyński i problem nowoczesnego państwa. — Mówią Wieki R.38: 1995 nr 10 s. 33-35.
 • KUK Leszek: Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. Toruń: Wyd. UMK 1996 8° ss. 258, nlb. 1, rés.
 • KUNDERA Elżbieta: Doktryna „socjalistów z katedry” (1872-1918). Wrocław: Wyd. UWr. 1996 8° ss. 218: Zsfg. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1849 Prawo T. 248. Rec.: OLSZEWSKI Henryk. Czas. Pr.-Hist. T. 49: 1997 z. 1-2 s. 369-371.
 • SOBCZAK Mieczysław: Kwestia żydowska na przełomie XIX i XX wieku w ocenie tworzącego się polskiego ruchu narodowego. — Nauki Hum. Nr 2: 1996 s. 185-199.
 • STEFANIUK Małgorzata: Miejsce Vilfreda Pareta w naukach społecznych. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. G Ius T.43: 1996 s. 343-363: Sum.
 • ŻYROMSKI Marek: Gaetano Mosca - twórca socjologicznej teorii elity. Poznań: Wyd. Nauk. UAM 1996 8° ss. 181: Sum. ———————————————————————————————————
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Faszyzm w interpretacji Konstantego Grzybowskiego. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 195-200.
 • KOZUB-CIEMBRONIEWICZ Wiesław: Państwo faszystowskie w interpretacji Sergio Panunzio. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1860 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.19: 1996 s. 73-84: Zsfg.
 • LIPSKI Jan Józef: Totalitaryzm i demokracja w oczach ONR „Falangi". Warszawa: Wyd. Most 1987 8° ss. 31.
 • MAJCHROWSKI Jacek M.: Konstantego Grzybowskiego koncepcja rządów autorytarnych. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 189-194.
 • MALINOWSKI Jerzy Cezary: Wizja III Rzeczypospolitej w myśli politycznej piłsudczyków z obozu Polski Walczącej 1940-1944. — Rocz.‑i Hum. T.46: 1996 z.2 s. 199-214: Zsfg.
 • PARUCH Waldemar: Prawo i bezprawie w myśli obozu piłsudczykowskiego w latach 1926-1939. Między siłą i prawem czyli idea „pasa neutralnego” w polityce. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. K Polit. T.1: 1994 s. 249-271: Sum.
 • RYSZKA Franciszek: Carl Schmitt w nauce prawa i polityki XX w. Twórca i dzieło. Szkic do portretu i wybrane wątki teorii. — Acta Univ. Wratisl. Nr 1860 Studia nad Faszyz. i Zbrod. Hitler. T.19: 1996 s. 5-40: Zsfg.
 • ŚLIWA Michał: Narodoworadykalny model państwa totalitarnego w Polsce. — Dzieje Najnow. R.28: 1996 z.1 s. 39-45. ———————————————————————————————————
 • BŁĄDEK Lidia: Wizja Polski w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego: 1945-1947. Warszawa: Wyd. Sejm. 1996 8° ss. 118, nlb. 2, 8 s. tabl.: facs., fot., portr.
 • WALDENBERG Marek: Konstanty Grzybowski a marksizm. — Czas. Pr.-Hist. T. 48: 1996 z. 1-2 s. 201-209. VII. Ustrój gospodarczy i społeczny 1. Podstawy ustroju gospodarczego
 • NONIEWICZ Czesław: Rozwój gospodarki chłopskiej. Białystok: Dział Wyd. Filii UW 1996 8° ss. 147, nlb. 1.
 • ZAJĄCZKOWSKI Stanisław Marian: Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI wieku. Studia z dziejów osadnictwa, struktury własnościowej i stosunków kościelnych. Łódź: Wyd. UŁ 1996 8° ss. 282, 1 k. mapa złoż., Zsfg. ———————————————————————————————————
 • KOGUT Mieczysław: Kasztelania milicka jako własność Kościoła wrocławskiego do roku 1358. Kluczbork: Drukarnia „Antykwa” 1996 8° ss. nlb. 1, 105, nlb. 1.
 • KOZŁOWSKA Beata: Posiadłości joannitów na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej (XII-XV w.). — Zesz.‑y Nauk. Uniw. Szczec. Nr 140 Szczecińskie Studia Hist. Nr 8: 1994 [wyd. 1995] s. 5-24: Zsfg.
 • ŻERELIK Rościsław: Jeszcze o uposażeniu klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim w połowie XIV wieku. — Prace Nauk. Wyż. Szk. Pedag. w Częstochowie, Zesz.‑y Hist., Z.2: 1994 [wyd. 1995] s. 107-113: Sum. ———————————————————————————————————
 • BAGIŃSKA Elżbieta: Dobra Radziwiłłów linii birżańskiej na Podlasiu w XVII w. — Białostocczyzna R.11: 1996 nr 4 s. 3-13.
 • BAGIŃSKA Elżbieta: Kształtowanie się dziedzictwa Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII w. — Białostocczyzna R.11: 1996 nr 3 s. 16-27.
 • KOMOROWSKI Waldemar, FOLLPRECHT Kamila: Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowożytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej). — Krakow. Rocz. Archiw. Cz.1 - T.2: 1996 s. 11-30: Sum.; Cz.2 - T.3: 1997 s. 23-34: Sum; Cz.3 - T.4: 1998 s. 11-28: Sum.; Cz.4. - T.5: 1999 s. 11-20: Sum.
 • LASZUK Anna: Włość dubieńska - historia jednej dzierżawy. — Białostocczyzna R.10: 1995 nr 2 s. 3-10: 4 tab.
 • MUSZYŃSKA Jadwiga: Gospodarstwo chłopskie w starostwie sandomierskim 1510-1663. Kielce: Wyż. Szk. Pedag. 1991 8° ss. 153, nlb. 1. Rec.: WIJACZKA Jacek. Kwart. Hist. Kult. Mater. R.43: 1995 nr 3 s. 382-385. ———————————————————————————————————
 • BUCHSTEINER Ilona: Grossgrundbesitz in Pommern 1871-1914. Ökonomische, soziale und politische Transformation der Grossgrundbesitzer. Berlin: Akademie Verl. 1993 8° ss. 448. Rec.: FRIEDEBURG Robert v. Archiv f. Sozialgesch.T.35: 1995 s. 742-745.
 • CHMIELARSKA-ŁOŚ Barbara: Ordynacja Opinogórska. — Mazowsze 1996 nr 2 s. 85-100.
 • JEMIELITY Witold: Upaństwowienie majątków kościelnych w powiatach łomżyńskim i mazowieckim po powstaniu styczniowym. — Studia Łomżyń. T.5: 1995 s. 5-14
 • KOPRUKOWNIAK Albin: Uwłaszczenie chłopów w dobrach Milanów w powiecie radzyńskim w 1864 roku. — Annales Univ. M. Curie Skłodowska Sec. F Historia T.51: 1996 s. 101-116.
 • MAJER Ryszard: Własność ziemska powiatu wieluńskiego w pierw